Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 29
Органічні хімічні сполуки

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

(b) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

(c) продукти товарних позицій 2936-2939 або прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, із визначеним або невизначеним хімічним складом;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені у воді;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою їх зберігання або транспортування, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(f) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобігає злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

(g) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d), (e) або (f), із доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх ідентифікації, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(h) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають у реакцію сполучення з цими солями, аміни, що діазотуються, та їх солі.

2. Ця група не включає:

(a) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан або пропан (товарна позиція 2711);

(d) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

(e) імунологічні продукти товарної позиції 3002;

(f) сечовину (карбамід) (товарна позиція 3102 або 3105);

(g) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(h) ферменти (товарна позиція 3507);

(ij) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані у форми (наприклад, таблетки, брикети, палички або аналогічні форми), для використання як паливо або рідке чи зріджене газоподібне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 см-3 (товарна позиція 3606);

(k) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позиції 3824, розфасовані для роздрібної торгівлі; або

(l) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або більше товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в товарній позиції, останній за порядком зростання номерів кодів у зазначеній групі.

4. У товарних позиціях 2904-2906, 2908-2911 і 2913-2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін "кисневмісна функціональна група" стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп із вмістом кисню), зазначених у товарних позиціях 2905-2920.

5. (A) Складні ефіри, утворені з органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I-VII та органічними сполуками тих же підгруп, повинні класифікуватися разом з тими сполуками, які включаються до товарної позиції, останньої за порядком зростання номерів кодів у цих підгрупах.

(B) Складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I-VII повинні класифікуватися у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

(C) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу VI та примітки 2 до групи 28:

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I-X або товарній позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включаються відповідні органічні сполуки;

(2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I-X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, до якої включаються основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворені, останній за порядком зростання номерів кодів у групі; і

(3) координаційні або комплексні сполуки, інші продукти розділу XI або товарної позиції 2941 повинні включатися до товарної позиції, останній у порядку збільшення кодів у групі 29, серед тих, що підходять до фрагментів, які утворюються внаслідок розщеплення всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків.

(D) Алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905).

(E) Галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

6. Сполуки товарних позицій 2930 і 2931 є органічними речовинами, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш’як або свинець), безпосередньо зв’язаних з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних).

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів із багатоосновними кислотами або іміди багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли цикли з гетероатомами утворилися тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище.

8. У товарній позиції 2937:

(a) термін "гормони" поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

(b) термін "що використовуються головним чином як гормони" застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують переважно для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, що використовуються в основному як проміжні продукти в результаті синтезу речовин цієї товарної позиції.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатися до тієї ж самої підпозиції, що і сама сполука (або група сполук), за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та не існує залишкової підпозиції, яка називається "інші", серед підпозицій, що розглядаються.

2. Примітка 3 до групи 29 не застосовується до товарних підпозицій цієї групи.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна


I. ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

2901

Вуглеводнi ациклiчнi:

2901 10 00

- насичені :

2901 10 00 10

- - бутан, ізобутан


0

0

-

2901 10 00 90

- - інші


0

0

-


- ненасиченi:

2901 21 00 00

- - етилен


0

0

-

2901 22 00 00

- - пропен (пропілен)


0

0

-

2901 23 00 00

- - бутен (бутилен) та його iзомери


0

0

-

2901 24 00 00

- - бута-1,3-дiєн та iзопрен


0

0

-

2901 29 00 00

- - iншi


0

0

-

2902

Вуглеводнi циклiчнi:


- циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкeни) та циклотерпени:

2902 11 00 00

- - циклогексан


0

0

-

2902 19 00 00

- - iншi


0

0

-

2902 20 00 00

- бензол


0

0

-

2902 30 00 00

- толуол


0

0

-


- ксилоли:

2902 41 00 00

- - о-ксилол


0

0

-

2902 42 00 00

- - m-ксилол


0

0

-

2902 43 00 00

- - p-ксилол


0

0

-

2902 44 00 00

- - сумiшi iзомерiв ксилолу


0

0

-

2902 50 00 00

- стирол


0

0

-

2902 60 00 00

- етилбензол


0

0

-

2902 70 00 00

- кумол


0

0

-

2902 90 00 00

- iншi


0

0

-

2903

Галогенованi похiднi вуглеводнiв:


- насиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:

2903 11 00 00

- - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)


0

0

-

2903 12 00 00

- - дихлорметан (метиленхлорид)


5,5

5,5

-

2903 13 00 00

- - хлороформ (трихлорметан)


5,5

5,5

-

2903 14 00 00

- - тетрахлорид вуглецю


5,5

5,5

-

2903 15 00 00

- - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)


5,5

5,5

-

2903 19

- - iншi:

2903 19 10 00

- - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)


5,5

5,5

-

2903 19 80 00

- - - iншi


5,5

5,5

-


- ненасиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:

2903 21 00 00

- - вiнiлхлорид (хлоретилен)


5,5

5,5

-

2903 22 00 00

- - трихлоретилен


0

0

-

2903 23 00 00

- - тетрахлоретилен (перхлоретилен)


5,5

5,5

-

2903 29 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-


- фторовані, бромовані або йодовані похiднi ациклiчних вуглеводнiв:

2903 31 00 00

- - етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан)


5,5

5,5

-

2903 39

- - інші:


- - - бромiди:

2903 39 11 00

- - - - бромметан (метилбромiд)


5,5

5,5

-

2903 39 15 00

- - - - дибромметан


5,5

5,5

-

2903 39 19 00

- - - - iншi


5,5

5,5

-

2903 39 90 00

- - - фториди та йодиди


5,5

5,5

-


- галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв із вмістом двох або більше рiзних атомiв галогенiв:

2903 71 00 00

- - хлордифторметан


5,5

5,5

-

2903 72 00 00

- - дихлортрифторетан


5,5

5,5

-

2903 73 00 00

- - дихлорфторетан


5,5

5,5

-

2903 74 00 00

- - хлордифторетан


5,5

5,5

-

2903 75 00 00

- - дихлорпентафторпропан


5,5

5,5

-

2903 76

- - бромхлордифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетан:

2903 76 10 00

- - - бромхлордифторметан


5,5

5,5

-

2903 76 20 00

- - - бромтрифторметан


5,5

5,5

-

2903 76 90 00

- - - дибромтетрафторетани


5,5

5,5

-

2903 77

- - iншi пергалогенованi похiднi тільки фтором та хлором:

2903 77 10 00

- - - хлортрифторметан


5,5

5,5

-

2903 77 20 00

- - -дихлордифторметан


0

0

-

2903 77 30 00

- - - трихлортрифторетани


5,5

5,5

-

2903 77 40 00

- - - дихлортетрафторетани


5,5

5,5

-

2903 77 50 00

- - - хлорпентафторетан


5,5

5,5

-

2903 77 90 00

- - - інші


5,5

5,5

-

2903 78 00 00

- - пергалогеновані похідні інші


5,5

5,5

-

2903 79

- - інші:


- - - галогеновані похідні, що містять лише фтор та хлор:

2903 79 11 00

- - - - метану, етану чи пропану


5,5

5,5

-

2903 79 19 00

- - - - інші


5,5

5,5

-


- - - галогеновані похідні, що містять лише фтор та бром:

2903 79 21 00

- - - - метану, етану чи пропану


5,5

5,5

-

2903 79 29 00

- - - - інші


5,5

5,5

-

2903 79 90 00

- - - інші


5,5

5,5

-


- галогеновані похідні цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнів:

2903 81 00 00

- - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи ліндан (ISO, INN)


5,5

5,5

-

2903 82 00 00

- - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO)


5,5

5,5

-

2903 89

- - іншi:

2903 89 10 00

- - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил) циклогексан; тетрабромциклооктани


5,5

5,5

-

2903 89 90 00

- - - інші


5,5

5,5

-


- галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів:

2903 91 00 00

- - хлорбензол, o-дихлорбензол та p-дихлорбензол


5,5

5,5

-

2903 92 00 00

- - гексахлорбензол (ISO) і DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (p-хлорфеніл)етан)


2

2

-

2903 99

- - іншi:

2903 99 10 00

- - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол


2

2

-

2903 99 90

- - - інші:

2903 99 90 10

- - - - бензилхлорид (бензил хлористий)


0,1

0,1

-

2903 99 90 90

- - - - іншi


2

2

-

2904

Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi:

2904 10 00 00

- похiднi із вмістом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри


0

0

-

2904 20 00 00

- похiднi із вмістом лише нiтро- або лише нiтрозогруп


0

0

-

2904 90

- iншi:

2904 90 40 00

- - трихлоронітрометан (хлорпікрин)


0

0

-

2904 90 95 00

- - iншi


0

0

-


II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

2905

Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- моноспирти насиченi:

2905 11 00 00

- - метанол (метиловий спирт)


5,5

5,5

-

2905 12 00

- - пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий):

2905 12 00 10

- - - пропан-1-ол (спирт пропiловий)


0,1

0,1

-

2905 12 00 20

- - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий)


5,5

5,5

-

2905 13 00 00

- - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)


0

0

-

2905 14

- - iншi бутаноли:

2905 14 10 00

- - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)


5,5

5,5

-

2905 14 90 00

- - - iншi


5,5

5,5

-

2905 16

- - октанол (спирт октиловий) та його iзомери:

2905 16 20 00

- - - октан-2-ол


5,5

5,5

-

2905 16 85

- - - інші:

2905 16 85 10

- - - - 2-етилгексан-1-ол


0

0

-

2905 16 85 90

- - - - iншi


5,5

5,5

-

2905 17 00 00

- - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)


5,5

5,5

-

2905 19 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-


- ненасиченi моноспирти:

2905 22 00 00

- - ациклiчнi терпеновi спирти


5,5

5,5

-

2905 29

- - iншi:

2905 29 10 00

- - - алiловий спирт


5,5

5,5

-

2905 29 90 00

- - - iншi


5,5

5,5

-


- дiоли:

2905 31 00 00

- - етиленглiколь (етандiол)


5,5

5,5

-

2905 32 00 00

- - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол)


0

0

-

2905 39

- - iншi:

2905 39 20 00

- - - бутан-1,3-дiол


5,5

5,5

-

2905 39 25 00

- - - бутан-1,4-дiол


5,5

5,5

-

2905 39 30 00

- - - 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-дiол


5,5

5,5

-

2905 39 95 00

- - - iншi


5,5

5,5

-


- iншi полiспирти:

2905 41 00 00

- - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан)


5,5

5,5

-

2905 42 00 00

- - пентаеритрит (пентаеритритол)


5,5

5,5

-

2905 43 00 00

- - манiтол (маніт)


0

0

-

2905 44

- - D-глюцитол (сорбiтол):


- - - у водному розчинi:

2905 44 11 00

- - - - із вмістом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу


5,5

5,5

-

2905 44 19 00

- - - - iнший


5,5

5,5

-


- - - iнший:

2905 44 91 00

- - - - із вмістом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу


0

0

-

2905 44 99 00

- - - - iнший


5,5

5,5

-

2905 45 00 00

- - глiцерин


5,5

5,5

-

2905 49 00

- - інші:

2905 49 00 10

- - - ксиліт харчовий


5

5

-

2905 49 00 90

- - - iншi


5,5

5,5

-


- галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi ациклiчних спиртiв:

2905 51 00 00

- - етхлорвінол (INN)


0

0

-

2905 59

- - інші:

2905 59 91 00

- - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол


0

0

-

2905 59 98 00

- - - - інші


0

0

-

2906

Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi:

2906 11 00 00

- - ментол


0

0

-

2906 12 00 00

- - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметилциклогексаноли


5,5

5,5

-

2906 13

- - стерини та iнозити:

2906 13 10 00

- - - стерини


5,5

5,5

-

2906 13 90 00

- - - iнозити


5,5

5,5

-

2906 19 00 00

- - іншi


5,5

5,5

-


- ароматичнi:

2906 21 00 00

- - бензиловий спирт


5,5

5,5

-

2906 29 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-


III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

2907

Феноли; фенолоспирти:


- монофеноли:

2907 11 00 00

- - фенол (гiдроксибензол) та його солi


0

0

-

2907 12 00

- - крезоли та їх солi:

2907 12 00 10

- - - n-крезол


1

1

-

2907 12 00 90

- - - інші


5,5

5,5

-

2907 13 00 00

- - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин


5,5

5,5

-

2907 15

- - нафтоли та їх солi:

2907 15 10 00

- - - 1-нафтол


5,5

5,5

-

2907 15 90 00

- - - iншi


5,5

5,5

-

2907 19

- - iншi:

2907 19 10 00

- - - ксиленоли та їх солi


5,5

5,5

-

2907 19 90 00

- - - iншi


0

0

-


- поліфеноли; фенолоспирти:

2907 21 00 00

- - резорцин та його солi


0

0

-

2907 22 00 00

- - гiдрохiнон (хінол) та його солi


5,5

5,5

-

2907 23 00 00

- - 4,4’-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi


5,5

5,5

-

2907 29 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-

2908

Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолів або фенолоспиртiв:


- похiднi, що містять лише галогеногрупи та їх солi:

2908 11 00 00

- - пентахлорфенол (ISO)


0

0

-

2908 19 00 00

- - інші


0

0

-


- інші:

2908 91 00 00

- - діносеб (ISO) та його солі


5,5

5,5

-

2908 92 00 00

- - 4,6-динітро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солі


5,5

5,5

-

2908 99 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-

2909

Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- прості ефiри ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 11 00 00

- - дiетиловий ефiр


5,5

5,5

-

2909 19

- - iншi:

2909 19 10 00

- - - третбутиловий простий ефір (етил-трет-бутиловий ефір, ETBE)


5,5

5,5

-

2909 19 90

- - - інші:

2909 19 90 10

- - - - діаліловий ефір


1

1

-

2909 19 90 20

- - - - метилтретбутиловий ефір


0

0

-

2909 19 90 90

- - - - iншi


5,5

5,5

-

2909 20 00 00

- ефiри простi циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi


5,5

5,5

-

2909 30

- ефiри простi ароматичнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 30 10 00

- - дифенiловий ефiр простий


5,5

5,5

-


- - похiднi галогеновані тільки з бромом:

2909 30 31 00

- - - пентабромдифенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенокси)бензол


5,5

5,5

-

2909 30 35 00

- - - 1,2-бiс(2,4,6-трибромофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрилбутадiєнстиролу (ABS)


5,5

5,5

-

2909 30 38 00

- - - iншi


5,5

5,5

-

2909 30 90 00

- - iншi


0

0

-


- ефiроспирти та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 41 00 00

- - 2,2’-оксидiетанол (дiетиленглiколь, дигліколь)


5,5

5,5

-

2909 43 00 00

- - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю


5,5

5,5

-

2909 44 00

- - iншi простi моноалкiлнi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю:

2909 44 00 20

- - - етилцелозольв


1

1

-

2909 44 00 90

- - - інші


5,5

5,5

-

2909 49

- - iншi:

2909 49 11 00

- - - 2-(2-хлоретокси)етанол


0

0

-

2909 49 80

- - - інші:

2909 49 80 10

- - - - циклічні


5,5

5,5

-

2909 49 80 90

- - - - іншi


0

0

-

2909 50 00

- ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 50 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2909 50 00 90

- - інші


5,5

5,5

-

2909 60 00 00

- пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi


5,5

5,5

-

2910

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2910 10 00 00

- оксиран (етиленоксид)


0

0

-

2910 20 00 00

- метилоксиран (пропiленоксид)


0

0

-

2910 30 00 00

- 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин)


5,5

5,5

-

2910 40 00 00

- діелдрін (ISO, INN)


5,5

5,5

-

2910 90 00 00

- iншi


5,5

5,5

-

2911 00 00 00

Ацеталi і напiвацеталi, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi


5,5

5,5

-


V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ

2912

Альдегiди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд:


- альдегiди ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2912 11 00 00

- - метаналь (формальдегiд)


5,5

5,5

-

2912 12 00 00

- - етаналь (ацетальдегiд)


2

2

-

2912 19 00

- - iншi:

2912 19 00 10

- - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер)


5,5

5,5

-

2912 19 00 90

- - - iншi


0

0

-


- альдегiди циклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2912 21 00 00

- - бензальдегiд


5,5

5,5

-

2912 29 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-


- альдегiди простих ефiрiв, альдегiдофеноли та альдегiди, до складу яких входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2912 41 00 00

- - ванiлiн (4-гiдрокси-3-метоксибензальдегiд)


5,5

5,5

-

2912 42 00 00

- - етилванiлiн (3-етокси-4-гiдроксибензальдегiд)


5,5

5,5

-

2912 49 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-

2912 50 00 00

- циклiчнi полiмери альдегiдiв


5,5

5,5

-

2912 60 00 00

- параформальдегiд


5,5

5,5

-

2913 00 00 00

Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi


5,5

5,5

-


VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХIНОННОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

2914

Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмісна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- кетони ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2914 11 00 00

- - ацетон


0

0

-

2914 12 00 00

- - бутанон (метилетилкетон)


1

1

-

2914 13 00 00

- - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон)


5,5

5,5

-

2914 19

- - iншi:

2914 19 10 00

- - - 5-метилгексан-2-он


5,5

5,5

-

2914 19 90 00

- - - iншi


5,5

5,5

-


- кетони циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi, до складу яких не входять iншi кисневмісні функцiональнi групи:

2914 22 00 00

- - циклогексанон та метилциклогексанони


0

0

-

2914 23 00 00

- - iонони та метилiонони


5,5

5,5

-

2914 29 00

- - iншi:

2914 29 00 10

- - - ізофорон (3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он)


0,1

0,1

-

2914 29 00 20

- - - камфора


0

0

-

2914 29 00 90

- - - інші


5,5

5,5

-


- кетони ароматичнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2914 31 00 00

- - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он)


5,5

5,5

-

2914 39 00

- - iншi:

2914 39 00 10

- - - ацетофенон


0,1

0,1

-

2914 39 00 90

- - - інші


5,5

5,5

-

2914 40

- кетоноспирти та кетоноальдегiди:

2914 40 10 00

- - 4-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт)


5,5

5,5

-

2914 40 90 00

- - iншi


5,5

5,5

-

2914 50 00 00

- кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмісна функцiональна група


2

2

-


- хiнони:

2914 61 00 00

- - антрахiнон


5,5

5,5

-

2914 69

- - iншi:

2914 69 10 00

- - - 1,4-нафтохiнон


0

0

-

2914 69 90 00

- - - iншi


0

0

-

2914 70 00 00

- галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi


5,5

5,5

-


VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

2915

Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- мурашина кислота, її солi та складнi ефiри:

2915 11 00 00

- - мурашина кислота


0

0

-

2915 12 00 00

- - солi мурашиної кислоти


5,5

5,5

-

2915 13 00 00

- - складнi ефiри мурашиної кислоти


5,5

5,5

-


- оцтова кислота та її солi; оцтовий ангiдрид:

2915 21 00 00

- - оцтова кислота


5,5

5,5

-

2915 24 00 00

- - оцтовий ангiдрид


2

2

-

2915 29 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-


- складнi ефiри оцтової кислоти:

2915 31 00 00

- - етилацетат


0

0

-

2915 32 00 00

- - вiнiлацетат


5,5

5,5

-

2915 33 00 00

- - н-бутилацетат


0

0

-

2915 36 00 00

- - диносебу (ISO) ацетат


5,5

5,5

-

2915 39 00 00

- - iншi


5,5

5,5

-

2915 40 00 00

- кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри


0

0

-

2915 50 00 00

- пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри


5,5

5,5

-

2915 60

- маслянi кислоти, валеріановi кислоти, їх солi та складнi ефiри:


- - маслянi кислоти, їх солi та складнi ефiри:

2915 60 11 00

- - - дiiзобутират 1-iзопропіл-2,2-диметилтриметилену


5,5

5,5

-

2915 60 19 00

- - - iншi


5,5

5,5

-

2915 60 90 00

- - валеріановi кислоти, їх солi та складнi ефiри


0

0

-

2915 70

- пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солi та складнi ефiри:

2915 70 40 00

- - пальмітинова кислота, її солі та складні ефіри


5,5

5,5

-

2915 70 50

- - стеаринова кислота, її солi та складнi ефіри:

2915 70 50 10

- - - стеаринова кислота


1

1

-

2915 70 50 90

- - - інші


5,5

5,5

-

2915 90

- iншi:

2915 90 30 00

- - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри


5,5

5,5

-

2915 90 70

- - iншi:

2915 90 70 10

- - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сіль)


2

2

-

2915 90 70 90

- - - iншi


5,5

5,5

-

2916

Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- ациклiчнi монокарбонові кислоти ненасиченi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2916 11 00 00

- - акрилова кислота та її солi


0

0

-

2916 12 00 00

- - складнi ефiри акрилової кислоти


0

0

-

2916 13 00 00

- - метакрилова кислота та її солi


0

0

-

2916 14 00 00

- - складнi ефiри метакрилової кислоти


0

0

-

2916 15 00 00

- - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри


1

1

-

2916 16 00 00

- - бінапакрил (ISO)


6,5

6,5

-

2916 19

- - iншi:

2916 19 10 00

- - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри


6,5

6,5

-

2916 19 40 00

- - - кислота кротонова


6,5

6,5

-

2916 19 95

- - - інші:

2916 19 95 10

- - - - гекса-2, 4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота)


2

2

-

2916 19 95 90

- - - - iншi


6,5

6,5

-

2916 20 00 00

- кислоти циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi


6,5

6,5

-


- кислоти ароматичнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2916 31 00 00

- - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри


0

0

-

2916 32 00

- - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:

2916 32 00 10

- - - пероксид бензоїлу


1

1

-

2916 32 00 90

- - - хлористий бензоїл


6,5

6,5

-

2916 34 00 00

- - фенiлоцтова кислота та її солi


2

2

-

2916 39

- - iншi:

2916 39 10 00

- - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти


6,5

6,5

-

2916 39 90

- - - інші:

2916 39 90 10

- - - ібупрофен (ibuprofen INN)


2

2

-

2916 39 90 90

- - - інші


6,5

6,5

-

2917

Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- кислоти ациклiчнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2917 11 00 00

- - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри


6,5

6,5

-

2917 12 00 00

- - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри


6,5

6,5

-

2917 13

- - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солi та складнi ефiри:

2917 13 10 00

- - - себацинова кислота


6,5

6,5

-

2917 13 90 00

- - - iншi


6,5

6,5

-

2917 14 00 00

- - малеїновий ангiдрид


6,5

6,5

-

2917 19

- - iншi:

2917 19 10 00

- - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри


6,5

6,5

-

2917 19 90 00

- - - iншi


0

0

-

2917 20 00 00

- кислоти циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi


6,5

6,5

-


- кислоти ароматичнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2917 32 00 00

- - дiоктилортофталати


6,5

6,5

-

2917 33 00 00

- - динонiлортофталати або дидецилортофталати


0

0

-

2917 34 00 00

- - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти


0

0

-

2917 35 00

- - фталевий ангiдрид:

2917 35 00 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2917 35 00 90

- - - інший


6,5

6,5

-

2917 36 00 00

- - терефталева кислота та її солi


6,5

6,5

-

2917 37 00 00

- - диметилтерефталат


6,5

6,5

-

2917 39

- - iншi:

2917 39 20 00

- - - складний ефір чи ангідрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-трикарбонова кислота; ізофталоїлдихлорид, що містить 0,8 мас. % чи менше терефталоїлдихлориду; нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангідрид; 3,5-біс(метоксикарбоніл) бензолсульфонат натрію


6,5

6,5

-

2917 39 95 00

- - - інші


6,5

6,5

-

2918

Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмісна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- кислоти карбоновi, до складу яких входить спиртова група, але не входить iнша кисневмісна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2918 11 00 00

- - молочна кислота, її солi та складнi ефiри


6,5

6,5

-

2918 12 00 00

- - винна кислота


6,5

6,5

-

2918 13 00 00

- - солi та складнi ефiри винної кислоти


6,5

6,5

-

2918 14 00 00

- - лимонна кислота


6,5

6,5

-

2918 15 00

- - солi та складнi ефiри лимонної кислоти:

2918 15 00 10

- - - натрій цитрат


2

2

-

2918 15 00 90

- - - інші


6,5

6,5

-

2918 16 00 00

- - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри


0

0

-

2918 18 00 00

- - хлорбензилат (ISO)


6,5

6,5

-

2918 19

- - iншi:

2918 19 30 00

- - - холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигiдрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри


0

0

-

2918 19 40 00

- - - 2,2-бiс(гiдроксиметил) пропiонова кислота


0

0

-

2918 19 50 00

- - - 2,2-дифенил-2-гiдроксиацетилова кислота (бензилова кислота)


6,5

6,5

-

2918 19 98

- - - iншi:

2918 19 98 10

- - - - бромпропілат (ізопропіл-4, 4-дибромбензилат)


0,1

0,1

-

2918 19 98 20

- - - - 12-гідроксистеаринова кислота (12-hydroxystearic acid)


2

2

-

2918 19 98 90

- - - - iншi


6,5

6,5

-


- кислоти карбоновi, до складу яких входить фенольна функцiональна група, але не входить iнша кисневмісна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2918 21 00 00

- - салiцилова кислота та її солi


2

2

-

2918 22 00 00

- - о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри


6,5

6,5

-

2918 23 00 00

- - iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi


6,5

6,5

-

2918 29 00

- - інші:

2918 29 00 10

- - - метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти (methylparaben)


0

0

-

2918 29 00 20

- - - вісмуту галат основний (bismuth subgallate)


0

0

-

2918 29 00 30

- - - сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри


0

0

-

2918 29 00 90

- - - інші


6,5

6,5

-

2918 30 00 00

- кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмісна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi


6,5

6,5

-


- iншi:

2918 91 00 00

- - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі та складні ефіри


6,5

6,5

-

2918 99

- - iншi:

2918 99 40

- - - 2,6-диметоксибензойна кислота; дикамба (ISO); феноксіацетат натрію:

2918 99 40 10

- - - - дикамба (ISO)


0

0

-

2918 99 40 90

- - - - інші


6,5

6,5

-

2918 99 90

- - - iншi:

2918 99 90 10

- - - - напроксен (naproxen INN)


0

0

-

2918 99 90 20

- - - - дикамба амінна сіль (амінна сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)


0,1

0,1

-

2918 99 90 30

- - - - гемфіброзил (gemfibrozil INN)


0

0

-

2918 99 90 40

- - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота)


0

0

-

2918 99 90 90

- - - - інші


6,5

6,5

-


VIII. СКЛАДНI ЕФIРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛІВ, ЇХ СОЛI ТА ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

2919

Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2919 10 00 00

- трис (2,3-дибромпропіл) фосфат


6,5

6,5

-

2919 90 00

- інші:

2919 90 00 10

- - - три (2-хлорiзопропiл) фосфат


2

2

-

2919 90 00 90

- - - інші


6,5

6,5

-

2920

Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалів (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:


- тiофосфорнi складнi ефiри (фосфоротіоати) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2920 11 00 00

- - паратіон (ISO) та паратіонметил (ISO) (метилпаратіон)


6,5

6,5

-

2920 19 00 00

- - інші


6,5

6,5

-

2920 90

- iншi:

2920 90 10 00

- - складні ефiри сiрчаної кислоти та вуглекислоти та їх солi, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi


6,5

6,5

-

2920 90 20 00

- - диметилфосфонат (диметилфосфіт)


6,5

6,5

-

2920 90 30 00

- - триметилфосфiт (триметоксифосфiн)


6,5

6,5

-

2920 90 40 00

- - триетилфосфіт


6,5

6,5

-

2920 90 50 00

- - діетилфосфонат (діетилгідрогенфосфіт) (діетилфосфіт)


6,5

6,5

-

2920 90 85 00

- - iншi сполуки


6,5

6,5

-


IX. СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ ІЗ ВМІСТОМ АЗОТУ

2921

Сполуки з амiнною функцiональною групою:


- моноамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:

2921 11 00 00

- - метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi


0

0

кг
мет.
ам.

2921 19

- - iншi:

2921 19 40 00

- - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламiн


0

0

-

2921 19 50 00

- - - діетиламiн та його солi


0

0

-

2921 19 60 00

- - - 2-(N,N-диетиламін) етилхлорид гідрохлорид, 2-(N,N-диізопропіламін) етилхлорид гідрохлорид та 2-(N,N-диметиламін) етилхлорид гідрохлорид


6,5

6,5

-

2921 19 99

- - - інші:

2921 19 99 10

- - - - iзопропiламiн та його солi


0

0

-

2921 19 99 20

- - - - таурін (taurine INN)


0

0

-

2921 19 99 90

- - - - інші


6,5

6,5

-


- полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:

2921 21 00 00

- - етилендiамiн та його солi


0

0

-

2921 22 00 00

- - гексаметилендiамiн та його солi


2

2

-

2921 29 00 00

- - iншi


0

0

-

2921 30

- моно- або полiамiни циклановi, цикленовi або циклотерпеновi та їх похiднi; солi цих речовин:

2921 30 10 00

- - циклогексиламiн і циклогексилдиметиламiн та їх солi


1

1

-

2921 30 91 00

- - циклогекс-1,3-илендіамiн (1,3-діамiноциклогексан)


6,5

6,5

-

2921 30 99 00

- - iншi


6,5

6,5

-


- моноамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:

2921 41 00 00

- - анiлiн та його солi


2

2

-

2921 42 00

- - похiднi анiлiну та їх солi:

2921 42 00 10

- - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi


6,5

6,5

-

2921 42 00 90

- - - iншi


6,5

6,5

-

2921 43 00 00

- - толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин


6,5

6,5

-

2921 44 00 00

- - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин


2

2

-

2921 45 00 00

- - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин


6,5

6,5

-

2921 46 00 00

- - амфетамін (INN), бензфетамін (INN), дексамфетамін (INN), етиламфетамін (INN), фенкамфамін (INN), лефетамін (INN), левамфетамін (INN), мефенорекс (INN) і фентермін (INN); солі цих сполук


0

0

-

2921 49 00 00

- - iншi


0

0

-


- полiамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:

2921 51

- - o-, м-, п-фенiлендiамiн, діамiнотолуоли та їх похiднi; солi цих речовин:


- - - о-, м-, п-фенілендiамiн, дiамiнтолуоли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi похiднi; солi цих речовин:

2921 51 11 00

- - - - м-фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас. % або бiльше i який мiстить:
- 1 мас. % або менше води,
- 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та
- 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну


0

0

-

2921 51 19 00

- - - - iншi


6,5

6,5

-

2921 51 90

- - - iншi:

2921 51 90 10

- - - - амінофенілпарамінова кислота


0

0

-

2921 51 90 30

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

2921 51 90 90

- - - - iншi


6,5

6,5

-

2921 59

- - iншi:

2921 59 50 00

- - - м-фенiленбiс (метиламiн), 2,2’-дихлор-4,4’-метилендiанілін, 4,4’-бi-о-толуїдин, 1,8-нафтилендiамiн


6,5

6,5

-

2921 59 90 00

- - - iншi


6,5

6,5

-

2922

Амiносполуки, до складу яких входить кисневмісна функцiональна група:


- амiноспирти, їх прості та складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 11 00 00

- - моноетаноламiн та його солi


0

0

-

2922 12 00 00

- - дiетаноламiн та його солi


2

2

-

2922 13

- - триетаноламiн та його солi:

2922 13 10 00

- - - триетаноламін


6,5

6,5

-

2922 13 90 00

- - - солі триетаноламіну


6,5

6,5

-

2922 14 00 00

- - декстропропоксифен (INN) та його солі


0

0

-

2922 19

- - iншi:

2922 19 10 00

- - - N-етилдіетаноламін


0

0

-

2922 19 20 00

- - - 2,2’-метилімінодіетанол (N-метилдіетаноламін)


0

0

-

2922 19 30 00

- - - 2-(N,N-диізопропіламін) етанол


0

0

-

2922 19 85 00

- - - інші


0

0

-


- амiнонафтоли та іншi амiнофеноли, їх простi i складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 21 00 00

- - амiногідроксинафталінсульфокислоти та їх солi


0

0

-

2922 29 00

- - інші:

2922 29 00 10

- - - анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їх солi


6,5

6,5

-

2922 29 00 90

- - - iншi


0

0

-


- амiноальдегiди, амiнокетони та амiнохiнони, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 31 00 00

- - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солі цих сполук


6,5

6,5

-

2922 39 00 00

- - iншi


6,5

6,5

-


- амiнокислоти та їх складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 41 00 00

- - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин


6,5

6,5

-

2922 42 00 00

- - глутамiнова кислота та її солi


6,5

6,5

-

2922 43 00 00

- - антранiлова кислота та її солi


6,5

6,5

-

2922 44 00 00

- - тилідин (INN) та його солі


0

0

-

2922 49

- - iншi:

2922 49 20 00

- - - бета-аланiн


0

0

-

2922 49 85 00

- - - iншi


0

0

-

2922 50 00

- амiноспиртофеноли, амiнокислотофеноли та iншi амiносполуки, до складу яких входять кисневмісні функцiональнi групи:

2922 50 00 10

- - фенілефрину гідрохлорид (phenylephrine INN), 5-аміносаліцилова кислота


0

0

-

2922 50 00 20

- - трамадолу гідрохлорид (tramadol INN)


0

0

-

2922 50 00 90

- - iншi


6,5

6,5

-

2923

Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хімічного складу:

2923 10 00

- холiн та його солi:

2923 10 00 10

- - хлорид холіну


0

0

-

2923 10 00 90

- - інші


6,5

6,5

-

2923 20 00 00

- лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди


6,5

6,5

-

2923 90 00 00

- iншi


6,5

6,5

-

2924

Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксимiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:


- амiди ациклiчнi (включаючи ациклічні карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:

2924 11 00 00

- - мепробамат (INN)


0

0

-

2924 12 00 00

- - фторацетамід (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамідон (ISO)


0

0

-

2924 19 00 00

- - інші


0

0

-


- амiди циклiчнi (включаючи циклічні карбамати) та їх похiднi; солі цих сполук:

2924 21 00 00

- - уреїни та їх похiднi; солi цих сполук


0

0

-

2924 23 00 00

- - 2-ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранілова кислота) та її солі


0

0

-

2924 24 00 00

- - етинамат (INN)


0

0

-

2924 29

- - iншi:

2924 29 10 00

- - - лiдокаїн (INN)


0

0

-

2924 29 98

- - - iншi:

2924 29 98 10

- - - - метолахлор


0,1

0,1

-

2924 29 98 90

- - - - інші


0

0

-

2925

Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксімiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу:


- iмiди та їх похiднi; солi цих речовин:

2925 11 00 00

- - сахарин та його солi


0

0

-

2925 12 00 00

- - глутетімід (INN)


6,5

6,5

-

2925 19

- - iншi:

2925 19 20 00

- - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабром-N,N’-етилендифталiмiд; N,N’-етиленбiс(4,5-дибромгексагiдро-3,6-метанфталiмiд)


6,5

6,5

-

2925 19 95 00

- - - iншi


6,5

6,5

-


- iмiни та їх похiднi; солi цих сполук:

2925 21 00 00

- - хлордимеформ (ISO)


6,5

6,5

-

2925 29 00 00

- - інші


6,5

6,5

-

2926

Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу:

2926 10 00 00

- акрилонiтрил


0

0

-

2926 20 00 00

- 1-цiаногуанiдин (дицiандiамiд)


6,5

6,5

-

2926 30 00 00

- фенпропорекс (INN) та його солі; метадон (INN) - проміжний продукт (4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан)


0

0

-

2926 90

- iншi:

2926 90 20 00

- - iзофталонiтрил


0

0

-

2926 90 95 00

- - iншi


0

0

-

2927 00 00 00

Дiазо-, азо- або азоксисполуки


0

0

-

2928 00

Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну:

2928 00 10 00

- N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн


6,5

6,5

-

2928 00 90

- iншi:

2928 00 90 10

- - фенілгідразин


0,1

0,1

-

2928 00 90 90

- - інші


6,5

6,5

-

2929

Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи із вмістом азоту:

2929 10 00

- iзоцiанати:

2929 10 00 10

- - метилфенiлендiiзоцiанати (толуолдiiзоцiанати)


6,5

6,5

-

2929 10 00 90

- - інші


6,5

6,5

-

2929 90 00 00

- iншi


6,5

6,5

-


X. ОРГАНO-НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ

2930

Сполуки сiркоорганiчнi:

2930 20 00

- тiокарбамати та дитiокарбамати:

2930 20 00 10

- - етилпропілтіокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропілтіокарбамат)


0,1

0,1

-

2930 20 00 90

- - інші


6,5

6,5

-

2930 30 00 00

- тiурам моно-, ди- або тетрасульфiди


0

0

-

2930 40

- метiонiн:

2930 40 10 00

- - метіонін (INN)


6,5

6,5

-

2930 40 90 00

- - інші


6,5

6,5

-

2930 50 00 00

- каптафол (ISO) та метамідофос (ISO)


0

0

-

2930 90

- iншi:

2930 90 13 00

- - цистеїн і цистин


0

0

-

2930 90 16 00

- - похiднi цистеїну або цистину


0

0

-

2930 90 20 00

- - тiодиглiколь (INN) (2,2’-тiодiетанол)


0

0

-

2930 90 30 00

- - DL-2-гiдрокси-4-(метилтiо)масляна кислота


0

0

-

2930 90 40 00

- - 2,2’-тiодiетилбiс [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гiдроксифенiл) пропiонат]


0

0

-

2930 90 50 00

- - сумiш iзомерiв, що мiстить 4-метил-2,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн та 2-метил-4,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн


0

0

-

2930 90 60 00

- - 2-(N,N-диетиламін)етантіол


0

0

-

2930 90 99

- - iншi:

2930 90 99 10

- - - дитiокарбонати (ксантати, ксантогенати)


6,5

6,5

-

2930 90 99 90

- - - інші


0

0

-

2931

Іншi органо-неорганічні сполуки:

2931 10 00 00

- тетраметилсвинець і тетраетилсвинець


0

0

-

2931 20 00 00

- трибутилолова сполука


0

0

-

2931 90

- інші:

2931 90 10 00

- - диметилметилфосфонат


0

0

-

2931 90 20 00

- метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид)


0

0

-

2931 90 30 00

- метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид)


0

0

-

2931 90 40 00

- - (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфінан-5-ил)метил метилметилфосфонат; біс[(5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфінан-5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфінан 2,4,6-триоксид; диметилпропілфосфонат; диетилетилфосфонат; натрій 3-(тригідроксисилил) пропілметилфосфонат; суміші, які головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (аміноімінометил) сечовини (в співвідношенні 50:50)


0

0

-

2931 90 90

- iншi:

2931 90 90 10

- - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate)


0

0

-

2931 90 90 30

- - триетилалюміній


5

5

-

2931 90 90 40

- - гліфосат (N-(фосфонометил) гліцин)


0

0

-

2931 90 90 90

- - iншi


6,5

6,5

-

2932

Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню:


- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване фуранове кiльце (гiдроване або негiдроване):

2932 11 00 00

- - тетрагiдрофуран


6,5

6,5

-

2932 12 00 00

- - 2-фуральдегiд (фурфурол)


6,5

6,5

-

2932 13 00 00

- - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий


6,5

6,5

-

2932 19 00 00

- - iншi


0

0

-

2932 20

- лактони:

2932 20 10 00

- - фенолфталеїн;
1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота;
3’-хлор-6’- циклогексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3Н), 9’-ксантен]-3-он; 6’-(N-етил-п-толуїдин)-2’-метилспіро[iзобензофуран-1(3Н), 9’-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]пiран-1-iл]нафталін-2-карбоксилат


0

0

-

2932 20 90 00

- - iншi


0

0

-


- iншi:

2932 91 00 00

- - iзосафрол


6,5

6,5

-

2932 92 00 00

- - 1-(1,3-бензодiоксол-5-ил)пропан-2-он


6,5

6,5

-

2932 93 00 00

- - пiперональ


6,5

6,5

-

2932 94 00 00

- - сафрол


6,5

6,5

-

2932 95 00 00

- - тетрагідроканабіноли (всі ізомери)


0

0

-

2932 99 00 00

- - iншi


0

0

-

2933

Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:


- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiразольне кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 11

- - феназон (антипiрин) та його похiднi:

2933 11 10 00

- - - пропiфеназон (INN)


6,5

6,5

-

2933 11 90 00

- - - iншi


6,5

6,5

-

2933 19

- - iншi:

2933 19 10 00

- - - фенiлбутазон (INN)


0

0

-

2933 19 90 00

- - - iншi


0

0

-


- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване iмiдазольне кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 21 00 00

- - гiдантоїн та його похiднi


6,5

6,5

-

2933 29

- - iншi:

2933 29 10 00

- - - нафазолiну гідрохлорид (INNM) та нафазолiну нiтрат (INNM); фентоламiн (INN); толазолiну гідрохлорид (INNM)


6,5

6,5

-

2933 29 90 00

- - - iншi


5,5

5,5

-


- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 31 00 00

- - пiридин та його солi


0

0

-

2933 32 00 00

- - пiперидин та його солi


6,5

6,5

-

2933 33 00 00

- - алфентаніл (INN), анілеридин (INN), безитрамід (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипіпанон (INN), фентаніл (INN), кетобемідон (INN), метилфенідат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-проміжний продукт А, фенциклідин (INN) (PCP), феноперидин (INN), піпрадрол (INN), піритрамід (INN), пропірам (INN) та тримеперидин (INN); солі цих сполук


0

0

-

2933 39

- - iншi:

2933 39 10 00

- - - iпронiазид (INN); кетобемiдону гідрохлорид (INNM); бромiд піридостигмiну (INN)


0

0

-

2933 39 20 00

- - - 2,3,5,6-тетрахлоропiридин


0

0

-

2933 39 25 00

- - - 3,6-дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота


0

0

-

2933 39 35 00

- - - 2-гiдроксиетиламонiй-3,6-дихлорпіридин-2-карбоксилат


0

0

-

2933 39 40 00

- - - 2-бутоксіетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi) ацетат


0

0

-

2933 39 45 00

- - - 3,5-дихлор-2,4,6-трифторопiридин


0

0

-

2933 39 50 00

- - - флуроксипір (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефiр


0

0

-

2933 39 55 00

- - - 4-метилпiридин


0

0

-

2933 39 99 00

- - - iншi


0

0

-


- сполуки, що мiстять у структурi хiнолiновий або iзохiнолiновий цикл (гiдрований або негідрований), без подальшої конденсацiї:

2933 41 00 00

- - леворфанол (INN) та його солі


0

0

-

2933 49

- - iншi:

2933 49 10 00

- - - галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонової кислоти


0

0

-

2933 49 30 00

- - - декстрометорфан (INN) та його солі


0

0

-

2933 49 90 00

- - - інші


0

0

-


- сполуки, що мiстять у структурi пiримiдинове кiльце (гiдроване або негiдроване) або піперазинове кільце:

2933 52 00 00

- - малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солі


6,5

6,5

-

2933 53

- - алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал (INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал (INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал (INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал (INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук:

2933 53 10 00

- - - фенобарбiтал (INN), барбітал (INN) та їх солi


0

0

-

2933 53 90 00

- - - iншi


6,5

6,5

-

2933 54 00 00

- - інші похідні малонілсечовини (барбітурової кислоти); солі цих сполук


6,5

6,5

-

2933 55 00 00

- - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) і зипепрол (INN); солі цих сполук


0

0

-

2933 59

- - iншi:

2933 59 10 00

- - - дiазинон (ISO)


0

0

-

2933 59 20 00

- - - 1,4-дiазабiцикло-[2.2.2]октан(триетилендiамiн)


0

0

-

2933 59 95 00

- - - iншi


0

0

-


- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване триазинове кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 61 00 00

- - меламiн


6,5

6,5

-

2933 69

- - iншi:

2933 69 10 00

- - - атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентринiтроамiн)


0

0

-

2933 69 40 00

- - - метенамiн (INN) (гексаметилентетрамiн); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5-триазин-2-iл-амiно]фенол


6,5

6,5

-

2933 69 80 00

- - - iншi


6,5

6,5

-


- лактами:

2933 71 00 00

- - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам)


0

0

-

2933 72 00 00

- - клобазам (INN) та метиприлон (INN)


0

0

-

2933 79 00 00

- - iншi лактами


0

0

-


- iншi:

2933 91

- - алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордіазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), діазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудіазепам (INN), флунітразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мідазолам (INN), німетазепам (INN), нітразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), піназепам (INN), празепам (INN), піровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) і триазолам (INN); солі цих сполук:

2933 91 10 00

- - - хлордіазепоксид (INN)


0

0

-

2933 91 90 00

- - - інші


0

0

-

2933 99

- - інші:

2933 99 20 00

- - - iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепін (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гідрохлорид (INNM)


0

0

-

2933 99 50 00

- - - 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол


0

0

-

2933 99 80 00

- - - інші


0

0

-

2934

Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хімічного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки:

2934 10 00 00

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсований тіазоловий цикл (гiдрований або негідрований)


0

0

-

2934 20

- сполуки, що мiстять у структурi бензотіазоловий цикл (гiдрований або негідрований), без подальшої конденсацiї:

2934 20 20 00

- - ди(бензотiазол-2-iл)дисульфiд; бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) i його солi


5

5

-

2934 20 80 00

- - iншi


0

0

-

2934 30

- сполуки, що мiстять у структурi фенотіазиновий цикл (гiдрований або негідрований), без подальшої конденсацiї:

2934 30 10 00

- - тiетилперазин (INN); тiоридазин (INN) i його солi


6,5

6,5

-

2934 30 90 00

- - iншi


0

0

-


- iншi:

2934 91 00 00

- - амінорекс (INN), бротізолам (INN), клотіазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамід (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолін (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентаніл (INN); солі цих сполук


0

0

-

2934 99

- - інші:

2934 99 60 00

- - - хлорпротиксен (INN); теналiдин (INN) i його тартрати та малеати; фуразолiдон (INN); 7-амiноцефалоспоранова кислота; солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формiлокси-2-фенiлацетамiдо]-8-окси-5-тiа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]-2-метилпiридин бромiд


0

0

-

2934 99 90 00

- - - інші


0

0

-

2935 00

Сульфонамiди:

2935 00 30 00

- 3-{1-[7-(гексадецилсульфонiламiно)-1-Н-iндол-3-iл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd] пiран-1-iл}-N,N-диметил-1Н-iндол-7 сульфонамiд; метосулам (ISO)


0

0

-

2935 00 90 00

- iншi


0

0

-


XI. ПРОВIТАМIНИ, ВIТАМIНИ ТА ГОРМОНИ

2936

Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результаті синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику:


- вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi:

2936 21 00 00

- - вiтамiн A та його похiднi


0

0

-

2936 22 00 00

- - вiтамiн B1 та його похiднi


0

0

-

2936 23 00 00

- - вiтамiн B2 та його похiднi


0

0

-

2936 24 00 00

- - кислота D- або DL-пантотенова (вiтамiн B3 або вiтамiн B5) та її похiднi


0

0

-

2936 25 00 00

- - вiтамiн B6 та його похiднi


0

0

-

2936 26 00 00

- - вiтамiн B12 та його похiднi


0

0

-

2936 27 00 00

- - вiтамiн C та його похiднi


0

0

-

2936 28 00 00

- - вiтамiн E та його похiднi


0

0

-

2936 29 00 00

- - iншi вiтамiни та їх похiднi


0

0

-

2936 90 00 00

- iншi, включаючи природнi концентрати


0

0

-

2937

Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результаті синтезу; їх похiднi і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони:


- поліпептидні гормони, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги:

2937 11 00 00

- - соматотропін, його похідні та структурні аналоги


0

0

г

2937 12 00 00

- - інсулін та його солі


0

0

г

2937 19 00 00

- - інші


0

0

г


- стероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги:

2937 21 00 00

- - кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогідрокортизон)


0

0

г

2937 22 00 00

- - галогеновані похiднi кортикостероїдних гормонiв


0

0

г

2937 23 00 00

- - естрогени та прогестини


0

0

г

2937 29 00 00

- - iншi


0

0

г

2937 50 00 00

- простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похідні та структурні аналоги


0

0

г

2937 90 00 00

- інші


0

0

г


XII. ГЛIКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНI АБО СИНТЕЗОВАНI, ТА ЇХ СОЛI, ПРОСТI I СКЛАДНI ЕФIРИ ТА IНШI ПОХIДНI

2938

Глiкозиди, природнi або одержані в результаті синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:

2938 10 00 00

- рутозид (рутин) та його похiднi


0

0

-

2938 90

- iншi:

2938 90 10 00

- - глiкозиди наперстянки


0

0

-

2938 90 30 00

- - глiциризинова кислота i глiциризинати


0

0

-

2938 90 90 00

- - iншi


0

0

-

2939

Алкалоїди рослинного походження, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:


- алкалоїди опiю та їх похiднi; солi цих сполук:

2939 11 00 00

- - концентрати макової соломки; бупренорфін (INN), кодеїн, дигідрокодеїн (INN), етилморфін, еторфін (INN), героїн, гідрокодон (INN), гідроморфон (INN), морфін, нікоморфін (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) і тебаїн; солі цих сполук


0

0

-

2939 19 00 00

- - інші


0

0

-

2939 20 00 00

- алкалоїди, виділені з кори хінного дерева та їх похiднi; солi цих сполук


0

0

-

2939 30 00 00

- кофеїн та його солi


0

0

-


- ефедрини та їх солi:

2939 41 00 00

- - ефедрин та його солi


0

0

-

2939 42 00 00

- - псевдоефедрин (INN) та його солi


0

0

-

2939 43 00 00

- - катин (INN) та його солі


0

0

-

2939 44 00 00

- - норефедрин та його солі


0

0

-

2939 49 00 00

- - iншi


0

0

-


- теофiлiн та амiнофiлiн (теофiлiнетилендiамiн) та їх похiднi; солi цих речовин:

2939 51 00 00

- - фенетилін (INN) та його солі


0

0

-

2939 59 00 00

- - iншi


0

0

-


- алкалоїди рiжкiв жита та їх похiднi; солi цих речовин:

2939 61 00 00

- - ергометрин (INN) та його солi


0

0

-

2939 62 00 00

- - ерготамiн (INN) та його солi


0

0

-

2939 63 00 00

- - лiзергінова кислота та її солi


0

0

-

2939 69 00 00

- - iншi


0

0

-


- iншi:

2939 91 00 00

- - кокаїн, екгонін, левометамфетамін, метамфетамін (INN), рацемат метамфетаміна; солі, складні ефіри та інші їх похідні


0

0

-

2939 99 00 00

- - інші


0

0

-


XIII. IНШI ОРГАНIЧНI СПОЛУКИ

2940 00 00 00

Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталі цукрів та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939


6,5

6,5

-

2941

Антибiотики:

2941 10 00 00

- пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин


0

0

-

2941 20

- стрептомiцини та їх похiднi; солi цих речовин:

2941 20 30 00

- - дигiдрострептомiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати


0

0

-

2941 20 80 00

- - iншi


0

0

-

2941 30 00 00

- тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин


0

0

-

2941 40 00 00

- хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин


0

0

-

2941 50 00 00

- еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин


0

0

-

2941 90 00 00

- iншi


0

0

-

2942 00 00 00

Іншi органiчнi сполуки


0

0

-вгору