Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 26
Руди, шлак і зола

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) шлак або аналогічні промислові відходи, підготовлені у вигляді макадаму (товарна позиція 2517);

(b) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позиція 2519);

(c) шлам із баків - сховищ нафтопродуктів, що складається переважно з нафти або нафтопродуктів (товарна позиція 2710);

(d) основний шлак (група 31);

(e) шлаковату, мінеральну силікатну вату та аналогічні мінеральні вати (товарна позиція 6806);

(f) відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт із вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують в основному для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112); або

(g) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

2. У товарних позиціях 2601-2617 термін "руди" означає мінерали, що фактично використовуються в металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або металів розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак до товарних позицій 2601-2617 не включаються мінерали, які були піддані обробцi, не властивій для металургійної промисловості.

3. До товарної позиції 2620 включаються лише:

(a) шлак, зола і залишки, що використовуються в промисловості або для видобування металів, або як основа для виробництва хімічних сполук металів, за винятком золи та залишків від спалювання відходів міського господарства (товарна позиція 2621); та

(b) шлак, зола і залишки, що містять миш’як, із вмістом або без вмісту металів, що використовуються або для видобування миш’яку чи металів, або для виробництва їх хімічних сполук.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2620 21 термін "шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші" означає шлами, які одержані з баків - сховищ етилованого бензину (бензину із вмістом свинцю) та етилованої антидетонаційної суміші (наприклад тетраетилсвинцю) та складаються переважно із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза.

2. Шлак, зола і залишки, що містять миш’як, ртуть, талій або їх суміші, що використовуються для видобування миш’яку чи цих металів або для виробництва їх хімічних сполук, класифікуються в товарній підпозиції 2620 60.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

2601

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:


- руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого піриту:

2601 11 00

- - неагломерованi:

2601 11 00 10

- - - концентрати залізні


2

2

-

2601 11 00 90

- - - інші


2

2

-

2601 12 00

- - агломерованi:

2601 12 00 10

- - - котуни з руди залізної


2

2

-

2601 12 00 90

- - - інші


2

2

-

2601 20 00 00

- випалений пiрит


2

2

-

2602 00 00 00

Руди та концентрати марганцевi, включаючи залізисті марганцеві руди та концентрати із вмiстом марганцю 20 мас. % або бiльше в перерахунку на сухий продукт


0

0

-

2603 00 00 00

Руди та концентрати мiднi


2

2

-

2604 00 00 00

Руди та концентрати нiкелевi


2

2

-

2605 00 00 00

Руди та концентрати кобальтовi


2

2

-

2606 00 00 00

Руди та концентрати алюмiнiєвi


0

0

-

2607 00 00 00

Руди та концентрати свинцевi


2

2

-

2608 00 00 00

Руди та концентрати цинковi


2

2

-

2609 00 00 00

Руди та концентрати олов’янi


2

2

-

2610 00 00 00

Руди та концентрати хромовi


2

2

-

2611 00 00 00

Руди та концентрати вольфрамовi


0

0

-

2612

Руди та концентрати урановi або торiєвi:

2612 10

- руди та концентрати урановi:

2612 10 10 00

- - руди урановi, смолка уранова та їх концентрати із вмiстом урану більш як 5 мас. %


2

2

-

2612 10 90 00

- - iншi


2

2

-

2612 20

- руди та концентрати торiєвi:

2612 20 10 00

- - монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю більш як 20 мас. %


2

2

-

2612 20 90 00

- - iншi


2

2

-

2613

Руди та концентрати молiбденовi:

2613 10 00 00

- випаленi


2

2

-

2613 90 00 00

- iншi


2

2

-

2614 00 00

Руди та концентрати титановi:

2614 00 00 10

- iльменiт та його концентрати


2

2

-

2614 00 00 90

- iншi


1

1

-

2615

Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi:

2615 10 00 00

- руди та концентрати цирконiєвi


2

2

-

2615 90 00 00

- iншi


2

2

-

2616

Руди та концентрати дорогоцiнних металiв:

2616 10 00 00

- руди та концентрати срiбнi


0

0

-

2616 90 00 00

- iншi


0

0

-

2617

Іншi руди та концентрати:2617 10 00 00

- руди та концентрати сурм’янi


2

2

-

2617 90 00 00

- iншi


2

2

-

2618 00 00 00

Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв


2

2

-

2619 00

Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:
2619 00 20 00

- вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю


2

2

-

2619 00 90 00

- iншi


2

2

-

2620

Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металiв), що мiстять миш’як, метали aбо їх сполуки:


- що мiстять переважно цинк:

2620 11 00 00

- - гартцинк (цинкозалiзний сплав)


2

2

-

2620 19 00 00

- - iншi


2

2

-


- що мiстять переважно свинець:

2620 21 00 00

- - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші


2

2

-

2620 29 00 00

- - інші


2

2

-

2620 30 00 00

- що мiстять переважно мiдь


2

2

-

2620 40 00 00

- що мiстять переважно алюмiнiй


2

2

-

2620 60 00 00

- що містять миш’як, талій, ртуть або їх суміші, такі, що використовуються для добування миш’яку або цих металів, або для виробництва їх хімічних сполук


2

2

-


- iншi:

2620 91 00 00

- - що мiстять переважно сурму, берилій, кадмій, хром або їх суміші


2

2

-

2620 99

- - iншi:

2620 99 10 00

- - - що мiстять переважно нікель


2

2

-

2620 99 20 00

- - - що мiстять переважно ніобій і тантал


2

2

-

2620 99 40 00

- - - що мiстять переважно олово


2

2

-

2620 99 60 00

- - - що мiстять переважно титан


2

2

-

2620 99 95 00

- - - інші


2

2

-

2621

Іншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства:

2621 10 00 00

- зола та залишки від спалювання відходів міського господарства


2

2

-

2621 90 00 00

- інші


2

2

-вгору