Документ 582-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 582
Київ

Про затвердження Порядку обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України “Про Фонд енергоефективності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 582

ПОРЯДОК
обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”

1. Цей Порядок визначає процедуру обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності” (далі - Наглядова рада), зокрема представників Кабінету Міністрів України та незалежних членів, включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами Наглядової ради.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про Фонд енергоефективності” (далі - Закон).

3. Члени Наглядової ради обираються на п’ятирічний строк. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради не більше трьох разів підряд.

4. Цей Порядок поширюється на осіб, які мають намір стати членами Наглядової ради, зазначеними у підпунктах 1 і 2 частини третьої статті 4 Закону.

5. Особи, які мають намір стати членами Наглядової ради, повинні відповідати вимогам щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 138 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 793).

6. Не може бути обрана незалежним членом Наглядової ради особа, яка:

1) є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою державної установи “Фонд енергоефективності” (далі - Фонд);

2) є або протягом останніх трьох років була працівником Фонду;

3) є афілійованою особою Фонду відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”;

4) отримує або отримувала від Фонду протягом останніх трьох років будь-які доходи, крім винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради;

5) є або була державним службовцем чи представником держави протягом останнього календарного року;

6) є національним публічним діячем відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

7) є або була аудитором Фонду протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) членом Наглядової ради;

8) бере участь в аудиті Фонду як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом останніх трьох років, що передували її призначенню (обранню) членом Наглядової ради;

9) займала посаду члена Наглядової ради в останніх трьох каденціях;

10) є близькою особою для осіб, зазначених у підпунктах 1-9 цього пункту, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

7. Визначення кандидатур представників Кабінету Міністрів України у складі Наглядової ради здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог відповідно до пункту 5 цього Порядку шляхом внесення Мінрегіоном на розгляд Кабінету Міністрів України проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо призначення представників Кабінету Міністрів України до складу Наглядової ради.

Представниками Кабінету Міністрів України у складі Наглядової ради можуть бути державні службовці, які займають посади не нижче категорії “Б” відповідно поділу категорій посад державної служби, встановлених Законом України “Про державну службу”, керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники.

8. До проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо призначення представників Кабінету Міністрів України до складу Наглядової ради додаються:

1) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою;

2) згода на обробку персональних даних;

3) копії:

документа про освіту;

паспорта;

трудової книжки (у разі наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;

4) інформація щодо членства та визначення такого представника в інші наглядові раді;

5) копія заяви особи, що має намір стати членом Наглядової ради - представником Кабінету Міністрів України, про призначення на посаду.

9. Незалежні члени Наглядової ради обираються шляхом проведення конкурсного відбору.

10. Підставою для оголошення конкурсного відбору на посади незалежних членів Наглядової ради є рішення Мінрегіону.

11. У рішенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

1) повне найменування Фонду;

2) строк подання заяв на участь у конкурсному відборі;

3) вимоги до осіб, які мають намір стати членами Наглядової ради, та функції, які повинен виконувати член Наглядової ради;

4) адреса, адреса електронної пошти, за якою приймаються заяви та документи для участі в конкурсному відборі.

12. Для проведення конкурсного відбору Мінрегіон утворює комісію з конкурсного відбору (далі - комісія) та затверджує її склад.

13. Комісія утворюється у складі шести осіб. До складу комісії включаються по одному представнику від Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Мінрегіону та три представники донорів.

14. Члени комісії із свого складу на засіданні комісії простою більшістю голосів обирають голову комісії та секретаря комісії.

15. До складу комісії можуть залучатися професійні консультанти з відбору персоналу (за згодою), які беруть участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

16. Член комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Наглядової ради.

17. Комісія:

1) не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після виникнення підстав для проведення конкурсного відбору оприлюднює на офіційному веб-сайті Мінрегіону оголошення про проведення конкурсного відбору на посади членів Наглядової ради;

2) розробляє та затверджує:

регламент своєї роботи;

етапи проведення конкурсного відбору;

критерії оцінювання та додаткові вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти);

вимоги щодо оформлення документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку;

3) приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

4) ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

5) забезпечує відкритість конкурсного відбору;

6) надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до Національної поліції стосовно отримання інформації про відсутність (наявність) у них судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

7) проводить конкурсний відбір згідно з етапами його проведення;

8) визначає переможця конкурсного відбору відповідно до критеріїв оцінювання;

9) письмово повідомляє учасникам конкурсу про його результати.

Комісія може переглянути питання допуску претендентів до конкурсного відбору після прийняття рішення про їх допуск у разі надходження відомостей, що свідчать про подання недостовірної інформації, або невідповідності претендента вимогам абзаців другого - четвертого підпункту 1 пункту 2 та пункту 4 вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 138.

18. Засідання комісії є правоможним у разі присутності на ньому не менше п’яти членів.

19. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови (головуючого на засіданні) комісії.

20. Оголошення про проведення конкурсного відбору складається українською та англійською мовами і містить такі відомості:

1) повне найменування Фонду;

2) перелік функцій членів Наглядової ради;

3) вимоги до претендентів;

4) перелік документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення;

5) строк, місце та адресу, адресу електронної пошти приймання заяв на участь у конкурсному відборі, номер телефону та адресу електронної пошти для довідок;

6) дату і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

7) кількість етапів проведення конкурсного відбору.

21. Тривалість конкурсного відбору становить 65 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсного відбору.

22. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у конкурсі, до якої додаються:

1) копія паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копія документа про вищу освіту. Зазначені документи повинні бути подані або перекладені на українську мову або на одну з офіційних мов Ради Європи;

2) біографічна довідка (резюме);

3) згода на обробку персональних даних;

4) рекомендації (за наявності);

5) мотиваційний лист щодо виконання функцій члена Наглядової ради;

6) заява щодо відповідності вимогам, установленим частиною другою статті 5 Закону (для претендентів на посаду незалежного члена Наглядової ради).

Перелік необхідних для участі в конкурсному відборі документів може бути доповнено конкурсною пропозицією щодо стратегії розвитку або бізнес-плану Фонду, про що має зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору на вимогу комісії додатково подає підписану заяву та відповідні документи.

23. Претендент зобов’язаний подавати достовірну інформацію.

24. Заяви приймаються протягом не більше ніж 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та підлягають реєстрації.

25. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, може розголошуватися лише після завершення конкурсного відбору з дотриманням вимог Законів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних”.

26. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:

1) подання неповного переліку документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку;

2) невідповідності абзацам другому - четвертому підпункту 1 пункту 2 та пункту 4 вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 138;

3) подання недостовірної інформації.

27. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

28. У разі ненадходження документів від жодного претендента або надходження документів лише від одного претендента чи допущення до участі в конкурсі лише одного учасника конкурсний відбір не проводиться. У такому разі Мінрегіон оголошує про проведення повторного конкурсу на заміщення відповідної вакантної посади.

29. Конкурсний відбір здійснюється за етапами його проведення, затвердженими комісією. Будь-який етап конкурсного відбору може бути проведений шляхом проведення відеоконференції.

30. Комісія визначає кандидатури переможців конкурсного відбору та других за результатами конкурсного відбору кандидатів на посади членів Наглядової ради відповідно до цього Порядку.

31. Переможці конкурсного відбору оголошуються на засіданні комісії.

Якщо переможець конкурсного відбору зняв свою кандидатуру, комісія має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого учасника, який набрав найбільшу кількість балів.

Якщо за результатами конкурсного відбору не визначено переможця на посаду незалежного члена Наглядової ради, Мінрегіон приймає рішення про проведення повторного конкурсу на заміщення відповідної вакантної посади.

32. Комісія письмово інформує Кабінет Міністрів України та Мінрегіон про визначення переможця конкурсного відбору на посаду незалежного члена Наглядової ради протягом трьох робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення.

33. Рішення комісії про визначення переможця конкурсного відбору на посаду, визначену пунктом 2 частини третьої статті 4 Закону, є підставою для укладення Фондом цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової ради.

34. Мінрегіон не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після укладення Фондом цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради опубліковує інформацію про персональний склад Наглядової ради на власному веб-сайті.

35. Кабінетом Міністрів України може бути прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, визначених пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону, з підстав, визначених підпунктами 1-5 та підпунктом 7 пункту 36 цього Порядку.

36. Повноваження члена Наглядової ради припиняються за рішенням Наглядової ради з таких підстав:

1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Фонду не менше ніж за місяць;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я та його документального підтвердження;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого член Наглядової ради перестає відповідати вимогам, передбаченим підпунктами 1 і 2 пункту 4 вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 138;

4) у разі смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі закінчення строку цивільно-правового договору з членом Наглядової ради;

6) у разі, коли незалежний член Наглядової ради перестає відповідати критеріям незалежності, визначеним статтею 5 Закону;

7) у разі систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього Законом, Статутом Фонду, Положенням про Наглядову раду Фонду та цивільно-правовим договором про виконання обов’язків члена Наглядової ради.

37. У разі коли незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Фонду.

У разі неподання відповідного письмового повідомлення Фонду, рішення про припинення його повноважень приймає Наглядова рада на першому засіданні після дати виявлення невідповідності незалежного члена вимогам пункту 6 цього Порядку до прийняття Наглядовою радою рішень з будь-яких інших питань порядку денного відповідного засідання.вгору