Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 20.02.2003581-IV
Документ 581-IV, перша редакція — Прийняття від 20.02.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.158 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223) після абзацу
восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"молодий вчений - вчений віком до 35 років".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.
2. Статтю 10 Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211) доповнити частиною
одинадцятою такого змісту:
"Дія цієї статті поширюється на молодих вчених, на подружжя,
в якому чоловік або дружина є молодим вченим, та на неповні сім'ї,
в яких мати (батько) є молодим вченим, якщо зазначені молоді вчені
є громадянами України та працюють на державних підприємствах, у
державних науково-дослідних (науково-технічних) установах та
організаціях, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти III-IV рівнів акредитації на посадах наукових
(науково-педагогічних) працівників, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, або навчаються за денною формою
навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 581-IVвгору