Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017580-р
Документ 580-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 серпня 2017 р. № 580-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 “Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40
ЗАТВЕРЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 580-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905

1. Пункт 2 розпорядження виключити.

2. У Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленій зазначеним розпорядженням:

1) у розділі “Проблема, яка потребує розв’язання”:

абзац другий після слів “національних реформ” доповнити словами і цифрами “, спрямованих на досягнення цілей, визначених середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року”;

перше речення абзацу третього після слів “ситуація щодо кадрової” доповнити словами “та адміністративної”;

у другому реченні абзацу четвертого слова “певні ризики” замінити словами “відповідні ризики впровадження”, а слова “у впровадженні” - словами “у реалізації”;

перше речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: “Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), до кінця 2018 року передбачено запровадити та заповнити 2200 посад фахівців з питань реформ, до кінця 2019 року - 2500 посад, до кінця 2020 року - 3000 посад.”;

2) абзац третій розділу “Узгодженість із стратегічними документами” викласти в такій редакції:

середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275;”;

3) абзац другий розділу “Мета і строки реалізації Концепції” після слів “в Секретаріаті Кабінету Міністрів України” доповнити словами “, НАДС, Державному агентстві з питань електронного урядування”;

4) розділ “Шляхи реалізації Концепції” викласти в такій редакції:

Шляхи реалізації Концепції

Фахівці з питань реформ - державні службовці, що призначаються на такі посади в рамках реалізації цієї Концепції за результатами відкритого конкурсу та відповідно до вимог і в порядку, що визначені Законом України “Про державну службу”.

Посади фахівців з питань реформ - посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В” з посадовими обов’язками, що передбачають підготовку та проведення ключових національних реформ (визначення проблем, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), а також виконання основних завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності державного органу, забезпеченням формування та/або реалізації державної політики у відповідних сферах, на які поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

Посади фахівців з питань реформ поділяються на дві групи.

До першої групи належать посади державної служби категорії “А”, а саме: посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників.

До другої групи належать посади державної служби категорій “Б” і “В” у директоратах, генеральних департаментах, які утворюються в державних органах, а також в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, посади фахівців з питань реформ повинні визначатися в державних органах, які здійснюють підготовку та проведення ключових національних реформ, відповідно до завдань та функцій таких органів. При цьому в разі, коли запровадження посад фахівців з питань реформ потребуватиме реорганізації державного органу, який здійснює підготовку та проведення ключових національних реформ, така реорганізація не може мати на меті свавільне звільнення державних службовців у зв’язку із зміною назв структурних підрозділів та/або найменувань посад.

Вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ включають загальні і спеціальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”. Спеціальні вимоги можуть включати вимоги щодо професійних знань, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, навичками проектного управління та наявності досвіду такого управління, аналітичного мислення, навичок планування і аналізу, творчих здібностей, ініціативності, об’єктивності, відповідальності, вміння працювати в стресових ситуаціях, а також інші вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Спеціальні вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ визначаються суб’єктом призначення відповідно до Закону України “Про державну службу”.

На посади фахівців з питань реформ призначаються особи, які є переможцями конкурсного відбору на посади державної служби, що визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до цієї Концепції.

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116).

Заробітна плата фахівців з питань реформ складається з:

посадового окладу, відповідних надбавок і виплат, а також премії (у разі встановлення) відповідно до Закону України “Про державну службу”;

стимулюючих виплат, встановлених для посад фахівців з питань реформ, які повинні бути уніфікованими для усіх рівнозначних посад.

З метою реалізації Концепції передбачається внесення змін до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284), щодо визначення розмірів стимулюючих виплат для фахівців з питань реформ у рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

Для фахівців з питань реформ, у тому числі тих, що раніше перебували на державній службі, рекомендується встановлювати випробування строком на шість місяців з моменту призначення на посаду. На період випробування керівник державної служби в державному органі своїм наказом встановлює перелік і строки виконання фахівцем з питань реформ завдань, а також критерії, за якими визначається відповідність займаній посаді.

Фахівці з питань реформ проходять щороку оцінювання результатів своєї службової діяльності на загальних підставах відповідно до Закону України “Про державну службу”. Показниками оцінювання є результативність, ефективність та якість виконання фахівцем з питань реформ завдань і заходів відповідно до планів, які затверджуються керівником державної служби в державному органі.

Копії затверджених керівниками державної служби в державних органах планів роботи та результати оцінювання службової діяльності фахівців з питань реформ надсилаються НАДС для узагальнення та врахування під час проведення оцінювання ефективності реалізації цієї Концепції.

Політичну відповідальність за реалізацію Концепції, моніторинг та координацію діяльності з її реалізації несе Міністр Кабінету Міністрів України. Стан реалізації Концепції розглядається Координаційною радою з питань реформування державного управління, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577), не менш як двічі на рік та у разі потреби за результатами розгляду готуються відповідні пропозиції для подання Кабінетові Міністрів України.

Для запровадження посад фахівців з питань реформ буде вжито таких заходів:

внесення змін до структури та штатного розпису державних органів;

внесення змін до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям щодо встановлення розмірів стимулюючих виплат фахівцям з питань реформ;

формування конкурсних комісій, до роботи яких будуть залучені експерти, у тому числі з питань управління персоналом, для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ;

забезпечення НАДС навчання членів конкурсних комісій щодо відбору фахівців з питань реформ, а також навчання таких фахівців;

визначення спеціальних вимог до кандидатів на посади фахівців з питань реформ;

проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ;

встановлення завдань для фахівців з питань реформ;

проведення оцінювання ефективності реалізації Концепції.

Запровадження посад фахівців з питань реформ буде здійснюватися кількома етапами.

На першому етапі (вересень - листопад 2017 р.) передбачається оголошення конкурсів та призначення на посади керівників директоратів, генеральних департаментів орієнтовною кількістю не менш як 20 осіб.

На другому етапі (жовтень - грудень 2017 р.) передбачається оголошення конкурсів та призначення на посади державних експертів орієнтовною кількістю не менш як 200 осіб.

На третьому етапі (починаючи з грудня 2017 р.) передбачається завершення передачі директоратам, генеральним департаментам завдань і функцій структурних підрозділів державних органів та оголошення конкурсів на посади керівників експертних груп.”;

5) розділ “Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів” викласти в такій редакції:

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів із запровадження посад фахівців з питань реформ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.”.вгору