Про затвердження плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 22.06.2011580-р
Документ 580-2011-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава - 988-2012-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 червня 2011 р. N 580-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо врегулювання
проблемних питань кредитної кооперації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
Розпорядженням КМ
N 988-р ( 988-2012-р ) від 05.12.2012 }

1. Затвердити план заходів щодо врегулювання проблемних
питань кредитної кооперації, що додається.
2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг (за згодою), разом з Міністерством
фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Міністерством внутрішніх справ та Міністерством юстиції
інформувати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним
періодом, Кабінет Міністрів України про результати виконання плану
заходів, затвердженого цим розпорядженням. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 580-р
ПЛАН
заходів щодо врегулювання проблемних
питань кредитної кооперації

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальний за | Строк виконання | | | виконання | | |---------------------+---------------------+--------------------| { Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ N 988-р
( 988-2012-р ) від 05.12.2012 }
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. Забезпечити | | | |супроводження у | | | |Верховній Раді | | | |України проектів | | | |Законів України: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про фонд гарантування|Нацкомфінпослуг | до прийняття | |вкладів членів |(за згодою) |відповідного Закону | |кредитних спілок | | | |(реєстраційний номер | | | |3265) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін до | - " - | | |деяких законодавчих | | | |актів України з | | | |питань діяльності | | | |системи кредитної | | | |кооперації | | | |(реєстраційний номер | | | |2256) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін та |Нацкомфінпослуг | до прийняття | |доповнень до Закону |(за згодою) |відповідного Закону | |України "Про кредитні| | | |спілки" (щодо | | | |створення | | | |саморегулівних | | | |організації кредитних| | | |спілок) | | | |(реєстраційний номер | | | |6010) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Переглянути акти | | | |законодавства з | | | |метою: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1) запровадження |Нацкомфінпослуг | I квартал 2013 р. | |процедури |(за згодою), МВС, | | |ідентифікації |Мінфін, | | |Нацкомфінпослуг із |Мінекономрозвитку, | | |залученням |Мін'юст, професійні | | |можливостей органів |об'єднання кредитних | | |внутрішніх справ |спілок (за згодою) | | |осіб, що входять до | | | |складу органів | | | |управління кредитних | | | |спілок, та головних | | | |бухгалтерів кредитних| | | |спілок під час | | | |призначення їх на | | | |посади | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2) встановлення | - " - | - " - | |обмежень щодо | | | |проведення готівкових| | | |операцій кредитними | | | |спілками | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3) розроблення тестів| - " - | - " - | |раннього | | | |попередження, | | | |запровадження | | | |елементів нагляду з | | | |урахуванням | | | |результатів | | | |проведення оцінки | | | |ризиків, перегляд | | | |фінансових нормативів| | | |діяльності кредитних | | | |спілок | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4) удосконалення та | - " - | - " - | |модернізації | | | |програмного | | | |забезпечення | | | |кредитних спілок, | | | |пов'язаного з | | | |наданням фінансових | | | |послуг | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5) удосконалення умов| - " - | - " - | |і механізмів | | | |застосування | | | |дозвільних процедур, | | | |пов'язаних із | | | |провадженням | | | |діяльності кредитними| | | |спілками | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6) встановлення | - " - | - " - | |обов'язкової вимоги | | | |членства кредитної | | | |спілки в об'єднаннях,| | | |які є | | | |саморегулівними | | | |організаціями на | | | |ринку кредитної | | | |кооперації, в | | | |асоціаціях кредитних | | | |спілок, що виконують | | | |функції із | | | |встановлення | | | |внутрішніх | | | |управлінських і | | | |фінансових стандартів| | | |діяльності кредитних | | | |спілок і правил їх | | | |поведінки на ринку, а| | | |також запровадження | | | |моніторингу | | | |дотримання своїми | | | |учасниками таких | | | |стандартів і правил | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |7) встановлення вимог|Нацкомфінпослуг | I квартал 2013 р. | |щодо обов'язкової |(за згодою), Мінфін, | | |передачі інформації |Мінекономрозвитку, | | |про осіб, що отримали|Мін'юст, МВС, | | |кредити і не виконали|професійні | | |свої зобов'язання, до|об'єднання кредитних | | |бюро кредитних |спілок (за згодою) | | |історій | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |8) посилення | - " - | - " - | |відповідальності | | | |органів управління | | | |кредитних спілок, | | | |розширення переліку | | | |заходів впливу, які | | | |застосовуються | | | |Нацкомфінпослуг за | | | |неповернення | | | |кредитними спілками | | | |депозитних внесків | | | |громадян та | | | |вдосконалення | | | |процедури | | | |застосування | | | |зазначених заходів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |9) встановлення | - " - | - " - | |чіткого обмеження | | | |розміру суми кредиту,| | | |наданого спілкою | | | |одному членові | | | |кредитної спілки | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |10) спрощення | - " - | - " - | |процедури виключення | | | |із членів кредитної | | | |спілки, в тому числі | | | |шляхом запровадження | | | |механізму виключення | | | |із членів кредитної | | | |спілки осіб, які | | | |протягом кількох | | | |років не беруть | | | |участь у діяльності | | | |кредитної спілки | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |11) встановлення | - " - | - " - | |обмежень щодо | | | |формування органів | | | |управління кредитних | | | |спілок особами, що | | | |пов'язані ознаками | | | |першого - третього | | | |ступеня споріднення | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |12) зобов'язання | - " - | - " - | |кредитних спілок | | | |періодично подавати | | | |Нацкомфінпослуг | | | |інформацію щодо | | | |виданих кредитів, | | | |отриманих депозитів, | | | |складу органів | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Розробити механізм| | | |(з поданням у разі | | | |потреби Кабінетові | | | |Міністрів України | | | |відповідних | | | |пропозицій): | | | |---------------------+---------------------+--------------------| { Підпункт 1 пункту 4 виключено на підставі Розпорядження КМ
N 988-р ( 988-2012-р ) від 05.12.2012 }
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2) інформування |Нацкомфінпослуг (за | I квартал 2013 р. | |громадськості про |згодою), Мінфін, | | |порядок провадження |Мін'юст, професійні | | |діяльності кредитними|об'єднання кредитних | | |спілками, можливості |спілок (за згодою) | | |та ризики системи | | | |кредитної кооперації,| | | |захист управлінських | | | |та майнових прав | | | |членів кредитних | | | |спілок | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3) рефінансування |Нацкомфінпослуг | - " - | |кредитних спілок з |(за згодою), Мінфін, | | |метою підтримання їх |Мінекономрозвитку, | | |короткострокової |професійні | | |ліквідності |об'єднання кредитних | | |об'єднаними |спілок (за згодою) | | |кредитними спілками | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4) гарантування |Нацкомфінпослуг | - " - | |вкладів членів |(за згодою) | | |кредитних спілок | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5) проведення оцінки | - " - | - " - | |ризиків провадження | | | |діяльності кредитними| | | |спілками шляхом: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |здійснення постійного| | | |моніторингу рішень | | | |органів управління, | | | |оперативного та | | | |внутрішнього контролю| | | |за діями працівників | | | |кредитної спілки у | | | |сфері надання | | | |фінансових послуг та | | | |фінансового | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |зосередження | | | |наглядових функцій на| | | |здійсненні | | | |пруденційного нагляду| | | |та диференційованих | | | |підходах до | | | |супроводження різних | | | |груп кредитних спілок| | | |з урахуванням наявних| | | |операційних та | | | |фінансових ризиків в | | | |їх діяльності | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Проводити роботу |МВС | постійно | |із встановлення та | | | |притягнення до | | | |відповідальності в | | | |порядку, визначеному | | | |законодавством, осіб,| | | |протиправні дії яких | | | |призвели до втрати | | | |коштів вкладниками | | | |кредитних спілок | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6. Укласти меморандум|МВС, Держфінпослуг | липень 2011 року | |між Держфінпослуг та | | | |МВС про організацію | | | |взаємодії з метою | | | |розроблення постійно | | | |діючого механізму | | | |координації дій та | | | |оперативного обміну | | | |інформацією | | | ------------------------------------------------------------------
{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012, Розпорядженням КМ N 988-р
( 988-2012-р ) від 05.12.2012 }вгору