Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Образний комп'ютер" на 2010 рік
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 27.01.201058
Документ 58-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 58
Київ
Про затвердження Державної
цільової науково-технічної програми
"Образний комп'ютер" на 2010 рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму
"Образний комп'ютер" на 2010 рік (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включити за поданням Національної
академії наук визначені Програмою завдання, показники і заходи до
розділів проекту Державної програми економічного і соціального
розвитку України на 2010 рік.
3. Національній академії наук:
забезпечити фінансування Програми в межах загальних видатків,
передбачених для Академії в Державному бюджеті України на
2010 рік;
подати до 1 березня 2011 р. Кабінетові Міністрів України
узагальнену інформацію про виконання Програми.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1652 ( 1652-2000-п )
"Про Державну науково-технічну програму "Образний комп'ютер".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 58
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
"Образний комп'ютер" на 2010 рік

Загальна частина
Останні десятиріччя активно розвивається та формується один з
основних напрямів інформатики - створення інтелектуальних
інформаційних технологій і систем. Проблема інтелектуалізації
комп'ютерних систем є однією з актуальних у розвитку світової
інформатики та обчислювальної техніки. Розвиток інтелектуальної
складової сучасних комп'ютерів надає змогу більш ефективно
виконувати складні завдання в галузі оборони, національної
безпеки, промисловості, економіки та у соціальній сфері.
Світові лідери з виробництва комп'ютерної техніки та
програмного забезпечення вважають, що майбутнє інформатики буде
пов'язане із створенням комп'ютерних систем з розвиненою
інтелектуальною модульною архітектурою, які дадуть можливість
сприймати та розуміти людську мову, аналізувати інформацію в
друкованому та рукописному вигляді, обробляти та розуміти
різноманітні зображення навколишнього середовища, аналізувати
звукові сигнали, допомагаючи людині приймати правильні рішення у
складних умовах.
Мета Програми
Метою Програми є:
розроблення та практична апробація принципово нових
науково-технічних рішень в галузі створення
комп'ютерно-телекомунікаційних систем з розвиненою інтелектуальною
модульною архітектурою, інтелектуальних інформаційних технологій і
систем як невід'ємних їх складових;
створення наукоємних конкурентоспроможних мікроелектронних
виробів широкого застосування та підготовка їх до серійного
промислового виробництва.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Проблема розв'язується шляхом:
розроблення теоретико-методологічних основ інтелектуальних
інформаційних технологій та систем;
створення базових інтелектуальних інформаційних технологій
(усномовних, зорових, обробки знань, аналізу біо- та фізіологічних
сигналів, інтелектуального управління) з можливостями вбудовування
в сучасні та перспективні комп'ютерні системи і комплекси;
створення експериментальної комп'ютерно-телекомунікаційної
системи з розвиненою структурою інтелектуальних
програмно-апаратних модулів, що здатна виконувати складні завдання
опрацювання інформації різної якості та складності у заданих
сферах діяльності, з відповідним забезпеченням кінцевого споживача
інтелектуальними інформаційними технологіями і системами як
невід'ємних її складових.
Програма базується на результатах багаторічних
фундаментальних досліджень в галузі інтелектуальних інформаційних
технологій та систем, теорії образного мислення, на які отримано
14 патентів, 10 авторських свідоцтв, п'ять промислових зразків.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Для розв'язання проблеми необхідно виконати такі основні
завдання:
створення експериментального зразка
комп'ютерно-телекомунікаційної системи з розвиненою структурою
інтелектуальних програмно-апаратних модулів та реалізованими на її
базі відповідними інтелектуальними інформаційними технологіями та
системами, що буде здатна забезпечувати сприйняття зорових,
слухових та інших образів, аналіз сцен та складних ситуацій,
планування дій та рухів, узагальнення спостережень (образного
комп'ютера);
розроблення:
- програмно-апаратних модулів розпізнавання та обробки
усномовної та зорової інформації, біо- та фізіологічних сигналів,
створення на їх основі мікроелектронних виробів широкого
застосування та здійснення заходів щодо їх впровадження у
виробництво;
- рухомого автономного модуля для взаємодії з об'єктами
навколишнього середовища;
- комп'ютеризованої інформаційно-аналітичної системи
розуміння, інтерпретації, генерації текстової інформації та
цифрової технології змістовної обробки текстової інформації.
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми забезпечить:
створення нових інформаційних технологій та систем з
елементами інтелекту людини, що дасть змогу людині спілкуватися з
комп'ютером природною мовою, бачити і сприймати об'єкти
навколишнього середовища, оперувати знаннями, представленими в
різних формах (мовних, зорових, текстових, біо- та фізіологічних
сигналів тощо);
підготовку до промислового виробництва наукоємних
конкурентоспроможних мікроелектронних виробів, зокрема:
- усномовного портативного словника-перекладача, усномовного
портативного довідника, багатофункціонального електронного офісу,
голосового мобільного телефону, з реалізованими на їх базі
усномовними інтелектуальними інформаційними технологіями;
- комп'ютерного стереовізора, системи санкціонованого
доступу, ефективних пристроїв розпізнавання складних зображень, з
реалізованими на їх базі зоровими інтелектуальними інформаційними
технологіями;
- медичного призначення - мікроелектронного пристрою
діагностики серцево-судинних захворювань (три модифікації),
електронного пристрою лікування постінсультних хворих (дві
модифікації), електронного пристрою ранньої діагностики та
допомоги хворим на цукровий діабет з реалізованими на їх базі
інтелектуальними інформаційними технологіями обробки біо- та
фізіологічних сигналів;
розроблення базових інтелектуальних програмно-апаратних
модулів як нових елементів інтелектуальної архітектури діючих та
перспективних комп'ютерно-телекомунікаційних систем, що дасть
змогу якісно розширити функціональні можливості таких систем для
виконання складних завдань в галузі промисловості, національної
безпеки, оборони, економіки та у соціальній сфері.
Очікувані результати, яких передбачається досягти в ході
виконання Програми, наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, а також інших джерел.
Загальний обсяг фінансування Програми на 2010 рік становить
19,329 млн. гривень, з них з державного бюджету 9,329 млн., з
інших джерел - 10 млн. гривень.
Фінансування Програми здійснюється з урахуванням можливостей
державного бюджету.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми
"Образний комп'ютер" на 2010 рік

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 58.
2. Державний замовник-координатор - Національна академія
наук.
3. Керівник Програми - директор Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем
Національної академії наук та МОН, кандидат технічних наук
Гриценко Володимир Ілліч.
4. Виконавці заходів Програми - наукові установи Національної
академії наук, конструкторські бюро та промислові підприємства.
5. Строк виконання: 2010 рік.
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела фінансування | Обсяг фінансування | | | на 2010 рік, млн. гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний бюджет | 9,329 | |--------------------------------+-------------------------------| |Інші джерела | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |____________ | 19,329 | |Усього | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної
програми "Образний комп'ютер" на 2010 рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування |Значення |Найменування заходу| Головний | Джерела |Прогнозний| | завдання | показника |показника| |розпорядник|фінансування| обсяг | | | | | | бюджетних | |фінансових| | | | | | коштів | | ресурсів | | | | | | | | для | | | | | | | |виконання | | | | | | | | завдань, | | | | | | | | млн. | | | | | | | | гривень | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |1. Створення |кількість нових | 2 |1) розроблення |Національна|державний | 0,8 | |експериментального |класів | |теоретико- |академія |бюджет | | |зразка комп'ютерно-|інформаційних | |методологічних |наук | | | |телекомунікаційної |технологій, | |основ створення та | | | | |системи з |зокрема: | |функціонування | | | | |розвиненою |-------------------+---------|нового |-----------+------------+----------| |структурою |дослідно- | 2 |класу комп'ютерно- | |інші джерела| 0,5 | |інтелектуальних |промислових | |телекомунікаційних | | | | |програмно-апаратних|інформаційних | |систем - образних | | | | |модулів та |технологій | |комп'ютерів | | | | |реалізованими на їх|-------------------+---------| |-----------+------------+----------| |базі відповідними |підготовлених до | 1 | | | | | |інтелектуальними |промислового | | | | | | |інформаційними |виробництва | | | | | | |технологіями та |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |системами |кількість нових | 1 |2) розроблення | -"- |державний | 1,2 | | |видів комп'ютерних | |технології | |бюджет | | | |інформаційних | |моделювання | | | | | |технологій, | |комп'ютерного | | | | | |зокрема: | |образного мислення | | | | | |-------------------+---------|в інтелектуальних |-----------+------------+----------| | |дослідних | 1 |комп'ютерно- | |інші джерела| 0,2 | | |технологій | |телекомунікаційних | | | | | |моделювання | |середовищах | | | | | |комп'ютерного | | | | | | | |образного мислення | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 3 |3) розроблення |Національна|державний | 2,7 | | |типів комп'ютерно- | |розподіленого | академія |бюджет | | | |телекомунікаційних | |комп'ютерно- | наук | | | | |систем з елементами| |телекомунікаційного| | | | | |інтелекту людини та| |комплексу з | | | | | |динамічно-змінною | |інтеграцією | | | | | |архітектурою, | |системно- | |------------+----------| | |якісно новими | |аналітичних | |інші джерела| 1,5 | | |функціональними | |моделей, базових | | | | | |можливостями | |інтелектуальних | | | | | |взаємодії з людиною| |інформаційних та | | | | | |та навколишнім | |електронних | | | | | |середовищем, | |технологій | | | | | |зокрема: | |розуміння і обробки| | | | | |-------------------+---------|текстової |-----------+------------+----------| | |програмно-апаратних| 2 |інформації та | | | | | |модулів | |сигналів | | | | | |комп'ютерно- | | | | | | | |телекомунікаційного| | | | | | | |комплексу образного| | | | | | | |комп'ютера | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |макетних зразків | 1 | | | | | | |нового типу | | | | | | | |комп'ютерно- | | | | | | | |телекомунікаційної | | | | | | | |системи | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 3 |4) розроблення та | -"- |державний | 0,4 | | |класів комп'ютерних| |впровадження | |бюджет | | | |інформаційних | |інтегрованих | | | | | |технологій | |інтелектуальних | | | | | | | |інформаційних | | | | | | | |технологій, | |------------+----------| | | | |призначених для | |інші джерела| 0,3 | | | | |використання в | | | | | | | |комп'ютерних та | | | | | | | |комп'ютеризованих | | | | | | | |системах загального| | | | | | | |та спеціального | | | | | | | |призначення | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Разом за | | | | | | 4,8 | |завданням 1 | | | | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | | |державний | 2,3 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |------------+----------| | | | | | |інші джерела| 2,5 | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |2. Розроблення |кількість нових | 1 |1) розроблення |Національна|державний | 1 | |базового програмно-|комп'ютерних | |інтелектуальних | академія |бюджет | | |апаратного модуля |усномовних | |комп'ютерних | наук |------------+----------| |усномовної |технологій, | |усномовних | |інші джерела| 0,5 | |комп'ютерної |зокрема: | |технологій | | | | |технології, що | | |розпізнавання та | | | | |вбудовується в | | |синтезу злитного | | | | |сучасні комп'ютерні|-------------------+---------|мовлення з високими|-----------+------------+----------| |системи, створення |підготовлених до | 2 |технічними | | | | |на його основі |промислового | |характеристиками та| | | | |високотехнологічних|виробництва | |можливостями | | | | |електронних виробів|-------------------+---------|використання в |-----------+------------+----------| |широкого |спеціалізованих | 1 |сучасних | | | | |застосування та |комп'ютерних | |комп'ютерних | | | | |здійснення заходів |усномовних | |системах і | | | | |для їх впровадження|технологій | |комплексах | | | | |у виробництво |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 3 |2) розроблення | -"- |державний | 0,55 | | |видів | |нових видів | |бюджет | | | |високотехнологічних| |високотехнологічних| |------------+----------| | |електронних | |електронних виробів| |інші джерела| 0,25 | | |виробів, зокрема: | |широкого | | | | | | | |застосування на | | | | | |-------------------+---------|базі використання |-----------+------------+----------| | |дослідно- | 1 |інтелектуальних | | | | | |промислових зразків| |інформаційних | | | | | |-------------------+---------|технологій |-----------+------------+----------| | |підготовлених до | 2 |розпізнавання та | | | | | |промислового | |синтезу злитного | | | | | |виробництва | |мовлення | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 1 |3) розроблення |Національна|державний | 0,3 | | |програмно-апаратних| |програмно-апаратних|академія |бюджет | | | |засобів для | |засобів для |наук | | | | |спеціалізованого | |спеціалізованого | | | | | |модуля образного | |модуля образного | | | | | |комп'ютера | |комп'ютера | | | | | |усномовної | |усномовної | | | | | |комп'ютерної | |комп'ютерної | | | | | |технології, | |технології | | | | | |зокрема: | | | | | | | |-------------------+---------| |-----------+------------+----------| | |комплексів засобів | 1 | | | | | | |для вбудовування | | | | | | | |спеціалізованого | | | | | | | |модуля усномовної | | | | | | | |комп'ютерної | | | | | | | |технології в | | | | | | | |комп'ютерні системи| | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість дослідно-| 1 |4) підготовка та | -"- |державний | 0,45 | | |конструкторських | |передача для | |бюджет | | | |робіт | |впровадження у | | | | | | | |виробництво | | | | | | | |наукоємних | | | | | | | |високотехнологічних| | | | | | | |виробів широкого | |------------+----------| | | | |застосування, що | |інші джерела| 0,25 | | | | |використовують | | | | | | | |інтелектуальні | | | | | | | |інформаційні | | | | | | | |технології | | | | | | | |розпізнавання та | | | | | | | |синтезу злитного | | | | | | | |мовлення | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Разом за | | | | | | 2,2 | |завданням 2 | | | | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | | |державний | 1,2 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |------------+----------| | | | | | |інші джерела| 1 | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |3. Розроблення |кількість нових | 2 |1) розроблення |Національна|державний | 0,5 | |базового програмно-|комп'ютерних | |інтелектуальних |академія |бюджет | | |апаратного модуля |зорових технологій,| |комп'ютерних |наук |------------+----------| |зорової |зокрема: | |зорових технологій | |інші джерела| 0,3 | |комп'ютерної | | |розпізнавання | | | | |технології, що | | |об'єктів | | | | |вбудовується в |-------------------+---------|навколишнього |-----------+------------+----------| |сучасні комп'ютерні|підготовлених до | 1 |середовища з | | | | |системи, створення |промислового | |високими технічними| | | | |на його основі |виробництва | |характеристиками та| | | | |високотехнологічних| | |можливостями | | | | |електронних виробів|-------------------+---------|використання в |-----------+------------+----------| |широкого |спеціалізованих | 1 |сучасних | | | | |застосування та | | |комп'ютерних | | | | |здійснення заходів | | |системах і | | | | |для їх впровадження| | |комплексах | | | | |у виробництво |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 2 |2) розроблення | -"- |державний | 0,35 | | |видів | |нових видів | |бюджет | | | |високотехнологічних| |високотехнологічних| |------------+----------| | |електронних | |електронних виробів| |інші джерела| 0,2 | | |виробів, зокрема: | |широкого | | | | | | | |застосування на | | | | | | | |базі використання | | | | | |-------------------+---------|інтелектуальних |-----------+------------+----------| | |дослідно- | 2 |інформаційних | | | | | |промислових зразків| |технологій | | | | | |-------------------+---------|розпізнавання |-----------+------------+----------| | |підготовлених до | 1 |об'єктів | | | | | |промислового | |навколишнього | | | | | |виробництва | |середовища | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 1 |3) розроблення |Національна|державний | 0,5 | | |програмно-апаратних| |програмно-апаратних|академія |бюджет | | | |засобів для | |засобів для |наук | | | | |спеціалізованого | |спеціалізованого | | | | | |модуля образного | |модуля образного | | | | | |комп'ютера зорової | |комп'ютера зорової | | | | | |комп'ютерної | |комп'ютерної | | | | | |технології, | |технології | | | | | |зокрема: | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |комплексів засобів | 1 | | | | | | |для вбудовування | | | | | | | |спеціалізованого | | | | | | | |модуля зорової | | | | | | | |комп'ютерної | | | | | | | |технології в | | | | | | | |комп'ютерні системи| | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість дослідно-| 1 |4) підготовка та | -"- |державний | 0,5 | | |конструкторських | |передача для | |бюджет | | | |робіт | |впровадження у | | | | | | | |виробництво | | | | | | | |наукоємних | | | | | | | |високотехнологічних| | | | | | | |виробів широкого | | | | | | | |застосування, що | | | | | | | |використовують |-----------+------------+----------| | | | |інтелектуальні | |інші джерела| 0,5 | | | | |інформаційні | | | | | | | |технології | | | | | | | |розпізнавання | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | |середовища | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Разом за | | | | | | 2,2 | |завданням 3 | | | | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | | |державний | 1,2 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |------------+----------| | | | | | |інші джерела| 1 | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |4. Розроблення |кількість нових | 4 |1) розроблення |Національна|державний | 2,1 | |функціонально- |високоточних | |інтелектуальних |академія |бюджет | | |технологічних |комп'ютерних | |комп'ютерних |наук |------------+----------| |модулів базової |технологій обробки | |технологій | |інші джерела| 1,7 | |інформаційної |біо- та | |сприйняття, аналізу| | | | |технології обробки |фізіологічних | |та синтезу сигналів| | | | |біо- та |сигналів, зокрема: | |різної природи | | | | |фізіологічних |-------------------+---------|(біологічних, |-----------+------------+----------| |сигналів, створення|дослідних | 1 |фізіологічних | | | | |персоніфікованих | | |тощо) з високими | | | | |електронних виробів|-------------------+---------|технічними |-----------+------------+----------| |та здійснення |дослідно- | 1 |параметрами та | | | | |заходів для їх |промислових | |можливостями | | | | |впровадження у |-------------------+---------|використання в |-----------+------------+----------| |виробництво |спеціалізованих | 2 |сучасних системах і| | | | | | | |комплексах | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 4 |2) розроблення | -"- |державний | 2,2 | | |видів | |нових видів | |бюджет | | | |високотехнологічних| |високотехнологічних| |------------+----------| | |виробів, зокрема: | |електронних виробів| |інші джерела| 1 | | | | |медичного | | | | | | | |призначення, | | | | | |-------------------+---------| призначених для |-----------+------------+----------| | |дослідних зразків | 1 |масового | | | | | | | |використання в | | | | | | | |домашніх умовах і | | | | | |-------------------+---------|медичних закладах |-----------+------------+----------| | |дослідно- | 2 |на базі | | | | | |промислових зразків| |використання | | | | | | | |інтелектуальних | | | | | |-------------------+---------|інформаційних |-----------+------------+----------| | |підготовлених до | 1 |технологій | | | | | |промислового | |сприйняття, аналізу| | | | | |виробництва | |та синтезу сигналів| | | | | | | |різної природи | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість нових | 2 |3) розроблення |Національна|державний | 0,8 | | |програмно-апаратних| |програмно-апаратних|академія |бюджет | | | |засобів для | |засобів для |наук | | | | |спеціалізованого | |спеціалізованого | |------------+----------| | |модуля обробки біо-| |модуля образного | |інші джерела| 0,5 | | |та фізіологічних | |комп'ютера | | | | | |сигналів, зокрема: | |сприйняття, аналізу| | | | | | | |та синтезу сигналів| | | | | | | |різної природи | | | | | |-------------------+---------|(біологічних, |-----------+------------+----------| | |експериментальних | 1 |фізіологічних | | | | | |програмно-апаратних| |тощо) з високими | | | | | |засобів | |технічними | | | | | |-------------------+---------|параметрами та |-----------+------------+----------| | |дослідних | 1 |можливостями | | | | | |програмно-апаратних| |використання в | | | | | |засобів | |сучасних системах і| | | | | | | |комплексах | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість дослідно-| 2 |4) підготовка та | -"- |державний | 1,4 | | |конструкторських | |передача для | |бюджет | | | |робіт | |впровадження у | | | | | | | |виробництво | | | | | | | |наукоємних | | | | | | | |високотехнологічних| | | | | | | |виробів | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Разом за | | | | | | 6,2 | |завданням 4 | | | | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | | |державний | 2,2 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |------------+----------| | | | | | |інші джерела| 4 | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |5. Розроблення |кількість нових | 1 |1) розроблення |Національна|державний | 0,75 | |експериментального |інформаційних | |технології |академія |бюджет | | |зразка рухомого |технологій | |інтелектуального |наук |------------+----------| |автономного модуля |інтелектуального | |управління | |інші джерела| 0,45 | |образного |управління, | |автономними | | | | |комп'ютера для |зокрема: | |динамічними | | | | |взаємодії з |-------------------+---------|комп'ютеризованими |-----------+------------+----------| |об'єктами |нових класів | 1 |системами та | | | | |навколишнього |комп'ютерних | |комплексами | | | | |середовища |технологій | | | | | | | |інтелектуального | | | | | | | |управління | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість | 1 |2) розроблення | -"- |державний | 1,05 | | |експериментальних | |дослідного зразка | |бюджет | | | |зразків рухомого | |рухомого | |------------+----------| | |автономного модуля | |автономного модуля | |інші джерела| 0,35 | | |образного | |образного | | | | | |комп'ютера, | |комп'ютера для | | | | | |зокрема: | |взаємодії з | | | | | |-------------------+---------|об'єктами |-----------+------------+----------| | |комплексів | 1 |навколишнього | | | | | |програмно-апаратних| |середовища | | | | | |засобів | | | | | | | |інтелектуального | | | | | | | |управління | | | | | | | |автономними | | | | | | | |мобільними | | | | | | | |системами і | | | | | | | |комплексами | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість дослідно-| 1 |3) підготовка та | -"- |державний | 0,229 | | |конструкторських | |передача для | |бюджет | | | |робіт | |впровадження у | |------------+----------| | | | |виробництво | |інші джерела| 0,2 | | | | |наукоємних | | | | | | | |високотехнологічних| | | | | | | |виробів | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Разом за | | | | | | 2,029 | |завданням 5 | | | | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | | |державний | 1,029 | | | | | | |бюджет | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |6. Розроблення |кількість нових | 2 |1) розроблення |Національна|державний | 0,8 | |комп'ютеризованої |комп'ютерних | |оригінальних |академія |бюджет | | |інформаційно- |технологій | |комп'ютерних |наук | | | |аналітичної системи|розуміння, | |технологій обробки | |------------+----------| |розуміння, |інтерпретації, | |знань, | |інші джерела| 0,1 | |інтерпретації, |генерації | |представлених у | | | | |генерації |текстової | |текстовому | | | | |текстової |інформації, | |зображенні | | | | |інформації та |зокрема: | | | | | | |цифрової технології|-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |змістовної обробки |підготовлених до | 1 | | | | | |текстової |промислового | | | | | | |інформації |виробництва | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |спеціалізованих | 1 | | | | | | |комп'ютерних | | | | | | | |технологій | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість | 1 |2) розроблення | -"- |державний | 0,4 | | |програмно-апаратних| |комп'ютеризованої | |бюджет | | | |засобів для | |інформаційно- | | | | | |спеціалізованого | |аналітичної системи| | | | | |модуля образного | |розуміння, | | | | | |комп'ютера обробки | |інтерпретації, | | | | | |текстової | |генерації | | | | | |інформації, | |текстової | | | | | |зокрема: | |інформації та | | | | | |-------------------+---------|цифрової технології|-----------+------------+----------| | |дослідних | 1 |її змістовної | | | | | |програмно-апаратних| |обробки | | | | | |засобів | | | | | | | |-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| | |кількість дослідно-| 1 |3) підготовка та |Національна|державний | 0,7 | | |конструкторських | |передача для |академія |бюджет | | | |робіт | |впровадження в |наук | | | | | | |комп'ютерні системи| | | | | | | |та комплекси нових | | | | | | | |високоефективних | | | | | | | |інтелектуальних | |------------+----------| | | | |технологій | |інші джерела| 0,4 | | | | |розуміння, | | | | | | | |інтерпретації | | | | | | | |текстової | | | | | | | |інформації та | | | | | | | |цифрової технології| | | | | | | |її змістовної | | | | | | | |обробки | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Разом за | | | | | | 19 | |завданням 6 | | | | | | | |-------------------+-------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | | |державний | 1,4 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |------------+----------| | | | | | |інші джерела| 0,5 | |---------------------------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |Усього за Програмою | | | | | 19,329 | |---------------------------------------+---------+-------------------+-----------+------------+----------| |у тому числі | | | |державний | 9,329 | | | | | |бюджет | | | | | | |------------+----------| | | | | |інші джерела| 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової
науково-технічної програми
"Образний комп'ютер" на 2010 рік

------------------------------------------------------------------ |Найменування завдання | Найменування показника| Значення | | | | показника | |----------------------+-------------------------+---------------| |1. Створення |кількість нових класів | 2 | |експериментального |інформаційних | | |зразка комп'ютерно- |технологій, зокрема: | | |телекомунікаційної |-------------------------+---------------| |системи з розвиненою | дослідно-промислових | 2 | |структурою | інформаційних | | |інтелектуальних | технологій | | |програмно-апаратних |-------------------------+---------------| |модулів та | підготовлених до | 1 | |реалізованими на їх | промислового | | |базі відповідними | виробництва | | |інтелектуальними |-------------------------+---------------| |інформаційними |кількість нових видів | 1 | |технологіями та |комп'ютерних | | |системами |інформаційних | | | |технологій, зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | дослідних технологій | 1 | | | моделювання | | | | комп'ютерного | | | | образного мислення | | | |-------------------------+---------------| | |кількість нових типів | 3 | | |комп'ютерно- | | | |телекомунікаційної | | | |системи з елементами | | | |інтелекту людини та | | | |динамічно-змінною | | | |архітектурою, якісно | | | |новими функціональними | | | |можливостями взаємодії | | | |з людиною та | | | |навколишнім | | | |середовищем, зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | програмно-апаратних | 2 | | | модулів комп'ютерно- | | | | телекомунікаційного | | | | комплексу образного | | | | комп'ютера | | | |-------------------------+---------------| | | макетних зразків | 1 | | | нового типу | | | | комп'ютерно- | | | | телекомунікаційної | | | | системи | | | |-------------------------+---------------| | |кількість нових класів | 3 | | |комп'ютерних | | | |інформаційних | | | |технологій | | |----------------------+-------------------------+---------------| |2. Розроблення |кількість нових | 1 | |базового програмно- |комп'ютерних | | |апаратного модуля |усномовних технологій, | | |усномовної |зокрема: | | |комп'ютерної |-------------------------+---------------| |технології, що | підготовлених до | 2 | |вбудовується в сучасні| промислового | | |комп'ютерні системи, | виробництва | | |створення на його |-------------------------+---------------| |основі | спеціалізованих | 1 | |високотехнологічних | комп'ютерних | | |електронних виробів | усномовних технологій | | |широкого застосування |-------------------------+---------------| |та здійснення заходів |кількість нових видів | 3 | |для їх впровадження у |високотехнологічних | | |виробництво |електронних виробів, | | | |зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | дослідно-промислових | 1 | | | зразків | | | |-------------------------+---------------| | | підготовлених до | 2 | | | промислового | | | | виробництва | | | |-------------------------+---------------| | |кількість нових | 1 | | |програмно-апаратних | | | |засобів для | | | |спеціалізованого | | | |модуля образного | | | |комп'ютера усномовної | | | |комп'ютерної | | | |технології, зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | комплексів засобів для| 1 | | | вбудовування | | | | спеціалізованого | | | | модуля усномовної | | | | комп'ютерної | | | | технології в | | | | комп'ютерні системи | | | |-------------------------+---------------| | |кількість дослідно- | 1 | | |конструкторських робіт | | |----------------------+-------------------------+---------------| |3. Розроблення |кількість нових | 2 | |базового програмно- |комп'ютерних зорових | | |апаратного модуля |технологій, зокрема: | | |зорової комп'ютерної |-------------------------+---------------| |технології, що | підготовлених до | 1 | |вбудовується в сучасні| промислового | | |комп'ютерні системи, | виробництва | | |створення на його |-------------------------+---------------| |основі | спеціалізованих | 1 | |високотехнологічних |-------------------------+---------------| |електронних виробів |кількість нових видів | 2 | |широкого застосування |високотехнологічних | | |та здійснення заходів |електронних виробів, | | |для їх впровадження у |зокрема: | | |виробництво |-------------------------+---------------| | | дослідно-промислових | 2 | | | зразків | | | |-------------------------+---------------| | | підготовлених до | 1 | | | виробництва | | | |-------------------------+---------------| | |кількість нових | 1 | | |програмно-апаратних | | | |засобів для | | | |спеціалізованого | | | |модуля образного | | | |комп'ютера зорової | | | |комп'ютерної | | | |технології, зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | комплексів засобів для| 1 | | | вбудовування | | | | спеціалізованого | | | | модуля зорової | | | | комп'ютерної | | | | технології в | | | | комп'ютерні системи | | | |-------------------------+---------------| | |кількість дослідно- | 1 | | |конструкторських робіт | | |----------------------+-------------------------+---------------| |4. Розроблення |кількість нових | 4 | |функціонально- |високоточних | | |технологічних модулів |комп'ютерних | | |базової інформаційної |технологій обробки | | |технології обробки |біо- та фізіологічних | | |біо- та фізіологічних |сигналів, зокрема: | | |сигналів, створення |-------------------------+---------------| |персоніфікованих | дослідних | 1 | |електронних виробів та|-------------------------+---------------| |здійснення заходів для| дослідно-промислових | 1 | |їх впровадження у |-------------------------+---------------| |виробництво | спеціалізованих | 2 | | |-------------------------+---------------| | |кількість нових видів | 4 | | |високотехнологічних | | | |виробів, зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | дослідних зразків | 1 | | |-------------------------+---------------| | | дослідно-промислових | 2 | | | зразків | | | |-------------------------+---------------| | | підготовлених до | 1 | | | промислового | | | | виробництва | | | |-------------------------+---------------| | |кількість нових | 2 | | |програмно-апаратних | | | |засобів для | | | |спеціалізованого | | | |модуля обробки біо- та | | | |фізіологічних | | | |сигналів, зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | експериментальних | 1 | | | програмно-апаратних | | | | засобів | | | |-------------------------+---------------| | | дослідних програмно- | 1 | | | апаратних засобів | | | |-------------------------+---------------| | |кількість дослідно- | 2 | | |конструкторських робіт | | |----------------------+-------------------------+---------------| |5. Розроблення |кількість нових | 1 | |експериментального |інформаційних | | |зразка рухомого |технологій | | |автономного модуля |інтелектуального | | |образного комп'ютера |управління, зокрема: | | |для взаємодії з |-------------------------+---------------| |об'єктами | нових класів | 1 | |навколишнього | комп'ютерних | | |середовища | технологій | | | | інтелектуального | | | | управління | | | |-------------------------+---------------| | |кількість | 1 | | |експериментальних | | | |зразків рухомого | | | |автономного модуля | | | |образного комп'ютера, | | | |зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | комплексів програмно- | 1 | | | апаратних засобів | | | | інтелектуального | | | | управління автономними| | | | мобільними системами і| | | | комплексами | | | |-------------------------+---------------| | |кількість дослідно- | 1 | | |конструкторських робіт | | |----------------------+-------------------------+---------------| |6. Розроблення |кількість нових | 2 | |комп'ютеризованої |комп'ютерних | | |інформаційно- |технологій розуміння, | | |аналітичної системи |інтерпретації, | | |розуміння, |генерації текстової | | |інтерпретації, |інформації, зокрема: | | |генерації текстової |-------------------------+---------------| |інформації та цифрової| підготовлених до | 1 | |технології змістовної | промислового | | |обробки текстової | виробництва | | |інформації |-------------------------+---------------| | | спеціалізованих | 1 | | | комп'ютерних | | | | технологій | | | |-------------------------+---------------| | |кількість програмно- | 1 | | |апаратних засобів для | | | |спеціалізованого | | | |модуля образного | | | |комп'ютера обробки | | | |текстової інформації, | | | |зокрема: | | | |-------------------------+---------------| | | дослідних програмно- | 1 | | | апаратних засобів | | | |-------------------------+---------------| | |кількість дослідно- | 1 | | |конструкторських робіт | | ------------------------------------------------------------------



вгору