Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019578
Документ 578-2019-п, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 19.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. № 578
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

1. У пункті 6:

в абзаці дев’ятому підпункту 2 слова “та завірений печаткою (за наявності)” виключити;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):

відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 2-1);

відомості про наявність транспорту реагування (додаток 2-2);”.

2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова і цифри “15 грудня (станом на 1 грудня)” замінити словами і цифрами “15 вересня (станом на 1 вересня)”.

3. У пункті 8:

підпункт 2 після слів “статутними документами” доповнити словами “щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця”;

доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

“5) необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг.”.

4. У підпункті 1 пункту 10 слова “, завірені печаткою власника,” виключити.

5. У підпункті 2 пункту 13 слова “спеціального призначення” виключити.

6. У додатках до Ліцензійних умов:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії”;

2) у тексті додатка 2:

слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”, а слова “прізвище та ініціали” - словами “ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця”;

слова “МП (за наявності)” виключити;

3) у тексті додатка 3 слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”, а слова “ініціали та прізвище” - словами “ініціали (ініціал імені), прізвище”.

7. Доповнити Ліцензійні умови додатками 2-1 і 2-2 такого змісту:


“Додаток 2-1
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність спеціальних засобів


Додаток 2-2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність транспорту реагування”.вгору