Документ 577-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2012 р. № 577
Київ

Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1280; 1999 р., № 21, ст. 951; 2000 р., № 4, ст. 117; 2002 р., № 18, ст. 941; 2003 р., № 29, ст. 1476; 2006 р., № 9, ст. 553, № 11, ст. 748, № 14, ст. 989; 2010 р., № 68, ст. 2465; 2012 р., № 11, ст. 401, № 24, ст. 917), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 р. № 508 “Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1121);

пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 850 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2436).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. № 577

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним

1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби зберігаються у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а така продукція, що перебуває під митним контролем, у встановлених законом випадках може також зберігатися на складах митних органів.”.

2. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова “містах без районного поділу, районах у містах, представників міжрайонних та об’єднаних” замінити словами “містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих”;

2) абзац четвертий викласти у такій редакції:

“Місцеві податкові інспекції на основі актів опису, оцінки та передачі майна забезпечують здійснення загального контролю за повнотою та своєчасністю перерахування до відповідного бюджету виручки від реалізації майна чи продуктів його переробки, утилізації, а також відповідних податків. Сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації визначається на підставі розрахунка, проведеного підприємством, яке здійснюватиме переробку або утилізацію.”;

3) абзац п’ятий після слова “через” доповнити словами “, підприємства роздрібної торгівлі”, а після слова “знищення” доповнити словами “, утилізації, переробки”.

3. Підпункти “з” та “и” пункту 8 замінити підпунктом “з” такого змісту:

“з) спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби - за ринковими цінами або за цінами, що регулюються законодавством.”;

4. У пункті 9:

1) у підпункті 3 слово “Держкомветеранів” замінити словами “Державній службі з питань інвалідів та ветеранів”;

2) підпункт 13 викласти у такій редакції:

“13) спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби знищенню;”;

3) підпункт 14 виключити;

4) у підпункті 16 слова “Державною податковою адміністрацією” замінити словом “ДПС”.

5. Абзац четвертий пункту 10 виключити.

6. Пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Кошти, одержані від реалізації майна, продуктів його переробки, утилізації перераховуються до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органів у строк, що становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).

При цьому кошти, одержані від реалізації продуктів переробки майна, перераховуються з урахуванням положень пункту 16 цього Порядку.”.

7. Назву розділу “Знищення (утилізація) майна” викласти у такій редакції:

“Переробка, утилізація або знищення майна”.

8. Абзац третій пункту 16 замінити абзацами такого змісту:

“Переробка або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробів здійснюється за рішенням комісії, утвореної відповідно до пункту 7 цього Порядку, з дотриманням таких вимог:

1) для вирішення питання переробки (знищення) спирту етилового та алкогольних напоїв комісією за необхідності можуть залучатися представники територіальних органів Мінекономрозвитку, Держветфітослужби та державних підприємств - виробників спирту. Рішення про переробку (знищення) спирту етилового та алкогольних напоїв приймається з урахуванням економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, витрат на транспортування, а в разі необхідності - на підставі висновків зазначених органів та підприємств.

Промислова переробка спирту етилового та алкогольних напоїв здійснюється на державних підприємствах - виробниках спирту, перелік яких визначає Мінагрополітики за погодженням з ДПС.

Підприємство, що здійснило переробку спирту етилового та алкогольних напоїв, реалізує продукти переробки та перераховує отримані кошти до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органів з урахуванням положень пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.

Скляний посуд з-під перероблених алкогольних напоїв оприбутковується за ціною можливої реалізації, а у разі неможливості реалізації скляного посуду - за ціною склобою з подальшою його реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету;

2) знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства. Комісія приймає рішення про знищення спирту етилового та алкогольних напоїв, якщо їх переробляти економічно недоцільно. Знищення за рішенням комісії може проводитися на підприємствах, виробництво яких пройшло атестацію на виконання відповідних робіт згідно із Законом України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.

Тютюнові вироби, вміщені в упаковку (тару), знищуються в такій упаковці (тарі).

Методи знищення продукції повинні відповідати таким вимогам:

виключати можливість подальшого відновлення первинних споживчих властивостей продукції або використання її за призначенням;

забезпечувати дотримання законодавства про захист санітарного та епідемічного благополуччя населення та охорону навколишнього природного середовища, зокрема виключати можливість утворення отруйних, токсичних, шкідливих і потенційно небезпечних речовин та відходів;

виключати можливість підміни продукції, яка підлягає знищенню.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим.

9. Пункт 18 викласти у такій редакції:

“18. Повернення майна відбувається за рішенням суду або за рішенням керівника органу, в якому майно перебуває на обліку, за наявності відповідних підстав у порядку, встановленому органом, що здійснив його вилучення, або міністерством, керівник якого спрямовує та координує діяльність такого органу. У разі відсутності майна повернення його вартості здійснюється у розмірі, встановленому підпунктом 6 пункту 9 розділу VI Бюджетного кодексу України.

Повернення за рішенням суду національної та іноземної валюти здійснюється Казначейством у валюті платежу, яка була зарахована до бюджету, або за заявою одержувача у гривневому еквіваленті за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату проведення операції.”.

10. У пункті 19 слова “Державна податкова адміністрація” замінити словом “ДПС”.вгору