Документ 574-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2003, підстава - 248-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 1998 р. N 574
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 248 ( 248-2003-п ) від 24.02.2003 )
Про затвердження Положення про порядок
реєстрації випуску і проведення державних
грошових лотерей в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 )

На виконання підпункту 10.2.4 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску і
проведення державних грошових лотерей в Україні (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1998 р. N 574
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску і проведення
державних грошових лотерей в Україні

I. Загальні питання
1. Це Положення регулює порядок реєстрації випуску і
проведення державних грошових лотерей агентами з проведення
державних грошових лотерей.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: державна грошова лотерея (лотерея) - лотерея, умови якої
передбачають наявність призового фонду у розмірі не менш як 50
відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахувань до
Державного бюджету України у розмірі не менш як 30 відсотків від
доходів, що залишаються у розпорядженні після виплат призового
фонду; агент з проведення державної грошової лотереї (агент) -
підприємство, установа чи організація, в тому числі бюджетні, які
за своїм статутом (положенням) мають право на проведення лотереї
та фінансове становище яких відповідає вимогам цього Положення; чистий прибуток агента - сума, що залишається у
розпорядженні агента після відрахувань до призового фонду, до
бюджету та на інші витрати, що передбачені умовами випуску і
проведення державної грошової лотереї.
3. Агенти мають право на випуск та проведення лотереї на
підставі свідоцтва про реєстрацію випуску і проведення державної
грошової лотереї (далі - свідоцтва), отриманого відповідно до
цього Положення (додаток 1).
4. Видача агентам свідоцтв проводиться Мінфіном.
5. Свідоцтво, видане агенту, не підлягає передачі іншим
особам.
II. Перелік документів, необхідних
для отримання свідоцтва
6. Для отримання свідоцтва агентом, який не є бюджетною
установою чи організацією, до Мінфіну подаються такі документи: а) заява про видачу свідоцтва; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію агента як
суб'єкта підприємницької діяльності; в) нотаріально засвідчені копії установчих документів (із
змінами і доповненнями, внесеними до них, у разі їх наявності); г) список керівного складу (керівник, його заступники,
головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові,
займаної посади, освіти, робочого телефону, наявності судимостей
за господарські або службові злочини; д) баланс, звіт про фінансові результати та їх використання,
звіт про фінансово-майновий стан агента за останній звітний період
перед поданням заяви, документи, що підтверджують внески до
статутного фонду; ( Підпункт "д" пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) е) умови випуску і проведення лотереї (у двох примірниках).
7. Якщо агентом є бюджетна установа чи організація і на
проведення ним лотереї витрачаються бюджетні кошти, то ці кошти
повинні бути передбачені у Державному бюджеті України або
відповідному місцевому бюджеті. Для отримання свідоцтва агентом до
Мінфіну подаються: заява про видачу свідоцтва із зазначенням суми,
що затверджена у Державному бюджеті України або відповідному
місцевому бюджеті на проведення такої лотереї, положення про
установу чи організацію та умови випуску і проведення лотереї у
двох примірниках.
III. Вимоги до документів, які подаються агентом
8. Установчі документи для отримання свідоцтва повинні
містити положення про здійснення агентом діяльності щодо випуску і
проведення лотерей.
9. Мінімальний розмір сформованого (сплаченого) статутного
фонду агента повинен становити не менш як 1 000 000 (один мільйон)
євро за курсом гривні, встановленим Національним банком на день
подачі документів Мінфіну на реєстрацію, в тому числі не менш як
200 000 (двісті тисяч) євро - у грошових коштах. ( Пункт 9 в
в редакції Постанови КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 )
10. Умови випуску і проведення лотереї обов'язково повинні
містити дані про: вид лотереї та її назва; найменування агента, його повні юридичні реквізити; мету проведення лотереї; порядок, дату і місце проведення тиражу виграшів у разі
проведення тиражної лотереї або порядок проведення безтиражної
лотереї; дату початку розповсюдження лотереї або періодичність
розігришів тиражів; загальну суму випуску лотереї, у тому числі суму, що
спрямовується на виплату грошових виграшів; розподіл кількості та суми грошових виграшів; кількість випущених білетів, їх нумерацію; вартість одного білета або ставка; порядок визначення переможців та одержання грошових виграшів; граничний строк виплати грошових виграшів; граничний строк реалізації лотерейних білетів; положення щодо реалізації лотерейних білетів, яка
провадитиметься за готівку на добровільних засадах; кошторис доходу і витрат на проведення лотерей; зразок лотерейного білета; ступінь захищеності лотерейного білета; права та обов'язки учасників та організатора лотереї.
IV. Порядок видачі свідоцтва
11. Розгляд документів про видачу свідоцтва проводиться у
порядку надходження документів до Мінфіну та їх реєстрації.
12. Рішення про видачу свідоцтва встановленої форми або про
відмову у його видачі повинне бути прийнято протягом 30-денного
строку з дня отримання заяви з доданням необхідних документів.
13. У видачі свідоцтва відмовляється у разі, коли документи,
подані агентом для отримання свідоцтва, не відповідають вимогам,
встановленим законодавством, цим Положенням, або якщо виявлено їх
недостовірність.
14. Рішення про відмову у видачі свідоцтва доводиться до
відома агента у письмовому вигляді з її обгрунтуванням.
15. Якщо свідоцтво не видається або у видачі його відмовлено
з мотивів, які агент вважає необгрунтованими, він може звернутися
до суду.
V. Фінансовий контроль за діяльністю агента
16. Фінансовий контроль за діяльністю агента здійснюється
Мінфіном і місцевими фінансовими органами, які можуть проводити
перевірки діяльності агента.
17. Агент зобов'язаний: після отримання свідоцтва повідомляти Мінфін про початок
реалізації лотерейних білетів у тижневий строк з моменту початку
реалізації; щоквартально, не пізніше одного місяця, що наступає після
закінчення кварталу, подавати Мінфіну звіт про проведення лотерей
за встановленою формою (додаток 2) та квартальний бухгалтерський
звіт підприємства (баланс, звіт про фінансові результати та їх
використання); ( Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) вчасно відраховувати до державного бюджету 30 відсотків
доходів, що залишаються у розпорядженні після виплат призового
фонду, виплачувати грошові виграші та виконувати інші вимоги,
викладені в умовах випуску і проведення лотереї; ( Пункт 17
доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 1030
( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) не пізніше двох місяців року, що настає за звітним, подавати
Мінфіну річний звіт про агента та його діяльність, в якому повинні
міститися підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний
баланс та довідка про фінансовий стан, а також відомості про зміни
у персональному складі службових осіб; ( Пункт 17 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від
15.06.99 ) мати під час проведення лотереї ліквідні балансові активи у
розмірі не менш як 500 000 (п'ятсот тисяч) євро за курсом
Національного банку (для цілей цього підпункту під терміном
"ліквідні балансові активи" розуміються основні фонди, призначені
для організації діяльності агента з проведення державної грошової
лотереї, а також його власні кошти, розміщені на рахунках, у тому
числі депозитах); ( Пункт 17 доповнено абзацом шостим згідно з
Постановою КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) забезпечувати продаж лотерейних білетів у такій кількості:
( Пункт 17 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 1030
( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) протягом перших шести місяців, що настають за місяцем її
запровадження, - не встановлюється; ( Пункт 17 доповнено абзацом
восьмим згідно з Постановою КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) протягом сьомого - дванадцятого місяця - не менш як 20 тис.
лотерейних білетів на місяць за кожною лотереєю; протягом
наступних років - не менш як 30 тис. лотерейних білетів на місяць
за кожною лотереєю; ( Пункт 17 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
Постановою КМ N 1030 ( 1030-99-п ) від 15.06.99 ) після закінчення строку дії свідоцтва подати Мінфіну у
місячний строк підсумковий звіт за формою, наведеною у додатку 2
до цього Положення, та копію акта знищення нереалізованих білетів.
При цьому до складу комісії із знищення нереалізованих білетів в
обов'язковому порядку повинен входити представник фінансового
органу; у тижневий строк усувати недоліки, виявлені за результатом
перевірок, та повідомляти про це Мінфін.
18. За невиконання агентом вимог, встановлених пунктом 17
цього Положення, Мінфіном виноситься попередження, яке у
письмовому вигляді доводиться до агента.
19. У разі винесення Мінфіном повторного попередження
свідоцтво анулюється.
20. Рішення Мінфіну про анулювання свідоцтва доводиться до
відома агента письмово.
Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації випуску і проведення
державних грошових лотерей в
Україні
Міністерство фінансів України
СВІДОЦТВО N _______
про реєстрацію випуску і проведення
державної грошової лотереї
Міністерство фінансів України засвідчує, що __________________________________________________________________
(повне найменування агента з проведення лотереї)
має право на проведення __________________________________________________________________
(повне найменування державної грошової лотереї)
та випуск лотерейних білетів вартістю одного
лотерейного білета __________________________________________________________________
(вартість прописом) у кількості ______________________________________________________
(кількість лотерейних білетів прописом) на загальну суму __________________________________________________________________
(сума прописом)
Свідоцтво дійсне до "__"_____________________ року.
Свідоцтво видано "__"___________________ 199__ року

Заступник Міністра
МП
Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску і проведення державних
грошових лотерей в Україні

ЗВІТ
Агента _____________________ з проведення
(найменування агента)
державної грошової лотереї _______________
(назва лотереї)
за станом на ___________
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ціна одного|Загальна сума випуску| Кількість |Сума виручена |Сума, що спрямовується| Сума | Відомості про | |лотерейного| лотереї (гривень) |реалізованих|за реалізовані| на виплату виграшу |відрахувань| витрати на проведення лотереї | | білета, | | лотерейних | лотерейні | (гривень) | до | | | гривень | | білетів | білети | | державного| | | |—————————————————————| (штук) | (гривень) |——————————————————————| бюджету |——————————————————————————————————————— | |Відповідно| Фактично | | | Відповідно |Фактично | (гривень) |Статті витрат,|Відповідно до | Фактично | | до умов | | | | до умов | | |передбачені в |умов (гривень)|(гривень) | | | | | | | | | умовах | | —————————+———————————+——————————+——————————+————————————+——————————————+————————————+—————————+———————————+——————————————+——————————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— вартість виготовлення білетів, витрати на реалізацію, реклама, інші видатки —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього
Всього з
початку
проведен-
ня
лотереївгору