Про утворення Міжвідомчої комісії з питань реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 25.06.2008574
Документ 574-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 червня 2008 р. N 574
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої комісії
з питань реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
( 145-2006-р ) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
( 145-2006-р ), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. N 574
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань реалізації
Енергетичної стратегії України на період
до 2030 року ( 145-2006-р )

ПРОДАН - Міністр палива та енергетики, Юрій Васильович голова Комісії
ФРАНЦИШКО - перший заступник Міністра Олександр Кайтанович вугільної промисловості,
заступник голови Комісії
СТОГНІЙ - академік-секретар Відділення Борис Сергійович фізико-технічних проблем
енергетики Національної академії
наук, заступник голови
Комісії (за згодою)
БЕВЗА - заступник Міністра охорони Володимир Олександрович навколишнього природного
середовища
ДУНАЙЛО - член НКРЕ (за згодою) Сергій Леонідович
КОЗИРЄВ - директор департаменту загального Віктор Олександрович машинобудування Мінпромполітики
КУЛИК - директор Інституту загальної Михайло Миколайович енергетики Національної академії
наук (за згодою)
КУЧЕРЕНКО - Міністр з питань житлово- Олексій Юрійович комунального господарства
КУЦАН - голова Громадської ради при Юлій Григорович Мінпаливенерго (за згодою)
МАТВІЙЧУК - заступник завідуючого Олександр Семенович секретаріатом Комітету Верховної
Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки (за
згодою)
МИКОЛАЙЧУК - Голова Держатомрегулювання Олена Анатоліївна
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів Анатолій Іванович
ПАНТЕЛЕЄНКО - заступник Міністра економіки Віктор Михайлович
ПАРШИН - перший заступник Голови НАЕР Олександр Андрійович
ПАШИНСЬКИЙ - народний депутат України (за Сергій Володимирович згодою)
ПЛАЧКОВ - радник Президента України (за Іван Васильович згодою)
ПРАХОВНИК - директор Інституту Артур Веніамінович енергозбереження та
енергоменеджменту Національного
технічного університету
"Київський політехнічний
інститут" (за згодою)
ПРОСКУРКІН - начальник Управління моніторингу Володимир Павлович та ринкових перетворень в
енергетичному секторі економіки
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ШИШЕНІН - завідувач відділу моніторингу Юрій Борисович ринків паливно-енергетичних
ресурсів Департаменту з питань
енергетичної та ядерної безпеки
Апарату Ради Національної
безпеки і оборони України (за
згодою)
СВІЖЕНКО - директор департаменту науково- Віктор Олексійович технологічного розвитку МОН
ТУЛУБ - народний депутат України (за Сергій Борисович згодою)
ЦЕХМІСТЕР - керівник департаменту реального Дмитро Петрович сектору економіки - завідувач
відділу структурної політики та
розвитку ринків Головної служби
соціально-економічного розвитку
Секретаріату Президента України
(за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. N 574
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань реалізації
Енергетичної стратегії України на період
до 2030 року ( 145-2006-р )

1. Міжвідомча комісія з питань реалізації Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року ( 145-2006-р ) (далі -
Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
організація роботи з розроблення програм і планів заходів
щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до
2030 року ( 145-2006-р ) (далі - Стратегія) з урахуванням
результатів структурної перебудови економіки, темпів економічного
розвитку і визначенням джерел фінансування, відповідальних
виконавців, строків виконання зазначених програм і планів, а також
проведення моніторингу стану їх виконання;
розроблення пропозицій щодо створення сприятливих економічних
умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у сферу
енергетики;
підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових
актів у сфері енергетики та приведення їх положень у відповідність
з вимогами законодавства Європейського Союзу.
4. Комісія має право:
утворювати робочі групи з числа представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за згодою їх керівників) для виконання покладених на
неї завдань;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади інформацію, необхідну для провадження
Комісією діяльності;
вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань, що належать до її компетенції.
5. Комісія утворюється у складі голови Комісії, двох його
заступників та членів Комісії, які працюють на громадських
засадах.
Головою Комісії за посадою є Міністр палива та енергетики.
Голова Комісії має право вносити в разі потреби зміни до її
складу.
6. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не
рідше ніж один раз на квартал.
Повідомлення про проведення засідання та порядок денний
надсилається членам Комісії не пізніше ніж за три дні до дати
засідання.
7. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менше половини її членів.
8. На засіданнях Комісія готує пропозиції і рекомендації з
питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
9. Протокол засідання підписує головуючий на засіданні.
Пропозиції і рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України.
10. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Комісії
здійснює Мінпаливенерго.
11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.вгору