Документ 573-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо державної підтримки сімей,
які усиновили дитину з числа дітей-сиріт
або дітей, позбавлених батьківського піклування
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 7, ст.70 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Статтю 182 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Жінкам, які усиновили дитину старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини".
 
     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
     2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст. 449; 2003 р., N 15, ст. 110; 2004 р., N 6, ст. 38, N 7, ст. 55; 2005 р., N 2, ст. 36, N 9, ст. 178, N 26, ст. 353):
 
     1) пункт 4 частини першої статті 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону)".
 
     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
 
     2) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
 
     "Стаття 18-1. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини
 
     Особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).
 
     Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини";
 
     3) статтю 20 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу".
 
     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
     3. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261, N 50, ст. 367; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
 
     частину першу статті 3 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
     "2-1) допомога при усиновленні дитини";
 
     2) у статті 10 слова "усиновителю чи" виключити;
 
     3) у статті 11:
 
     друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки";
 
     у частині другій слово "усиновлення" виключити;
 
     4) доповнити розділом III-А такого змісту:
 
"Розділ III-А
 
ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
 
     Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
 
     Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).
 
     Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини
 
     Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини.
 
     У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
     Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
     Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.
 
     Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
 
     Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
     5) у тексті Закону слово "усиновитель" в усіх відмінках і числах замінити словом "усиновлювач" у відповідному відмінку і числі.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
     забезпечити видання відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 23 вересня 2008 року
N 573-VIвгору