Деякі питання управління державними інвестиціями
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення, Порядок, Проект, Форма типового документа, Висновок, Перелік від 22.07.2015571
Документ 571-2015-п, попередня редакція — Редакція від 24.11.2015, підстава - 938-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2015 р. № 571
Київ

Деякі питання управління державними інвестиціями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 938 від 11.11.2015}

Відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів;

Порядок відбору державних інвестиційних проектів.

3. Установити, що для формування у 2015 році проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017 - 2018 роки на розгляд Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів подаються:

1) головними розпорядниками коштів державного бюджету:

державні інвестиційні проекти, розраховані в цінах починаючи з 1 грудня 2014 р.;

документи, визначені пунктом 18 Порядку, затвердженого цією постановою, до 25 листопада 2015 року;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 938 від 11.11.2015}

2) Міністерством економічного розвитку і торгівлі - матеріали, визначені пунктом 21 Порядку, затвердженого цією постановою, у десятиденний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту, за умови доведення Міністерством фінансів планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетні періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.

4. Пункт 1 Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2033; 2012 р., № 57, ст. 2289), після слів "інвестиційних проектів" доповнити словами ", крім державних інвестиційних проектів".

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 27 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 571

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжвідомчої комісії

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Міжвідомчої комісії

Директор департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, секретар Міжвідомчої комісії

Міністр фінансів

Міністр інфраструктури

Міністр екології та природних ресурсів

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Міністр охорони здоров'я

Міністр соціальної політики

Народні депутати України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 571

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів

1. Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів (далі - Комісія) є колегіальним органом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є відбір державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку) (далі - державні інвестиційні проекти).

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає Мінекономрозвитку пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів реалізації державних інвестиційних проектів за сферами, визначеними у пункті 24 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571;

2) розглядає державні інвестиційні проекти;

3) вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, головних розпорядників коштів державного бюджету щодо розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, поданих на розгляд Комісії;

4) здійснює відбір державних інвестиційних проектів та визначає їх перелік у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету із зазначенням загальної вартості проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації проекту, в тому числі для завершення його реалізації, а також обсягів таких видатків на відповідний плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі бюджетних програм;

5) готує та подає Мінекономрозвитку для прийняття відповідних рішень пропозиції та рекомендації щодо:

коригування або припинення (зупинення) реалізації державних інвестиційних проектів;

ефективності управління державним інвестиційним проектом, усунення порушень планових строків його реалізації;

проведення незалежної експертизи державних інвестиційних проектів.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) приймати для розгляду державні інвестиційні проекти або відхиляти їх за результатами розгляду документів, поданих для відбору проектів, або надавати рекомендації щодо можливості застосування інших механізмів фінансування проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, державно-приватне партнерство, концесія тощо).

6. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Комісії є Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Голова Комісії:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю;

затверджує план її роботи на відповідний період та порядок денний засідань.

До складу Комісії входять члени Кабінету Міністрів України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням такого Комітету (чисельністю не менш як 50 відсотків складу Комісії), представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у період розроблення проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та у разі потреби за рішенням голови Комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

7. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

8. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 938 від 11.11.2015}

9. Презентацію державного інвестиційного проекту на засіданні Комісії здійснює керівник відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету.

10. Комісія на своєму засіданні здійснює відбір державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571.

11. Рішення Комісії приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Комісія приймає рішення щодо кожного державного інвестиційного проекту окремо.

12. За результатами відбору державних інвестиційних проектів Комісією складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та її секретарем і подається Мінекономрозвитку для доведення Мінфіну з метою врахування під час розроблення проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекономрозвитку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 571

ПОРЯДОК
відбору державних інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає механізм відбору державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку), шляхом здійснення заходів щодо ініціювання, проведення економічної оцінки і державної експертизи, визначення доцільності розроблення та/або реалізації державних інвестиційних проектів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) концептуальна записка - опис мети державного інвестування та можливостей її досягнення, на підставі якого приймається рішення про доцільність підготовки державного інвестиційного проекту;

2) вигодоотримувачі - фізичні та юридичні особи, які безпосередньо будуть користуватися результатами реалізації державного інвестиційного проекту;

3) відповідальний виконавець - структурний підрозділ головного розпорядника коштів державного бюджету або підприємство, або установа, або організація, що належать до сфери управління головного розпорядника, визначені ним відповідальними за підготовку державного інвестиційного проекту, управління здійсненням заходів щодо розроблення та реалізації інвестиційного проекту, в тому числі виконання функцій замовника будівництва в разі потреби.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про інвестиційну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. Суб'єкт інвестиційної діяльності в разі необхідності ініціювання нового державного інвестиційного проекту готує та подає головному розпорядникові коштів державного бюджету концептуальну записку, в якій зазначаються такі відомості:

1) мета інвестиційного проекту та її обґрунтування:

проблеми, які будуть розв'язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту;

результати аналізу попиту на послуги (товари), надання (виробництво) яких має бути забезпечено в результаті реалізації інвестиційного проекту;

результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв'язання таких проблем;

відповідність мети інвестиційного проекту пріоритетам державної політики;

2) прогнозні обсяги витрат:

розрахункова вартість інвестиційного проекту, включаючи витрати на його розроблення та реалізацію, обґрунтування вибору можливих джерел фінансування;

наявність земельної ділянки, прав, пов'язаних з нею, та план заходів щодо оформлення прав на неї (у разі потреби);

оціночна вартість експлуатації (утримання) об'єкта державної власності після реалізації інвестиційного проекту та обґрунтування визначення джерела фінансування його експлуатації (утримання);

3) результати попереднього аналізу ефективності реалізації інвестиційного проекту:

очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки реалізації інвестиційного проекту);

вигодоотримувачі;

результати попередньої оцінки ризиків інвестиційного проекту;

4) строк та етапи реалізації інвестиційного проекту, результати попередньої оцінки можливостей реалізації, організації та управління виконанням робіт з реалізації інвестиційного проекту;

5) обґрунтування заходів щодо розроблення інвестиційного проекту (дослідження, проектування).

4. Головний розпорядник коштів державного бюджету може утворювати комісію для визначення доцільності підготовки державного інвестиційного проекту, проведення його державної експертизи та надання висновків за її результатами, проведення внутрішнього моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів.

До складу такої комісії не можуть бути включені представники суб'єкта інвестиційної діяльності, що готував концептуальну записку або відповідатиме за розроблення державного інвестиційного проекту, та відповідального виконавця (включаючи замовника будівництва).

За результатами розгляду концептуальної записки (включаючи рекомендації комісії у разі її утворення) головний розпорядник коштів державного бюджету приймає рішення щодо доцільності розроблення нового державного інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця. Про прийняте рішення, зокрема про недоцільність розроблення державного інвестиційного проекту або доопрацювання концептуальної записки, головний розпорядник коштів державного бюджету інформує суб'єкта інвестиційної діяльності листом.

Рішення головного розпорядника коштів державного бюджету про доцільність розроблення нового державного інвестиційного проекту оприлюднюється на його офіційному сайті разом з інформацією про такий проект (його найменування і мета, найменування відповідального виконавця і контактна інформація (зокрема поштова адреса і адреса електронної пошти, ім'я та прізвище особи, що відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту), місце його реалізації, очікуваний вплив) з метою проведення громадського обговорення державного інвестиційного проекту протягом не менш як 15 днів та отримання відповідних пропозицій, які аналізуються під час підготовки інвестиційного проекту.

5. Новий державний інвестиційний проект або проект, розпочатий у попередні бюджетні періоди, оформлюється у вигляді планово-розрахункового документа, що містить результати дослідження та економічної оцінки інвестиційних можливостей, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління виконанням робіт з реалізації проекту на всіх етапах його життєвого циклу (інвестиційного та експлуатаційного), згідно з додатком 1.

6. Під час підготовки державного інвестиційного проекту проводиться його економічна оцінка шляхом аналізу залежно від мети (отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту) та масштабності інвестиційного проекту, зокрема його вартості:

до 30 млн. гривень включно - аналіз ефективності витрат;

понад 30 млн. гривень - аналіз витрат і вигод.

Зазначена оцінка проводиться розробником державного інвестиційного проекту з урахуванням міжнародних рекомендацій та рекомендацій, розроблених і затверджених Мінекономрозвитку та розміщених на його офіційному сайті.

Розрахунок показників економічної ефективності реалізації державного інвестиційного проекту здійснюється з урахуванням методичних рекомендацій щодо розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, або щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту, затверджених Мінекономрозвитку.

Результати економічної оцінки відображаються у розділі 2 додатка 1.

7. Державний інвестиційний проект підлягає уточненню у разі зміни його вартості більш як на 10 відсотків, у тому числі внаслідок інфляції, зміни технічних рішень та/або включення додаткових витрат, додаткових компонентів (складових частин чи пускових комплексів), не передбачених затвердженою проектною документацією, або інших умов, що впливають на результати реалізації такого проекту.

8. Державний інвестиційний проект підлягає обов'язковій державній експертизі.

9. Головний розпорядник коштів державного бюджету проводить державну експертизу державних інвестиційних проектів.

10. Для проведення державної експертизи державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець (або замовник будівництва в разі, коли реалізацію проекту розпочато) подає головному розпорядникові коштів державного бюджету, до сфери управління якого він належить, такі документи:

1) прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи відповідального виконавця (або замовника будівництва), а також печаткою (в разі її наявності) копії державного інвестиційного проекту згідно з додатком 1;

2) висновки незалежних експертних організацій (в разі наявності).

11. У разі коли державний інвестиційний проект поданий з порушенням вимог, встановлених у додатку 1, він повертається на доопрацювання відповідальному виконавцю протягом п'яти робочих днів з дати його надходження до головного розпорядника коштів державного бюджету.

12. Державна експертиза державного інвестиційного проекту передбачає проведення аналізу поданих документів і визначення:

відповідності державного інвестиційного проекту вимогам законодавства та його актуальності;

очікуваного впливу (екологічних, соціальних, економічних вигод і наслідків реалізації державного інвестиційного проекту);

впливу результатів реалізації державного інвестиційного проекту на показники бюджету;

обґрунтованості вартості державного інвестиційного проекту та плану його реалізації;

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, земельної ділянки (у разі потреби) для реалізації державного інвестиційного проекту.

13. Державна експертиза державного інвестиційного проекту проводиться протягом 30 календарних днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, з урахуванням Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженої Мінекономрозвитку.

14. За результатами проведення державної експертизи державного інвестиційного проекту відповідальному виконавцю видається висновок за формою згідно з додатком 2:

позитивний, яким рекомендується реалізація державного інвестиційного проекту;

негативний, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання державного інвестиційного проекту, або обґрунтування неможливості його реалізації.

15. Позитивний висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту не може бути наданий у разі, коли відповідальний виконавець:

визнаний банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство;

перебуває у стадії ліквідації;

припинив провадження господарської діяльності;

подав необ'єктивну або недійсну інформацію про державний інвестиційний проект або свій фінансово-економічний стан.

16. У разі отримання негативного висновку державної експертизи державного інвестиційного проекту такий проект подається повторно лише після врахування наданих зауважень та його доопрацювання.

17. Висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту є дійсним протягом шести місяців з дати його надання.

18. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають щороку до 1 березня в електронному (у форматі doc або pdf та xls (таблиці) та паперовому вигляді Мінекономрозвитку для участі у відборі державних інвестиційних проектів такі документи щодо проектів, які вони пропонують для розроблення та/або реалізації у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах:

1) перелік державних інвестиційних проектів у порядку пріоритетності їх розроблення (реалізації) згідно з додатком 3 (у разі, коли головний розпорядник коштів державного бюджету пропонує для розроблення та/або реалізації більше одного інвестиційного проекту);

2) прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи відповідального виконавця, а також печаткою (за її наявності) копії державного інвестиційного проекту згідно з додатком 1 або згідно з розділами I і III додатка 1 (для розпочатого проекту, який відібрано в установленому порядку);

3) висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту;

4) результати незалежної експертизи державного інвестиційного проекту (у разі потреби). У разі коли до складу державного інвестиційного проекту включено проекти будівництва, додаються результати експертизи таких проектів (у разі наявності).

19. Мінекономрозвитку розглядає протягом п'яти робочих днів подані відповідно до пункту 18 цього Порядку документи та приймає державні інвестиційні проекти для участі у відборі або повертає документи із зазначенням причин відмови у допуску до участі у відборі.

До участі у відборі не допускаються державні інвестиційні проекти, які не відповідають пріоритетним напрямам розвитку держави, визначеним стратегічними та актуальними програмними документами, затвердженими в установленому порядку, щодо яких подана не в повному обсязі інформація або інформація містить помилки у розрахунках, а також державні інвестиційні проекти з низькою ефективністю їх реалізації з порушенням строків реалізації та/або в разі підвищення їх вартості більш як на 50 відсотків без проведення додаткового аналізу та визначення шляхів і обсягу коштів, необхідних для усунення причин зміни строків реалізації проекту, що зазначається у пункті 2 розділу III додатка 1.

Мінекономрозвитку надає протягом десяти робочих днів Мінфіну прогнозні загальні обсяги фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі показників державних інвестиційних проектів, прийнятих для участі у відборі.

20. Відбір державних інвестиційних проектів здійснюється на підставі документів, поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету, за такими критеріями:

ступінь реалізації проекту (для розпочатих проектів);

позитивний економічний ефект;

позитивна економічна ефективність (для самоокупних проектів);

позитивний соціальний ефект;

позитивний екологічний ефект;

обґрунтування вибору джерел коштів, необхідних для експлуатації (утримання) об'єкта державної власності;

економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта державної власності порівняно з такими витратами до реалізації проекту.

21. Мінекономрозвитку у семиденний строк після отримання від Мінфіну планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетні періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів (далі - Міжвідомча комісія):

1) інформацію про відповідність державного інвестиційного проекту критеріям, визначеним у пункті 20 цього Порядку, та пропозиції щодо можливості застосування інших механізмів фінансування проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, державно-приватне партнерство, концесія тощо);

2) узагальнену інформацію про розроблення (реалізацію) державних інвестиційних проектів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах, у тому числі прийняті для участі у відборі проекти, в розрізі сфер, визначених в абзацах третьому - сьомому пункту 24 цього Порядку;

3) інформацію про плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.

Зазначену інформацію разом з державними інвестиційними проектами секретар Міжвідомчої комісії надсилає в електронному вигляді кожному членові Міжвідомчої комісії.

22. Міжвідомча комісія на підставі поданих державних інвестиційних проектів та інформації, отриманої від Мінекономрозвитку відповідно до пункту 21 цього Порядку, з урахуванням вимог статті 32 Бюджетного кодексу України проводить відбір державних інвестиційних проектів шляхом:

1) уточнення на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди показників видатків державного бюджету та надання кредитів на розроблення (реалізацію) розпочатих державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією для розроблення та реалізації у поточному бюджетному періоді;

2) визначення нових державних інвестиційних проектів та показників видатків державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для їх розроблення (реалізації).

23. Міжвідомча комісія може прийняти рішення про недоцільність реалізації державного інвестиційного проекту або доцільність його коригування для подальшої реалізації на будь-якому етапі його життєвого циклу, якщо згідно з поданою головним розпорядником коштів державного бюджету інформацією або за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) проекту підтверджується, що:

фактичний строк реалізації розпочатого державного інвестиційного проекту перевищує запланований строк більш як на один рік та/або вартість проекту підвищилася, зокрема за результатами процедури державних закупівель, більш як на 10 відсотків порівняно з початковою розрахунковою вартістю державного інвестиційного проекту або затвердженого проекту будівництва, що реалізується в складі державного інвестиційного проекту; або

значно знизився очікуваний попит на послуги, які будуть надаватися за результатами реалізації державного інвестиційного проекту; або

виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи корупції, пов'язаний з розробленням або реалізацією державного інвестиційного проекту.

24. Відбір державних інвестиційних проектів проводиться згідно з критеріями, визначеними у пункті 20 цього Порядку, двома етапами.

На першому етапі кожен член Міжвідомчої комісії розглядає подані Мінекономрозвитку відповідно до пункту 21 цього Порядку документи, визначає пріоритетність напрямів розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів відповідно до пріоритетних напрямів державних капітальних вкладень, визначених в Основних напрямах бюджетної політики на наступний бюджетний період, та орієнтовно розподіляє на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди прогнозні загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію інвестиційних проектів, зокрема за такими сферами:

соціально-культурна сфера і сфера охорони здоров'я;

паливно-енергетична сфера, видобувна та обробна промисловість, мінерально-сировинна база;

сфера охорони навколишнього природного середовища;

транспортна сфера;

функціонування органів влади та надання ними послуг.

Міжвідомча комісія розглядає державні інвестиційні проекти в порядку пріоритетності напрямів, яких вони стосуються, та приймає одне з таких рішень:

про підтримання розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;

про відмову у підтриманні державного інвестиційного проекту в разі:

- невідповідності критеріям, визначеним у пункті 20 цього Порядку;

- наявності підстав, передбачених пунктом 23 цього Порядку, та інших підстав, обґрунтованих Міжвідомчою комісією;

про доцільність застосування інших механізмів фінансування інвестиційного проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, державно-приватного партнерства, концесії тощо).

На другому етапі Міжвідомча комісія на своєму засіданні з урахуванням доцільності розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів та орієнтовного розподілу на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди прогнозних загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів приймає рішення про результати відбору державних інвестиційних проектів, в якому зазначає перелік таких проектів та обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з розподілом за сферами у межах загального обсягу державних капітальних вкладень за формою згідно з додатком 3.

25. Мінекономрозвитку готує та доводить у тритижневий строк відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України Мінфіну узагальнений розподіл державних капітальних вкладень на підставі рішення Міжвідомчої комісії та перелік державних інвестиційних проектів відповідно до вимог пункту 4-1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України.

26. За результатами відбору державних інвестиційних проектів Мінекономрозвитку розміщує перелік державних інвестиційних проектів на офіційному сайті Міністерства. Внесення змін до зазначеного переліку здійснюється з урахуванням рішень Міжвідомчої комісії та результатів моніторингу стану розроблення (реалізації) таких проектів, що проводиться у порядку, встановленому Мінекономрозвитку.

27. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів встановлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту або підвищення вартості проекту більш як на 10 відсотків, такі проекти за пропозицією Мінекономрозвитку або інших органів державної влади підлягають повторному розгляду Міжвідомчою комісією в установленому порядку. За результатами такого відбору рішення Міжвідомчої комісії є підставою для подання Мінекономрозвитку пропозицій щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, для розгляду Мінфіном під час розроблення пропозицій щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.Додаток 1
до Порядку

ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

I. Резюме

_____________________________________________________
(найменування проекту)


Характеристика, показники, результати аналізу та оцінки проекту

Опис або значення

1.

Мета та короткий опис проекту (його компонентів) і місце його реалізації


2.

Основна сфера, якої стосується мета і результати реалізації проекту


3.

Головний розпорядник коштів державного бюджету
Відповідальний виконавець
Замовник будівництва (у разі наявності)


4.

Балансоутримувач (балансоутримувачі) (у разі створення/придбання нового об'єкта - майбутній балансоутримувач)


5.

Обґрунтування необхідності реалізації проекту, результати його реалізації, у тому числі наслідки у разі, коли його не буде реалізовано


6.

Відповідність проекту стратегічним і програмним документам


7.

Наявність альтернативних способів досягнення мети проекту та результати їх аналізу


8.

Загальна вартість реалізації проекту (тис. гривень), у тому числі за етапами:
інвестиційний етап (розроблення проекту), у тому числі вартість оформлення / придбання необхідної земельної ділянки
інвестиційний етап (реалізація проекту)


9.

Строк реалізації проекту (місяців), у тому числі за етапами, і строк введення в експлуатацію основних засобів


10.

Джерела фінансування проекту (тис. гривень), у тому числі:
власні кошти суб'єкта інвестиційної діяльності кошти, що надаються з державного бюджету кошти, що надаються з місцевого бюджету залучені кошти (у тому числі під державні гарантії)
інші джерела (міжнародна технічна допомога тощо)


11.

Джерела покриття витрат (тис. гривень), у тому числі доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


12.

Показники економічної ефективності (для самоокупних проектів):
чиста приведена вартість
внутрішня норма дохідності
дисконтований період окупності
індекс прибутковостіПоказники економічного ефекту:
співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат)
чиста приведена вартість (на основі аналізу вигід і витрат)


13.

Економічні наслідки:
економія енерговитрат та енергоресурсів
економія витрат води
загальна економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту
збільшення обсягу експорту продукції
зменшення обсягу імпорту продукції


14.

Соціальні наслідки:
доступність послуги
покращення якості продукції (товарів, робіт, послуг)
відповідність стандартам і нормам, досягнення європейського рівня/стандартів
збереження робочих місць
створення нових робочих місць
інші


15.

Екологічні наслідки (збільшення/зменшення обсягу викидів, забруднення навколишнього природного середовища тощо)


16.

Показник бюджетної ефективності:
1) щорічні надходження до бюджету (сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів тощо):
додаткові надходження до державного бюджету
додаткові надходження до місцевого бюджету
зменшення обсягу видатків державного бюджету
зменшення обсягу видатків місцевого бюджету
2) щорічні витрати на експлуатацію (утримання) основних засобів за проектом станом на початок поточного бюджетного року за джерелами фінансування (тис. гривень) (окремо до початку та після завершення інвестиційного етапу)


17.

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)


18.

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків), обґрунтування їх необхідності


19.

Наявні висновки експертизи проекту відповідно до законодавства (ким, коли видані)


20.

Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проекту


21.

Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ/установа, адреса, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти)


_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця / замовника
будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

II. Техніко-економічний аналіз

______________________________________________
(найменування проекту)

Мета проекту та її обґрунтування

1. Загальна характеристика проблем, на розв'язання яких спрямовано проект:

1) характеристика стану сфери та стратегія її розвитку, можливих варіантів розвитку в разі реалізації та нереалізації проекту;

2) характеристика наявної продукції (товарів, робіт, послуг) або наявних умов для здійснення державної функції, супутньої або пов'язаної з нею продукції (товарів, робіт, послуг), відповідність стандартам і нормам;

3) результати аналізу ринку продукції (товарів, робіт, послуг) та/або відповідного сегмента на основі демографічного аналізу, аналізу конкуренції, SWOT-аналізу, аналізу споживачів та їх кількості, географічних меж ринку, ціноутворення;

4) результати аналізу конкурентного потенціалу відповідального виконавця та/або балансоутримувача, зокрема можливостей розвитку, загрози та проблеми провадження діяльності;

5) результати громадського обговорення проекту та пропозиції, їх врахування або відхилення.

2. Кінцевий результат (характеристика, номенклатура та обсяги виробництва продукції), який планується досягти в разі реалізації проекту, його основні показники.

3. Спосіб досягнення кінцевого результату на основі результатів аналізу альтернативних способів досягнення мети та обґрунтування переваг обраного способу.

4. Відповідність проекту напрямам розвитку держави, визначеним стратегічними та актуальними програмними документами, затвердженими в установленому порядку (Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" тощо).

Опис проекту та прогнозний обсяг витрат

5. Технічний та/або технологічний аналіз обраного способу досягнення кінцевого результату, нормативна тривалість.

6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту.

7. Наявність і розвиток необхідної інфраструктури.

8. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

9. Необхідність розроблення проектної документації, стадії розроблення.

10. Організаційні заходи, у тому числі закупівля, та графік їх здійснення.

Найменування заходу

Прогнозні строки здійснення заходу

Вартість виконання, тис. гривень

Очікувані результати

початок

закінчення

11. Кадрове забезпечення за етапами життєвого циклу проекту (інвестиційний та експлуатаційний), у тому числі необхідність навчання і професійної підготовки.

12. Сертифікати, ліцензії та інші дозвільні документи, необхідні для реалізації проекту, та їх наявність.

13. Витрати на розроблення та реалізацію проекту.

(тис. гривень)

Витрати за етапами проекту

Витрати за роками реалізації проекту

Усього

1. Інвестиційний етап
(розроблення):


дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями)
забезпечення земельною ділянкою (витрати на придбання/оренду, оформлення прав) інші витрати


Разом


2. Інвестиційний етап (реалізація):
будівельні роботи устатковання, обладнання, меблі, інвентар тощо
пусконалагоджувальні роботи адміністративні витрати інші витрати


Разом


Усього


14. Витрати на експлуатацію (утримання) (експлуатаційний етап):

1) інформація про балансоутримувача (балансоутримувачів) (у разі створення/придбання нового об'єкта - майбутнього балансоутримувача);

2) витрати на забезпечення функціонування активів (основних засобів) до початку і після завершення реалізації проекту.

(тис. гривень)

Витрати

Щорічний обсяг витрат

Різниця

до початку реалізації проекту (фактичний)

після завершення реалізації проекту (прогнозний)

Матеріальні витрати на сировину та матеріали
Витрати на ресурси (електроенергія, газ, вода тощо)
Заробітна плата
Адміністративні витрати
Амортизаційні відрахування
Разом
Аналіз ефективності проекту

15. Розрахунок собівартості кінцевої продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Розрахунок показників економічної ефективності (для самоокупних проектів):

розрахунок чистого грошового потоку;

розрахунок чистої приведеної вартості (на основі фінансових потоків), внутрішньої ставки дохідності, дисконтованого періоду окупності, індексу прибутковості.

17. Прогноз соціальних та екологічних наслідків.

18. Аналіз та оцінка вигід від реалізації проекту (для проектів вартістю понад 30 млн. гривень), у тому числі потенційних вигодоотримувачів та їх вигод від реалізації проекту.

19. Прогноз економічного ефекту:

розрахунок чистої приведеної вартості (на основі аналізу вигід і витрат);

розрахунок співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат);

розрахунок економічних показників ефективності витрат на реалізацію окремо інвестиційного та експлуатаційного етапу проекту, зокрема:

- інвестиційні витрати на створення одиниці товару/послуги (зокрема на 1 кв. метр, одного споживача);

- експлуатаційні витрати на одиницю товару/роботи/послуги у процесі функціонування об'єкта інвестування до початку і після завершення реалізації проекту;

- економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту;

- витрат на закупівлю товарів, робіт, послуг національного та іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту.

20. Прогноз надходжень до бюджетів.

21. Інші проекти, з якими пов'язана реалізація даного проекту.

22. Аналіз ризиків і можливі шляхи їх зниження, запобіжні заходи, страхування ризиків у випадках, передбачених законодавством.

Тип та вид ризику

Можливі негативні наслідки

Заходи щодо зменшення впливу ризиків

Організаційна структура та управління проектом

23. Інформація про відповідального виконавця, у тому числі замовника будівництва:

повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

ім'я та прізвище, посада, адреса електронної пошти, номер телефону і телефаксу контактної особи;

коротка історія, включаючи фінансовий стан (результати фінансової діяльності на підставі балансу та звіту про дебіторську (кредиторську) заборгованість) за останній звітній період;

внутрішня організаційна структура;

досвід роботи за останні три роки з реалізації інвестиційних проектів або управління ними;

основні види діяльності, продукції (товарів, робіт, послуг);

позиція на ринку.

24. Організаційна схема управління реалізацією проекту.

Додаток:

1. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.
2. Результати маркетингових досліджень.
3. Фотографії і схеми.
4. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).
5. Результати аналізу фінансового стану відповідального виконавця та замовника будівництва.
6. Пакет документів щодо обґрунтування оцінки впливу на навколишнє середовище.
7. Копії установчих документів відповідального виконавця та замовника будівництва (крім структурних підрозділів).

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця / замовника
будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

III. План реалізації та фінансування та стан його виконання

______________________________________________
(найменування проекту)

1. План реалізації та фінансування проекту

Найменування заходу

Строк виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

початок

завершення
1. Інвестиційний етап
(розроблення):дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями)
забезпечення земельною ділянкою
(придбання/оренда, оформлення прав)
інші заходиРазом2. Інвестиційний етап
(реалізація):
виконання будівельних робіт придбання устатковання, обладнання, меблів, інвентарю тощо виконання пусконалагоджувальних робіт
інші заходиРазомУсього,
у тому числі за джерелами фінансуванняПлан реалізації та фінансування проекту на плановий рік за місяцями у розрізі заходів інвестиційного етапу (розроблення та/або реалізація).

2. Стан реалізації інвестиційного етапу проекту (у разі, коли реалізацію проекту розпочато):

1) стан виконання плану реалізації проекту за формою, зазначеною у пункті 1 цього розділу, за етапами та заходами, у тому числі планові та фактичні обсяги виконання і фінансування проекту на початок поточного року та у поточному році;

2) план та результати закупівель у рамках проекту;

3) відхилення від раніше запланованого строку реалізації проекту (тривалість, визначена під час першого затвердження/схвалення / відбору проекту), років і місяців, відсотків;

4) відхилення від раніше визначеної вартості проекту (загальна кошторисна вартість, визначена під час першого затвердження/схвалення / відбору проекту), тис. гривень, відсотків;

5) аналіз причин відхилення (зміни строків реалізації або загальної вартості проекту тощо) та обґрунтування здійснення заходів щодо їх усунення, визначення обсягу витрат, необхідних для здійснення таких заходів (додаткових витрат).

Додаток:

1. Фінансовий звіт суб'єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.
2. Результати аналізу фінансового стану відповідального виконавця/замовника будівництва на останню звітну дату.
3. Інформація про отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування.
4. Інформація про виділення земельних ділянок, стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи у разі, коли до складу інвестиційного проекту включено проект будівництва.
5. Інформація про відсутність у суб'єкта інвестиційної діяльності простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
6. Копія титулу будови (об'єкта) для розпочатих проектів.
7. Поточний звіт про реалізацію державного інвестиційного проекту станом на початок поточного року або кварталу (для розпочатих проектів) за формою, встановленою Мінекономрозвитку*.

___________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця / замовника
будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

__________
*Починаючи з 2016 року.Додаток 2
до Порядку

ВИСНОВОК
державної експертизи

Державний інвестиційний проект

____________________________________________
(найменування проекту)

пропонується _______________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця та/або замовника будівництва)

для реалізації у сфері _______________________________________ загальною вартістю ___________________________ тис. гривень.

Результати державної експертизи:

Критерії, за якими проводиться державна експертиза

Обґрунтування відповідності (невідповідності) проекту критеріям та/або їх позитивного або негативного значення

Наявність інформації, необхідної для проведення державної експертизи


Відповідність проекту вимогам законодавства та його актуальність (актуальність та обґрунтованість проблеми, яку необхідно розв'язати шляхом реалізації проекту)


Узгодженість із стратегічними цілями розвитку держави та сферою діяльності головного розпорядника бюджетних коштів


Рівень охоплення елементів/аспектів проекту, необхідних для розв'язання проблеми, та проведення їх аналізу


Відповідність запропонованого технічного рішення проблемі, на розв'язання якої спрямовано проект


Наявність вибору альтернативних шляхів розв'язання проблеми


Економічні наслідки


Економічна ефективність (для прибуткового проекту)


Соціальні наслідки


Екологічні наслідки


Вплив результатів реалізації проекту на показники бюджету


Наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, земельної ділянки (у разі потреби) для реалізації проекту


Оцінка можливості реалізації проекту, необхідність внесення змін до законодавства для забезпечення його реалізації


Обґрунтованість загальної вартості проекту та плану його реалізації


Наявність екологічних, соціальних, економічних наслідків у разі, коли проект не буде реалізовано


Оцінка виконання вимог щодо співфінансування (за наявності) або можливості застосування інших механізмів реалізації проекту


Висновок за результатами державної експертизи*

Рекомендації щодо доопрацювання державного інвестиційного проекту**

__________________________________
(найменування посади керівника органу,
що проводить державну експертизу,
або уповноваженого ним керівника
структурного підрозділу)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)


М.П.


__________
*Зазначається негативний або позитивний висновок.
**У разі негативного висновку експертизи.Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК
державних інвестиційних проектів, що пропонуються

______________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету
______________________________________________________________
згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету)

Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізо- вуватися) проект

Код функціональної класифікації видатків та кредитування, якому відповідає бюджетна програма

Найменування проекту

Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення

Загальна вартість проекту, тис. гривень

Профінансовано у попередні роки, тис. гривень*

Запланований обсяг фінансування на рік, що передує плановому, тис. гривень*

Очікуваний рівень будівельної готовності об'єкта на кінець року, що передує плановому, відсотків*

Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. гривень

Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсотків

плановий рік

перший наступний за плановим рік

другий наступний за плановим рік

плановий рік

перший наступний за плановим рік

другий наступний за плановим рікУсього


_____________________________
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

__________
*Для розпочатих проектів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 571

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2349).

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 241 "Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 448).

3. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 344).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2909).вгору