Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, [...]
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Проект, Довідка, Рішення, Заява від 27.01.201657
Документ 57-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.09.2018, підстава - 666-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 57
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 15 січня 2015 р. № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 57

ПОРЯДОК
видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - рішення про призначення), розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення.

2. Видача, переоформлення, видача дубліката рішення про призначення, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” (ЗП України, 1993 р., № 8, ст. 152) (далі - Декрет).

3. Видача, переоформлення, видача дубліката рішення про призначення, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення здійснюються на безоплатній основі.

4. Документи, необхідні для видачі, переоформлення, видачі дубліката рішення про призначення, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення, подаються до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою.

Проект сфери призначення подається також на електронному носії. Електронна копія має бути підготовлена у Microsoft Word, формат DOC(X) або RTF, а її текст має бути ідентичним тексту документа, поданого в паперовій формі.

Видача та відмова у видачі рішення про призначення

5. Організація, що претендує на призначення органом з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - претендент) подає до Мінекономрозвитку заявку на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації згідно з формою, встановленою Мінекономрозвитку.

До заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заявка на призначення) додаються документи, передбачені пунктом 2 статті 15-1 Декрету.

Форми проекту сфери призначення, відомостей про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації, відомостей про штатних та/або залучених аудиторів, довідки з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, довідки про досвід проведення робіт з сертифікації продукції за останні три роки встановлені в додатках 1-5.

6. Претенденту може бути відмовлено у видачі рішення про призначення з підстав, передбачених пунктом 7 статті 15-1 Декрету.

7. Мінекономрозвитку протягом 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї, проводить аналіз поданих претендентом документів та перевіряє повноту відомостей.

У разі подання претендентом не в повному обсязі документів, необхідних для призначення, виявлення в документах недостовірних відомостей чи невідповідності претендента встановленим Мінекономрозвитку вимогам до призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначений орган) Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї, надсилає йому письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.

У разі усунення претендентом причин, що стали підставою для відмови у видачі рішення про призначення, видача рішення про призначення або надсилання письмово повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення здійснюються в порядку та строки, встановлені в пунктах 4-8 цього Порядку.

У разі коли претендентом подано в повному обсязі документи, необхідні для призначення (наявні всі необхідні документи, що відповідають вимогам щодо їх структури і змісту, встановленим цим Порядком), та за результатами їх аналізу встановлено, що претендент відповідає вимогам до призначених органів, Мінекономрозвитку видає наказ про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації та оформлює рішення про призначення за формою згідно з додатком 6 і вносить інформацію про видачу рішення про призначення до реєстру державної системи сертифікації.

Рішення про призначення складається у двох примірниках, один з яких видається не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї, особисто уповноваженій особі призначеного органу або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, а інший зберігається в Мінекономрозвитку.

8. Рішення про призначення видається на необмежений строк.

Переоформлення та видача дубліката рішення про призначення

9. Переоформлення рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються на підставах, передбачених статтею 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

10. У разі виникнення підстав для переоформлення рішення про призначення призначений орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати Мінекономрозвитку заяву про переоформлення рішення про призначення за формою згідно з додатком 7 разом з примірником рішення про призначення, що підлягає переоформленню.

11. У разі втрати чи пошкодження рішення про призначення призначений орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати Мінекономрозвитку заяву про видачу дубліката рішення про призначення за формою згідно з додатком 8, до якої додається непридатне для використання рішення про призначення (якщо бланк рішення про призначення непридатний для використання внаслідок його пошкодження).

12. Переоформлення рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються в порядку та строки, передбачені пунктом 9 статті 15-1 Декрету.

Розширення сфери призначення

13. Призначений орган, що претендує на розширення сфери призначення, стосовно якої він був призначений раніше, подає до Мінекономрозвитку заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 9.

До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, передбачені у підпунктах 1-6 пункту 2 статті 15-1 Декрету із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення, а також оригінал рішення про призначення.

14. Розширення сфери призначення здійснюється у порядку та строки, встановлені пунктами 5-8 цього Порядку, з видачею призначеному органу, що претендує на розширення сфери призначення примірника рішення про призначення із внесеними змінами.

Анулювання рішення про призначення

15. Анулювання рішення про призначення здійснюються на підставах, передбачених пунктом 10 статті 15-1 Декрету.

Форма заяви про анулювання рішення про призначення встановлена в додатку 10.

16. Мінекономрозвитку протягом 30 днів з дня одержання заяви про анулювання рішення про призначення, повідомлення Національного агентства з акредитації про скасування атестата про акредитацію призначеного органу і виявлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про припинення юридичної особи видає наказ про анулювання рішення про призначення, копію якого надсилає призначеному органу, і вносить відповідну інформацію до реєстру державної системи сертифікації.Додаток 1
до Порядку

ПРОЕКТ СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ


Додаток 2
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації


Додаток 3
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про штатних та/або залучених аудиторів


Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА
з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції


Додаток 5
до Порядку

ДОВІДКА
про досвід проведення робіт з сертифікації продукції за останні три роки


Додаток 6
до Порядку

РІШЕННЯ
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ


Додаток 7
до Порядку

ЗАЯВА
про переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації


Додаток 8
до Порядку

ЗАЯВА
про видачу дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації


Додаток 9
до Порядку

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації


Додаток 10
до Порядку

ЗАЯВА
про анулювання рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікаціївгору