Документ 57-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2015 р. № 57
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 1, ст. 21, № 90, ст. 3320), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2015 р. № 57

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Підпункт 5 пункту 2 після слів “відокремлений підрозділ громадського об’єднання” доповнити словами “, місцевий осередок всеукраїнської (міжнародної) громадської організації, який діяв із статусом юридичної особи на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про громадські об’єднання” щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань” (далі - місцевий осередок із статусом юридичної особи)”.

2. У пункті 7:

1) абзац третій підпункту 1 після слова “статусу” доповнити словами “, рішення про припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи”;

2) абзаци третій і шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:

“прийняття повідомлення про зміну відомостей про громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи (до статуту (положення) громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміну відомостей про керівника громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміну особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) представляти громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи, зміну відомостей про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи, зміну місцезнаходження громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміну додаткової інформації про громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи);”;

“видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи та/або статуту (положення) громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи;”.

3. У пункті 8:

1) абзац четвертий підпункту 1 після слів “громадська організація” доповнити словами “, місцевий осередок із статусом юридичної особи”;

2) у підпункті 2:

абзаци одинадцятий і дванадцятий викласти в такій редакції:

“щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

щодо юридичних осіб - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ;”;

доповнити підпункт після абзацу чотирнадцятого новими абзацами такого змісту:

“інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість установити фізичних осіб - власників істотної участі таких юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - тридцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцять четвертим;

доповнити підпункт після абзацу двадцятого новими абзацами такого змісту:

“дані про місцеві осередки із статусом юридичної особи:

- повне та скорочене (за наявності) найменування;

- код згідно з ЄДРПОУ;

- організаційно-правова форма;

- мета (цілі);

- код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

- місцезнаходження;

- відомості про засновників: щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та відмітка про те, що засновники є членами громадського об’єднання;

- відомості про керівні органи місцевого осередку із статусом юридичної особи: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата обрання (призначення), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти місцевий осередок із статусом юридичної особи у правовідносинах з третіми особами без довіреності (за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для місцевих осередків із статусом юридичної особи, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

- номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- дата, номер та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) із зазначенням реквізитів рішення керівного органу місцевого осередку із статусом юридичної особи, назви спеціального друкованого засобу масової інформації, дати та номера випуску, в якому опубліковано повідомлення про втрату;

- відомості про зміни, які внесені до запису про місцевий осередок із статусом юридичної особи: суть змін, внесених до запису; дата, номер рішення про прийняття повідомлення про зміни, підстава для прийняття рішення (дата та номер рішення керівного органу місцевого осередку із статусом юридичної особи, дата та номер рішення суду, найменування суду, що прийняв рішення, посилання на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”);

- дата підтвердження відомостей про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

- дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”, дата затвердження передавального акта) про припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- відомості про рішення громадського об’єднання про реорганізацію місцевого осередку із статусом юридичної особи (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, дата обрання (призначення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по батькові керівника комісії з реорганізації та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- дані про юридичних осіб - правонаступників місцевого осередку із статусом юридичної особи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

- дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо заборони діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи, найменування суду, що прийняв рішення;

- дата надходження відомостей про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

- дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

- прізвище, ініціали та посада реєстратора, який вніс запис про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

- назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку із статусом юридичної особи;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами сорок п’ятим - п’ятдесят восьмим;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа громадського об’єднання;”.

4. Назву розділу “Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації” і пункт 9 після слів “громадської спілки” доповнити словами “, місцевого осередку із статусом юридичної особи”.

5. У пункті 10:

1) абзац перший після слів “громадської спілки” доповнити словами “, місцевого осередку із статусом юридичної особи”;

2) підпункти 2 і 3 після слів “громадських об’єднань” доповнити словами “, місцевих осередків із статусом юридичної особи”.

6. У пункті 11:

1) підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“відомості про місцеві осередки із статусом юридичної особи:

- повне та скорочене (за наявності) найменування;

- код згідно з ЄДРПОУ;

- організаційно-правова форма;

- код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

- місцезнаходження;

- прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- відомості про керівні органи місцевого осередку із статусом юридичної особи: прізвище, ім’я та по батькові керівника і посада, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для місцевих осередків із статусом юридичної особи, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

- номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- дата внесення останніх змін до запису про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

- дата та номер видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи та/або його статуту (положення);

- відмітка про перебування місцевого осередку із статусом юридичної особи в процесі припинення;

- відомості про припинення або відміну припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи: дата та підстава, дата затвердження передавального акта;

- дані про юридичних осіб - правонаступників місцевого осередку із статусом юридичної особи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

- назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти місцевого осередку із статусом юридичної особи;

- реєстраційний номер запису в Реєстрі про місцевий осередок із статусом юридичної особи;”;

2) доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:

“1-1) місцевий осередок із статусом юридичної особи:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

місцезнаходження;

прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників місцевого осередку із статусом юридичної особи;

відомості про керівні органи місцевого осередку із статусом юридичної особи: прізвище, ім’я та по батькові керівника і посада, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для місцевих осередків із статусом юридичної особи, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи;

дата внесення останніх змін до запису про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

дата та номер видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи та/або його статуту (положення);

відмітка про перебування місцевого осередку із статусом юридичної особи в процесі припинення;

відомості про припинення або відміну припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи: дата та підстава, дата затвердження передавального акта;

дані про юридичних осіб - правонаступників місцевого осередку із статусом юридичної особи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку із статусом юридичної особи;

контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

реєстраційний номер запису в Реєстрі про місцевий осередок із статусом юридичної особи;”.

7. Підпункти 2 і 3 пункту 12 після слова “об’єднання” доповнити словами “/місцевого осередку із статусом юридичної особи”.

8. У пункті 13:

1) підпункт 1 після слів “громадська організація” доповнити словами “, місцевий осередок із статусом юридичної особи”;

2) підпункти 8-11 після слів “громадського об’єднання” доповнити словами “/місцевого осередку із статусом юридичної особи”.

9. У пункті 23:

1) абзац перший після слів “громадське об’єднання із статусом юридичної особи” доповнити словами “/місцевий осередок із статусом юридичної особи”;

2) у підпункті 1 після слів “громадського об’єднання” доповнити словами “/місцевого осередку із статусом юридичної особи”, а слова “або мовою національної меншини” виключити;

3) підпункти 4, 7, 8, 12 і 17 після слів “громадське об’єднання” в усіх відмінках доповнити словами “/місцевий осередок із статусом юридичної особи” у відповідному відмінку;

4) у підпункті 6:

абзац перший після слів “громадського об’єднання” доповнити словами “/місцевого осередку із статусом юридичної особи”;

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

щодо юридичних осіб - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ;”;

5) доповнити пункт підпунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:

“8-1) інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

8-2) інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість установити фізичних осіб - власників істотної участі таких юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);”;

6) у підпункті 14 після слів “про реорганізацію” доповнити словами “громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи”, а слова “ліквідаційної комісії” замінити словами “комісії з реорганізації”;

7) підпункт 18 після слів “громадського об’єднання” доповнити словами “/місцевого осередку із статусом юридичної особи”;

8) підпункт 19 після слова “статуту” доповнити словом “(положення)”.

10. У пункті 25:

1) абзац перший після слів “юридичної особи” доповнити словами “/місцевий осередок із статусом юридичної особи”;

2) підпункт 2 після слів “громадського об’єднання” доповнити словами “, місцевого осередку із статусом юридичної особи”.вгору