Документ 564-2010-п, попередня редакція — Редакція від 04.10.2016, підстава - 674-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2010 р. N 564
Київ
Про затвердження Положення
про систему підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016, N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012
N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про систему підготовки, спеціалізації
та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 19
( 19-2016-п ) від 13.01.2016, N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 564
ПОЛОЖЕННЯ
про систему підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх
відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
{ У назві та тексті Положення слово "перепідготовка"
в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ
N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }

1. Система підготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (далі - система підготовки) створюється з метою
задоволення потреби центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і
організацій, на які поширюється дія Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, на які поширюється дія
Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в
органах місцевого самоврядування") ( 2493-14 ), у
високопрофесійних та висококультурних працівниках, здатних
компетентно і відповідально виконувати управлінські функції,
впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним
процесам. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
2. До системи підготовки належать: Національна академія
державного управління при Президентові України (далі - Національна
академія) та її регіональні інститути; інші вищі навчальні
заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю
"Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне
управління та адміністрування"; центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій; заклади післядипломної освіти.
Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки
здійснює Національна академія як вищий навчальний заклад з
особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Рішення щодо змін у змісті підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування приймаються Нацдержслужбою на підставі
звернень, порушених Національною академією. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
3. Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування - успішне виконання особою відповідної
освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми, що є підставою
для присудження ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями,
спрямованими на провадження професійної діяльності на державній
службі та на службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування". { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2016-п ) від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
Спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою
набуття здатності виконувати окремі завдання та обов’язки,
необхідні для професійної діяльності на державній службі та на
службі в органах місцевого самоврядування. { Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 19
( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування - навчання з метою оновлення та набуття
умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та
обов'язки, необхідні для провадження професійної діяльності на
державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.
4. Мета, зміст, строки, форми і методи підготовки,
спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування визначаються у відповідних
освітньо-професійних програмах підготовки та професійних програмах
підвищення кваліфікації, що розробляються навчальними закладами
згідно з вимогами цього Положення і нормативно-правових актів
МОН. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 809
( 809-2012-п ) від 22.08.2012, N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016;
в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
5. Прийом до вищих навчальних закладів на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів з публічного
управління та адміністрування проводиться відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 255
( 255-2013-п ) "Про затвердження положень про прийом, стажування в
органах державної влади і органах місцевого самоврядування
слухачів, працевлаштування випускників Національної академії
державного управління при Президентові України, а також переліку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких
проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної
академії" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 30, ст. 1030) та
Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 липня 2009 р. N 789 ( 789-2009-п ) (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2031). { Пункт 5 із змінами, внесеними згіно з Постановами КМ N 19
( 19-2016-п ) від 13.01.2016, N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
6. Підготовка магістрів з публічного управління та
адміністрування здійснюється за освітньо-професійними програмами і
передбачає здобуття поглиблених правових, економічних,
політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних,
психолого-педагогічних, фахових та інших знань, необхідних для
нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та
консультаційно-дорадчого забезпечення діяльності органів, на які
поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ). { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }
Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми
розробляються університетами, академіями, інститутами згідно з
вимогами Національної рамки кваліфікацій, зокрема вимогами до
професійної компетентності осіб, що обіймають посади державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, стандартами
вищої освіти і затверджуються МОН за погодженням з Нацдержслужбою.
{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
7. Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ
про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра
за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування". { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 19 ( 19-2016-п ) від
13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
8. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування є безперервним процесом і
здійснюється за такими видами:
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
тематичні постійно діючі семінари;
спеціалізовані короткострокові навчальні курси;
тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
стажування в органах, на які поширюється дія Законів України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), а також за кордоном;
самостійне навчання (самоосвіта); { Абзац сьомий пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }
щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
(для державних службовців). { Абзац пункту 8 в редакції Постанови
КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }
Строк та форма підвищення кваліфікації визначаються органом,
у якому працює державний службовець чи посадова особа місцевого
самоврядування, залежно від сфери їх діяльності. При цьому строк
підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням
заробітної плати (грошового забезпечення) не повинен перевищувати
чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як
виняток, - двох місяців), без відриву від служби - шести місяців,
для військовослужбовців, поліцейських - 90 календарних днів (за
умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за
рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків - 18 місяців). { Абзац дев'ятий пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 ( 313-2016-п )
від 20.04.2016 }
9. Підвищення кваліфікації за професійними програмами
спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття
умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
Підвищення кваліфікації за професійними програмами
здійснюється протягом першого року роботи для вперше прийнятих на
державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або
обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі
потреби перед або за результатами оцінювання службової діяльності,
але не рідше ніж один раз на три роки. { Абзац другий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
Професійна програма передбачає навчання:
за загальною складовою частиною - удосконалення та оновлення
знань і набуття умінь, навичок у вирішенні правових, економічних,
політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших
питань професійної діяльності державного службовця і посадової
особи місцевого самоврядування; { Абзац четвертий пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
за функціональною складовою частиною - здобуття додаткових
знань і набуття умінь, навичок відповідно до вимог Національної
рамки кваліфікацій, зокрема вимог до професійної компетентності
осіб, що обіймають посади державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування; { Абзац п'ятий пункту 9 в редакції
Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
за галузевою складовою частиною - здобуття додаткових знань з
новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.
Вимоги до структури і змісту професійних програм ( z0422-15 )
розробляються Національною академією та затверджуються
Нацдержслужбою. { Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }
Професійні програми розробляються відповідними навчальними
закладами, узгоджуються з Нацдержслужбою та органами, на які
поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ). { Абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }
{ Абзац дев'ятий виключено на підставі Постанови КМ N 19
( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }
10. Тематичні постійно діючі семінари, тренінги проводяться
за програмами та планами, що розробляються відповідними
навчальними закладами і затверджуються органами, на які
поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), на
підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених
Національною академією та затверджених Нацдержслужбою в
установленому порядку.
У разі потреби проводяться тематичні короткострокові семінари
з вивчення актуальних проблем публічного управління та
адміністрування, нових актів законодавства, передового
вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської
діяльності. { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
Тренінги для державних службовців, посади яких належать до
1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування,
посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в
органах місцевого самоврядування, організовують і проводять Центр
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в
межах компетенції, а також навчальні заклади незалежно від форми
власності, що мають право на провадження відповідної освітньої
діяльності, та центри перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
{ Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
Тренінги для вищого корпусу державної служби (державних
службовців, посади яких належать до 1-3 групи оплати праці)
організовує і проводить Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. { Абзац четвертий пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 19 ( 19-2016-п ) від
13.01.2016, N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
Тренінги для державних службовців, посади яких належать до
5-9 групи оплати праці проводять центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
та організацій, а також регіональні інститути державного
управління, інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії та галузеві навчальні заклади. { Абзац
п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
Навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів,
тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та отримання
сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним
службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування під час
оцінювання службової діяльності та призначення на вищу посаду.
{ Абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
11. Стажування державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування в органах, на які поширюється дія Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), а також за кордоном
проводиться з метою вивчення досвіду управлінської діяльності,
здобуття практичних знань, набуття умінь і навичок за фахом.
Після стажування, що проводиться за індивідуальним планом,
державний службовець і посадова особа місцевого самоврядування
подає звіт про виконання плану стажування керівникові органу, в
якому він проходив стажування, та керівникові органу, який
направляв на стажування.
12. Іноземні фахівці, представники іноземних навчальних
закладів, інших установ та організацій залучаються до навчання за
пріоритетними напрямами підготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування на підставі відповідних договорів, у тому числі про
міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між
українськими та іноземними навчальними закладами, а також інших
договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих
згідно із законодавством України. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
13. Нацдержслужбою разом з органами, на які поширюється дія
Законів України "Про державну службу" ( 889-19 ) та "Про службу в
органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) і до сфери
управління яких належать відповідні навчальні заклади, у межах їх
повноважень здійснюється управління системою підготовки,
спеціалізації державних службовців, посади яких належать до 6-9
групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування,
посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах
місцевого самоврядування, та підвищення кваліфікації державних
службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, і
посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до
першої - сьомої категорії посад в органах місцевого
самоврядування. { Пункт 13 в редакції Постанов КМ N 19 ( 19-2016-п ) від
13.01.2016, N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
14. Мережа навчальних закладів з підготовки магістрів за
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі
знань “Публічне управління та адміністрування” для роботи на
посадах державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці, а
також підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких
належать до 1-9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого
самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії
посад в органах місцевого самоврядування, формується
Нацдержслужбою на конкурсній основі в порядку, установленому МОН.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2012-п ) від 22.08.2012; в редакції Постанов КМ N 19
( 19-2016-п ) від 13.01.2016, N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
15. Чисельність професорсько-викладацького складу навчальних
закладів з підготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та
індивідуальні норми часу для розрахунку обсягу навантаження
встановлюються відповідно до актів Кабінету Міністрів України та у
межах коштів, передбачених на цю мету.
16. Нацдержслужбою або іншими органами, на які поширюється
дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), в межах їх
повноважень за результатами аналізу кадрового забезпечення
відповідного органу та Національною академією щороку готується
заявка до проекту державного замовлення на підготовку та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування.
17. Державними замовниками підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування є:
підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що
належать до 6-9 групи оплати праці, та підвищення кваліфікації
державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати
праці, - Нацдержслужба;
підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що
належать до 1-5 групи оплати праці, що проводиться Національною
академією, - Державне управління справами;
підготовки магістрів за спеціальностями, спрямованими на
провадження професійної діяльності на державній службі та на
службі в органах місцевого самоврядування, - органи, на які
поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 889-19 )
та "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 );
підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких
належать до 5-9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого
самоврядування, посади яких віднесені до четвертої - сьомої
категорії посад в органах місцевого самоврядування, - органи, на
які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про
службу в органах місцевого самоврядування". { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
18. Фінансування підготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та інших
джерел. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 564
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 7, с. 57) у частині затвердження Положення про
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців ( 167-97-п ).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р.
N 1071 ( 1071-98-п ) "Про доповнення пункту 9 постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 28, ст. 1045).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) "Про затвердження положень
про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників
Національної академії державного управління при Президентові
України, а також переліку органів, де проводиться стажування
слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 15, ст. 1044).
4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) і від 14 липня
1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 711 ( 711-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1465).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р.
N 1136 ( 1136-2008-п ) "Про внесення змін до пунктів 8 і 10
Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 100, ст. 3327).вгору