Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.03.2000562
Документ 562-2000-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.09.2015, основание - 645-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2000 р. N 562
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ
N 645 ( 645-2015-п ) від 22.07.2015
N 656 ( 656-2015-п ) від 19.08.2015 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ
N 979 ( 979-2001-п ) від 09.08.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про
освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
46, с. 84; 1999 р., N 16, ст. 642) такі зміни:
а) у пункті 2:
в абзаці третьому слова "за новозатвердженими зразками"
замінити словами "що виготовляються на основі фотокомп'ютерних
технологій";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"особам, які під час навчання у професійно-технічних
навчальних закладах другого атестаційного рівня та вищих
навчальних закладах I - II рівнів акредитації одержали повну
загальну середню освіту, можуть видаватися за їх бажанням також
атестати про повну загальну середню освіту";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"виготовлення документів про освіту та вчені звання
здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, а також власних (спеціальних) коштів навчальних
закладів.
При цьому вартість виготовлення документів про освіту та
вчені звання не повинна перевищувати півтора неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян";
б) абзац третій пункту 3 виключити;
в) доповнити перелік документів про освіту та вчені звання в
Україні, затверджений зазначеною постановою, позицією:
"Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації".
2. Затвердити зразок свідоцтва про присвоєння робітничої
кваліфікації (додається).
3. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки,
Міністерства фінансів, Міністерства економіки про тимчасове
виготовлення протягом чотирьох місяців документів про освіту та
вчені звання на основі комп'ютерних технологій за технічним
сприянням товариства з обмеженою відповідальністю
"Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".
Міністерству освіти і науки забезпечити протягом зазначеного
терміну проведення в установленому порядку торгів (тендерів) з
виготовлення документів про освіту та вчені звання.
4. Міністерству освіти і науки завершити в 2000 році перехід
на видачу документів про освіту та вчені звання, що виготовляються
на основі фотокомп'ютерних технологій та забезпечити запровадження
загальнодержавної постійно діючої автоматизованої системи обліку
документів про освіту "Диплом".
Відомості стосовно видачі документів про освіту випускникам
навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства
оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного
комітету у справах охорони державного кордону, не підлягають
обліку в зазначеній системі і зберігаються в структурних
підрозділах з кадрових питань.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО Зразок постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2000 р. N 562
СВІДОЦТВО
про присвоєння
робітничої кваліфікації За результатами кваліфікаційної атестації ____N__________ _____________________ присвоєно робітничу (прізвище, ініціали) Видано_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) кваліфікцію______________________________ _________________________________________ _____________________________________ _________________________________________
про те, що з "___"__________200__р. МП Голова кваліфікаційної комісії Директор до "___"______________200__р.
Особливі відмітки _______________________ він (вона) підвищува__ кваліфікацію в _________________________________________ _____________________________________ _________________________________________ (повна назва навчального закладу) _________________________________________ _____________________________________
Місто __________ за спеціальністю ____________________ "___"_______________200__р. _____________________________________
Реєстраційний номер ______________ Під час навчання ____________________
(прізвище, ініціали)
опанува__ такі дисципліни (курси):
Назва дисципліни (курсу)| Навчальний | час ------------------------+------------ ------------------------+------------ ------------------------+------------ ------------------------+------------ ------------------------+------------ -------------------------------------вверх