Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1108
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 27.01.201056
Документ 56-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 56
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1108

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1108 ( 1108-2003-п ) "Про утворення
Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної
спадщини" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1547;
2006 р., N 7, ст. 360, N 40, ст. 2683) та до Положення про
Міжвідомчу координаційну раду з питань охорони культурної
спадщини, затвердженого зазначеною постановою, виклавши їх у
редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1108 ( 1108-2003-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 56)
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради
з питань охорони культурної спадщини

Міністр культури і туризму - голова Ради
Заступник Міністра культури і туризму - заступник голови Ради
Голова Держкультурспадщини - заступник голови Ради
Голова Держтуризмкурортів
Голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (за
згодою)
Голова Національної спілки художників (за згодою)
Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим
з охорони культурної спадщини
Голова Українського товариства охорони пам'яток історії та
культури (за згодою)
Директор департаменту фінансів освіти, науки та культури
Мінфіну
Директор Інституту археології Національної академії наук (за
згодою)
Директор Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних
досліджень (за згодою)
Директор Українського державного науково-дослідного
проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація" (за згодою)
Заступник Голови Держкомнацрелігій
Заступник голови Держкультурспадщини
Заступник Міністра юстиції
Народні депутати України (за згодою)
Начальник Державної служби заповідної справи
Начальник управління реконструкції забудови, реставрації та
збереження культурної спадщини Мінрегіонбуду
Начальник Головного управління охорони культурної спадщини
Київської міськдержадміністрації
Начальник управління охорони культурної спадщини Львівської
облдержадміністрації
Начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської облдержадміністрації
Перший заступник голови Держкультурспадщини
Президент Національної спілки архітекторів (за згодою)
Президент Української спеціалізованої науково-реставраційної
проектно-будівельно-виробничої корпорації "Укрреставрація" (за
згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1108 ( 1108-2003-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 56)
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду
з питань охорони культурної спадщини

1. Міжвідомча координаційна рада з питань охорони культурної
спадщини (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим органом Кабінету
Міністрів України, який утворюється ним для забезпечення
здійснення своїх повноважень.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої
влади з питань охорони культурної спадщини;
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики у сфері охорони культурної спадщини;
визначення шляхів, способів та механізму вирішення проблемних
питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері
охорони культурної спадщини;
підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади з питань охорони культурної спадщини;
удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони
культурної спадщини.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у процесі реалізації державної політики у сфері охорони культурної
спадщини;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій з питань охорони культурної
спадщини;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої
влади покладених на них завдань;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань, що належать до її компетенції;
5) розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного
співробітництва у сфері охорони культурної спадщини;
6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів з питань, пов'язаних з охороною культурної спадщини.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє
з державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад визначається Кабінетом Міністрів України.
Головою Ради є Міністр культури і туризму. Голова Ради затверджує
її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.
8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням
її голови, але не рідше ніж два рази на рік.
Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Ради або
третини її членів.
Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник
голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради
забезпечує її секретар.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.
9. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать
до компетенції Ради, утворюється президія Ради, яка діє у період
між її засіданнями.
До складу президії входять голова, заступник голови, секретар
і члени Ради. Персональний склад президії затверджує голова Ради.
10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції і
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції і рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.
Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації,
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
11. Пропозиції і рекомендації Ради можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
12. Рада використовує бланк із своїм найменуванням.
13. Організаційне, інформаційне, матеріально-техічне
забезпечення роботи Ради здійснює Держкультурспадщини.вгору