Документ 558-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.07.2015, підстава - 430-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 558
Київ

Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 430 від 26.06.2015}

Відповідно до частини шостої статті 287 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 558

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

{У тексті Порядку слово “Держінвестпроект” у всіх відмінках замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

1. Цей Порядок встановлює вимоги до ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і відповідно до частини шостої статті 287 Митного кодексу України звільняються від оподаткування митом (далі - товари).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про індустріальні парки”.

3. Для визначення переліку та обсягів ввезення товарів ініціатор створення індустріальних (промислових) парків - суб’єкт господарювання (далі - ініціатор створення), керуюча компанія індустріального (промислового) парку (далі - керуюча компанія), учасник індустріального (промислового) парку (далі - учасник) подає Мінекономрозвитку письмове звернення, до якого додаються засвідчені ініціатором створення (керуючою компанією, учасником):

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

копії установчих документів (для юридичних осіб);

копії документів, які підтверджують статус ініціатора створення (керуючої компанії, учасника) (рішення про створення індустріального (промислового) парку - для ініціатора створення; договору про створення та функціонування індустріального (промислового) парку - для керуючої компанії; договору про провадження господарської діяльності в межах індустріального (промислового) парку - для учасника);

копії документів, які підтверджують необхідність ввезення товарів. Ініціатор створення та керуюча компанія подають також копію бізнес-плану індустріального (промислового) парку;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

перелік та обсяги товарів, необхідних для облаштування ініціатором створення (керуючою компанією) індустріального (промислового) парку або провадження господарської діяльності учасником в межах індустріального(промислового) парку, за формою згідно з додатком 1.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

Ініціатор створення (керуюча компанія, учасник) несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих документах.

4. Мінекономрозвитку реєструє документи у спеціальному журналі за затвердженою ним формою, про що письмово повідомляє ініціатору створення (керуючій компанії, учаснику) у триденний строк із дня реєстрації.

5. Після проведення перевірки поданих ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) документів Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном і ДФС, на підставі погодження та інформації центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належить сфера виробництва таких товарів, про те, що відповідні товари не виробляються в Україні, у місячний строк з дня їх надходження подає на затвердження Кабінету Міністрів України перелік та обсяги товарів для кожного ініціатора створення (керуючої компанії, учасника), а в разі відмови у затвердженні надсилає ініціаторові створення (керуючій компанії, учаснику) обґрунтоване повідомлення.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

6. Підставами для відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів є:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

подання ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) неповного пакета документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, що необхідні для прийняття рішення про затвердження переліку та обсягів товарів;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

виявлення в документах, поданих ініціатором створення (керуючою компанією, учасником), недостовірних відомостей;

наявність у переліку товарів, необхідних для облаштування індустріального (промислового) парку або провадження господарської діяльності у межах індустріального (промислового) парку, поданому ініціатором створення (керуючою компанією, учасником), устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, матеріалів, що виробляються в Україні або є підакцизними.

7. У разі виникнення потреби у внесенні змін до переліку та обсягів товарів ініціатор створення (керуюча компанія, учасник) подає Мінекономрозвитку засвідчений відповідно до пункту 3 цього Порядку новий перелік та обсяги товарів, необхідних для облаштування індустріального (промислового) парку або провадження господарської діяльності у межах індустріального (промислового) парку (разом із обґрунтуваннями), який затверджується відповідно до пункту 5 цього Порядку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

7-1. Ввезення товарів ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) на митну територію України здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань державної митної справи.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}

8. Ініціатор створення (керуюча компанія, учасник):

письмово інформує у триденний строк після митного оформлення товарів Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС і центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера виробництва таких товарів, про обсяги фактично ввезених товарів;

подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС звіт про цільове використання товарів згідно з переліком та обсягами, затвердженими Кабінетом Міністрів України для кожного ініціатора створення (керуючої компанії, учасника) відповідно до бізнес-плану індустріального (промислового) парку або договору про провадження господарської діяльності та про цільове використання вивільнених коштів з урахуванням визначених частиною шостою статті 287 Митного кодексу України напрямів використання таких коштів.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 26.06.2015}


{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 430 від 26.06.2015}вгору