Документ 555-XIV, первая редакция — Принятие от 24.03.1999
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Цивільну оборону України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 19, ст.171 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про Цивільну оборону України"
( 2974-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 14,
ст. 124) такі зміни:
1. Частину першу преамбули викласти в такій редакції:
"Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від
наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу
гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування".
2. У частині другій статті 1:
в абзаці другому слово "державної" виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
"органи повсякденного управління процесами захисту населення
у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ
і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування";
доповнити частину абзацами такого змісту:
"центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки
фахівців та населення з питань цивільної оборони;
служби цивільної оборони".
3. Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Керівництво Цивільною обороною України відповідно
до її побудови покладається на Кабінет Міністрів України,
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування.
Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр
України, а його заступником - керівник центрального органу
виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
начальником цивільної оборони Автономної Республіки Крим є Голова
Ради міністрів Автономної Республіки Крим; начальниками цивільної
оборони згідно з адміністративно-територіальним устроєм України є
голови місцевих державних адміністрацій; начальниками цивільної
оборони в міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, на підприємствах, в установах і організаціях є їх
керівники.
Безпосереднє виконання завдань цивільної оборони здійснюється
постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони,
у тому числі створеними у складі підприємств, установ і
організацій силами та службами цивільної оборони.
Завдання, функції та повноваження органів управління у
справах цивільної оборони визначаються цим Законом і Положенням
про органи управління у справах цивільної оборони, яке
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Органи управління у справах цивільної оборони, які входять до
складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного
підпорядкування".
4. Назву розділу II викласти в такій редакції:
"ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ".
5. Статті 4, 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Кабінет Міністрів України:
забезпечує здійснення заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків;
розподіляє міста і території за групами, а юридичних осіб -
за категоріями щодо реалізації заходів з цивільної оборони;
створює резерви засобів індивідуального захисту і майна
цивільної оборони, матеріально-технічних та інших фондів на
випадок надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час, а також
визначає їх обсяг і порядок використання;
вживає заходів щодо забезпечення готовності органів
управління у справах цивільної оборони, сил і засобів цивільної
оборони до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
створює єдину систему підготовки органів управління у справах
цивільної оборони, сил цивільної оборони та населення до дій в
умовах надзвичайних ситуацій;
визначає порядок створення спеціалізованих професійних та
невоєнізованих пошуково-рятувальних формувань;
задовольняє мобілізаційні потреби військ, органів управління
у справах цивільної оборони та установ цивільної оборони.
Стаття 5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в
межах своїх повноважень забезпечують вирішення питань цивільної
оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і місцевостей
під час надзвичайних ситуацій, сприяють органам управління у
справах цивільної оборони у виконанні покладених на них завдань.
Стаття 6. Центральний орган виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи:
забезпечує здійснення державної політики у сфері цивільної
оборони, захисту населення і місцевостей від наслідків
надзвичайних ситуацій, попередження цих ситуацій;
організовує розроблення і здійснення відповідних заходів з
цивільної оборони;
керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління у
справах цивільної оборони та спеціалізованих формувань, військами
цивільної оборони;
здійснює контроль за виконанням вимог цивільної оборони,
станом готовності сил і засобів цивільної оборони, проведенням
рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
координує діяльність центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування та
юридичних осіб щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
проведення пошуку і рятування людей;
здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне
функціонування відомчих територіальних і локальних систем
оповіщення;
здійснює навчання населення, представників органів управління
і сил цивільної оборони з питань захисту і дій у надзвичайних
ситуаціях;
організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення
військ цивільної оборони, пошуково-рятувальних та інших
підпорядкованих йому спеціалізованих формувань;
створює згідно із законодавством підприємства з виробництва
спеціальної і аварійно-рятувальної техніки, засобів захисту
населення і контролю тощо".
6. Статтю 7 виключити.
7. У статті 8:
частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Керівництво підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх
працівників засобами індивідуального та колективного захисту,
організовує здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечує їх готовність до
практичних дій, виконує інші заходи з цивільної оборони і несе
пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та
обсягах, передбачених законодавством";
частину другу доповнити словами "в обсягах, передбачених
відповідними нормативно-правовими актами";
у частині третій слова "від аварій" замінити словами "від
наслідків аварій на цих об'єктах".
8. Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові
центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".
9. У статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Для виконання специфічних робіт, пов'язаних з
радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями
внаслідок землетрусу, аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних
промислах, проведення профілактичних та відновлювальних робіт, у
тому числі й поза межами України, у встановленому законодавством
порядку можуть створюватися спеціалізовані формування, що
підпорядковуються центральному органу виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи";
у частині другій слова "за Статутом, який" замінити словами
"згідно з Положенням про Цивільну оборону України, яке".
10. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Невоєнізовані формування цивільної оборони
створюються в областях, районах, містах Києві та Севастополі, на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності і підпорядкування у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України".
11. Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Для забезпечення заходів з цивільної оборони,
захисту населення і місцевостей від наслідків надзвичайних
ситуацій та проведення спеціальних робіт у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, місцевих державних
адміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності і підпорядкування створюються
спеціалізовані служби цивільної оборони: енергетики, захисту
сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні,
комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні,
оповіщення і зв'язку, протипожежні, торгівлі і харчування,
технічні, транспортного забезпечення та інші. Для проведення
евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі
місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії.
Організаційні засади створення служб цивільної оборони та
евакуаційних органів, їх завдання, функції і повноваження
визначаються у Положенні про Цивільну оборону України".
12. Доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
"Стаття 12-1. Контроль за дотриманням вимог законодавства з
питань цивільної оборони органами виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування
здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".
13. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Фінансування заходів з цивільної оборони
здійснюється за рахунок відповідно державного та місцевих
бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування згідно з
законодавством України.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
відраховують кошти на проведення заходів щодо навчання та захисту
населення і місцевостей, включаючи витрати на утримання і
підготовку територіальних органів управління у справах цивільної
оборони та формувань цивільної оборони, призначених для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, згідно з законодавством України.
Фінансування заходів з цивільної оборони, що потребують
капітальних вкладень (включаючи будівництво захисних споруд,
складів для зберігання техніки та майна цивільної оборони,
створення пунктів управління, систем зв'язку та оповіщення),
здійснюється відповідно до загального порядку фінансування
капітального будівництва".
14. У статті 14:
у частині першій слова "Державним комітетом України з
матеріальних ресурсів та Міністерством економіки України" замінити
словами "центральними органами виконавчої влади, уповноваженими з
питань матеріальних ресурсів та економіки";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи є державним замовником продукції, послуг
та робіт для забезпечення потреб цивільної оборони".
15. У статті 15:
частину другу доповнити словами "та інших нормативно-правових
актів";
у частині третій слова "Республіки Крим" замінити словами
"Автономної Республіки Крим";
у частинах третій, четвертій і п'ятій слово "державної"
виключити;
у частині п'ятій:
слова "Рада Міністрів Республіки Крим" замінити словами "Рада
міністрів Автономної Республіки Крим";
після слів "органи управління" і "цивільної оборони"
доповнити відповідно словами "у справах" та "транспортними
засобами".
16. У частині першій статті 17 слова "Уряд України" і "Штаб
Цивільної оборони України" замінити відповідно словами "Кабінет
Міністрів України" та "центральний орган виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1999 року
N 555-XIVвверх