Документ 553-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.09.2017, підстава - 669-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 553
Київ
Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням
представництва України під час розгляду справ у
Європейському суді з прав людини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 784 ( 784-2006-п ) від 31.05.2006
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009
N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016
N 669 ( 669-2017-п ) від 30.08.2017 }

Відповідно до Указу Президента України від 25 червня 2002 р.
N 581 ( 581/2002 ) "Про Порядок здійснення захисту прав та
інтересів України під час розгляду справ у закордонних
юрисдикційних органах" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення представництва України під
час розгляду справ у Європейському суді з прав людини (додається).
2. Міністерству фінансів у проектах Державного бюджету
України на 2005 та наступні роки передбачати в окремій бюджетній
програмі кошти Міністерству юстиції для фінансування витрат,
пов'язаних із забезпеченням представництва України під час
розгляду справ у Європейському суді з прав людини.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

4. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 553
ПОРЯДОК
забезпечення представництва України під
час розгляду справ у Європейському
суді з прав людини
{ У тексті Порядку слово "уповноважений" в усіх відмінках
замінено словами "Уповноважена особа" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 784 ( 784-2006-п )
від 31.05.2006 }

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення представництва
України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини
(далі - Суд) за поданими проти України заявами окремих осіб або
груп осіб, неурядових організацій, заявами громадян України та
юридичних осіб - резидентів, поданими проти інших держав -
учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод"
( 995_004 ) (далі - Конвенція), а також під час розгляду
міждержавних справ відповідно до статті 33 зазначеної Конвенції.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 784
( 784-2006-п ) від 31.05.2006 }
2. Відповідальним за забезпечення представництва України у
Суді є Мін'юст в особі Уповноваженого у справах Європейського суду
з прав людини (далі - Уповноважена особа). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 784
( 784-2006-п ) від 31.05.2006, N 669 ( 669-2017-п ) від
30.08.2017 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }

4. Уповноважена особа дає представникам Уповноваженої особи
доручення щодо збирання необхідних матеріалів та інформації,
надсилає до органів виконавчої влади запити або відповідно до
вказівок Суду вимоги, які підлягають обов’язковому виконанню в
десятиденний строк з дня їх отримання або у строки, встановлені у
запитах або вимогах.
У разі потреби Уповноважена особа звертається із запитами про
надання матеріалів та інформації до інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 784
( 784-2006-п ) від 31.05.2006; в редакції Постанови КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
5. На підставі отриманих даних Уповноважена особа формує
позицію у справі та надсилає її до Суду в установлені ним строки.
У разі прийняття Судом рішення про проведення усних слухань
Уповноважена особа вносить до Кабінету Міністрів України погоджені
з МЗС пропозиції щодо складу делегації, яка представлятиме Україну
на слуханнях у Суді, і несе відповідальність за формування її
позиції. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
6. З метою підготовки пропозицій з організаційно-правових,
процедурних та інших питань (зокрема про залучення юридичних
радників, примирювачів, фахівців, експертів, у тому числі
іноземних), пов’язаних із забезпеченням представництва України в
Суді, Уповноважена особа ініціює утворення у разі потреби
міжвідомчої робочої групи, до складу якої включаються представники
відповідних органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою).
Міжвідомчу робочу групу очолює Міністр юстиції або його
заступник, який відповідно до розподілу повноважень здійснює
координацію та контроль за діяльністю Уповноваженої особи.
Рішення міжвідомчої робочої групи приймається більшістю
голосів присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі
рівного розподілу голосів рішення вважається прийнятим, якщо за
нього проголосував голова міжвідомчої робочої групи.
У разі коли обставини справи дають підстави для прогнозування
констатації Судом порушення Україною положень Конвенції
( 995_004 ) або свідчать про можливість звернення до Суду з
аналогічними скаргами, міжвідомча робоча група може розробити план
заходів, необхідних для запобігання відповідним порушенням, для
внесення його в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України або прийняти інше рішення. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
7. У разі коли обставини справи дають підстави для висновку
про необхідність внесення до нормативно-правових актів змін з
метою запобігання порушенню прав, гарантованих Конвенцією
( 995_004 ), Мін'юст до винесення Судом рішення про порушення
Конвенції може розробити відповідний проект нормативно-правового
акта та внести його в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
8. У разі коли обставини справи та попередня прецедентна
практика Суду дають підстави для прогнозування констатації Судом
порушення положень Конвенції, Уповноважена особа вживає заходів
для врегулювання спору шляхом укладення угоди про дружнє
врегулювання спору або надіслання односторонньої декларації.
Міжвідомча робоча група з питань врегулювання спору (у разі її
утворення) приймає рішення щодо доцільності укладення угоди про
дружнє врегулювання спору, надіслання до Суду односторонньої
декларації.
Угода між Уповноваженою особою і заявником про досягнення
дружнього врегулювання спору, одностороння декларація надсилаються
до Суду.
Якщо вимоги заявника стосуються інших способів відновлення
порушеного права, крім виплати коштів, яку може бути здійснено
відповідними державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями,
укладається угода про дружнє врегулювання спору, яка підписується
заявником, керівником відповідного державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та
Уповноваженою особою. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
9. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним
розглядається заява громадянина України або юридичної особи -
резидента України, подана проти іншої держави-учасниці Конвенції
( 995_004 ), Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до
відома МЗС. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 784 ( 784-2006-п ) від
31.05.2006 }вгору