Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 1982 р. N 552
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 322 ( 322-91-п ) от 20.11.91 )
Про затвердження Положення про Державний
плановий комітет Української РСР
(Держплан УРСР)

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний плановий комітет
Української РСР (Держплан УРСР), що додається.
2. У зв'язку з цією постановою визнати такими, що втратили
чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1969 р. N 526
"Про затвердження Положення про Державний плановий комітет Ради
Міністрів Української РСР (Держплан УРСР)" (ЗП УРСР, 1969 р., N 9,
ст. 117);
постанову Ради Міністрів УРСР від 3 травня 1977 р. N 257
"Про внесення змін і доповнень в Положення про Державний плановий
комітет Ради Міністрів Української РСР (Держплан УРСР)" (ЗП УРСР,
1977 р., N 5, ст. 47);
підпункт "а" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР
від 12 січня 1978 р. N 28 "Про затвердження Положення про
Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці" (ЗП УРСР, 1978 р.,
N 1, ст. 16).

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 16 листопада 1982 р. N 552
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний плановий комітет Української РСР
(Держплан УРСР)

1. Державний плановий комітет Української РСР (Держплан УРСР)
є союзно-республіканським органом, який здійснює державне
планування економічного і соціального розвитку Української РСР, і
підлягає у своїй діяльності Раді Міністрів УРСР і Держплану СРСР.
2. Головним завданням Держплану УРСР як центрального органу
державного управління УРСР в галузі планування є підготовка
відповідно до Програми КПРС, рішень з'їздів КПРС і Компартії
України, постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР, методичних вказівок Держплану СРСР
проектів державних планів економічного і соціального розвитку
Української РСР та внесення їх у Раду Міністрів УРСР, а також
контроль за виконанням цих планів.
Державні плани економічного і соціального розвитку
Української РСР повинні грунтуватися на вимогах економічних
законів соціалізму, глибокому аналізі економічних і соціальних
процесів комуністичного будівництва, на сучасних досягненнях і
перспективах науково-технічного прогресу й передбачати динамічний,
планомірний і пропорційний розвиток народного господарства,
зростання продуктивності праці та ефективності суспільного
виробництва республіки, спеціалізацію економіки у загальносоюзному
розподілі праці з метою створення матеріально-технічної бази
комунізму, задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб
радянського народу і зміцнення обороноздатності країни.
У державних планах передбачаються найбільш ефективні шляхи
досягнення високих кінцевих народногосподарських результатів,
вирішення важливих народногосподарських завдань, правильне
поєднання галузевого і територіального розвитку, реалізація
цільових комплексних науково-технічних, економічних і соціальних
програм, а також програм розвитку окремих регіонів і найважливіших
територіально-виробничих комплексів. При цьому повинно
забезпечуватися поєднання централізованого планування з
господарською самостійністю об'єднань, підприємств та організацій,
ініціативою і творчою активністю трудових колективів, місцевих Рад
народних депутатів.
3. Держплан УРСР керується у своїй діяльності законами СРСР,
іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами
Української РСР, іншими рішеннями Верховної Ради Української РСР
та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР,
постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, постановами,
інструктивними вказівками і наказами Держплану СРСР, іншими
нормативними актами, а також цим Положенням.
4. Держплан УРСР здійснює координацію діяльності міністерств
і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів у галузі планування економічного і соціального
розвитку, а також методичне керівництво та обмін досвідом у цій
галузі, забезпечує при складанні планів і здійсненні контролю за
їх виконанням взаємодію з Держпостачем УРСР, Держбудом УРСР,
Державним комітетом УРСР по праці, Державним комітетом УРСР по
цінах, Міністерством фінансів УРСР, ЦСУ УРСР, Академією наук УРСР,
Укрпрофрадою, Комітетом народного контролю УРСР, іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами.
5. Держплан УРСР несе відповідальність за підвищення
наукового рівня, вдосконалення методів і поліпшення організації
державного планування, всебічну обгрунтованість і збалансованість
проектів планів економічного і соціального розвитку республіки, що
підготовляються, правильне розміщення продуктивних сил по
економічних районах та областях, запобігання вузьким місцям у
народному господарстві, максимальне використання наявних резервів
для зростання ефективності суспільного виробництва.
Держплан УРСР у межах чинного законодавства правомочний
вживати всіх необхідних заходів до забезпечення якісної й
своєчасної розробки державних планів і цільових комплексних
програм та їх виконання.
Здійснюючи покладені на нього функції, Держплан УРСР повинен
рішуче виступати проти відомчості й місництва.
6. Держплан УРСР у проектах державних планів економічного і
соціального розвитку Української РСР повинен передбачати:
стале збільшення національного доходу, динамічний і
пропорційний розвиток галузей народного господарства і
промисловості з урахуванням природних і економічних умов
республіки, випереджаюче зростання результатів виробництва й
продуктивності праці у порівнянні з матеріальними та іншими
затратами;
правильне визначення пріоритету розвитку галузей і
економічних районів республіки, поліпшення структури суспільного
виробництва, узгодження всіх розділів плану, необхідні
матеріальні, фінансові та інші резерви;
необхідні заходи, спрямовані на здійснення ефективної
демографічної політики Радянської держави, збільшення тривалості
життя і трудової активності людей, зміцнення їх здоров'я;
всебічний розвиток науки і техніки, ефективне використання у
народному господарстві досягнень науки і техніки, прискорення
реалізації науково-технічних відкриттів та розробок, комплексну
механізацію й автоматизацію виробництва, підвищення якості
продукції, що випускається;
комплексне вирішення науково-технічних, економічних і
соціальних проблем, концентрацію сил і ресурсів на виконанні
найважливіших цільових комплексних програм;
раціональне розміщення продуктивних сил по території
Української РСР з урахуванням доцільної спеціалізації в
загальносоюзному розподілі праці і комплексного розвитку
господарства республіки, економічних районів та областей, міст
Києва і Севастополя, удосконалення міжреспубліканських,
внутріреспубліканських, міжгалузевих та внутрігалузевих зв'язків;
дальший розвиток транспортної мережі на основі раціоналізації
транспортних зв'язків;
ефективне використання основних фондів і виробничих
потужностей, посилення режиму економії, раціональне використання
матеріальних ресурсів та усунення втрат у народному господарстві
республіки, залучення в господарський обіг супутніх і побічних
продуктів, вторинних матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;
раціональне використання капітальних вкладень, підвищення їх
ефективності, зниження вартості й поліпшення якості будівництва,
прискорення введення в дію основних фондів і виробничих
потужностей та освоєння їх у найкоротші строки;
підвищення рентабельності виробництва, зниження собівартості
продукції й витрат обігу, збільшення прибутку, поліпшення
використання фінансових ресурсів;
зростання продуктивності праці, раціональне використання
трудових ресурсів республіки, забезпечення всіх галузей народного
господарства кваліфікованими кадрами;
здійснення заходів по раціональному використанню та
відтворенню природних багатств і по охороні навколишнього
середовища;
неухильне зростання реальних доходів населення, збільшення
виробництва товарів народного споживання, підвищення їх якості й
розширення асортименту, поліпшення умов праці і побуту, розвиток
галузей сфери обслуговування населення;
дальший розвиток і поглиблення економічних зв'язків з
країнами соціалістичної співдружності, розширення міжнародного
економічного і науково-технічного співробітництва, підвищення
ефективності зовнішньої торгівлі та інших видів
зовнішньоекономічної діяльності;
нагромадження необхідних державних матеріальних резервів;
заходи по зміцненню обороноздатності країни.
7. На Держплан УРСР покладається:
а) підготовка разом з міністерствами і відомствами УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами,
Академією наук УРСР, з урахуванням пропозицій міністерств і
відомств СРСР по розвитку підвідомчого їм господарства на
території республіки, проектів основних напрямів економічного і
соціального розвитку Української РСР на тривалий період,
перспективних і поточних державних планів економічного і
соціального розвитку республіки у галузевому й територіальному
розрізах;
б) організація разом з Академією наук УРСР, заінтересованими
міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами розробки цільових комплексних
науково-технічних, економічних і соціальних програм, а також
програм розвитку окремих регіонів і територіально-виробничих
комплексів;
в) визначення порядку і строків підготовки та подання
проектів перспективних і поточних планів, а також цільових
комплексних народногосподарських програм міністерствами,
відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами виходячи з установлених строків подання проектів
цих планів і програм Держпланом УРСР Урядові УРСР;
г) розробка наукової бази планування, методичних вказівок,
показників і форм для складання проектів планів економічного і
соціального розвитку областей, районів і міст республіки;
д) розробка в складі державних планів економічного і
соціального розвитку Української РСР зведених розділів по всьому
комплексу заходів у галузі соціального розвитку;
є) складання державних планів економічного і соціального
розвитку Української РСР з розподілом по економічних районах,
областях, містах Києву і Севастополю, включаючи основні показники
по виробничих об'єднаннях, підприємствах, організаціях та будовах
союзного підпорядкування, які знаходяться на території республіки;
ж) підготовка пропозицій по проектах планів об'єднань,
підприємств, будов і організацій союзного підпорядкування, які
знаходяться на території республіки (крім планів виробництва
оборонної продукції в натуральному виразі), для подання союзним
органам;
з) розробка на основі пропозиції міністерств і відомств УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів
балансів по основних видах матеріальних, фінансових і трудових
ресурсів, що забезпечують сталий і пропорційних розвиток економіки
республіки, а також балансів грошових доходів і витрат населення;
і) підготовка з участю облвиконкомів, Київського і
Севастопольського міськвиконкомів та Академії наук УРСР пропозицій
по схемах розвитку і розміщення галузей народного господарства та
галузей промисловості, які розробляється міністерствами і
відомствами СРСР, а також по завданнях на проектування нових,
реконструкцію і розширення діючих підприємств, організацій і
установ союзного підпорядкування, які знаходяться на території
республіки;
к) розробка разом з Держбудом УРСР, Академією наук УРСР,
міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами схем розвитку і розміщення
продуктивних сил по республіці, економічних районах та областях,
підготовка висновків по схемах розвитку і розміщення галузей
народного господарства та галузей промисловості, які розробляються
міністерствами і відомствами УРСР;
л) здійснення координації роботи міністерств, відомств УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по
створенню і впровадженню комплексної системи прогресивних
техніко-економічних норм і нормативів для розробки проектів
планів, включаючи матеріальні, трудові, фінансові норми і
нормативи, норми і нормативи капітальних вкладень,
проектно-розвідувальних робіт і використання виробничих
потужностей (крім норм і нормативів, що розробляються і
встановлюються Держбудом УРСР і Міністерством фінансів УРСР), а
також методичне керівництво цією роботою; встановлення порядку
підготовки, розгляду, затвердження і застосування норм і
нормативів;
м) розробка разом з міністерствами, відомствами УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами з
участю Академії наук УРСР і Укрпрофради заходів по дальшому
вдосконаленню форм і методів управління, господарського механізму,
планування розвитку народного господарства республіки та
економічного стимулювання виробництва;
н) підготовка й подання висновків по проектах Державного
бюджету УРСР, кредитних планів Держбанку СРСР і Будбанку СРСР та
касового плану Держбанку СРСР по Українській РСР;
о) підготовка у встановленому порядку пропозиції про розвиток
зовнішніх економічних зв'язків, поліпшення міждержавної
спеціалізації та кооперування виробництва, координацію державних
планів економічного і соціального розвитку СРСР з державними
планами інших соціалістичних країн - членів Ради Економічної
Взаємодопомоги;
п) участь разом з міністерствами і відомствами УРСР у
розробці проектів планів експорту і імпорту товарів, а також
проектів планів поставки устаткування й матеріалів для об'єктів,
що будуються за кордоном при технічному сприянні Радянського
Союзу;
р) організація і координація наукових досліджень з
найважливіших науково-технічних проблем і робіт по впровадженню
досягнень науки і техніки у виробництво;
с) збирання та концентрація разом з Академією наук УРСР,
міністерствами і відомствами УРСР даних про найновіші наукові
розробки, їх порівняльний аналіз, вибір підприємств, де найбільш
доцільно організовувати дослідно-промислову перевірку, робота по
визначенню оптимальних масштабів впровадження нової техніки та
оцінці її економічної ефективності;
т) організація разом з Академією наук УРСР наукових
досліджень по економічних і соціальних проблем розвитку
республіки;
у) впровадження і розвиток автоматизованої системи планових
розрахунків Української РСР, забезпечення взаємодії вказаної
системи з автоматизованою системою планових розрахунків Держплану
СРСР, координація роботи міністерств і відомств УРСР по
забезпеченню взаємодії галузевих і відомчих автоматизованих систем
управління з автоматизованою системою планових розрахунків
Української РСР, а також організаційно-методичне керівництво цією
роботою;
ф) здійснення в установленому порядку, в межах своєї
компетенції, зв'язків з установами і організаціями соціалістичних
країн, країн, що розвиваються, та інших зарубіжних країн;
8. Держплан УРСР:
а) розподіляє з участю відповідних міністерств і відомств
УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів завдання річних планів економічного і соціального
розвитку по кварталах;
б) розробляє і затверджує по республіканських і непромислових
союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР,
облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах
плани виробництва промислової продукції за номенклатурою, що
розподіляється Держпланом СРСР і Держпостачем СРСР;
в) складає з участю міністерств і відомств УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів і
затверджує зведені по республіці п'ятирічні та річні плани
виробництва місцевих будівельних матеріалів, випуску товарів
народного споживання, плани житлово-комунального і
культурно-побутового будівництва, включаючи в ці плани показники
по об'єднаннях, підприємствах та організаціях союзного
підпорядкування, а також здійснює контроль за виконанням вказаних
планів;
г) доводить до республіканських і непромислових
союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР затверджені
Держпланом СРСР завдання по зниженню норм витрати матеріальних
ресурсів, норми витрати матеріалів на окремі потреби й види робіт,
у встановленому порядку визначає види палива для підприємств, що
заново будуються, розширюються та реконструюються, а також готує
пропозиції з цього питання для подання Держплану СРСР; визначає з
участю Держпостачу УРСР обсяги використання відповідних видів
вторинної сировини при розробці балансів і планів розподілу
матеріальних ресурсів за номенклатурою, що планується Держпланом
УРСР;
д) розробляє і подає Раді Міністрів УРСР на затвердження
плани розподілу продукції за номенклатурою Держплану СРСР у межах
фондів, щ виділяються республіці;
є) затверджує плани внутріреспубліканських кооперованих
поставок продукції міжгалузевого застосування;
ж) розробляє на основі пропозиції міністерств і відомств
УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів і затверджує:
плани проектно-розвідувальних робіт і з участю Держбуду УРСР
плани розвитку мережі та матеріально-технічної бази проектних і
розвідувальних організацій у пов'язанні з планами капітального
будівництва, зі схемами розвитку й розміщення галузей народного
господарства та галузей промисловості, зі схемами розвитку й
розміщення продуктивних сил по економічних районах і областях
республіки;
обсяг товарної будівельної продукції та обсяги
будівельно-монтажних робіт, які виконуються підрядним і
господарським способами, завдання по зростанню продуктивності
праці, зниженню собівартості робіт і по прибутку в будівництві;
інші розділи та завдання планів і техніко-економічні
нормативи в установленому порядку;
з) готує разом з Держбудом УРСР і подає Раді Міністрів УРСР
пропозиції щодо затвердження Радою Міністрів СРСР проектів на
будівництво найбільш великих і важливих підприємств, будинків та
споруд;
і) розглядає і подає Раді Міністрів УРСР переліки проектів і
титульні списки проектно-розвідувальних робіт та переліки і
титульні списки будов, що затверджуються Урядом УРСР;
розглядає подані міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами,
Київським і Севастопольським міськвиконкомами на погодження
титульні списки проектно-розвідувальних робіт, проекти і титульні
списки будов;
к) розробляє для подання Держплану СРСР і відповідним
міністерствам СРСР зведені плани підрядних робіт по підвідомчому
Раді Міністрів УРСР господарству, з розподілом їх по міністерствах
і відомствах-підрядчиках, міністерствах і відомствах-замовниках, з
виділенням районів зосередження будівництва;
л) визначає з участю Держбуду УРСР, міністерств, відомств
УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів райони і пункти будівництва нових промислових
підприємств, розглядає проекти генеральних планів міст, погоджує
склад промислових вузлів та здійснює координацію міжвідомчих
питань через відповідні союзні й республіканські органи;
м) розробляє на основі пропозиції міністерств, відомств
УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів баланси трудових ресурсів і здійснює з участю
Державного комітету УРСР по праці планування розподілу та
перерозподілу робочої сили між галузями народного господарства
республіки і областями;
н) готує висновки по техніко-економічних обгрунтуваннях
тимчасових кондицій, що затверджуються міністерствами СРСР, а
також висновки по проектах постійних кондицій на мінеральну
сировину, які підлягають затвердженню Державною комісією по
корисних копалинах при Раді Міністрів СРСР;
о) вносить до завдань державних планів уточнення, що
випливають з рішень Уряду УРСР, а також у зв'язку з введенням у
встановленому порядку нових цін, не врахованих у затверджених
планах; розглядає пропозиції, що подаються на погодження
міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами, про зміни державних планів
відповідно до наданих їм прав;
п) бере участь у розробці разом з Державним комітетом УРСР по
цінах, Міністерством фінансів УРСР та іншими міністерствами і
відомствами заходів по вдосконаленню ціноутворення в народному
господарстві;
р) затверджує разом з Державним комітетом УРСР по праці
найважливіші завдання щодо впровадження наукової організації праці
по республіканських і непромислових союзно-республіканських
міністерствах і відомствах УРСР;
с) розглядає й узагальнює клопотання міністерств і відомств
УРСР про виділення з наявних резервів додаткових ресурсів,
необхідних для вирішення невідкладних питань розвитку народного
господарства, і відповідні пропозиції подає Раді Міністрів УРСР;
т) розробляє й затверджує для республіканських та
непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР
погоджені з Укрпрофрадою і Міністерством фінансів УРСР стабільні
нормативи утворення фондів економічного стимулювання і розміри цих
фондів на відповідний плановий період;
у) розробляє на основі пропозиції міністерств, відомств УРСР
і Академії наук УРСР і подає Раді Міністрів УРСР проекти планів
проведення республіканських наукових та науково-технічних нарад,
конференцій, з'їздів, симпозіумів і семінарів;
ф) здійснює планування й організацію науково-технічної та
економічної інформації;
х) розробляє на основі пропозицій міністерств і відомств УРСР
проекти планів державної стандартизації. За дорученням Ради
Міністерств УРСР розробляє й затверджує плани стандартизації і
підвищення якості промислової продукції та атестації виробів на
державний Знак якості в номенклатурі по міністерствах і відомствах
УРСР, а також затверджує республіканські стандарти;
ц) доводить у строки, що встановлюються Держпланом СРСР і
Урядом УРСР, до міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів завдання державних
планів економічного і соціального розвитку республіки.
9. Держплан УРСР:
проводить перевірку своєчасності і правильності доведення
міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами завдань державних планів
економічного і соціального розвитку УРСР до об'єднань, підприємств
та організацій;
здійснює контроль за виконанням вказаних планів, їх
стабільністю, за ефективним використанням основних виробничих
фондів і виробничих потужностей, капітальних вкладень, природних,
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, проводить
систематичних і комплексний аналіз ходу виконання планів, дає
вказівки міністерствам і відомствам УРСР про усунення виявлених
недоліків у розвитку окремих галузей;
систематично доповідає Урядові УРСР про хід виконання планів,
розробляє і здійснює заходи по запобіганню диспропорціям у
розвитку народного господарства республіки та їх усуненню.
10. Держплан УРСР узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє
пропозиції по вдосконаленню цього законодавства і подає їх Раді
Міністрів УРСР на розгляд.
11. Держплану УРСР надається право:
а) залучати для розробки проектів планів та окремих
народногосподарських проблем Академією наук УРСР,
науково-дослідні, технологічні і проектно-конструкторські
організації, вищі учбові заклади та інші установи, незалежно від
їх відомчої підпорядкованості, а також окремих вчених,
спеціалістів і передовиків виробництва;
б) заслуховувати доповіді керівників міністерств, відомств
УРСР, об'єднань, підприємств, установ та організацій про хід
виконання планів і в інших питаннях, що входять до його
компетенції;
в) одержувати:
від ЦСУ УРСР статистичні дані, необхідні для розробки
державних планів, перевірки їх виконання та підготовки пропозицій
з окремих економічних питань;
від міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і
Севастопольського міськвиконкомів, а також безпосередньо від
об'єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, матеріали, необхідні для розробки і
перевірки виконання державних планів, включаючи статистичні
матеріали міністерств УРСР, що мають відомчу статистику, та інші
інформаційні матеріали;
г) доручати міністерствам і відомствам УРСР розробку окремих
проблем, зв'язаних з розвитком і підвищенням ефективності галузей
народного господарства республіки та вирішення завдань
комплексного розвитку взаємозв'язаних галузей промисловості;
д) утворювати міжвідомчі комісії і ради для розробки та
розгляду окремих народногосподарських проблем, а також скликати в
установленому порядку наради з питань, що входять до його
компетенції;
є) повертати міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам на доопрацювання
проекти планів, які не відповідають поставленим вимогам;
ж) давати міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам вказівки про
усунення порушень державної планової дисципліни, а також про більш
повне використання наявних резервів. При виявленні фактів
використання не за призначенням капітальних вкладень, виділених
міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам Радою Міністрів УРСР, давати
вказівки Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і
Держбанку СРСР про припинення фінансування їх до прийняття рішення
з цього питання Радою Міністрів УРСР;
з) примати рішення про припинення фінансування
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
робіт, що втратили актуальність або виконуються на недостатньо
високому науковому рівні;
і) дозволяти в разі вичерпання кошторисного ліміту
фінансування будівництва підприємств (споруд) у межах ліміту
капітальних вкладень, затвердженого на відповідний рік республіці,
на строк до уточнення і перезатвердження в установленому порядку
зведеного кошторису (зведеного кошторисно-фінансового розрахунку)
на будівництво даного підприємства (споруди), але не більше трьох
місяців;
к) передавати міністерствам, відомствам СРСР і Радам
Міністрів інших союзних республік і приймати від них обсяги
проектно-розвідувальних робіт та обсяги робіт проектних
організацій з відповідними лімітами з праці, з одночасним
повідомленням Держплану СРСР;
л) вносити в установленому порядку зміни у показники планів
економічного і соціального розвитку по господарству
республіканського підпорядкування;
м) затверджувати баланси виробничих потужностей по випуску
найважливіших видів продукції по господарству республіканського
підпорядкування та давати відповідні вказівки по більш повному їх
використанню.
12. Державний плановий комітет УРСР утворюється в складі
Голови Держплану УРСР, який призначається Верховною Радою УРСР,
заступників Голови і членів Комітету, які призначаються Радою
Міністрів УРСР.
До складу членів Держплану УРСР входять голови Держпостачу
УРСР, Держбуду УРСР, Державного комітету УРСР по праці, Державного
комітету УРСР по цінах, Міністр фінансів УРСР, Начальник ЦСУ УРСР,
віце-президент Академії наук УРСР, секретар Укрпрофради, окремі
голови обл(міськ)планів, начальники провідних відділів Держплану
УРСР, а також провідні вчені, спеціалісти і господарські
керівники.
Держплан УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно,
розглядає основні питання економічного і соціального розвитку
Української РСР, проекти перспективних і поточних державних планів
економічного і соціального розвитку республіки, а також
найважливіших республіканських цільових комплексних
народногосподарських програм.
У Держплані УРСР утворюється колегія в складі Голови
Держплану УРСР (голова колегії), заступників Голови Держплану УРСР
за посадою, а також інших керівних працівників - членів Держплану
УРСР. Члени колегії Держплану УРСР затверджуються Радою Міністрів
УРСР.
Колегія Держплану УРСР на своїх засіданнях розглядає основні
питання державного планування економічного і соціального розвитку
республіки, вдосконалення народногосподарських пропорцій,
підвищення ефективності суспільного виробництва, забезпечення
збалансованості економіки, вдосконалення методології та
організації планування на різних рівнях управління, ходу
підготовки планів і програм, контролю за виконанням поточних і
перспективних планів, організації, стилю і методів роботи апарату
Держплану УРСР, питання добору, розстановки і виховання кадрів,
зміцнення виконавчої дисципліни.
Рішення, що приймаються по результатах розгляду вказаних
питань, проводяться в життя постановами і наказами Держплану УРСР.
В разі розбіжностей між Головою Комітету і колегією Голова
проводить в життя своє рішення, доповідаючи про виниклі
розбіжності Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу,
можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР.
У засіданнях Державного планового комітету УРСР і колегії
Держплану УРСР у необхідних випадках беруть участь члени Уряду
УРСР, а також керівники відомств УРСР, які мають безпосереднє
відношення до обговорюваних питань.
Держплан УРСР доповідає Раді Міністрів УРСР про прийняті
рішення, а також доводіть ці рішення з відповідних питань до
заінтересованих міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів.
Держплан УРСР на основі і на виконання чинного законодавства,
в межах своєї компетенції, видає постанови та інструктивні
вказівки, які є обов'язковими для виконання міністерствами,
відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами та іншими організаціями.
У необхідних випадках Держплан УРСР видає разом з іншими
державними комітетами, міністерствами і відомствами УРСР постанови
та інструктивні вказівки.
Голова Держплану УРСР видає накази та інструкції, обов'язкові
для виконання підвідомчими Держплану УРСР організаціями і
установами.
13. Основними структурними підрозділами Держплану УРСР є
відділи.
Начальники основних відділів Держплану УРСР призначаються на
посаду і звільняються з посади Радою Міністрів УРСР.
14. Держпланом УРСР можуть утворюватися комісії, ради, а
також під керівництвом членів Держплану УРСР постійно діючі й
тимчасові секції за участю вчених і спеціалістів для розгляду
матеріалів і підготовки пропозицій по вузлових проблемах народного
господарства республіки, його галузей та економічних районів, а
також цільових програм.
15. Для експертизи найважливіших народногосподарських
проблем, схем розвитку і розміщення галузей народного господарства
і галузей промисловості, матеріалів, що обгрунтовують доцільність
будівництва великих комплексних об'єктів, важливих методичних і
нормативних матеріалів, досліджень по перспективах економічного і
соціального розвитку республіки в Держплані УРСР утворюються
Державна експертна Рада і комісії з учених і
висококваліфікованих спеціалістів.
16. Держплан УРСР керує діяльністю науково-дослідних та інших
організацій, які є при ньому.
17. Планові комісії облвиконкомів, Київського і
Севастопольського міськвиконкомів у своїй діяльності
підпорядковуються обласним (міським) Радам народних депутатів та
їх виконавчим комітетам і Держплану УРСР.
18. Структура і чисельність працівників центрального апарату
Держплану УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.
Штатний розпис центрального апарату Держплану УРСР
затверджується Головою Держплану УРСР.
19. Держплан УРСР має печатку з зображенням Державного герба
УРСР і з своїм найменуванням.