Документ 5502-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2013. Подивитися в історії? )

7) у статті 54:

доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань автомобільного транспорту розробляє та реалізує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту".

У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою;

абзац перший частини другої замінити двома абзацами такого змісту:

"Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, який у межах своїх повноважень:

організовує виконання міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів".

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

8) у статті 57 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті";

9) текст статті 58 викласти в такій редакції:

"Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Функціями контролю за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є:

контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень;

контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

контроль технічного, санітарного та екологічного стану транспортних засобів, що впливає на безпеку руху та екологічну ситуацію;

перевірка транспортно-експедиторської документації та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом;

перевірка вагових і габаритних параметрів транспортних засобів;

контроль та нагляд за дотриманням правил перевезення небезпечних вантажів";

10) у статті 60:

в абзаці першому частини першої слово "санкції" замінити словами "адміністративно-господарські штрафи";

у частині третій слова "фінансове стягнення" замінити словами "адміністративно-господарський штраф";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Розглядати справи про накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення, зазначені у цій статті, мають право посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Адміністративно-господарські штрафи стягуються відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), і зараховуються до Державного бюджету України".

У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

13. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 34, ст. 482, ст. 486, № 48, ст. 566; 2011 р., № 23, ст. 160, № 48-49, ст. 536, № 50, ст. 543) після слів "державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції" доповнити словами "державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5502-VI
вгору