Документ 549/2000, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення організації контролю
за виконанням актів та доручень Президента України

З метою посилення контролю і підвищення відповідальності
керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за
своєчасне і безумовне виконання указів, розпоряджень та доручень
Президента України п о с т а н о в л я ю:
1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям проаналізувати
стан виконання актів та доручень Президента України і розробити в
місячний строк конкретні заходи щодо забезпечення безумовної їх
реалізації, підвищення ефективності діяльності органів та служб,
які здійснюють контрольні функції.
2. При оцінці діяльності міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій виходити з того, що їх керівники несуть персональну
відповідальність за своєчасне і повне виконання актів та доручень
Президента України.
3. Кабінету Міністрів України за участю Адміністрації
Президента України підготувати до 1 червня 2000 року пропозиції
щодо вдосконалення системи контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, передбачивши, зокрема, запровадження
практики подання до Адміністрації Президента України попередньої
інформації про проведену роботу з зазначенням конкретних строків,
а також посадових осіб, відповідальних за виконання.
4. Установити, що координація заходів щодо забезпечення
контролю за виконанням актів та доручень Президента України,
доручень Глави Адміністрації Президента України центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування в частині делегованих їм повноважень здійснюється
Головним контрольним управлінням Адміністрації Президента України
(далі - Головне контрольне управління).
5. Головне контрольне управління відповідно до своїх завдань:
здійснює перевірки виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в
частині делегованих їм повноважень, їх керівниками, а також
відповідними підприємствами, установами і організаціями актів та
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, доручень Глави Адміністрації Президента
України;
вивчає та аналізує здійснення центральними та місцевими
органами виконавчої влади, їх відповідними органами і службами
контрольно-наглядових функцій, узагальнює практику контрольної
діяльності та вносить пропозиції щодо її вдосконалення;
вносить пропозиції щодо притягнення в установленому порядку
до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні або
несвоєчасному чи неналежному виконанні актів та доручень
Президента України.
6. Головне контрольне управління на виконання покладених на
нього функцій:
залучає у встановленому порядку спеціалістів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, науковців, працівників
контролюючих і правоохоронних органів для проведення перевірок та
підготовки відповідних пропозицій;
одержує від Секретаріату Кабінету Міністрів України, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в
частині делегованих їм повноважень, контролюючих і правоохоронних
органів, а також відповідних підприємств, установ і організацій
інформацію, довідкові та інші матеріали з питань виконання актів
та доручень Президента України;
одержує від посадових осіб центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині
делегованих їм повноважень, відповідних підприємств, установ і
організацій пояснення з питань, що виникають під час перевірок
виконання актів та доручень Президента України.
7. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2000 року:
вжити заходів щодо створення в апараті Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій структурних підрозділів з контролю
за виконанням актів та доручень Президента України, актів
центральних та місцевих органів виконавчої влади.
затвердити типові положення про структурні підрозділи з
контролю за виконанням актів та доручень Президента України, актів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, визначивши в
них, зокрема, що методичне керівництво діяльністю цих підрозділів
здійснюється Головним контрольним управлінням.
8. Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та
місцевих органів виконавчої влади забезпечити неухильне виконання
актів та доручень Президента України, систематично аналізувати і
безпосередньо на місцях перевіряти стан цієї роботи, відповідно до
законодавства притягати до відповідальності посадових осіб, з вини
яких не забезпечується належна реалізація актів та доручень
Президента України, а також вжити необхідних заходів до підвищення
рівня контролю за виконанням власних рішень.
9. Установити, що рішення про зняття з контролю або
продовження строків виконання актів та доручень Президента України
приймає Президент України або за його дорученням Глава
Адміністрації Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 березня 2000 року
N 549/2000вгору