Про всеукраїнський референдум
Закон України від 06.11.20125475-VI
Документ 5475-VI, поточна редакція — Визнання неконституційним від 26.04.2018, підстава - v004p710-18

3. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, голова дільничної комісії референдуму надає для огляду членам дільничної комісії, присутнім уповноваженим особам суб'єктів процесу референдуму, офіційним та міжнародним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на дільниці референдуму виборчі скриньки.

Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної комісії референдуму, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер дільниці референдуму, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної комісії референдуму та, за бажанням, уповноважених осіб суб'єктів процесу референдуму, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою дільничної комісії референдуму. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру.

Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів униз у полі зору членів комісії референдуму та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування відповідно до вимог цього Закону.

4. Якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені для голосування, виявлено її пошкодження або невідповідність підписів чи печатки на ній підписам і печатці, зазначеним у частині чотирнадцятій статті 79 цього Закону, голова або заступник чи секретар дільничної комісії референдуму негайно повідомляє про це органи Національної поліції та окружну комісію референдуму.

{Абзац перший частини четвертої статті 81 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

Після цього голова або заступник чи секретар комісії референдуму невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому бюлетені для голосування. Члени дільничної комісії референдуму перевіряють бюлетені для голосування, зокрема щодо відповідності номерів округу та дільниці референдуму, наявності відбитка печатки цієї дільничної комісії референдуму, після чого перераховують бюлетені для голосування у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 79 цього Закону. Дільнична комісія референдуму складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості бюлетенів для голосування. Зазначений акт складається за формою і в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) бюлетенів для голосування фіксується також у протоколі засідання комісії референдуму. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму.

5. Якщо стрічка на сейфі (металевій шафі) не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, після опломбовування і встановлення виборчих скриньок відповідно до частини третьої цієї статті, відкривається сейф (металева шафа) з бюлетенями. Голова дільничної комісії референдуму виймає із сейфа бюлетені та витяг із протоколу окружної комісії референдуму про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії референдуму.

6. Голова дільничної комісії референдуму на підставі витягу із протоколу окружної комісії референдуму про передачу бюлетенів для голосування дільничній комісії референдуму або акта, зазначеного у частині четвертій цієї статті, оголошує кількість бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією референдуму. Ця кількість вноситься секретарем комісії до протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів на дільниці референдуму, а також фіксується у протоколі засідання комісії.

7. Голова дільничної комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам дільничної комісії референдуму, які будуть видавати бюлетені учасникам референдуму у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму. Членам комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування учасників референдуму, видається на два бюлетені більше, ніж кількість учасників референдуму, внесених до витягу зі списку учасників референдуму, зазначеного у частині другій статті 83 цього Закону.

Передання бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі учасникам референдуму. Жодного бюлетеня для голосування не може залишатися після цього у сейфі (металевій шафі).

8. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки комісій до голосування визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 82. Організація і порядок голосування учасників референдуму у приміщенні для голосування

1. Голосування проводиться в день голосування з восьмої до двадцятої години без перерви. На закордонних дільницях референдуму голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки організації і порядку голосування визначається Центральною виборчою комісією.

2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення учасників референдуму під час голосування покладаються на дільничну комісію референдуму. У разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної комісії референдуму мають право запросити у приміщення для голосування поліцейського, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і за межами цього приміщення вжити до нього передбачених законом заходів. Перебування поліцейських у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.

{Частина друга статті 82 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

3. При проведенні голосування на дільниці референдуму два члени дільничної комісії референдуму надають учаснику всеукраїнського референдуму можливість проголосувати: один член дільничної комісії за умови пред'явлення учасником всеукраїнського референдуму одного з документів, зазначених відповідно у статті 6 цього Закону, та наявності учасника у списку учасників референдуму на цій дільниці надає учаснику референдуму список учасників референдуму для підпису; другий член дільничної комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на бюлетені для голосування і контрольному талоні бюлетеня. Учасник всеукраїнського референдуму розписується за отримання бюлетеня для голосування у списку учасників референдуму та на визначеному місці на контрольному талоні бюлетеня. Після цього член комісії референдуму відокремлює від бюлетеня для голосування контрольний талон та видає учаснику референдуму бюлетень для голосування. Контрольний талон бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав бюлетень. Робити на бюлетенях для голосування будь-які інші позначки забороняється.

4. Учасник всеукраїнського референдуму може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

5. Бюлетені заповнюються учасником референдуму особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетеня забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Учасник всеукраїнського референдуму, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право з відома голови або іншого члена дільничної комісії референдуму скористатися допомогою іншого учасника всеукраїнського референдуму, крім члена комісії референдуму, уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму, офіційного спостерігача.

6. Учасник всеукраїнського референдуму не має права передавати свій бюлетень для голосування іншим особам. Отримання бюлетеня для голосування від інших осіб (крім уповноваженого члена комісії референдуму, який видає бюлетені), заохочення або змушування учасників референдуму до передачі бюлетеня для голосування іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

7. У бюлетені для голосування учасник всеукраїнського референдуму робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті під відповіддю на питання референдуму, яку він обирає.

8. Учасник всеукраїнського референдуму особисто опускає заповнений бюлетень для голосування до виборчої скриньки. Учасник всеукраїнського референдуму, який через фізичні вади не може самостійно опустити бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної комісії референдуму доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена комісії референдуму, уповноваженої особи, офіційного спостерігача.

9. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами дільничної комісії, які є представниками різних суб'єктів процесу референдуму, у спосіб, що унеможливлює подальше опускання чи виймання бюлетенів для голосування.

Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на дільниці референдуму під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.

10. У разі якщо учасник всеукраїнського референдуму, заповнюючи бюлетень для голосування, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена комісії референдуму, який видав йому бюлетень для голосування, з проханням видати йому інший бюлетень. Член дільничної комісії видає учаснику всеукраїнського референдуму інший бюлетень для голосування у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований бюлетень, про що член дільничної комісії референдуму робить відповідну позначку в списку учасників референдуму напроти прізвища учасника всеукраїнського референдуму, яку засвідчує своїм підписом.

Зіпсований бюлетень для голосування негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної комісії референдуму, що оформляли видачу бюлетеня, та учасником всеукраїнського референдуму, який зіпсував бюлетень, і долучається до списку учасників всеукраїнського референдуму.

Погашений бюлетень для голосування зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними бюлетенями для голосування. Повторна видача бюлетеня замість зіпсованого не допускається.

11. О двадцятій годині голова дільничної комісії референдуму оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише учасники всеукраїнського референдуму, які знаходяться в приміщенні для голосування.

Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього учасника всеукраїнського референдуму приміщення зачиняється, і в ньому залишаються тільки члени дільничної комісії референдуму та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні комісії референдуму при підрахунку голосів.

12. На дільниці референдуму, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична комісія референдуму може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі учасники всеукраїнського референдуму, включені до списку учасників всеукраїнського референдуму на цій дільниці. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться у порядку, встановленому цим Законом, відразу після оголошення про закінчення голосування.

Стаття 83. Забезпечення голосування учасників референдуму за місцем проживання (перебування)

1. Учасник всеукраїнського референдуму, який внесений до списку учасників референдуму на дільниці референдуму, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична комісія референдуму надає можливість голосувати за місцем його проживання (перебування).

2. Для організації голосування учасників всеукраїнського референдуму, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем проживання (перебування) дільнична комісія референдуму не пізніше 16 години останнього дня перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку учасників всеукраїнського референдуму за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

3. До витягу із списку учасників всеукраїнського референдуму включаються:

1) без рішення комісії - учасники всеукраїнського референдуму, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку учасників всеукраїнського референдуму зазначена відмітка, передбачена частиною четвертою статті 53 цього Закону, якщо такі учасники референдуму до 12 години останнього дня перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну комісію референдуму про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної комісії референдуму - учасники всеукраїнського референдуму, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви, поданої до дільничної комісії референдуму, з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування. Така заява із зазначенням місця перебування учасника референдуму може бути подана не пізніш 16 години останнього дня перед днем голосування.

4. Заява учасника референдуму про бажання голосувати за місцем проживання (перебування) реєструється дільничною комісією референдуму в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (перебування) учасника референдуму.

5. При включенні учасника всеукраїнського референдуму до витягу із списку учасників всеукраїнського референдуму для голосування за місцем проживання (перебування) у списку учасників референдуму на дільниці референдуму у графі "підпис учасника всеукраїнського референдуму" секретар дільничної комісії референдуму робить запис "голосує за місцем перебування".

6. На спеціальних дільницях референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування учасника всеукраїнського референдуму проводиться на підставі власноручно написаної заяви учасника всеукраїнського референдуму з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму. Учасник всеукраїнського референдуму, який через фізичні вади не може самостійно написати заяву, замість такої особи заяву може написати інша особа із зазначенням цього в даній заяві.

Стаття 84. Порядок організації голосування за місцем проживання (перебування) учасника референдуму

1. Голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем їх проживання (перебування) організовують не менш як три члени дільничної комісії референдуму, визначені дільничною комісією. Один з таких членів дільничної комісії обов'язково повинен бути представником ініціативної групи.

У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки організації і порядку голосування учасників референдуму за місцем проживання (перебування) визначається Центральною виборчою комісією.

2. Голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем проживання (перебування) організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.

3. Голова дільничної комісії референдуму оголошує про те, що члени дільничної комісії референдуму відбувають для організації голосування учасників референдуму за місцем перебування.

4. Голова дільничної комісії референдуму видає визначеним членам комісії референдуму витяг із списку учасників всеукраїнського референдуму, складений відповідно до статті 83 цього Закону, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів комісії референдуму для проведення голосування за місцем проживання (перебування) учасників всеукраїнського референдуму, кількість отриманих ними бюлетенів для голосування, прізвища членів дільничної комісії, яким видані бюлетені для голосування. Контрольний лист підписується присутніми членами комісії референдуму та, за бажанням, уповноваженими особами суб'єктів процесу референдуму, офіційними спостерігачами; підписи скріплюються печаткою комісії референдуму.

5. Під час проведення голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем проживання (перебування) мають право бути присутні офіційні спостерігачі.

6. При організації голосування учасника всеукраїнського референдуму за місцем проживання (перебування) член дільничної комісії референдуму на підставі витягу із списку учасників референдуму за умови надання учасником референдуму одного з документів, зазначених у статті 6 цього Закону, видає такому учаснику всеукраїнського референдуму один бюлетень для голосування. При цьому член дільничної комісії референдуму вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на бюлетені для голосування та контрольному талоні бюлетеня. Учасник всеукраїнського референдуму розписується у контрольному талоні бюлетеня та у витязі із списку учасників всеукраїнського референдуму, заповнює бюлетень для голосування у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 82 цього Закону, та опускає бюлетень до виборчої скриньки.

7. У разі якщо учасник всеукраїнського референдуму, включений до витягу із списку учасників всеукраїнського референдуму для голосування за місцем проживання (перебування), прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної комісії референдуму відбули для організації голосування за місцем перебування, такому учаснику всеукраїнського референдуму не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей учасник всеукраїнського референдуму за місцем перебування.

8. Після проведення голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем проживання (перебування) член дільничної комісії референдуму, який видав учаснику всеукраїнського референдуму бюлетень для голосування, у списку учасників всеукраїнського референдуму напроти прізвища учасника всеукраїнського референдуму робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

9. Витяг із списку учасників всеукраїнського референдуму, за яким організовувалося голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем перебування, додається до списку учасників референдуму і є його невід'ємною складовою частиною. До списку учасників референдуму додаються письмові заяви з проханням забезпечити голосування за місцем проживання (перебування) учасника референдуму.

10. Положення статті 83 та цієї статті не поширюються на закордонні дільниці референдуму.

Стаття 85. Порядок підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці референдуму

1. Підрахунок голосів учасників референдуму здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії референдуму на її засіданні, яке проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів. Протокол цього засідання дільничної комісії референдуму складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.

2. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної комісії референдуму надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на дільниці, дільнична комісія референдуму розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці.

3. Підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної комісії референдуму. Підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму проводиться у послідовності викладених положень цієї статті. У разі проведення референдуму з декількох питань по кожному з бюлетенів для голосування проводиться окремий підрахунок голосів у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією з урахуванням положень цього Закону.

4. Після закінчення голосування на підставі списку учасників референдуму дільнична комісія референдуму встановлює кількість учасників референдуму на дільниці референдуму, які взяли участь у всеукраїнському референдумі.

5. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія референдуму підраховує невикористані бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів. Невикористані бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів учасників референдуму забороняється робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.

6. Після цього погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) та бюлетені, зазначені у частині десятій статті 82 цього Закону, запаковуються. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів та їх кількість, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться надпис "Невикористані бюлетені".

7. Дільнична комісія референдуму підраховує кількість учасників референдуму, які отримали бюлетені, за підписами у списку учасників всеукраїнського референдуму. Ця кількість оголошується.

8. Дільнична комісія референдуму підраховує кількість контрольних талонів бюлетенів з підписами учасників всеукраїнського референдуму та членів комісії референдуму, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.

9. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені, відповідно до частини сьомої цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці у графу "Кількість учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені".

10. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості підписів учасників всеукраїнського референдуму у списку учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної комісії референдуму. Підписи скріплюються печаткою комісії референдуму. Після цього комісія референдуму приймає рішення щодо встановлення кількості учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів на дільниці референдуму.

11. Список учасників всеукраїнського референдуму, доданий до нього витяг із списку учасників всеукраїнського референдуму, заяви, на підставі яких складався витяг із списку, запаковуються в окремий пакет. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів та їх кількість, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться надпис "Списки учасників всеукраїнського референдуму".

12. Контрольні талони бюлетенів запаковуються в окремий пакет. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів та їх кількість, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться надпис "Контрольні талони".

13. Дільнична комісія референдуму перевіряє, чи дорівнює сума кількості невикористаних бюлетенів і кількості учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені, кількості бюлетенів, отриманих дільничною комісією референдуму. У разі невідповідності цих даних дільнична комісія референдуму складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії референдуму причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної комісії референдуму. Підписи скріплюються печаткою комісії.

14. Голова дільничної комісії референдуму в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії референдуму, а також інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути присутніми на засіданні комісії, перевіряє неушкодженість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування.

15. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична комісія референдуму складає про це акт за формою та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

16. Виборчі скриньки відкриваються дільничною комісією референдуму почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні учасників референдуму за місцем проживання (перебування), а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної комісії референдуму. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів).

18. Бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична комісія референдуму підраховує кількість бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.

19. Загальна кількість бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

20. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є бюлетенями для голосування встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет бюлетенем для голосування, дільнична комісія референдуму вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок бюлетенів припиняється. Предмети, що не є бюлетенями для голосування, запаковуються.

Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис "Предмети".

21. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше бюлетенів для голосування, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична комісія референдуму складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, в якому зазначає кількість бюлетенів для голосування, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної комісії референдуму, чиї підписи стоять на вказаних бюлетенях.

22. При складанні акта, зазначеного у частині двадцять першій цієї статті, комісія перевіряє, чи бюлетені для голосування, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального округу референдуму та відповідної дільниці референдуму, відбиток печатки відповідної дільничної комісії референдуму, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної комісії референдуму, які проводили голосування учасників референдуму за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму. Якщо після їх відокремлення від бюлетенів для голосування, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині двадцять першій цієї статті, усунута, усі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці референдуму. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від бюлетенів для голосування, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині двадцять першій цієї статті, усі бюлетені для голосування з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму.

23. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів) дільнична комісія референдуму складає за формою і в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму.

24. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах двадцять першій і двадцять третій цієї статті, дільнична комісія референдуму приймає шляхом голосування рішення щодо визнання бюлетенів для голосування, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.

25. Виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких зазначені номери територіального округу та (або) дільниці референдуму не відповідають номерам дільниці референдуму, на якій проводиться підрахунок голосів, та/або відповідного територіального округу референдуму, а також бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної комісії референдуму або наявний відтиск печатки іншої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму.

26. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у скриньках підсумовується, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню.

Встановлена у підсумку підрахунку кількість бюлетенів для голосування є кількістю учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні.

Ця кількість оголошується головою дільничної комісії референдуму і заноситься секретарем дільничної комісії до протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму.

27. Бюлетені, котрі, відповідно до положень цієї статті, не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму запаковуються. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії референдуму. На пакеті робиться напис "Бюлетені, що не підлягають врахуванню".

28. Бюлетені для голосування, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків написи "так", "ні", "недійсні". При розкладанні бюлетенів визначений дільничною комісією референдуму член комісії показує кожний бюлетень усім членам дільничної комісії референдуму, виголошуючи результат волевиявлення учасників референдуму.

29. Недійсним вважається бюлетень:

1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної комісії референдуму, який його видав;

2) якщо у бюлетені зроблено більш як одну позначку у відповідних квадратах;

3) якщо не поставлено жодної позначки;

4) якщо не відокремлено контрольний талон бюлетеня;

5) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення учасників референдуму.

30. При підрахунку бюлетенів для голосування визначений комісією референдуму член комісії рахує бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо змісту бюлетеня комісія референдуму вирішує це питання шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня та голосування підрахунок інших бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної комісії референдуму.

31. Недійсні бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується головою дільничної комісії референдуму і заноситься секретарем комісії до протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму.

Недійсні бюлетені запаковуються. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис "Недійсні бюлетені".

32. Дільнична комісія референдуму підраховує кількість голосів учасників референдуму, поданих на підтримку питання референдуму, а також кількість голосів учасників референдуму, які подали голоси проти питання референдуму.

Під час підрахунку голосів кожен член дільничної комісії референдуму має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці референдуму оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму.

33. Дільнична комісія референдуму зобов'язана при підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці референдуму перевірити, чи дорівнює кількість учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні на дільниці, сумі кількостей недійсних бюлетенів, бюлетенів з голосами учасників референдуму, поданими на підтримку питання референдуму, та бюлетенів з голосами учасників референдуму, поданих проти питання референдуму. У разі невідповідності цих даних дільнична комісія референдуму може повторно перерахувати бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична комісія референдуму складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

34. Бюлетені з голосами учасників референдуму, поданими на підтримку питання референдуму, та бюлетені з голосами учасників референдуму, поданими проти питання референдуму, запаковуються окремо. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакетах зазначаються відповідно написи "Так" або "Ні".

35. Запакування документів всеукраїнського референдуму у випадках, передбачених цим Законом, здійснюються таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього бюлетень для голосування чи інший документ.

36. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підрахунку голосів на дільниці визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 86. Протокол дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму

1. Дільнична комісія референдуму на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму. Форма бланка протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня голосування. У разі проведення референдуму з декількох питань по кожному з цих питань складається окремий протокол у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією з урахуванням положень цього Закону.

2. До протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму прописом та цифрами заносяться:

1) кількість бюлетенів для голосування, одержаних дільничною комісією референдуму;

2) кількість невикористаних бюлетенів для голосування;

3) кількість учасників референдуму, внесених до списку учасників референдуму на дільниці референдуму (на момент закінчення голосування);

4) кількість учасників референдуму, які отримали бюлетені для голосування;

5) кількість учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними;

7) кількість голосів учасників референдуму, поданих на підтримку питання референдуму;

8) кількість голосів учасників референдуму, поданих проти питання референдуму.

3. Протокол про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму складається дільничною комісією референдуму у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної комісії референдуму. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

4. У протоколі про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної комісії референдуму. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної комісії референдуму, які присутні на засіданні комісії. У разі своєї незгоди із діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної комісії референдуму лише після його остаточного заповнення.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

5. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці референдуму мають право підписати уповноважені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної комісії референдуму при підрахунку голосів учасників референдуму.

6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму олівцем, а також внесення до них будь-яких виправлень.

7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, однак до відправлення цього протоколу разом із документацією референдуму до окружної комісії референдуму, дільнична комісія референдуму виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування учасників референдуму на дільниці референдуму шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок бюлетенів для голосування не проводиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної комісії референдуму.

8. Перший і другий примірники протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, а також, за наявності, відповідний примірник протоколу з позначкою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної комісії референдуму. Четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії референдуму, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної комісії референдуму.

9. Уповноваженим особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної комісії референдуму та скріплені печаткою дільничної комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного суб'єкта процесу референдуму.

10. Про видання копій протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної комісії референдуму і скріплюється печаткою дільничної комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму.

11. Пакети з протоколами дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, бюлетенями для голосування, контрольними талонами і предметами, списками учасників референдуму, а також, за наявності, окремими думками членів дільничної комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення засідання дільничної комісії доставляються до окружної комісії референдуму у порядку, визначеному частиною першою статті 88 цього Закону.

Стаття 87. Визнання дільничною комісією референдуму голосування на дільниці референдуму недійсним

1. Дільнична комісія референдуму може визнати голосування на дільниці референдуму недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення учасників референдуму, за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання бюлетеня для голосування до виборчої скриньки за учасників референдуму іншою особою, крім випадків, передбачених цим Законом; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку учасників референдуму на цій дільниці референдуму або включені до нього безпідставно; голосування учасників референдуму більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості учасників референдуму, які отримали бюлетені для голосування на дільниці референдуму;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту бюлетенів для голосування, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості учасників референдуму, які отримали бюлетені для голосування на дільниці референдуму;

3) виявлення у виборчих скриньках бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість учасників референдуму, які отримали бюлетені на дільниці референдуму.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична комісія референдуму складає акт за формою та у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною комісією референдуму питання про визнання недійсним голосування на цій дільниці референдуму.

3. У разі прийняття дільничною комісією референдуму рішення про визнання голосування на дільниці референдуму недійсним протокол дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини другої статті 86 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму складається дільничною комісією у порядку, встановленому статтею 86 цього Закону.

4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на дільниці референдуму недійсним усі бюлетені для голосування, виявлені у виборчих скриньках, запаковуються. Пакет з документами референдуму заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального округу референдуму або позначення закордонного округу референдуму, номер дільниці референдуму, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної комісії референдуму та печатка дільничної комісії. На пакеті робиться напис "Бюлетені для голосування".

5. Рішення дільничної комісії референдуму про визнання голосування на дільниці референдуму недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, запаковуються та транспортуються до окружної комісії референдуму в порядку, визначеному частиною першою статті 88 цього Закону.

Стаття 88. Порядок транспортування і передачі документів референдуму до окружної комісії референдуму

1. Транспортування документів референдуму, зазначених у частині одинадцятій статті 86 цього Закону, здійснюється головою або заступником голови дільничної комісії референдуму та двома членами цієї дільничної комісії референдуму звичайної або спеціальної дільниці (крім спеціальних дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) - одним з таких членів обов'язково повинен бути представник ініціативної групи. Їх обов'язково супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням уповноважені особи, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування документів референдуму іншими особами забороняється.

2. Під час транспортування документів референдуму забороняється розпечатувати пакети з протоколами про підрахунок голосів, бюлетенями для голосування та іншою документацією референдуму.

3. Секретар дільничної комісії референдуму, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування документів референдуму до окружної комісії референдуму, залишаються у приміщенні дільничної комісії референдуму до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на дільниці референдуму окружною комісією референдуму. Під час транспортування документації референдуму печатка дільничної комісії референдуму зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної комісії референдуму.

4. Протокол про підрахунок голосів учасників референдуму на звичайній або спеціальній дільниці референдуму (окрім спеціальних дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) та інші документи референдуму дільничної комісії передаються відповідній окружній комісії референдуму на її засіданні у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону.

5. Зміст протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на закордонній дільниці референдуму, а також на спеціальній дільниці референдуму, утвореній на судні, що перебуває у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, після його підписання членами дільничної комісії референдуму невідкладно передається дільничною комісією референдуму за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) чи відповідної окружної комісії референдуму з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші документи референдуму, зазначені у частині одинадцятій статті 86 цього Закону.

6. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України чи виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів порядок підготовки організації і порядок транспортування і передачі документів референдуму до окружної комісії визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 89. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних комісій референдуму окружною комісією референдуму

1. З моменту закінчення голосування окружна комісія референдуму розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному окрузі референдуму. На цей час члени окружної комісії референдуму не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні комісії референдуму.

2. Засідання окружної комісії референдуму оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів окружної комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з рішенням, прийнятим окружною комісією референдуму.

3. На засіданні окружної комісії референдуму голова окружної комісії референдуму приймає запечатані пакети з протоколами дільничних комісій референдуму, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на відповідних дільницях референдуму, а також приймає запечатані пакети з іншими документами референдуму, передбаченими частиною одинадцятою статті 86 цього Закону. Час прийняття окружною комісією референдуму протоколу дільничної комісії референдуму про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, перелік прийнятих документів референдуму і занесені до протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму відомості, оголошені головою окружної комісії референдуму, фіксуються у протоколі засідання окружної комісії.

4. При прийнятті документів дільничної комісії окружна комісія референдуму перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з документами референдуму. При цьому кожний член окружної комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності документів референдуму та цілісності упаковки усіх пакетів відкривається пакет з протоколом про підрахунок голосів на дільниці референдуму та оголошуються відомості, зазначені у ньому.вгору