Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005547
Документ 547-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2013, підстава - 255-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2005 р. N 547
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) "Про затвердження положень
про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників
Національної академії державного управління при Президентові
України, а також переліку органів, де проводиться стажування
слухачів Академії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15,
ст. 1044) зміни, що додаються.
2. Дозволити Національній академії державного управління при
Президентові України здійснювати в 2005 році прийом слухачів за
державним замовленням:
1) за денною формою навчання за спеціальністю "державне
управління" - без обмеження стажу державної служби або служби в
органах місцевого самоврядування; категорії посад; перебування у
кадровому резерві; загального трудового стажу та наявності диплома
про повну вищу освіту з відзнакою;
2) за вечірньою та заочною формою навчання за спеціальністю
"державне управління" - без обмеження часу перебування у кадровому
резерві;
3) за заочною та заочно-дистанційною формою навчання на
факультеті вищих керівних кадрів за спеціальністю "управління
суспільним розвитком" - без обмеження стажу роботи та перебування
у кадровому резерві.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 547
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468
( 468-2004-п )

1. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії
державного управління при Президентові України, затвердженому
зазначеною постановою:
1) в абзацах третьому і четвертому підпункту 1, першому
реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 3, абзаці першому пункту
4, підпункті 3 пункту 5, абзаці третьому пункту 16 слова
"загальний трудовий стаж" в усіх відмінках замінити словами
"страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах,
організаціях, утворених відповідно до законодавства України,
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання"
у відповідному відмінку;
2) в абзаці першому пункту 5 слова "Адміністрацією Президента
України" замінити словами "Секретаріатом Президента України";
3) у першому реченні абзацу другого пункту 11 слова
"Адміністрацією Президента України" замінити словами
"Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом
Президента України";
4) абзац третій пункту 12 виключити;
5) у пункті 15:
в абзаці другому слова "письмового екзамену" замінити словами
"комп'ютерного тестування";
абзац третій виключити;
абзац шостий доповнити словами "що визначає професійні якості
вступника";
в абзаці восьмому слова "за погодженням із Секретаріатом
Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України"
виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Відомості про осіб, зарахованих на навчання, надсилаються
Академією до Секретаріату Президента України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Головдержслужби, органів, установ,
організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на
державній службі, службі в органах місцевого самоврядування";
6) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:
"Слухачі Академії, які навчаються за вечірньою, заочною чи
заочно-дистанційною формою підготовки, перед початком кожного
семестру подають Академії довідку з місця роботи, скріплену
печаткою відповідного органу, установи, організації";
7) абзац перший пункту 20 доповнити словами "за підписом
ректора, скріпленим печаткою Академії";
8) абзац другий пункту 22 виключити;
9) друге речення абзацу першого пункту 26 після слів
"зобов'язаний відшкодувати" доповнити словом "державі";
10) у другому реченні абзацу третього пункту 2 додатка 1 до
Положення слова "(в особі органу, що направив на навчання)"
виключити.
2. У пункті 6 Положення про стажування слухачів Національної
академії державного управління при Президентові України в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженого
зазначеною постановою, слова "Адміністрації Президента України"
замінити словами "Секретаріаті Президента України".
3. У Положенні про працевлаштування випускників Національної
академії державного управління при Президентові України,
затвердженому зазначеною постановою:
у першому реченні абзацу першого пункту 6 і додатку 1 до
Положення слова "Адміністрацією Президента України" замінити
словами "Секретаріатом Президента України";
у пункті 9 слова "інформує Секретаріат Кабінету Міністрів
України, Адміністрацію Президента України про його
працевлаштування та" виключити;
пункт 11 після слова "відшкодувати" доповнити словом
"державі".вгору