Документ 547-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 12.03.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про колективне сільськогосподарське підприємство"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.146 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658)
такі зміни:
1) у статті 9:
а) абзац перший пункту 1 доповнити реченням такого змісту:
"Уточнення складу і вартості пайового фонду майна членів
підприємств, у тому числі реорганізованих, проводиться за
методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
б) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
"3. У разі виходу з підприємства його члени мають право на
пай натурою, грішми або цінними паперами відповідно до розміру та
структури пайового фонду або в іншій, за згодою сторін, формі";
2) статтю 31 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
"7. У разі реорганізації підприємства паї його членам або їх
спадкоємцям видаються правонаступниками цього підприємства за
рахунок майна, яке було віднесене до складу пайового фонду
підприємства на дату його реорганізації і передане на баланс
правонаступникам.
8. Об'єкти соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарські
меліоративні системи підприємств, що не підлягали паюванню в
процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс
підприємств-правонаступників, підлягають безоплатній передачі до
комунальної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 547-IVвгору