Документ 5462-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - 2518-VIII

2) у пункті 8 частини першої статті 212 та пункті 2 частини другої статті 283 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у частині першій статті 215 слова "Міністерством у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, структурними підрозділами";

4) в абзацах другому та третьому частини першої статті 282 слова "урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей";

5) у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей" у відповідному відмінку.

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 5067-VI від 05.07.2012}

7. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 363; 2006 р., № 2-3, ст. 35; № 32, ст. 271; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 48, ст. 564):

1) у статті 3:

у частині першій слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині другій слова "в особі їх республіканських органів" виключити;

2) у статті 14-1:

у другому реченні частини першої слова "міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, може делегувати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повноваження з надання адміністративних послуг бюджетній установі, що належить до сфери його управління".

У зв’язку з цим частини другу - дев’яту вважати відповідно частинами третьою - десятою;

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, визначає доцільність надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), позик, сприяє в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги";

частини четверту - десяту виключити;

3) у статті 14-2:

у частині першій слова "Комісією та регіональними комісіями згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики";

у частині другій слова "Комісії і регіональних комісій" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики";

в абзаці першому частини третьої слово "Комісія" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

у частині четвертій слова "Регіональні комісії" замінити словами "Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики";

частину п’яту виключити;

4) в абзацах першому та четвертому статті 14-3 слово "Комісією" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

5) у статті 19:

у частині сьомій слова "та сплати ними адміністративно-господарських санкцій" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою цієї статті, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснює перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування";

6) у статті 20:

у частині п’ятій слово "господарського" виключити;

у частині шостій:

в абзацах третьому, п’ятому і шостому слова "відповідного рішення Комісії" замінити словами "рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни";

в абзаці четвертому слово "непрацюючих" виключити;

у частині сьомій слова "та Комісії (у межах її повноважень)" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, їх акумуляції, обліку та контролю за їх використанням, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів - використання цих коштів встановлюється законом";

7) у частині першій статті 34 слова "Місцеві органи державної влади" замінити словами "Місцеві органи виконавчої влади";

8) у статті 40 слова "рішеннями Уряду України" замінити словами "актами Кабінету Міністрів України".

8. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1993 р., № 29, ст. 303):

1) у частині другій статті 1 слова "Іноземні громадяни" замінити словом "Іноземці";

2) у пункті "д" статті 3 слова "Міністерства зв’язку України" виключити;

3) друге речення частини другої статті 8 виключити;

4) у частині п’ятій статті 13:

у першому реченні слова "органи Державної експертизи умов праці" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

друге речення виключити.

9. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 36, ст. 444; 2006 р., № 51, ст. 519; 2009 р., № 36-37,ст. 512):

1) в абзаці першому пункту 5 статті 8 слова "урядовим органом державного управління з питань адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у статті 9:

пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції розробляють та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо грошового забезпечення військовослужбовців";

у пункті 7 слова "установ, організацій, а також Державного підприємства обслуговування повітряного руху України" та "установах, організаціях, а також Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України" замінити відповідно словами "підприємств, установ, організацій" та "підприємствах, установах, організаціях".

10. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 1993 р., № 26, ст. 277; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 259):

1) в абзаці третьому преамбули слова "і управління" виключити;

2) у статті 2 слова "законами України "Про власність", "Про підприємництво" замінити словами "Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України";

3) в абзаці першому пункту 5 статті 10, абзацах п’ятому та сьомому частини першої статті 11 слова "Рада народних депутатів" в усіх відмінках і числах замінити словом "рада" у відповідному відмінку і числі;

4) у пункті 2 статті 20, у першому реченні абзацу другого пункту 1 статті 26, у статті 29 слово "законодавство" в усіх відмінках замінити словом "закони" у відповідному відмінку;

5) у статті 25 слова "влади і управління" замінити словами "державної влади";

6) в абзаці другому пункту 1 статті 26:

у першому реченні слова "державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів" замінити словами "об’єднань громадян";

у другому реченні слово "законодавством" замінити словами "законами України".

11. У Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163; 2007 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 10, ст. 63):

1) у статті 1:

абзац восьмий виключити;

абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:

"Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин";

2) в абзаці третьому статті 6 слова "призначає на посаду та звільняє з посади керівника Установи та його заступників за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" виключити;

3) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі:

організовує та здійснює державний нагляд (контроль) у частині охорони прав на сорти рослин за:

дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;

ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту при відмові власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об’єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;

видає дозвіл на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до реєстру сортів рослин України;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

4) у статті 8:

назву та абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

абзаци другий, третій, п’ятий - дев’ятий виключити;

в абзаці четвертому слова "та здійснює контроль за їх додержанням" виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

5) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження і обов’язки Уповноваженого органу

Уповноважений орган забезпечує реалізацію цього Закону та інших нормативно-правових актів про охорону прав на сорти рослин і виконує такі функції:

забезпечує розвиток наукового та матеріально-технічного потенціалу у сфері охорони прав на сорти рослин;

узгоджує формування і виконання міжнародних науково-технічних програм і проектів з охорони прав на сорти рослин за спільними координаційними договорами;

сприяє розвитку інноваційної діяльності в галузі сортовивчення і охорони прав на сорти рослин;

дає державне замовлення на кваліфікаційну експертизу нових сортів рослин;

узагальнює практику застосування законодавства про охорону прав на сорти рослин, розробляє пропозиції з його вдосконалення;

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин;

веде Реєстр заявок, Реєстр патентів, Реєстр сортів і забезпечує проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин;

організовує перевірку збереженості сортів рослин;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видає Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони сортів рослин і представляє інтереси України з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства, діяльності у сфері охорони прав на сорти, з удосконалення експертизи на придатність на поширення сортів рослин;

організовує роботу щодо підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин;

організовує післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

створює та поширює науково-технічну продукцію;

затверджує галузеві та міжгалузеві програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері охорони прав на сорти рослин;

виступає замовником створення науково-технічної продукції, бере участь у впровадженні у виробництво результатів закінчених науково-технічних розробок;

бере участь у розробці нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги в разі відсутності національних стандартів або необхідності встановлення вимог, що перевищують чи доповнюють вимоги національних стандартів;

організовує та бере участь у міжнародних заходах наукового спрямування (форуми, симпозіуми, конференції тощо), координує участь наукових установ у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

6) у статті 14 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

7) у статті 20:

в абзаці тринадцятому частини третьої, частинах шостій та сьомій слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

у частині восьмій слова "має надійти" замінити словом "надається";

8) у частині другій статті 22 слова "закладу експертизи" замінити словами "Уповноваженого органу";

9) у частині другій статті 25 слова "визначеними Установою експертними закладами" замінити словами "Уповноваженим органом";

10) у частині першій статті 26 слова "розробленими Установою" замінити словами "затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин";

11) у статті 27:

у частині третій слова "закладах Установи" замінити словами "Уповноваженому органі";

у пункті "г" частини четвертої слова "в її закладах" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Під час проведення кваліфікаційної експертизи Уповноважений орган має право зажадати від заявника додаткові матеріали, інформацію, документи, зразки тощо, необхідні для проведення експертизи.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту зажадати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Уповноважений орган зобов’язаний надати ці копії безоплатно протягом місяця від дати одержання ним запиту заявника.

Заявник зобов’язаний надати затребувані Уповноваженим органом матеріали, інформацію тощо протягом двох місяців від дати одержання ним запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці.

У противному разі заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Строк, пропущений з поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців від дати його закінчення та сплати відповідного збору";

12) у статті 29:

у частині першій слова "в її закладах" замінити словами "в Уповноваженому органі";

у частині другій слова "Установою і визначеними нею закладами експертизи" замінити словами "Уповноваженим органом";

у частині п’ятій слово "зобов’язана" замінити словом "зобов’язаний";

у частині шостій слово "вона" замінити словом "він";

13) у частині четвертій статті 30 слово "Вона" замінити словом "Він";

14) у частині п’ятій статті 35 слова "в закладах Установи" замінити словами "в Уповноваженому органі";

15) в абзаці першому частини третьої статті 48 слова "Установі або органу, визначеному Установою" замінити словами "Уповноваженому органу";

16) у пункті "в" частини третьої статті 50 слова "закладу експертизи" замінити словами "Уповноваженого органу";

17) у пункті "а" частини третьої статті 50-1 слова "за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин" виключити;

18) у частині третій статті 53 слова "чинним законодавством" замінити словами "законами України";

19) у статті 56:

у частині третій слова "на казначейські рахунки Установи або закладів експертизи, що виконують відповідно до їхньої спеціалізації окремі завдання, визначені цим Законом" замінити словами "до державного бюджету";

частину четверту виключити;

20) у тексті Закону слово "Установа" в усіх відмінках замінити словами "Уповноважений орган" у відповідному відмінку.

12. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2005 р., № 4, ст. 107; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258, № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст.442; 2009 р., № 24, ст. 296):

1) у частині четвертій статті 9:

слова "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" виключити;

слова "Міністерством транспорту та зв’язку України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, транспорту, виконання кримінальних покарань, пожежної і техногенної безпеки, єдину державну податкову політику";

2) у частині першій статті 17:

у пункті "и" слова "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державною податковою адміністрацією України та Державним департаментом України з питань виконання покарань" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики";

у пункті "і" слова "Державним департаментом України з питань виконання покарань та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

3) у першому реченні частини першої статті 48 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

4) у назві та тексті статті 60-1 слова "пенсійних органів" замінити словами "органів пенсійного забезпечення".

13. У Законі України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414):

1) в абзаці другому преамбули, пунктах 2, 5 та абзаці першому пункту 7 статті 17 слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

2) у статті 3 слова "державного управління, політичних та інших" замінити словами "державної влади, політичних партій та";

3) у пункті 2 статті 13 та абзаці другому пункту 7 статті 17 слова "судових органів" замінити словом "суду";

4) у пункті 4 статті 14 слово "законодавством" замінити словом "законами".

14. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361):

1) у частині четвертій статті 3 слова "місцевими органами державної влади" замінити словами "місцевими органами виконавчої влади";

2) у частині одинадцятій статті 9 слова "Міністерством праці України" та "місцевими органами державної виконавчої влади" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" та "місцевими органами виконавчої влади";

3) у статті 16 слова "Міністерством статистики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики".

15. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 2, пункті 18 частини першої статті 13, пункті 15 частини першої статті 15 слова "Місцеві Ради" та "місцеві Ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Місцеві ради" та "місцеві ради" у відповідному відмінку;

2) розділ I доповнити статтею 3-1 такого змісту:

"Стаття 3-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань:

вносить пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, щодо призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

вживає заходів щодо повернення на Батьківщину колишніх військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і локальних конфліктів, виконання обов’язків військової служби, бере участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;

організовує підготовку та проведення державних свят, пам’ятних дат, відзначення на державному рівні міжнародних днів, що стосуються інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань;

забезпечує взаємодію органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств з питань пошуку, ведення обліку, упорядження і збереження військових поховань жертв війни на території України та інших держав;

бере участь в організації видання книг, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень, пов’язаних з увічненням пам’яті захисників Вітчизни та жертв воєн;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";

3) абзац другий пункту 14 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:

"Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік";

4) у частині першій статті 13:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, трудових відносин, соціального захисту населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, та іншими органами за місцем перебування інваліда на обліку або за місцем його роботи";

в абзаці першому пункту 27 слова "Урядом Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

5) в абзаці першому пункту 18 частини першої статті 13 та абзаці першому пункту 15 частини першої статті 15 слова "центральними органами державної виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади";

6) в абзаці другому пункту 18 частини першої статті 13 та абзаці другому пункту 15 частини першої статті 15 слова "Органи державної виконавчої влади" замінити словами "Органи виконавчої влади";

7) у частинах першій та третій статті 17-1 слова "органи праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

8) у частині другій статті 20 слова "Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Крим" замінити словами "Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

9) у частині першій статті 22 слова "міської Ради" замінити словами "міської ради".

16. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):

1) у частині п’ятій статті 2 слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Місцеві ради";

2) у пункті 12 частини першої статті 7 слова "(Республіки Крим)" замінити словами "(Автономної Республіки Крим)";

3) у статті 25 слова "місцевими органами влади, і за рахунок коштів цих Рад" замінити словами "місцевими радами, і за рахунок коштів цих рад";

4) у статті 33 слова "Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення";

5) у частині першій статті 40 слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Місцеві ради";

6) у статті 41, частині другій статті 44 слова "Місцеві органи влади" замінити словами "Органи місцевого самоврядування";

7) у тексті Закону слова "місцеві органи державної виконавчої влади і місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.

17. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35 із наступними змінами):

1) абзаци другий і третій частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад;

уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ";

2) в абзаці четвертому статті 2 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей";

3) у статті 4:

абзац восьмий частини першої замінити трьома абзацами такого змісту:

"проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, із соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, контроль та координація діяльності служб у справах дітей;

здійснення з питань, що належать до їх компетенції, координації та методологічного забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також забезпечення додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"приймати з питань, що належать до їх компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами";

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, контролює діяльність органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей";

частини четверту, шосту - восьму виключити;

4) у статті 5:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ";

частини першу та четверту виключити;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ зобов’язані";

частину третю викласти в такій редакції:

"Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ виконують також інші обов’язки та мають інші права, передбачені законодавством";

5) у пункті 4 частини четвертої статті 7 слова "підрозділу кримінальної міліції у справах дітей" замінити словами "уповноваженому підрозділу органів внутрішніх справ";

6) у частині першій статті 8 слова "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі освіти і науки" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

7) у частині першій статті 9 слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

8) у частині восьмій статті 11 та частині четвертій статті 11-1 слова "органах Державного казначейства України" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

9) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей";

10) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

18. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 6 слова "Міністерством праці України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) розділ II доповнити статтею 13-1 такого змісту:

"Стаття 13-1. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:

розробляє нормативно-правові акти з питань умов і розмірів оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності;

здійснює моніторинг у сфері оплати, нормування та стимулювання праці, професійної класифікації робіт і професій;

розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів відповідно до закону";

3) у статті 35:

частину першу викласти в такій редакції:

"Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах у межах наданих повноважень здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

органи державної податкової служби;

фінансові органи;

професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників";

у частині п’ятій слова "Податковий орган має" замінити словами "Органи державної податкової служби мають".

19. У Законі України "Про виключну (морську) економічну зону України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 21, ст. 152; 1996 р., № 15, ст. 70; 2003 р., № 27, ст. 209):

1) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Функції уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, з органами влади іноземних держав (їх компетентними органами та організаціями) з питань виконання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства, виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

2) у частині першій статті 21 слова "іноземні громадяни" замінити словом "іноземці";

3) у частині першій статті 27:

в абзаці другому слова "органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України в особі державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "посадовим особам, уповноваженим на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці третьому слова "органам рибоохорони Міністерства рибного господарства України в особі начальника відповідного басейнового управління по охороні і відтворенню рибних запасів і регулюванню рибальства" замінити словами "посадовим особам органів рибоохорони";

4) у частині другій статті 29 слова "до відповідного обласного, Київського і Севастопольського міських судів" замінити словами "у встановленому законом порядку";

5) у статті 31 слова "органами рибоохорони Міністерства рибного господарства України і органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища".

{Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

21. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4):

1) у частині другій статті 2 слова "Іноземні громадяни" замінити словом "Іноземці";

2) у статті 27:

частину першу викласти в такій редакції:

"Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також іншими уповноваженими на це державними органами";

у частині другій слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади" замінити словами "центральні та місцеві органи виконавчої влади".

22. У частині третій статті 3 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова "управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів".

23. В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2011 р., № 2-3, ст. 11):

1) у статті 17:

у частині першій слова "спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади" замінити словами "уповноважений Президентом України центральний орган виконавчої влади (далі - центральний орган виконавчої влади)";

частину другу виключити;

2) у статті 18:

у частині першій слово "держава" замінити словами "центральний орган виконавчої влади";

у частині другій слова "за діяльністю страховиків" виключити;

3) у частині другій статті 18, статті 19 та частині третій статті 24 слова "орган державного нагляду" в усіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади" у відповідному відмінку;

4) у частині першій статті 24 слова "Кабінету Міністрів України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади".

24. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249; 2005 р., № 4, ст. 107; 2006 р., № 30, ст. 258; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 34-35, ст. 507, № 38, ст. 535):

1) у частині другій статті 4-1 слова "іноземним громадянам" замінити словом "іноземцям";

2) у пунктах 1 і 5 частини першої статті 6 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику".

25. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 22, ст. 184, № 43, ст. 420; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 37, ст. 372):

1) у статті 7 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

2) абзац третій статті 8 виключити;

3) в абзаці другому статті 9 слова "державним інспекторам захисту рослин" замінити словами "державним фітосанітарним інспекторам";

4) статті 11 та 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Посадові особи, які забезпечують здійснення повноважень у сфері захисту рослин

Здійснення повноважень у сфері захисту рослин покладається на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступників і державних фітосанітарних інспекторів.

Стаття 12. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, належить:

здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері захисту рослин;

організація впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

участь у розробленні загальнодержавних і міждержавних цільових програм захисту рослин;

організація розроблення регіональних цільових програм захисту рослин;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладеними на нього актами Президента України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, належить:

упровадження інтегрованої системи захисту рослин;

визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за імпортом, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;

здійснення державного контролю за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

погодження асортименту засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну;

участь у впровадженні у практику захисту рослин досягнень науки, техніки та екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

здійснення державного контролю за відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування;

видача погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, провадить свою діяльність разом з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, є органом з оцінки відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів";

5) статтю 13 виключити;

6) у частині другій статті 14 слова "головні державні інспектори (або їх заступники) захисту рослин України, Автономної Республіки Крим, областей, районів" замінити словами "головні державні фітосанітарні інспектори (або їх заступники)";

7) у статті 16:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Права Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори мають право";

в абзаці восьмому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин";

в абзаці сімнадцятому слова "Головний державний інспектор захисту рослин України" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України";

в абзацах двадцятому та двадцять третьому слова "головні державні інспектори захисту рослин" замінити словами "головні державні фітосанітарні інспектори";

8) у статті 16-1:

у частині третій слова "Головною державною інспекцією захисту рослин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";вгору