Документ 5462-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - 2518-VIII

в абзаці двадцять першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Посадові особи, уповноважені на здійснення державного технічного нагляду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, забезпечується службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

10) в абзаці першому частини першої статті 23 слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

11) у тексті Закону:

слова "органи державного технічного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

72. У Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2009 р., № 41, ст. 597):

1) в абзаці другому статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

2) у статті 5:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей

1. Державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

у частині третій:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, здійснює нормативно-правове регулювання у сфері сім’ї та дітей, забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку і громадянам".

У зв’язку з цим абзаци перший - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - тринадцятим;

в абзаці другому слова "Центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей";

абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:

"організовує оздоровлення та відпочинок дітей;

забезпечує координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;

абзац восьмий виключити;

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"організовує проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надає відповідну методичну допомогу".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим;

3) в абзаці четвертому частини першої статті 18 та абзаці другому частини п’ятої статті 32 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

4) у частині першій статті 21 слова "центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державної фінансової політики";

5) у частині першій та абзаці першому частини третьої статті 27 слова "відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, структурними підрозділами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій" у відповідному відмінку;

6) в абзаці четвертому частини першої статті 31 слова "міжвідомчої комісії та" виключити;

7) абзац другий частини першої статті 34 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей";

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

73. У Законі України "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284):

1) в абзаці четвертому частини третьої статті 11 слова "кримінальну міліцію у справах дітей" замінити словами "уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ";

2) у статті 16 слова "здійснює центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

3) в абзаці другому частини першої статті 17 слова "урядовий орган державного управління" виключити;

4) у частинах четвертій і п’ятій статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

5) у частині другій статті 22 слова "Центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради";

6) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у справах сімей, дітей та молоді", "центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді", "центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

74. У Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635):

1) у частині другій статті 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

2) у статті 6 слова "і центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

3) статті 8 та 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належать:

встановлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин, порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;

визначення складу інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;

вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, належать:

здійснення фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин;

вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.

Стаття 9. Органи нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" у відповідному відмінку.

75. У Законі України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755):

1) у частинах першій та четвертій статті 11 та частині п’ятій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

2) у статті 15:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

у частині третій слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон’юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, інформацію про кон’юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

76. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 12-13, ст. 82):

1) в абзаці першому частини першої статті 5 слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у пункті 4 частини другої статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

3) в абзаці четвертому пункту 2 частини першої статті 13 та частині дев’ятнадцятій статті 25 слова "Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

4) у частині першій статті 15 слова "центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики та у сфері фінансів" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державну фінансову політику";

5) частину третю статті 17 викласти в такій редакції:

"3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику, здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) у частині першій статті 18:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

7) у частині четвертій статті 20 слова "Державний орган реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану";

8) у частині третій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері інформації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних";

9) абзац другий пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику, проводить звірення платників страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

10) у тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

слова "Державне казначейство України", "органи Державного казначейства України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

77. У Законі України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 380):

1) у частині другій статті 6 слова "центральних органів виконавчої влади з питань виконання покарань, у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної правової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, сім’ї та дітей, освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я";

2) у статті 7 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань спільно з центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, молоді та спорту";

3) у статті 8:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Загальну координацію соціального патронажу звільнених осіб віком до 35 років включно здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, молоді та спорту, а після 35 років - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

у частині третій слова "центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я, з питань виконання покарань" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної правової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, сім’ї та дітей, освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, виконання кримінальних покарань";

4) у частині другій статті 12 та частині третій статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

5) у частині другій статті 14 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевими державними адміністраціями";

6) частину першу статті 16 доповнити пунктами 6-1-6-5 такого змісту:

"6-1) здійснюють заходи щодо соціальної адаптації звільнених осіб відповідно до закону;

6-2) беруть участь у процесі підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

6-3) сприяють звільненим особам в отриманні ними соціальних пільг та гарантій, передбачених законом;

6-4) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування та потребують підтримки, до центрів соціальної адаптації або інших установ та закладів соціальної підтримки (догляду);

6-5) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб похилого віку та інвалідів I та II груп, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, до будинків-інтернатів або інших закладів соціальної підтримки (догляду)";

7) статтю 17 виключити;

8) у статті 21:

у назві та абзаці першому слова "органи з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів" у відповідному відмінку;

у частині першій:

у пункті 1 слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";

у пунктах 2 і 3 слово "здійснюють" замінити словом "здійснює";

9) у статті 22:

у назві та абзаці першому слова "органи охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

у частині першій:

у пункті 1 слово "організовують" замінити словом "організовує";

у пункті 2 слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";

у пункті 3 слово "здійснюють" замінити словом "здійснює".

78. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 61, № 29, ст. 331; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI):

1) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"1. Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

2) текст статті 7 викласти в такій редакції:

"1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:

нормативно-правове забезпечення у сфері Державного земельного кадастру;

здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належать:

ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

погодження надання висновків за результатами проведення державної експертизи програм і проектів з питань ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, матеріалів і документації Державного земельного кадастру;

здійснення підготовки земельно-кадастрової документації;

внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані у межах державного кордону України, територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, сіл, селищ, міст;

здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;

ведення поземельних книг та надання витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;

організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

розроблення стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

розроблення форм витягів, інформаційних довідок із Державного земельного кадастру, повідомлень про відмову у наданні відомостей, порядку обліку заяв і запитів про отримання відомостей із Державного земельного кадастру;

створення інформаційної бази даних з питань ведення Державного земельного кадастру;

участь у погодженні матеріалів і документації Державного земельного кадастру та в установленому порядку надання відповідних висновків;

затвердження статуту Адміністратора Державного земельного кадастру, здійснення контролю за його діяльністю, призначення його керівника;

організація взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань ведення Державного земельного кадастру;

організація робіт з підготовки та підвищення кваліфікації державних кадастрових реєстраторів;

здійснення інших повноважень згідно з цим Законом";

3) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

"1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

4) у статті 21:

у частині дванадцятій слова "центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальному органу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині тринадцятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або до його територіального органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині шістнадцятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

5) у статті 24:

у частині другій слова "територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

в абзаці другому частини четвертої слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

6) в абзаці першому частини другої статті 29 слова "територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

7) в абзаці першому частини першої статті 37 слова "територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті)" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

8) абзац восьмий частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, незалежно від території дії його повноважень";

9) у розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення":

останнє речення абзацу третього пункту 4 викласти в такій редакції: "Про виявлені помилки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, письмово безоплатно повідомляє власників (користувачів) земельних ділянок";

у пункті 11 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.

79. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155):

1) у статті 1:

в абзаці вісімнадцятому слова "центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства чи його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

в абзаці двадцять четвертому слова "центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

2) статтю 7 після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"затвердження зон рибництва та рибопродуктивності нагульних ставів по регіонах;

затвердження порядку підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, переробки продуктів вилову та верифікації (встановлення достовірності) аналогічних документів, що видаються компетентними органами влади іноземних держав".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

3) у статті 8:

в абзаці першому слова "у галузі рибного господарства" виключити;

в абзаці третьому слово "здійсненні" замінити словом "формуванні";

абзац одинадцятий після слова "затвердження" доповнити словами "порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання";

в абзаці двадцять другому слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження спеціальних форм статистичної звітності в галузі рибного господарства".

У зв’язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять четвертим;

4) у статті 9:

в абзацах п’ятдесят п’ятому - п’ятдесят восьмому слова "центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" замінити словом "його";

після абзацу п’ятдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"здійснення відповідно до законодавства повноважень державного замовника науково-дослідних робіт, координація їх проведення, сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду;

здійснення державної атестації наукових установ, що належать до сфери його управління".

У зв’язку з цим абзац п’ятдесят дев’ятий вважати абзацом шістдесят першим;

5) у статті 10:

у назві та абзаці першому частини першої слова "центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" виключити;

в абзаці сьомому частини першої слова "місцевого самоврядування" замінити словами "сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради";

частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:

"У разі загибелі (смерті) працівника органів рибоохорони у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків його сім’ї, а у разі її відсутності його батькам виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він обіймав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику органів рибоохорони у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала у період роботи в органах рибоохорони або не пізніше ніж через три місяці після звільнення з роботи в органах рибоохорони чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце у період роботи в органах рибоохорони, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він обіймав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником органів рибоохорони у період роботи в органах рибоохорони у кожному випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства";

у частині сьомій слова "за поданням центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" виключити;

6) в абзаці першому статті 21 слова "та органами рибоохорони" виключити;

7) частину другу статті 22 доповнити словами "яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості";

8) у статті 23:

у назві слова "та його територіальними органами" виключити;

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства та його територіальні органи видають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, видає";

9) у статті 24:

у частинах першій та п’ятій слова "та його територіальними органами" виключити;

в абзаці п’ятому частини сьомої слова "науково-технічної або науково-промислової ради центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

в абзаці першому частини восьмої слова "центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства чи його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

10) в абзаці десятому статті 35 слова "центральні органи виконавчої влади у галузі рибного господарства, охорони навколишнього природного середовища, а також ветеринарні, санітарно-епідеміологічні органи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах рибного господарства, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення";

11) частину другу статті 42 виключити;

12) у частині третій статті 48 слова "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

13) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 78 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5462-VI
вгору