Документ 5462-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - 2518-VIII


"Регулювання у сфері державної експертизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом";

2) у статті 18:

в абзаці другому слово "реалізація" замінити словами "забезпечення реалізації";

в абзаці третьому слова "розробка і" виключити;

в абзаці сьомому слово "організація" замінити словами "забезпечення реалізації";

3) у частині другій статті 22:

в абзаці другому слова "про формування" замінити словами "щодо формування";

абзац п’ятий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"методичне забезпечення та координація діяльності у сфері державної експертизи на територіальному рівні";

в абзаці восьмому слово "нормативно-методичне" замінити словом "методичне";

абзац дев’ятий виключити;

4) розділ III доповнити статтею 22-1 такого змісту:

"Стаття 22-1. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної експертизи

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:

здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері державної експертизи;

забезпечення розроблення типової форми експертного висновку державної експертизи;

затвердження методики проведення державної експертизи;

забезпечення здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері державної експертизи;

вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері державної експертизи належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

5) в абзаці другому статті 27 слова "уповноваженим органам" та "ними" замінити відповідно словами "уповноваженому органу" та "ним";

6) в абзаці другому статті 29 слова "уповноваженим органам" замінити словами "уповноваженому органу";

7) в абзацах третьому та четвертому статті 30 слова "уповноваженим органам" та "ними" замінити відповідно словами "уповноваженому органу" та "ним";

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.

62. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221):

1) у частині першій статті 5 та статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині четвертій статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

3) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів (у тому числі молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини";

у частині третій слова "державними установами ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

4) у статті 11:

у частині сьомій слова "відповідного територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частині одинадцятій слова "установою ветеринарної медицини за місцем утримання тварин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

5) у статті 12:

у частинах першій та третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частині другій слова "центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я і технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я та технічного регулювання";

6) в абзаці третьому частини другої статті 13 слова "державної установи ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини";

7) у частині першій статті 14:

в абзаці другому слова "державні установи ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини";

в абзаці третьому слова "установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини";

в абзаці четвертому слова "органи виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";

8) в абзаці першому статті 15 слова "та державний санітарно-епідеміологічний нагляд" виключити;

9) статтю 20 виключити;

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

63. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 41, ст. 491):

1) в абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 слова "державної інспекції з контролю за цінами" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами";

2) у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 та підпункті 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 слово "затверджується" замінити словом "установлюється";

3) в абзаці другому підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

4) у статті 11:

у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

у підпункті 11.3.5 пункту 11.3 слова "Державне казначейство України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці третьому підпункту 11.5.2 пункту 11.5 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

5) у статті 13:

в абзаці другому підпункту 13.4.3 пункту 13.4 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

у підпунктах 13.5.1 та 13.5.3 пункту 13.5 слова "відповідними підрозділами контрольно-ревізійної служби" та "підрозділами контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами державного фінансового контролю";

6) абзац другий підпункту 14.1.1 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

"Вважаються недійсними і не підлягають виконанню акти Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо";

7) у пункті 17.7 статті 17:

у підпункті "а" слова "центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

у підпункті "б" слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та Державне казначейство України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

8) у пункті 17-1.1 статті 17-1 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики" та "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку";

9) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

64. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2009 р., № 38, ст. 535; із змінами, внесеними законами України від 15 травня 2012 року № 4675-VI та від 18 вересня 2012 року № 5290-VI):

1) в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова "заклади та установи органів праці та соціального захисту населення" замінити словами "інші заклади та установи";

2) у частині другій статті 7 слова "спеціально уповноважені органи державної влади" замінити словами "уповноважені органи виконавчої влади";

3) у частині сьомій статті 8 слова "органів праці та соціального захисту населення" замінити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

4) у частинах першій та третій статті 11 слова "державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя" замінити словами "районні, районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації";

5) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, здійснює нормативно-правове регулювання, координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей";

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей";

6) у частині другій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

7) у частині другій статті 21 слова "органами освіти спільно з органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей";

8) у частині третій статті 21 та частині другій статті 37 слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки і освіти" та "центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

9) у статті 23:

у частинах першій та другій слова "відповідних рад" замінити словами "міських чи районних у містах, сільських, селищних рад";

у частині третій слова "органи праці та соціальної політики" замінити словами "місцеві державні адміністрації";

10) у частині п’ятій статті 32 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевими державними адміністраціями";

11) у частині першій статті 34 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

12) у статті 35 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

13) у статті 36 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

14) в абзаці першому статті 38 слова "з питань" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері";

15) у статті 39 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей";

16) у статті 39-5 слова "Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах культури та мистецтв, освіти і науки";

17) у статті 39-10:

у частині першій слова "координаційний орган для виявлення" замінити словами "допоміжний орган для сприяння виявленню";

у частині другій слова "забезпечує влаштування" замінити словами "сприяє влаштуванню";

18) у статті 39-11 слова "органами соціального забезпечення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей";

19) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей" у відповідному відмінку.

65. У Законі України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5088-VI):

1) в абзаці тринадцятому частини першої статті 2 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб";

2) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:

"1. Суб’єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, є юридичні особи різних форм власності, фізичні особи, які здійснюють таку діяльність";

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

66. У Законі України "Про географічні назви" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 27, ст. 360; із змінами, внесеними Законом України від 3 липня 2012 року № 5029-VI):

1) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Державне управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

визначає державну політику щодо встановлення назв географічних об’єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;

розробляє та затверджує нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв:

здійснює координацію діяльності, пов’язаної з установленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

організовує проведення відповідної експертизи географічних назв;

забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв;

контролює використання та збереження географічних назв;

здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв.

Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснюють інші повноваження, передбачені законами та покладені на них актами Президента України";

2) у частинах шостій та сьомій статті 6 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

3) абзац третій частини першої статті 7 виключити;

4) у статті 8:

в абзаці третьому частини другої слова "центрального органу виконавчої влади з питань транспорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";

у частині четвертій слова "Президента України" виключити;

5) у частині четвертій статті 9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику економічного розвитку, державну фінансову політику".

67. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2011 р., № 33, ст. 327, № 37, ст. 373):

1) у частині третій статті 2 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

2) у статті 4:

у частині третій слова "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із статистики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

3) у частинах першій, одинадцятій, п’ятнадцятій та сімнадцятій статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку;

4) у частині другій статті 8 та частині третій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства";

5) у статті 15:

у частині першій слово "законодавством" замінити словом "законом";

в абзаці третьому частини другої слова "Органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині шостій слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

6) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

68. У частині третій статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 34) слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства або його територіальним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства".

69. У Законі України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36, №№ 9-11, ст. 96; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 27, ст. 366; 2009 р., № 23, ст. 284; 2012 р., № 27, ст. 279, № 31, ст. 381; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5290-VI):

1) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"Державне управління системою реабілітації інвалідів у межах своєї компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, які у межах своїх повноважень займаються формуванням і (чи) реалізацією державної політики у сфері соціального захисту населення та/або здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів";

2) у частині третій статті 8 слова "відомчої підпорядкованості" виключити;

3) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, у межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів:

розробляє нормативно-правові акти з питань соціального захисту інвалідів, дітей-інвалідів, здійснює контроль за додержанням законодавства, що регламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;

організовує розроблення та впровадження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, Державної типової програми реабілітації інвалідів на основі матеріалів відповідних центральних органів виконавчої влади;

бере участь у розробленні державних і цільових програм, заходів з профілактики інвалідності та медичної, психологічної, фізичної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів;

організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, забезпечення їх соціальним обслуговуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, а також санаторно-курортним лікуванням;

розробляє правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємств та установ протезної галузі і забезпечують оптимізацію та розвиток їх мережі;

забезпечує у межах своїх повноважень сертифікацію технічних та інших засобів реабілітації та контроль за виробництвом таких засобів;

здійснює методологічне забезпечення, організовує впровадження реабілітаційних заходів, визначає напрями фінансування для забезпечення потреби в технічних та інших засобах реабілітації, автомобілях, санаторно-курортному лікуванні, соціальній, трудовій та професійній реабілітації інвалідів;

забезпечує ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права інвалідів;

сприяє працевлаштуванню інвалідів через державну службу зайнятості шляхом організації контролю за дотриманням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і сплатою сум адміністративно-господарських санкцій та пені у разі його невиконання;

разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, залучає їх до співпраці та партнерства у цій сфері;

здійснює розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських;

сприяє міжнародному співробітництву у сфері реабілітації інвалідів;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";

4) доповнити статтею 9-1 такого змісту:

"Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни, у межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів:

здійснює моніторинг забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації; виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, аналіз відповідності розмірів цих компенсацій їх фактичним витратам;

забезпечує координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права інвалідів, готує та надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, звіт про вжиті заходи та проект доповіді у Комітет з прав інвалідів ООН;

співпрацює з громадськими організаціями інвалідів і ветеранів, здійснює моніторинг заходів, проведених цими організаціями, аналізує ефективність таких заходів;

аналізує разом із громадськими організаціями інвалідів рівень доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій населення об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг та вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного середовища;

аналізує стан наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";

5) абзаци десятий та дванадцятий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

"навчальні заклади, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

"санаторно-курортні установи, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

6) друге речення частини третьої статті 14 доповнити словами "міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади";

7) у частині третій статті 18 слова "органи охорони здоров’я" замінити словами "структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій";

8) у частині першій статті 21 слова "та їх територіальні органи" виключити;

9) у статті 26:

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Сертифікація засобів реабілітації забезпечується центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах соціального захисту населення, охорони здоров’я, відповідно до їх повноважень, у встановленому законодавством порядку";

у частині сімнадцятій слова "центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров’я" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я";

10) у частині четвертій статті 32 слова "центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров’я" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я";

11) у частині другій статті 40 слова "центральний орган виконавчої влади у справах молоді та спорту, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади у галузі освіти" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти, молоді, фізичної культури та спорту";

12) абзаци третій та четвертий частини другої статті 41 замінити одним абзацом такого змісту:

"на місцевому рівні - органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування";

13) у частині другій статті 43 слово "підвідомчих" виключити;

14) у статті 44 слова "підпорядкованими їм" виключити;

15) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "орган праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" та "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку.

70. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 25, ст. 192, № 33, ст. 326):

1) у статті 1 визначення терміна "фітосанітарні заходи" після слова "закони" доповнити словом "інші";

2) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, належать:

визначення пріоритетних напрямів, стратегії та механізмів розвитку у сфері карантину рослин;

здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері карантину рослин;

визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за погодженням із карантинними службами інших держав відповідно до міжнародних договорів України;

затвердження переліку регульованих шкідливих організмів;

внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування карантинного режиму;

здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

3) у статті 6:

у назві слова "та система" виключити;

частини другу та третю виключити;

4) у частині першій статті 7:

абзаци другий та шістнадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому слово "внесення" замінити словом "підготовка";

5) статтю 8 виключити;

6) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин

Організація та здійснення державного контролю покладаються на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступників і державних фітосанітарних інспекторів.

На посадових осіб, яким надано повноваження державних фітосанітарних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Державні фітосанітарні інспектори забезпечуються форменим одягом за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зразки форменого одягу, знаки розрізнення та строки їх носіння, порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України";

7) у статті 10:

частину першу виключити;

абзац десятий частини другої викласти в такій редакції:

"безперешкодного доступу до потужностей (об’єктів) виробництва та обігу об’єктів регулювання рослин за наявності підстав для проведення перевірок, визначених цим та іншими законами України, за умови надання особам офіційного направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу, мета, вид перевірки, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища уповноважених посадових осіб, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису посадової особи, уповноваженої на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, скріпленого печаткою відповідного органу. Ненадання цих документів або їх надання з порушенням вимог, передбачених цією статтею, є підставою для недопущення уповноважених посадових осіб до проведення перевірки. Проведення перевірок уповноваженими посадовими особами не повинно порушувати встановленого режиму роботи осіб";

8) в абзаці першому частини третьої статті 10 та частині першій статті 11 слова "Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя та державні інспектори з карантину рослин" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори";

9) в абзаці сьомому частини четвертої статті 12 слова "інспекторам з карантину рослин" замінити словами "державним фітосанітарним інспекторам";

10) у статті 13:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Проведення фітосанітарної експертизи забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій";

частини другу та третю виключити;

11) в абзаці першому частини першої статті 20 слова "які отримані від Центру обробки запитів і" замінити словом "що";

12) у статті 27:

в абзаці першому частини першої слова "відповідних державних інспекціях з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

у частині третій слова "в органах Державної служби з карантину рослин України" замінити словами "в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

13) у частині третій статті 31 слова "Відповідна державна інспекція з карантину рослин" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

14) у статті 33:

у частині першій слова "Головного державного інспектора з карантину рослин України" замінити словами "Головного державного фітосанітарного інспектора України", а слова "головних державних інспекторів з карантину рослин чи державних інспекторів" - словами "головних державних фітосанітарних інспекторів чи державних фітосанітарних інспекторів";

у частині п’ятій слова "головних державних інспекторів з карантину рослин або державних інспекторів з карантину рослин" замінити словами "головних державних фітосанітарних інспекторів чи державних фітосанітарних інспекторів";

15) у статті 39:

у частинах четвертій та п’ятій слова "Головний державний інспектор з карантину рослин України або призначений ним представник" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

у частині сьомій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин";

у частині восьмій слова "державним інспектором з карантину рослин або уповноваженими Державною службою з карантину рослин України особами" замінити словами "державним фітосанітарним інспектором або уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин";

16) у частині другій статті 40 слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин";

17) у статті 52 слова "Головний державний інспектор з карантину рослин України" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України";

18) у тексті Закону:

слова "державні органи у сфері карантину рослин", "Державна служба з карантину рослин України", "органи Державної служби з карантину рослин України", "Головна державна інспекція з карантину рослин України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері карантину рослин" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин" у відповідному відмінку;

слова "державний інспектор з карантину рослин" в усіх відмінках і числах замінити словами "державний фітосанітарний інспектор" у відповідному відмінку і числі.

71. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2010 р., № 38, ст. 511; 2011 р., № 29, ст. 272):

1) у пункті 2 частини першої статті 1 слова "уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

2) текст статті 7 викласти в такій редакції:

"1. Державне управління системою інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику.

2. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, і сприяють виконанню їх функцій";

3) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належать:

1) розроблення проекту стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі;

2) здійснення функцій розпорядника бюджетних коштів, що виділяються на розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

3) визначення переліку технічних засобів для агропромислового комплексу, що підлягають обов’язковим державним приймальним випробуванням та підтвердженню відповідності за показниками призначення;

4) розроблення проектів державних цільових програм розвитку інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

5) координація розробки й перегляду технічних регламентів і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів, якими визначаються вимоги щодо показників якості, технологічності та безпечності технічних засобів для агропромислового комплексу, участь у розробленні відповідних стандартів;

6) перегляд та узгодження вихідних вимог до створюваних нових технічних засобів, у тому числі й тих, що забезпечують екологічну безпеку та безпеку праці при їх використанні;

7) визначення основних напрямів удосконалення ринку технічних засобів і технологій, формування вторинного ринку на принципах економічної заінтересованості;

8) здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, належать:

1) сприяння створенню та діяльності суб’єктів господарювання з розробки та виготовлення технічних засобів для інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

2) у визначеному законом порядку здійснення функцій державного замовника науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, що провадяться за державні кошти;

3) вжиття заходів щодо реалізації державних цільових програм розвитку інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

4) вжиття заходів щодо виконання стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі;

5) створення відповідно до закону органів з оцінки відповідності;

6) визначення за результатами державних випробувань доцільності освоєння нових зразків технічних засобів для агропромислового комплексу і ведення їх Державного реєстру;

7) забезпечення створення і розвитку єдиного інформаційного простору в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

8) здійснення організаційно-економічних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу та розвитку міжнародного співробітництва у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

9) участь в організації підготовки та перепідготовки інженерно-технічних кадрів та кадрів масових професій для агропромислового комплексу;

10) сприяння гарантованому забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами";

4) у статті 10:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, розробляє заходи із створення в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу дієвої розгалуженої ринкової мережі підприємств, організацій, установ різних форм власності, які реалізує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

у частинах третій та четвертій слова "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

5) у частині третій статті 11 слова "інспекцією державного технічного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

6) у частинах другій та третій статті 12 слова "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

7) у частині третій статті 13 слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

8) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"1. Державний технічний нагляд за відповідністю машин вимогам безпеки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та сприяють у здійсненні його функцій";

9) у статті 21:

у частині першій:

у пункті 3 слова "інспекціями державного технічного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у пункті 5 слова "є уповноважений орган центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "він є";

в абзаці другому пункту 6 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

у пункті 13 слова "інспекціях державного технічного нагляду" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органи державного технічного нагляду" замінити словами "посадові особи, уповноважені на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";вгору