Документ 5462-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - 2518-VIII


в абзаці четвертому частини п’ятої та абзаці четвертому частини дванадцятої слова "дослідження спеціалізованих територіальних лабораторій" замінити словами "лабораторних досліджень";

в абзаці першому частини восьмої та абзаці першому частини п’ятнадцятої слова "органом, який його видав" та "органом, який їх видав" виключити;

у частині одинадцятій слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

у частині шістнадцятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин";

9) у статті 16-2:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

у частині третій слова "державними інспекторами захисту рослин" замінити словами "державними фітосанітарними інспекторами";

у частині четвертій слова "проводять спеціалізовані територіальні лабораторії спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

10) у статті 17:

назву та абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Обов’язки Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори зобов’язані";

абзац другий виключити;

11) у частині другій статті 18:

в абзаці п’ятому слова "відповідну державну інспекцію захисту рослин" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

в абзаці дванадцятому слова "державним інспекторам захисту рослин" замінити словами "державним фітосанітарним інспекторам";

12) у статті 19:

у частині першій слова "Головні державні інспектори захисту рослин України, Автономної Республіки Крим, областей і районів, їх заступники, а також державні інспектори захисту рослин" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори, державні фітосанітарні інспектори";

у частині другій слова "державного інспектора захисту рослин" замінити словами "державного фітосанітарного інспектора";

13) у частині третій статті 24 слово "повинні" замінити словом "повинен";

14) у частині четвертій статті 25 слова "при державних інспекціях захисту рослин" виключити;

15) у статті 26 слова "Українською академією аграрних наук, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "Національною академією аграрних наук України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";

16) у тексті Закону слова "спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин" у відповідному відмінку.

26. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209; 2010 р., № 18, ст. 136; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) абзац третій статті 5 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

2) у статті 6 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

3) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить:

розроблення державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

затвердження нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

затвердження положення про авторське право в картографії;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить:

організація топографо-геодезичних і картографічних робіт;

ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і картографічними роботами;

створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;

визначення сталих географічних об’єктів на території України;

проведення державної експертизи програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;

підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організація участі України у міжнародному співробітництві в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних підприємств, установ, організацій висококваліфікованими спеціалістами;

вдосконалення методів організації топографо-картографічного виробництва;

здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

4) у частині другій статті 9 слово "законодавством" замінити словом "законами";

5) у частині другій статті 12:

в абзаці третьому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України";

в абзаці четвертому слова "Державним комітетом України по земельних ресурсах" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

в абзаці п’ятому слова "спеціально уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань гідрографії" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

6) в абзаці другому статті 13 та у частині другій статті 16 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

7) у частині другій статті 17 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" та "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації";

8) у статті 22:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності і його підрозділами відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

у частині шостій слова "підрозділами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

9) у частині першій статті 26 слово "законодавством" замінити словом "законом";

10) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" у відповідному відмінку.

27. У Законі України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 86; 2004 р., № 35, ст. 420):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Для вирішення питань проходження альтернативної служби Кабінетом Міністрів України та місцевими державними адміністраціями можуть утворюватися відповідні допоміжні органи у справах альтернативної служби";

2) в абзаці шостому частини першої, абзаці четвертому частини другої статті 8, статтях 9, 10, частині п’ятій статті 11, частинах четвертій і п’ятій статті 13, частинах першій та другій статті 18, статті 19 слово "комісія" в усіх відмінках замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" у відповідному відмінку;

3) у частині третій статті 8, частині першій статті 12, статті 20 та статті 24 слово "комісія" в усіх відмінках замінити словами "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку;

4) у статті 10 слово "зобов’язана" замінити словом "зобов’язаний";

5) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина, а заява про звільнення від призову на військові збори - протягом чотирнадцяти календарних днів";

у частині другій слова "на засідання комісії" замінити словами "за викликом до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації";

в абзаці четвертому частини третьої слова "на засідання комісії" замінити словами "за викликом до місцевої державної адміністрації для розгляду його заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори";

6) у статті 14 слова "відповідну комісію" замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації";

7) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Рішення місцевої державної адміністрації можуть бути оскаржені в установленому законом порядку";

8) у статті 26 слова "комісіями у справах альтернативної служби" замінити словами "місцевими державними адміністраціями";

9) у статті 27 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю".

{Пункт 28 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2518-VIII від 04.09.2018}

29. У Законі України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст. 348; 2005 р., № 29, ст. 383; 2008 р., № 12, ст. 110):

1) у статті 3:

в абзаці першому частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

в абзаці першому частини третьої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері економіки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

в абзаці другому частини четвертої слово "спеціально" виключити;

2) у частинах першій та другій статті 5 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

30. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2007 р., № 22, ст. 292, № 33, ст. 439; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 2-3, ст. 11):

1) у статті 14:

у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині третій статті 15 слова "спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування";

3) в абзаці шостому пункту 7 частини сьомої статті 17 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

4) у статті 23:

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

у пункті 5 частини третьої слова "органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці";

5) у частині п’ятій статті 26 слова "спеціально уповноважених" виключити;

6) у статті 27:

у частині першій:

у першому реченні слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, уповноважені Президентом України";

друге речення виключити;

після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснює державний нагляд у галузі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків, у тому числі погодження структури органів цього Фонду, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці:

1) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об’єднань роботодавців і професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

2) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

3) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті;

4) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;

5) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення; разом із представниками інших органів виконавчої влади бере участь у комісіях із розслідування нещасних випадків на виробництві.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безперешкодно здійснює перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, має право з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків необхідні для виконання повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, копії або витяги з документів".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;

7) у першому реченні частини другої статті 29 слова "центрального органу виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

8) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 34 слова "органів державної статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

9) у пункті 1 частини другої статті 35 слова "органу реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "органу державної реєстрації актів цивільного стану";

10) у частині другій статті 48 слова "відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади" замінити словами "уповноваженим Президентом України центральним органам виконавчої влади".

31. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37; 2003 р., № 23, ст. 145; 2010 р., № 37, ст. 494; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) у статті 15 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві";

2) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, належать:

нормативно-правове забезпечення у сфері тваринництва;

забезпечення здійснення державного контролю за племінною справою у тваринництві;

затвердження вимог до якості племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

встановлення вимог та порядку проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства;

сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів;

розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення спеціальних робіт з племінної справи;

участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва, належать:

проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

здійснення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

проведення атестації та допуску до відтворення плідників, бонітування тварин та ведення племінного обліку;

проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;

ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;

організація та забезпечення функціонування єдиної системи селекції;

організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи;

організація проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

3) статті 18 і 18-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, належить:

1) розроблення порядку проведення моніторингу здоров’я племінної худоби;

2) здійснення контролю за:

виконанням вимог щодо відповідності племінних (генетичних) ресурсів установленим вимогам;

веденням племінного обліку, бонітування, визначенням племінної цінності тварин, атестацією та допуском плідників до відтворення, апробації;

господарською діяльністю у племінній справі у тваринництві, пов’язаною з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

додержанням законодавства щодо виконання технологічних вимог та ветеринарно-санітарних правил при виробництві племінних (генетичних) ресурсів, установлених для племінних (генетичних) ресурсів;

3) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Стаття 18-1. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві

Здійснення державного контролю у галузі племінної справи у тваринництві покладається на Головного державного інспектора з племінної справи у тваринництві України, головних державних інспекторів з племінної справи у тваринництві в Автономній Республіці Крим, областях, державних інспекторів з племінної справи у тваринництві";

4) статтю 22 виключити;

5) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва" у відповідному відмінку.

32. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) у частині другій статті 9 слова "визначений ним" виключити, а слово "уповноваженого" замінити словом "цього";

2) у частині другій статті 10 слова "Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 13:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"затвердження переліку загальнодержавних меліоративних систем";

в абзаці шостому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері розвитку водного господарства";

4) у статті 14:

у частині першій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзаци третій та четвертий частини першої виключити;

абзац п’ятий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

частину другу замінити двома частинами такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин з питань меліорації земель, належить:

погодження проектів державних цільових, міждержавних та місцевих програм меліорації земель, проведення державної землевпорядної експертизи проектів будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури в частині раціонального використання та охорони земель;

участь у розробленні разом з іншими центральними органами виконавчої влади програм будівництва та експлуатації меліоративних систем, проектів роздержавлення та паювання меліорованих земель сільськогосподарських підприємств, їх раціонального використання, охорони та відновлення родючості;

виступати державним замовником робіт із землеустрою та моніторингу земель;

створення системи інформації щодо комплексу робіт із землеустрою, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель;

проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади інвентаризації меліорованих земель;

вирішення інших питань, пов’язаних з використанням меліорованих земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі з питань меліорації земель, належить:

здійснення державного контролю за раціональним використанням та охороною меліорованих земель, проведенням протиерозійних заходів;

контроль обґрунтованості та доцільності вилучення і надання меліорованих земель для несільськогосподарських потреб;

вирішення інших питань, пов’язаних із використанням меліорованих земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань агропромислової політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

в абзаці третьому слово "разом" замінити словами "за погодженням";

в абзаці п’ятому слово "здійснення" замінити словами "забезпечення здійснення";

абзац сьомий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

в абзаці першому частини п’ятої слова "центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства з питань";

в абзаці першому частини шостої слова "центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства у сфері" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства з питань";

абзац п’ятий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у сфері меліорації земель, належить:

1) здійснення державного нагляду (контролю) за:

дотриманням вимог екологічної безпеки у процесі будівництва (реконструкції), введення в дію і експлуатації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;

меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, технічним станом меліоративних систем;

відповідністю обсягів і якості колекторно-дренажних вод установленим нормативам;

2) вирішення інших питань, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища під час проведення меліорації земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України";

5) у статті 15:

у назві слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій" замінити словами "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища видають дозволи на спеціальне водокористування для потреб меліорації земель у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення";

6) у статті 16:

в абзаці п’ятому слова "нормативно-методичне" виключити;

в абзаці сьомому слова "забезпечення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель" виключити;

в абзаці дев’ятому слова "і затвердження" виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова "державного контролю" замінити словом "моніторингу";

абзац двадцять перший замінити п’ятьма абзацами такого змісту:

"здійснення міжнародного співробітництва у галузі водного господарства і меліорації земель;

здійснення моніторингу стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем і переформування берегів, прибережних зон водосховищ;

забезпечення з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;

забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, захисних споруд, а також забезпечення проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

розроблення довгострокових прогнозів та пропозицій щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь".

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять шостим;

абзац двадцять шостий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

7) абзац другий частини першої статті 20 після слів "центральні органи виконавчої влади та" доповнити словом "місцеві";

8) у частинах другій та третій статті 24 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

9) у частині другій статті 26 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

10) у статті 27 слова "та їх органи на місцях" виключити;

11) у частині п’ятій статті 31 слова "органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з органами виконавчої влади, що здійснюють державний ветеринарний контроль та державний епідеміологічний нагляд" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

12) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" у відповідному відмінку.

33. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132; 2002 р., № 29, ст. 198; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 7, ст. 58, № 32, ст. 391; 2010 р., № 10, ст. 108):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства";

2) у частині першій статті 4 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також їх територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень";

3) у статті 6:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, належить";

в абзаці другому слова "і контролю" виключити;

абзаци п’ятий, п’ятнадцятий та шістнадцятий виключити;

в абзаці шостому слова "а також прийняття рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

в абзаці сьомому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці восьмому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

абзаци одинадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:

"затвердження правил державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування";

"здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

в абзаці тринадцятому слова "та видача" виключити;

частину другу виключити;

4) доповнити статтею 6-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства у галузі мисливського господарства і полювання, належить:

подання документів з питань надання у користування мисливських угідь;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

видача в установленому порядку дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

ведення державного обліку чисельності і добування мисливських тварин;

видача паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

видача посвідчень мисливця і щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

організація роботи з укладання з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснення контролю за виконанням цих договорів;

ведення державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

5) у статті 14:

у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) частини першу та другу статті 16 викласти в такій редакції:

"Полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, регулюється нормами відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства";

7) у частині шостій статті 17 слова "спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або у визначеному ним територіальному органі" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

8) у частині першій статті 18 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

9) у частині другій статті 19 слова "відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

10) у статті 21:

у частині третій слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

11) у частині першій статті 22 слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" виключити;

12) у статті 23:

в абзаці п’ятому частини першої слова "територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються:

у випадках, передбачених абзацами третім, четвертим, сьомим частини першої цієї статті, - за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тими самими органами, які уповноважені на надання у користування мисливських угідь;

у випадках, передбачених абзацами п’ятим, шостим частини першої цієї статті, - адміністративним судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або органів, уповноважених на надання у користування мисливських угідь щодо застосування такого заходу реагування";

13) статтю 26 виключити;

14) у статті 27:

у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині третій слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

15) частини другу та третю статті 28 викласти в такій редакції:

"Порядок проведення впорядкування мисливських угідь визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Проекти організації та розвитку мисливського господарства після їх розроблення погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

16) у статті 30:

в абзаці дев’ятому частини першої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині другій:

в абзаці шостому слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в абзаці сьомому слова "представниками органів державної ветеринарної медицини" замінити словами "посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

в абзаці п’ятнадцятому слова "представників органів, що здійснюють" замінити словами "посадових осіб, уповноважених здійснювати";вгору