Документ 5461-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - 2258-VIII

33. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2011 р., № 10, ст. 63; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у частині першій статті 1 слово "єдиної" виключити;

2) у частині першій статті 3, частині третій статті 9, частині третій статті 14 та частині четвертій статті 23 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідному відмінку;

3) у частині першій статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань зі спеціальним статусом" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";

4) у статті 7:

друге речення частини першої виключити;

у частині другій слова "відповідно Президенту України чи Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністерству юстиції України";

5) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

"2. Керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та його заступників призначає за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посад Президент України";

6) у частині першій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

7) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Підприємства установ виконання покарань є державними підприємствами, які здійснюють господарську діяльність та професійно-технічне навчання засуджених";

у частині другій:

у підпункті 3 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словом "законодавством";

у підпункті 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" виключити;

8) у частині третій статті 14 слова "нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";

9) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань" у відповідному відмінку.

34. У Законі України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 534):

1) у частині другій статті 3 слова "Міністерства юстиції України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань";

2) у статті 10:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Державна реєстрація асоціацій здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань";

у частині дев’ятій слова "Міністерство юстиції України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань";

3) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2012 року № 5037-VI та від 6 вересня 2012 року № 5206-VI):

1) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Систему органів державної реєстрації прав становлять:

Міністерство юстиції України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав;

органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку (далі - органи державної реєстрації прав)";

у частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав - Міністерство юстиції України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав";

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Компетенція Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав

1. Міністерство юстиції України:

1) забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації прав;

2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;

3) затверджує статут державного підприємства - Адміністратора Державного реєстру прав, призначає та звільняє його керівника;

4) здійснює контроль за використанням та збереженням належного державному підприємству (Адміністратору Державного реєстру прав) майна;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України та покладені на нього Президентом України";

3) доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав:

1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо її формування;

2) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав;

3) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав;

4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;

5) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор);

6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України та покладені на нього Президентом України";

4) у підпункті 5 статті 8 та пункті 9 частини другої статті 9 слова "нормативно-правовими актами" замінити словами "законами України";

5) у частині четвертій статті 14 слова "за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи" замінити словами "за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи".

36. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 19-20, ст. 171):

1) у пункті 1 частини першої статті 4, назві та абзаці першому частини першої статті 5, частині другій статті 11, частині другій статті 18, частині четвертій статті 24 та частині другій статті 26 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" у відповідному відмінку;

2) пункт 1 частини першої статті 5 виключити;

3) у частині першій статті 7 слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів";

4) у статті 9:

абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:

"Інформація про персональні дані фізичної особи, що містяться в актовому записі цивільного стану, є конфіденційною і не підлягає розголошенню";

у частинах п’ятій та шостій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "Міністерством юстиції України";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, крім дипломатичних представництв і консульських установ України, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення державної реєстрації смерті, проведення реєстрації інших актів цивільного стану, що пов’язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та відділами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України";

5) у частині другій статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "Міністерством юстиції України";

6) у частині третій статті 11 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "Міністерства юстиції України";

7) в абзаці першому частини четвертої статті 13 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

8) у частині сьомій статті 17 та частині другій статті 26 слова "центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство закордонних справ України" у відповідному відмінку;

9) у частині третій статті 18 та абзаці другому частини третьої статті 20 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" замінити словами "Міністерством юстиції України";

10) у частині четвертій статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "Міністерством юстиції України".

37. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34):

1) частини першу та другу статті 11 після слів "Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України" доповнити словами "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних", а слова "Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних";

2) у частині четвертій статті 22 слова "Міністерства юстиції України" виключити.

38. У Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168):

1) у статті 13:

у частині другій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини";

у частині третій слова "Спеціально уповноважений державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей";

2) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";

3) у статті 22:

у частині третій слова "з Міністерством культури і туризму України" замінити словами "із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає перспективи та напрями розвитку і зміст спеціальної освіти у сферах культури і мистецтв";

4) у статті 24 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";

5) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури статусу національного закладу, надає статус академічного закладу професійним творчим колективам".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів 1-4 та 7-8 пункту 28 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 5515-VI від 06.12.2012}

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5461-VI
вгору