Документ 5461-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - 2258-VIII

10) подання Кабінету Міністрів України пропозицій про затвердження Списку історичних населених місць України та про внесення змін до нього;

11) забезпечення публікації Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення до нього змін;

12) визначення меж територій пам’яток національного значення та затвердження їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;

13) здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації пам’яток та інших робіт на пам’ятках;

14) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини;

15) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток національного значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

16) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу об’єкту культурної спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини;

17) надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

18) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток національного значення, припинення робіт на цих пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом, дозволів або з відхиленням від них;

19) надання дозволів на відновлення земляних робіт;

20) погодження відчуження або передачі пам’яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

21) погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення;

22) погодження проектів відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача на території пам’яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

23) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;

24) формування і розміщення державного замовлення, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

25) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

Центральні органи виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України та громадськістю про стан збереження об’єктів культурної спадщини";

5) у статті 6:

у частині першій:

у пункті 9 слова "та виконання інших повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до закону" виключити;

у пункті 10 слова "в межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" виключити;

друге речення пункту 22 виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів охорони культурної спадщини" виключити, а слова "органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради", після слова "компетенції" доповнити словами "у сфері охорони культурної спадщини";

6) у пунктах 2, 7, 19, 22 частини першої, частині третій статті 6, частинах третій та четвертій статті 14, частині другій статті 16, абзаці п’ятому частини першої статті 18, абзаці третьому частини другої та абзаці першому частини п’ятої статті 24, абзаці першому частини першої статті 26, абзаці першому частини першої та абзаці другому частини другої статті 31, абзаці четвертому частини четвертої статті 33, абзаці першому частини першої статті 35, частині першій статті 45 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини" у відповідному відмінку;

7) в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої статті 7, частині другій статті 8, пунктах "а" та "б" частини першої, абзаці третьому частини другої статті 14, частині третій статті 26, абзаці другому частини першої статті 31, абзаці третьому частини першої та абзаці третьому частини другої статті 32 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини" у відповідному відмінку;

8) друге речення частини третьої статті 14 виключити;

9) у статті 24:

в абзаці четвертому частини другої слова "орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

у частині п’ятій:

друге речення абзаців першого та другого  виключити;

в абзаці другому слова "органом охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

10) в абзаці другому частини першої статті 26 слова "органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

11) у частині другій статті 33-1:

в абзаці першому слова "органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій чи відповідного виконавчого органу місцевої ради" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям чи відповідному виконавчому органу сільської, селищної, міської ради";

в абзаці другому слова "орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації", а слова "місцевої ради" - словами "сільської, селищної, міської ради";

12) у частині першій статті 36 слова "та орган місцевого самоврядування" виключити;

13) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:

"Фінансові санкції, передбачені статтею 44 цього Закону, накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, головою чи заступником голови обласної, районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головою чи заступником голови відповідної місцевої ради після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення";

14) у тексті Закону слова "орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим", "органи охорони культурної спадщини обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій", "органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування" в усіх відмінках замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим", "обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації", "відповідний виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради" у відповідному відмінку.

23. У Законі України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101; 2005 р., № 9, ст. 175; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4731-VI):

1) у частині першій статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Міністерства юстиції України";

2) абзаци другий, третій та п’ятий частини другої статті 4 викласти відповідно в такій редакції:

"Міністерство юстиції України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";

"науково-дослідні установи, спеціальні установи, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації України";

3) статтю 5 виключити;

4) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації

Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері створення і функціонування державної системи страхового фонду документації України, забезпечення її реалізації;

координація і контроль за формуванням страхового фонду документації України, його веденням, утриманням і видачею користувачам копій документів страхового фонду документації України, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період;

організація проведення науково-дослідних робіт у сфері формування та зберігання страхового фонду документації України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства і вносить їх на розгляд Міністерства юстиції України;

здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також постачальниками документів вимог законодавства у сфері створення та забезпечення функціонування страхового фонду документації України;

складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства у сфері формування, ведення, використання страхового фонду документації України;

розробляє та затверджує відповідні галузеві нормативи, нормативи кадрового забезпечення підприємств, установ, організацій страхового фонду документації України, визначає механізм їх впровадження;

розробляє та затверджує в установленому порядку галузеві стандарти, бере участь у роботі, пов’язаній із стандартизацією та сертифікацією у сфері страхового фонду документації України;

здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації України;

веде Державний реєстр документів страхового фонду документації України;

надає за запитом підприємств, установ та організацій, їх філій незалежно від форми власності акт закладення технічної, проектної і робочої документації до страхового фонду документації на продукцію, поставлену на виробництво, та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів;

визначає стан державної системи страхового фонду документації України;

веде Державний реєстр техногенно та екологічно небезпечних об’єктів, видає юридичним та фізичним особам - власникам цих об’єктів свідоцтва про їх реєстрацію;

погоджує номенклатуру виробів та продукції, переліки об’єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв’язків, об’єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об’єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам’яток, переліки техногенно та екологічно небезпечних об’єктів та інших об’єктів, документація на які підлягає закладанню до страхового фонду документації України;

координує діяльність міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, відповідних постачальників документів, які формують та використовують страховий фонд документації України, у тому числі страховий фонд документації України на техногенно та екологічно небезпечні об’єкти відповідно до Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів;

проводить у межах повноважень перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації України;

вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації України в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;

організовує і координує науково-дослідну та методичну роботу у сфері довгострокового зберігання страхового фонду документації України, поширює науково-технічну інформацію та забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи із цих питань;

організовує виконання науково-технічних програм, планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпечення сталого функціонування державної системи страхового фонду документації України;

здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері створення страхового фонду документації України;

забезпечує функціонування баз зберігання страхового фонду документації України";

5) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:

"Бази зберігання страхового фонду документації України, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, і діють на підставі статутів (положень), затверджених керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";

6) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

"Науково-дослідні установи страхового фонду документації України, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, і діють на підставі статутів (положень), затверджених керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";

7) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Спеціальні установи страхового фонду документації України

Спеціальні установи страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і здійснюватися за наявності відповідного дозволу.

Спеціальні установи страхового фонду документації України діють на основі статуту, який затверджується керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";

8) у частині першій статті 10 слово "підприємствами" виключити;

9) у частині третій статті 10, частині п’ятій статті 11, частині третій статті 12, частині першій статті 13, абзаці третьому статті 22, абзаці третьому статті 23 та частині другій статті 24 слова "Державний департамент страхового фонду документації" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації" у відповідному відмінку;

10) у статті 14:

у частині першій слова "Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";

частину другу викласти в такій редакції:

"Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, є Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України";

частину четверту виключити;

11) абзац шостий статті 21 виключити;

12) частину другу статті 24 викласти в такій редакції:

"Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, науково-дослідних установ, спеціальних установ, установ та організацій, що належать до сфери його управління і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації України, здійснюється за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання страхового фонду документації України";

13) у частині першій статті 25 слова "Підприємства, установи і організації, що підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації" замінити словами "Установи і організації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";

14) в абзаці першому статті 26 слово "підприємства" замінити словом "установи".

24. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):

1) у частині третій статті 9 слова "Міністерством юстиції України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань";

2) у статті 11:

у частинах першій - третій та дванадцятій - чотирнадцятій слова "Міністерство юстиції України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадських формувань" у відповідному відмінку;

перше речення частини сьомої викласти в такій редакції:

"Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань";

у частині восьмій слова "органу юстиції Міністерства юстиції України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань";

у частині дев’ятій слова "Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань";

у частині одинадцятій слова "Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань, після реєстрації видає";

у частинах вісімнадцятій і дев’ятнадцятій слова "Міністерство юстиції України та його органи юстиції" та "Міністерства юстиції України чи його органу юстиції" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань" у відповідному відмінку;

3) у частині другій статті 15, пункті 1 частини першої статті 18 та частині першій статті 21 слова "Міністерство юстиції України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань" у відповідному відмінку.

25. У Законі України "Про народні художні промисли" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 199; 2004 р., № 16, ст. 238):

1) в абзаці сьомому статті 1 слова "за рішенням Державної художньо-експертної ради" виключити;

2) у статті 2 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити;

3) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сферах культури та мистецтв щодо народних художніх промислів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв щодо народних художніх промислів належать:

розроблення та забезпечення реалізації загальнодержавних програм охорони, відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів;

подання Кабінету Міністрів України пропозицій про затвердження Переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів, а також пропозицій про внесення змін до цього Переліку;

встановлення порядку обліку, зберігання та використання типових зразків виробів народних художніх промислів та унікальних виробів народних художніх промислів;

визначення перспектив та напрямів розвитку освіти у галузі народних художніх промислів, участь в організаційному та методичному забезпеченні підготовки фахівців для галузі народних художніх промислів;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв щодо народних художніх промислів належать:

контроль за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про народні художні промисли;

здійснення заходів щодо виявлення, обстеження, обліку і охорони осередків народних художніх промислів та заповідних територій народних художніх промислів;

сприяння організації і проведенню культурно-мистецьких заходів у галузі народних художніх промислів, а також аукціонів, конкурсів, виставок-продажів тощо;

сприяння в межах своїх повноважень міжнародному співробітництву у галузі народних художніх промислів;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами  Президента України";

4) статтю 11 виключити;

5) у статті 12 слова "рішеннями Державної художньо-експертної ради з народних художніх промислів" замінити словами "у порядку, визначеному законодавством";

6) в абзаці третьому статті 6, частині першій статті 7, частині першій статті 12 та частині першій статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері культури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв" у відповідному відмінку;

7) у частині другій статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв".

26. У Законі України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; 2007 р., № 10, ст. 91; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5068-VI):

1) у частині другій статті 5:

у другому реченні слова "центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "Міністерством юстиції України";

у третьому реченні слова "центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства";

2) у статті 6:

у частині восьмій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "Міністерством юстиції України";

у частині дев’ятій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства";

3) у частинах другій та четвертій статті 10, частині першій статті 17 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" та "орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства" у відповідному відмінку;

4) у частині першій статті 12 та частині п’ятій статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідному відмінку;

5) у частині першій статті 16, частині третій статті 20, статті 27, частині третій статті 28, частині другій статті 30, частинах третій та четвертій статті 32 та частині третій статті 33 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства" у відповідному відмінку;

6) у статті 19:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "Міністерством юстиції України";

у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства";

7) у частинах другій та третій статті 22, частині третій статті 25, статті 31 та частині другій статті 32 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідному відмінку;

8) абзац другий статті 23 викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства";

9) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства, у межах своїх повноважень, визначених законом:

вносить пропозиції Міністерству юстиції України щодо формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства, забезпечує її реалізацію;

контролює діяльність архівних установ і служб діловодства;

організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності архівних установ і служб діловодства;

розпоряджається Національним архівним фондом, організовує його формування, державний облік та зберігання його документів, використання відомостей, що в них містяться;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і діловодства;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України";

10) у частині другій статті 25 слова "як державні органи" виключити;

11) частини другу і третю статті 26 викласти в такій редакції:

"Рішення про створення галузевих державних архівів приймається Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання Міністерства юстиції України та центрального органу виконавчої влади, де створюється відповідний архів.

Положення про галузеві державні архіви затверджуються Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, де створюється відповідний архів";

12) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

27. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2005 р., № 25, ст. 335; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 43, ст. 449):

1) в абзаці двадцять першому статті 1 слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів";

2) частини третю та четверту статті 4 викласти в такій редакції:

"Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

Міністерство внутрішніх справ України;

Міністерство оборони України;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

Управління державної охорони України.

До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

Служба зовнішньої розвідки України;

Міністерство закордонних справ України;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

3) у статті 5:

у частині четвертій слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту", а слово "йому" замінити словом "їм";

у частині п’ятій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону";

у частині шостій слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";

4) частину третю статті 7 викласти в такій редакції:

"Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при Службі безпеки України формується з керівника Антитерористичного центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України, керівників центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, Управління державної охорони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; начальника Управління Служби безпеки України в місті Києві, заступника голови Київської міської державної адміністрації; заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади";

5) у статті 9 слова "Органи державної влади України" замінити словами "Державні органи".

28. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

абзац третій після слів "посадова особа" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці чотирнадцятому слова "спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснює реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об’єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за місцезнаходженням юридичної особи";

3) у частині першій статті 5 слова "виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації" виключити;

4) у статті 6:

у частині першій:

в абзаці першому слова "на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці" виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"формує та веде реєстраційні справи (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону)";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України";

частини третю - шосту виключити;

5) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфері;

забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;

організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з Єдиного державного реєстру;

видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;

забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Міністерством юстиції України;

здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів";

6) у частині сьомій статті 8 слова "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації" замінити словами "Міністерством юстиції України";

7) у частині четвертій статті 10 слово "місцевого" замінити словом "державного", а слова "за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця" виключити;

8) у частині п’ятій статті 14 слова "спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

9) у частині третій статті 15 слова "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації" замінити словами "Міністерством юстиції України";

10) частину п’яту статті 16 викласти в такій редакції:

"5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який є його розпорядником. Адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

11) частину першу статті 17 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством юстиції України";

12) абзац перший частини третьої та частину п’яту статті 20 викласти відповідно в такій редакції:

"3. Форма витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється Міністерством юстиції України. Витяг, довідка та виписка з Єдиного державного реєстру підписуються державним реєстратором і засвідчуються його печаткою";

"5. За одержання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Міністерством юстиції України. Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат";

13) в абзаці другому частини третьої статті 20, частині другій статті 21, частині другій статті 22 та частині шостій статті 22-1 слова "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації" замінити словами "Міністерством юстиції України";

14) у частині сьомій статті 25 слова "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики" замінити словами "Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

15) у тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі.

29. Статтю 2 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 56) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, формує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв".

30. У Законі України "Про охорону археологічної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст. 361; 2011 р., № 4, ст. 22, № 34, ст. 343):

1) абзаци другий - п’ятий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:

"центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради";

2) у частині другій статті 5 слово "законодавством" замінити словом "законами";

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, належать:

розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони археологічної спадщини;

оголошення топографічно визначених територій чи водних об’єктів, в яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, охоронюваними археологічними територіями;

науково-методичне керівництво з питань охорони і використання археологічної спадщини;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами  Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, належать:

ведення державного обліку об’єктів археологічної спадщини;

визначення меж територій археологічних пам’яток національного значення, затвердження зон їх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць та встановлення режиму їх використання;

здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування, музеєфікації та інших робіт на об’єктах археологічної спадщини і в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях,
в історичних ареалах населених місць відповідно до закону;

погодження проектів відведення земельних ділянок на території пам’яток та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць відповідно до закону;

погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць з урахуванням експертного висновку за результатами наукової археологічної експертизи зазначених проектів;

видача дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок на території пам’ятки, в зонах охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою;

заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, що загрожує об’єкту археологічної спадщини або порушує вимоги законодавства про охорону археологічної спадщини, в порядку, встановленому законом;

видача розпоряджень та приписів щодо охорони археологічних пам’яток, припинення робіт на таких пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо такі роботи виконуються за відсутності затверджених або погоджених відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;

застосування фінансових санкцій за порушення вимог цього Закону;

здійснення контролю за переміщенням археологічних предметів через державний кордон;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами  Президента України";

4) у статті 7:

в абзаці першому слова "органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевих рад" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";

5) у частині другій статті 8 та частині другій статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини";

6) у частині першій статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини".

31. У статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2009 р., № 30, ст. 421; 2011 р., № 41, ст. 413):

перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація постійно діючого третейського суду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань, протягом п’ятнадцяти днів з дня подання його засновником заяви";

частину третю виключити;

у другому реченні частини шостої слова "Міністерство юстиції України (його орган)" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань";

у частині восьмій слова "Міністерства юстиції України (його органу)" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян, інших  громадських формувань".

32. У Законі України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350):

1) у частині першій статті 2 слова "Основ законодавства України про культуру, Цивільного та Господарського кодексів України" виключити;

2) у частині третій статті 10, частині восьмій статті 16 слова "центральному органу виконавчої влади в галузі культури" та "центральним органом виконавчої влади в галузі культури" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв";

3) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сферах культури та мистецтв

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв:

формує державну політику в галузі театру і театральної справи;

здійснює організаційно-методичне керівництво театральною справою;

формує вимоги щодо державного статистичного обліку театрів стосовно їх діяльності;

створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів;

організовує наукові дослідження в галузі театрознавства;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв:

реалізує державну політику в галузі театру і театральної справи;

здійснює координацію діяльності театрів;

організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного і художнього персоналу театрів;

здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формах власності;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузі культури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв" у відповідному відмінку.вгору