Документ 5460-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII

16) у статті 45:

у частинах четвертій та шостій слово "органи" в усіх відмінках замінити словом "орган" у відповідному відмінку;

у частині четвертій слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";

17) у частині сьомій статті 48 слово "органи" замінити словом "орган";

18) в абзаці третьому статті 55 слова "органів державного санітарного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

19) у частині першій статті 56 слова "органами державної влади і самоврядування" замінити словами "державними органами та органами місцевого самоврядування";

20) у статтях 57 та 58 слова "орган державного регулювання безпеки перевезень" в усіх відмінках замінити словами "орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" у відповідному відмінку;

21) у частині першій статті 61 слова "дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";

22) у частині восьмій статті 73 слова "відповідним законодавством України", частині першій статті 81 слово "законодавством", частині третій статті 81 та у статті 83 слова "законодавством України" замінити словом "законом";

23) в абзацах п’ятому та тридцятому частини другої статті 81 слова "уповноважених на це органів охорони здоров’я" та "уповноважених на те органів охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

24) текст статті 82 викласти в такій редакції:

"На підприємства, установи і організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, якщо ці порушення завдали або могли завдати шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу, органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може бути накладено штрафи. Розміри штрафів встановлюються законом";

25) у тексті Закону слова "місцеві органи державної влади і самоврядування" та слова "місцеві органи державної влади та самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183):

1) у частині другій статті 3 слова "Радами народних депутатів" замінити словом "радами";

2) у частині першій статті 4 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

3) статтю 5 після слів "виконавчої влади" доповнити словом "органи";

4) у частині восьмій статті 9 слова "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами державної виконавчої влади областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

5) у частині четвертій статті 10 та частині другій статті 13 слова "міністерствами та відомствами України, Урядом Автономної Республіки Крим, органами державної виконавчої влади в областях, містах Києві та Севастополі, місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами";

6) у статті 15:

у частині першій слова "знаходяться у віданні Міністерства охорони здоров’я України, інших міністерств і відомств та органів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, інших державних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони здоров’я, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій";

у частині третій слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

7) у статті 18:

у частині другій слова "Державною інспекцією контролю якості лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

у частині п’ятій слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

8) у статті 19:

у частині першій слова "Міністерства охорони здоров’я України, органів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони здоров’я, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

у частині другій слова "Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

9) у частині третій статті 22 слова "іншими міністерствами та відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні заклади охорони здоров’я, та Штабом Цивільної оборони України" замінити словами "іншими державними органами, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я";

10) у статті 23 слова "в якому бере участь Україна" замінити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України";

11) у тексті Закону:

слова "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

слова "державної виконавчої влади" замінити словами "виконавчої влади".

11. У пунктах "б" та "в" статті 25 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349; 2009 р., № 24, ст. 299) слова "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту і центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, і орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" у відповідному відмінку.

{Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

13. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2006 р., № 22, ст. 184; 2012 р., № 19-20, ст. 168, № 23, ст. 239; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5038-VI):

1) у частині третій статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів та спеціально уповноважені ними державні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";

2) у частині третій статті 5 слова "Державного комітету України з питань інтелектуальної власності" та "центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноваженого ним на здійснення державної реєстрації лікарських засобів органу" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

3) у статті 7:

у частинах першій, другій, восьмій та дев’ятій слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Типове положення про комісію з питань етики затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

4) у частині десятій статті 8 слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

5) у статті 9:

у частинах другій, п’ятій, десятій, сімнадцятій, двадцять першій слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

у частині восьмій слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважені ним органи зобов’язані" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язаний";

у частині дванадцятій слова "центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";

6) у частині третій статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

7) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Орган державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва

Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, очолює керівник, який за посадою є Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Заступники керівника за посадою є відповідно заступниками Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.

Контроль за якістю лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюється головними державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів на відповідній території та їх заступниками.

Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, є за посадою державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів";

8) у назві, абзаці першому частини першої, частині третій статті 15, назві та тексті статті 16 слова "органів державного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";

9) у частині першій статті 15:

абзац другий викласти в такій редакції:

"перевіряти додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної) на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування та реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення";

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом";

абзац десятий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"приймати в установленому порядку рішення про вилучення з обігу та заборону (зупинення) виробництва, реалізації та застосування лікарських засобів, що не відповідають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також тих, що ввозяться на територію України або вивозяться з території України з порушенням установленого законодавством порядку. Порядок встановлення заборони (тимчасової заборони) і вилучення з обігу лікарських засобів на території України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"погоджувати у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, паспорти аптечних закладів (структурних підрозділів), здійснювати галузеву атестацію лабораторій з контролю якості лікарських засобів, проводити атестацію провізорів і фармацевтів";

10) у статті 17:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";

у частині п’ятій слова "центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

11) у частині третій статті 22 слова "Уряд Автономної Республіки Крим" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

12) у частині першій статті 24 слова "бюджету Автономної Республіки Крим і" виключити;

13) у частині другій статті 26 слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я забезпечує інформування" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, інформує населення";

14) у тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

слова "державної виконавчої влади" замінити словами "виконавчої влади".

14. У назві та тексті Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 84; 2011 р., № 29, ст. 272) слова "Міністерства вугільної промисловості України" замінити словами "які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у вугільно-промисловому комплексі".

15. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206):

1) статтю 5 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Забезпечення формування та реалізація державної політики у видавничій сфері покладається на центральний орган виконавчої влади".

У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

2) статтю 6 доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, разом з іншими органами державної влади вживає заходів із розвитку книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції".

У зв’язку з цим частини першу - четверту вважати відповідно частинами другою - п’ятою;

3) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:

"Завдання щодо забезпечення дотримання державної мовної політики у видавничій сфері покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері";

4) частину першу статті 12 після слів "видавничої справи" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері";

5) у частині четвертій статті 27 слова "який забезпечує проведення державної політики з питань масової інформації та видавничої справи" замінити словами "що реалізує державну політику у видавничій сфері".

{Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1227-VII від 17.04.2014}

17. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 8 слова "здійснюють органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України" замінити словами "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі";

2) в абзаці четвертому частини п’ятої та абзаці сьомому частини шостої статті 9 слова "керівника відповідного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника" замінити словами "посадової особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики";

3) статтю 13 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та постачання електричної енергії підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі";

4) у частині другій статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі";

5) у частині третій статті 15 слова "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

6) у частині першій статті 19 слова "у взаємодії із спеціалізованими підрозділами інших відомств" замінити словами "із залученням у разі необхідності відповідних структурних підрозділів органів державної влади";

7) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:

"Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності інших об’єктів електроенергетики приймають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у межах їх компетенції, передбаченої законами України";

8) у статті 21:

у частині другій слова "Міністерства енергетики України, інших міністерств і відомств" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах";

у частині третій слова "Міністерством енергетики України і погоджується з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі";

9) у частині другій статті 23 слова "центральних органів виконавчої влади, які здійснюють управління в електроенергетиці" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі";

10) у частині першій статті 24 слова "Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики";

11) у статті 27:

у частині восьмій слова "чи розпоряджень його органів" виключити;

у частині дев’ятій слово "Законодавством" замінити словом "Законами";

12) у статті 28 слова "України та законодавства України" замінити словами "згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших актів законодавства";

13) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики" у відповідному відмінку, слова "центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці" та "центральні органи виконавчої влади, що здійснюють управління в електроенергетиці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі" у відповідному відмінку.

18. У Законі України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) у пункті 1 статті 2:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює інші повноваження відповідно до законів";

3) у пункті 4 статті 6, пункті 10 статті 9, пунктах 1, 4, 7 та 11 статті 11, абзаці другому пункту 1 та пункті 3 статті 12, пункті 2 статті 13, пунктах 2 і 4 статті 14, пункті 4 статті 15, пункті 5 статті 16 слово "Установа" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

19. У статті 7 Закону України "Про видобування і переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39; 2003 р., № 37, ст. 307):

у частині першій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "законодавством України";

у частині четвертій слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".

20. У Законі України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., № 30, ст. 139; 2009 р., № 34-35, ст. 506):

1) у частині четвертій статті 8 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) в абзаці п’ятому статті 8-1 слова "меж та" виключити;

3) в абзаці третьому частини першої статті 14 слово "органами" замінити словом "органом", а слова "або уповноваженими ними місцевими органами виконавчої влади" виключити;

4) статтю 18 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

"Визначення, облік та контроль доз опромінення персоналу та населення забезпечуються шляхом створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення. Забезпечення організації створення та функціонування цієї системи покладається на орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення визначається Кабінетом Міністрів України".

21. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2004 р., № 8, ст. 67):

1) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Органи управління професійно-технічною освітою

До органів управління професійно-технічною освітою належать:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також створені ними структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти (місцеві органи управління професійно-технічною освітою).

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, належать:

визначення перспектив та напрямів розвитку професійно-технічної освіти;

розробка проектів законів, державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, визначення державних стандартів професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і типових навчальних програм та інших нормативно-правових актів щодо функціонування та розвитку професійно-технічної освіти;

визначення на основі державного замовлення та потреб ринку праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників;

визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;

розробка і затвердження типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування;

формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;

визначення та проведення загальної стратегії моніторингу якості професійно-технічної освіти;

здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, установ професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, а також для підприємств, організацій, що забезпечують або здійснюють функції підготовки кваліфікованих робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, належать:

створення, реорганізація, ліквідація державних професійно-технічних навчальних закладів;

ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві;

здійснення державного інспектування професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо рівня професійно-технічної освіти;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів;

управління державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку в галузі професійно-технічної освіти;

організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій;

забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти;

здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України";

2) у частині першій статті 9:

в абзаці другому слова "міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти" виключити;

абзац одинадцятий виключити;

3) статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти

Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та органами управління освітою. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України "Про освіту";

4) у частині другій статті 28 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

5) у статті 29-1 слова "галузевими академіями наук" замінити словами "національними галузевими академіями наук";

6) в абзацах другому та третьому частини другої статті 21, частині першій статті 24, статті 29-1 та частині третій статті 35 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку;

7) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку;

слова "Міністерство праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин" у відповідному відмінку.

{Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 848-VIII від 26.11.2015}

23. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) статтю 16 доповнити пунктами 15 та 16 такого змісту:

"15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

16) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)";

2) статтю 25 після пункту 12 доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

"13) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях".

У зв’язку з цим пункти 13-19 вважати відповідно пунктами 16-22.

24. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):

1) у частинах третій - п’ятій статті 14 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) у статті 31:

у першому реченні абзацу першого частини першої слова "Академією педагогічних наук України" замінити словами "Національною академією педагогічних наук України";

у частині другій слова "Міністерством освіти України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

3) у статті 35 слова "Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласними, Київською та Севастопольською міською, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями";

4) частину першу статті 37 замінити двома частинами такого змісту:

"1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;

розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти; визначає загальну стратегію моніторингу якості загальної середньої освіти та забезпечує його проведення;

розробляє, впроваджує Державний стандарт загальної середньої освіти;

визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення;

затверджує типові переліки обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;

здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:

контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;

організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;

забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою;

забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

заохочує педагогічних працівників;

організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;

забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

5) частину другу статті 40 викласти в такій редакції:

"2. Державний нагляд (контроль) у галузі загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України "Про освіту";

6) у статті 42 слова "Міністерство освіти України" та "Академії педагогічних наук України" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти" та "Національної академії педагогічних наук України";

7) у тексті Закону:

слова "Міністерство освіти України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти" у відповідному відмінку;

слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я".

25. У Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271; 2008 р., № 23, ст. 217):

1) в абзаці другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) у частині першій статті 3:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює інші повноваження відповідно до законів";

3) у статті 11:

в абзаці другому частини п’ятої слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

частину дев’яту після слова "установленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

4) в абзаці першому частини першої статті 11, частині четвертій статті 13, частинах третій - п’ятій статті 14, частині п’ятій статті 15 слово "Установа" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку;

5) у частині другій статті 15 слова "в установленому порядку" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності".

26. У Законі України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією

Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині третій статті 8 слова "координаційний центр трансплантації Міністерства охорони здоров’я України (далі - координаційний центр трансплантації)" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) третє і четверте речення частини першої статті 17 замінити одним реченням такого змісту: "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, затверджує Положення про єдину державну інформаційну систему трансплантації та забезпечує діяльність такої системи";

4) у частині третій статті 21 слова "встановлюються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" та "координаційний центр трансплантації" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

27. У Законі України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198):

1) підпункт 12 статті 1 виключити;

2) в абзацах четвертому та шостому статті 5 слово "органів" замінити словом "органу";

3) частину п’яту статті 6 викласти в такій редакції:

"Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії затверджуються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

4) у статті 7:

у частині другій слова "уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України" виключити;

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у статті 12:

в абзаці першому частини дев’ятої слово "повідомляють" замінити словом "повідомляє";

в абзаці першому частини тринадцятої слово "видають" замінити словом "видає";

у частині п’ятнадцятій слово "формують" замінити словом "формує";

6) у частині сьомій статті 14 слово "можуть" замінити словом "може";

7) у частині четвертій статті 16 слова "зазначеним органам" замінити словами "зазначеному органу";

8) в абзаці четвертому частини другої статті 17 слова "зазначеним органам" замінити словами "зазначеному органу";

9) у тексті Закону слова "або його територіальний орган" та "чи його територіальним органом" у всіх відмінках виключити.

28. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143):

1) у другому реченні частини другої статті 9 слова "встановлюється Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині першій статті 30 слова "здійснюють у межах своїх повноважень Міністерство охорони здоров’я України, інші відповідні центральні органи виконавчої влади" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

3) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

29. У Законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2006 р., № 22, ст. 199; 2009 р., № 36-37, ст. 511):

1) в абзаці третьому статті 3 слова "установ і закладів" замінити словом "органів";

2) в абзаці четвертому статті 4 слова "за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації" виключити;

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо захисту населення від інфекційних хвороб

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

затверджує санітарно-протиепідемічні правила і норми, методи обстеження та лікування хворих, діагностики та профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;

встановлює методи випробувань дезінфекційних засобів, контролю за їх відповідністю вимогам стандартів, інших нормативних документів, регламентує застосування таких методів;

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації в Україні;

встановлює допустимі рівні забруднення мікроорганізмами та іншими біологічними чинниками харчових продуктів і продовольчої сировини, води, ґрунту, інших об’єктів середовища життєдіяльності людини;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів;

бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, а також на підготовку фахівців із профілактики та лікування інфекційних хвороб;

забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних засобів тощо на випадок епідемій;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

розробляє санітарні норми, методи профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;

здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, контролює виконання вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм;

здійснює епідеміологічний нагляд за побічною дією імунобіологічних препаратів та їх епідеміологічною ефективністю;

веде державний облік інфекційних хвороб;

координує проведення закладами охорони здоров’я, органами державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на санітарну охорону території України;

аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації;

організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів;

забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу дезінфекційних засобів на випадок епідемій;

здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб;

погоджує проекти рішень, якими встановлюється порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;

погоджує порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у межах підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Службі безпеки України, територій, об’єктів, частин і підрозділів;

організовує та координує роботи з проведення гігієнічного навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органи державної санітарно-епідеміологічної служби періодичною інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарно-протиепідемічні правила та інші нормативно-правові акти у сфері захисту населення від інфекційних хвороб;вгору