Документ 5460-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII

організовує проведення наукових досліджень щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення, лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);

бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, необхідних для лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності), здійснення інших профілактичних і лікувальних заходів, а також проводить підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють заходи щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення та проводять лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);

забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;

бере участь у міжнародному співробітництві щодо попередження вживання тютюнових виробів та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, в межах своєї компетенції:

реалізує відповідно до закону державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;

реалізує першочергові заходи щодо запобігання шкідливому впливу тютюнових виробів на стан здоров’я і життя людини;

проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов’язана з вживанням тютюнових виробів;

здійснює інші повноваження, передбачені законом";

3) у статті 11:

у частині першій слова "органом з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів";

у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

у частині третій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині четвертій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

4) у частині першій статті 14 слова "центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, культури і туризму" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, туризму та курортів";

5) у частині четвертій статті 15 слова "Санітарно-епідеміологічні служби" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення";

6) в абзаці першому частини першої та частині другій статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку;

7) у статті 19 слова "спеціально уповноважені" виключити;

8) у статті 20:

у частині п’ятій слова "керівником чи заступниками керівника управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "а також іншими уповноваженими керівником посадовими особами цього органу";

у тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку.

48. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 10, ст. 63):

1) у статті 7:

у частині другій слово "реалізацію" замінити словом "проведення";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення покладаються на центральний орган виконавчої влади".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

у частині четвертій слова "спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган" виключити;

2) у частині п’ятій статті 14 слова "реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки та" виключити.

49. У частині другій статті 12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) слова "центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах освіти, фізичної культури та спорту".

50. У Законі України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2011 р., № 22, ст. 149):

1) у частині четвертій статті 4 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині другій статті 6 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях" замінити словами "центральними органами виконавчої влади";

3) у частинах п’ятій та десятій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" та "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

4) у частині другій статті 10 слова "центрального органу виконавчої влади, визначеного Кабінетом Міністрів України відповідальним за ведення зазначеного реєстру" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

5) у тексті Закону слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" та "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я".

51. У Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 45, ст. 434; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 23, ст. 160):

1) у частині першій статті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";

після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які беруть участь у закупівлі, передачі та/або використанні технологій".

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки:

забезпечує формування державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

подає Кабінету Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології та/або їх складові;

затверджує порядки проведення державної експертизи договорів з трансферу технологій та акредитації технологічних брокерів;

розробляє в системі вищої освіти програму підготовки фахівців з питань трансферу технологій, що передбачає одержання дипломів державного зразка;

координує галузеву підготовку та перепідготовку фахівців з питань трансферу технологій, направляє за клопотанням центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій, технологічних парків та інших інноваційних структур фахівців для проходження такої підготовки або перепідготовки до відповідних навчальних закладів;

виконує інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності:

реалізує державну політику у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології та/або їх складові;

реалізує в системі вищої освіти програму підготовки фахівців з питань трансферу технологій, що передбачає одержання дипломів державного зразка;

формує міжгалузевий перелік вітчизняних та іноземних технологій, організовує розповсюдження інформації про технології, які можуть бути використані для технологічного оновлення вітчизняних підприємств;

бере участь в узгодженні з реальними потребами виробників продукції програми наукових досліджень, проектних та конструкторських робіт, пов’язаних із створенням складових технологій, враховуючи суспільні та державні потреби в такій продукції;

здійснює відбір на конкурсних засадах пропозицій з розроблення нових конкурентноздатних технологій та їх складових для створення нових і модернізації існуючих виробництв, забезпечує їх фінансову підтримку;

формує державний реєстр технологій, зокрема створених за державні кошти, а також технологій, що пропонуються для внесення до цього реєстру суб’єктами трансферу технологій (власниками технологій);

проводить державну експертизу та державну реєстрацію договорів з трансферу технологій, веде державний реєстр таких договорів;

здійснює в установленому порядку державну акредитацію технологічних брокерів;

під час проведення державної експертизи технологій та їх складових здійснює перевірку дотримання прав на технології та їх складові;

може здійснювати на замовлення суб’єктів трансферу технологій виконання робіт, спрямованих на підбір потенційних контрагентів для трансферу технологій;

здійснює заходи щодо недопущення недобросовісної конкуренції, контрафакції і несанкціонованого розповсюдження технологій та поширення конфіденційної інформації, поширення технологій подвійного призначення без дозволу власника майнових прав;

за клопотанням центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій, технологічних парків та інших інноваційних структур забезпечує надання консультаційно-методичної допомоги з питань укладання договорів про трансфер технологій;

сприяє розвитку інфраструктури у сфері трансферу технологій і стимулює залучення інвестицій;

здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та/або їх складові, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування винаходів (промислових зразків) за рахунок коштів, передбачених на такі цілі державним бюджетом, а також організовує залучення інших надходжень для фінансування зазначених заходів;

виконує інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України";

3) у статті 7:

в абзацах восьмому і десятому частини другої слова "уповноваженому органу" та "уповноваженого органу" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності";

частину третю виключити;

4) у статті 9:

у частині першій слова "Уповноважений орган" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності, інші";

у частині другій:

в абзаці четвертому слова "уповноваженого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності";

в абзаці восьмому слова "уповноваженим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";

5) у частині другій статті 12 та частинах другій і третій статті 13 слова "уповноважений орган" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності" у відповідному відмінку;

6) у частині другій статті 14 слова "уповноваженим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";

7) у частині другій статті 15 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";

8) у тексті Закону слова "галузеві академії наук" у всіх відмінках замінити словами "національні галузеві академії наук" у відповідному відмінку.

52. У Законі України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 52, ст. 526):

1) у частині першій статті 1 слова "органами управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони" замінити словами "органами управління єдиної системи цивільного захисту";

2) у частині другій статті 5:

абзац третій доповнити словами "правоохоронні органи та органи і підрозділи цивільного захисту";

в абзаці четвертому слова "органів з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, охорони правопорядку" виключити;

3) у частині другій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі";

4) у частині другій статті 9 та частині першій статті 11 слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі";

5) у статті 11:

у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі";

у частині п’ятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі";

6) у статті 12:

у назві слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі";

у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі";

7) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку.

53. В абзаці першому частини четвертої статті 6 Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 86) слова "Центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності".

54. У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 22 березня 2012 року № 4617-VI):

1) у статті 1:

в абзаці п’ятнадцятому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

абзац двадцять перший виключити;

2) у частині другій статті 2 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

3) частину третю статті 3 після слів "міжнародним договором України" доповнити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України";

4) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:

забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;

бере участь у розробці загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розробляє та приймає відповідно до закону нормативні акти у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролює їх виконання;

розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлює переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров’я, яким може надаватися право на реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин фізичним особам;

здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;

здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;

здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює інші повноваження відповідно до закону";

5) в абзаці сьомому статті 6 слова "спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

6) у частині шостій статті 11 слова "відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України" замінити словами "Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, Службі безпеки України";

7) статтю 14 після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити словами "за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

8) у статті 15:

у частині другій слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

у частині третій слова "встановленому Кабінетом Міністрів України порядку" замінити словами "порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

9) у частині третій статті 17 та частинах першій і п’ятій статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

10) у частині другій статті 22 слова "Правилами надання медичної допомоги іноземцям, встановленими Кабінетом Міністрів України" замінити словами "порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

11) у частині першій статті 23 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

12) у частині восьмій статті 24 слова "Державною митною службою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

13) у частині третій статті 25 слова "відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, Службою безпеки України";

14) у статті 27:

у частинах другій та четвертій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

у частині п’ятій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

15) у частині другій статті 28 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

16) у статті 31:

частину першу викласти в такій редакції:

"Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерством внутрішніх справ України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом";

у частині другій слова "здійснюється відповідними центральними органами виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами" замінити словами "покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України";

17) у статті 34 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";

18) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" та "Державна митна служба України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" у відповідному відмінку.

55. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758):

1) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у вугільно-промисловому комплексі, затверджує для вугледобувного підприємства, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного гірничого нагляду, затверджує для гірничодобувного підприємства програму модернізації, технічного переоснащення виробництва та безпеки праці";

2) в абзаці першому частини другої статті 7 слова "Центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній і гірничодобувній промисловості разом з" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у вугільно-промисловому комплексі, спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду".

56. У Законі України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578; 2011 р., № 10, ст. 63):

1) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

"Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють: у межах наданих гірничих відводів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у вугільно-промисловому комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у вугільно-промисловому комплексі, на вільних ділянках - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, та інші уповноважені Президентом України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом";

2) текст статті 10 викласти в такій редакції:

"Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах геологічного вивчення та раціонального використання надр, державного гірничого нагляду, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";

3) у статті 13:

у частині тринадцятій слова "Державній комісії України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у тексті статті слова "центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" та "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у вугільно-промисловому комплексі" у відповідному відмінку.

57. У Законі України "Про наукові парки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 757; 2012 р., № 4, ст. 19):

1) у частині першій статті 7 та частині другій статті 8 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науки та інновацій";

2) частину другу статті 15 після слова "реєстрації" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності";

3) у статті 16:

у частині третій слова "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науки та інновацій";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності";

у частині шостій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності".

58. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 11, ст. 69, № 42, ст. 435):

1) в абзацах четвертому та п’ятнадцятому статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

2) у статті 5 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

3) у статті 6:

у назві слова "центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері фізичної культури та спорту:

бере участь у формуванні інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;

визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;

затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України;

встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суддів".

У зв’язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно частинами другою - восьмою;

частину другу викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

організовує та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормативно-правових актів;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його вдосконалення;

сприяє розвитку видів спорту;

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту в Україні;

забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;

організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, розробляє та подає на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

надає в установленому порядку державну підтримку громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань фізичної культури та спорту;

координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;

приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

бере участь у реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;

організовує відповідно до закону у встановленому порядку проведення державної спортивної лотереї;

бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;

здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;

забезпечує розвиток спортивної медицини, здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу в спорті;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;

організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;

взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту;

у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність у сфері фізичної культури і спорту;

здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього актами Президента України";

частину третю виключити;

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я";

у частині шостій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері аграрної політики" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику";

у частині сьомій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері соціального захисту населення";

у частині восьмій слова "Центральні органи виконавчої влади у сфері промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства, палива та енергетики" замінити словами "Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади";

4) в абзаці першому частини першої статті 7 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

5) у статті 10:

частину четверту замінити двома частинами такого змісту:

"Організаційно-методичне забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

Порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

друге речення частини п’ятої викласти в такій редакції: "Умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, розробляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

6) у статті 11:

у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

абзаци другий та третій частини третьої викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

7) у частині другій статті 12 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

8) у статті 13:

у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

в абзаці шостому слова "центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

у частині четвертій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

9) у частині четвертій статті 14 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

10) у статті 16:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

11) у частині першій статті 17 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

12) в абзаці п’ятому частини третьої статті 19 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

13) у статті 20:

у частині шостій та абзацах першому та п’ятому частини восьмої слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту" у відповідному відмінку;

в абзаці третьому частини восьмої та частині десятій слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту" у відповідному відмінку;

14) у частинах четвертій, шостій та восьмій статті 21 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

15) у статті 22:

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

у частині п’ятій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

16) у частині четвертій статті 25 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

17) у частині шостій статті 26 слова "у тому числі підпорядкованих центральному органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" виключити;

18) у частині третій статті 32 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань";

19) у статті 35:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, фізичної культури та спорту";

20) у статті 37:

у частинах першій та другій, шостій - дев’ятій та дванадцятій слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту" у відповідному відмінку;

у частині третій слова "затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

21) у частині другій статті 39, частині другій статті 40, частині третій статті 41, частинах першій та шостій статті 42 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

22) у частині третій статті 42 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

23) у частині другій статті 44 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

24) у статті 45:

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

у частині п’ятій:

у першому реченні слова "центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

у другому реченні слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";вгору