Документ 5460-VI, попередня редакція — Редакція від 06.09.2014, підстава - 1556-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

12) у тексті Закону слова "галузеві академії наук", "галузеві академії", "галузеві академії наук України" в усіх відмінках замінити словами "національні галузеві академії наук" у відповідному відмінку.

23. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) статтю 16 доповнити пунктами 15 та 16 такого змісту:

"15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

16) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)";

2) статтю 25 після пункту 12 доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

"13) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях".

У зв’язку з цим пункти 13-19 вважати відповідно пунктами 16-22.

24. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):

1) у частинах третій - п’ятій статті 14 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) у статті 31:

у першому реченні абзацу першого частини першої слова "Академією педагогічних наук України" замінити словами "Національною академією педагогічних наук України";

у частині другій слова "Міністерством освіти України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

3) у статті 35 слова "Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласними, Київською та Севастопольською міською, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями";

4) частину першу статті 37 замінити двома частинами такого змісту:

"1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;

розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти; визначає загальну стратегію моніторингу якості загальної середньої освіти та забезпечує його проведення;

розробляє, впроваджує Державний стандарт загальної середньої освіти;

визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення;

затверджує типові переліки обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;

здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:

контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;

організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;

забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою;

забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

заохочує педагогічних працівників;

організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;

забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

5) частину другу статті 40 викласти в такій редакції:

"2. Державний нагляд (контроль) у галузі загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України "Про освіту";

6) у статті 42 слова "Міністерство освіти України" та "Академії педагогічних наук України" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти" та "Національної академії педагогічних наук України";

7) у тексті Закону:

слова "Міністерство освіти України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти" у відповідному відмінку;

слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я".

25. У Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271; 2008 р., № 23, ст. 217):

1) в абзаці другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) у частині першій статті 3:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює інші повноваження відповідно до законів";

3) у статті 11:

в абзаці другому частини п’ятої слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

частину дев’яту після слова "установленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

4) в абзаці першому частини першої статті 11, частині четвертій статті 13, частинах третій - п’ятій статті 14, частині п’ятій статті 15 слово "Установа" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку;

5) у частині другій статті 15 слова "в установленому порядку" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності".

26. У Законі України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією

Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині третій статті 8 слова "координаційний центр трансплантації Міністерства охорони здоров’я України (далі - координаційний центр трансплантації)" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) третє і четверте речення частини першої статті 17 замінити одним реченням такого змісту: "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, затверджує Положення про єдину державну інформаційну систему трансплантації та забезпечує діяльність такої системи";

4) у частині третій статті 21 слова "встановлюються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" та "координаційний центр трансплантації" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

27. У Законі України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198):

1) підпункт 12 статті 1 виключити;

2) в абзацах четвертому та шостому статті 5 слово "органів" замінити словом "органу";

3) частину п’яту статті 6 викласти в такій редакції:

"Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії затверджуються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

4) у статті 7:

у частині другій слова "уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України" виключити;

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у статті 12:

в абзаці першому частини дев’ятої слово "повідомляють" замінити словом "повідомляє";

в абзаці першому частини тринадцятої слово "видають" замінити словом "видає";

у частині п’ятнадцятій слово "формують" замінити словом "формує";

6) у частині сьомій статті 14 слово "можуть" замінити словом "може";

7) у частині четвертій статті 16 слова "зазначеним органам" замінити словами "зазначеному органу";

8) в абзаці четвертому частини другої статті 17 слова "зазначеним органам" замінити словами "зазначеному органу";

9) у тексті Закону слова "або його територіальний орган" та "чи його територіальним органом" у всіх відмінках виключити.

28. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143):

1) у другому реченні частини другої статті 9 слова "встановлюється Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

2) у частині першій статті 30 слова "здійснюють у межах своїх повноважень Міністерство охорони здоров’я України, інші відповідні центральні органи виконавчої влади" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

3) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

29. У Законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2006 р., № 22, ст. 199; 2009 р., № 36-37, ст. 511):

1) в абзаці третьому статті 3 слова "установ і закладів" замінити словом "органів";

2) в абзаці четвертому статті 4 слова "за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації" виключити;

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо захисту населення від інфекційних хвороб

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

затверджує санітарно-протиепідемічні правила і норми, методи обстеження та лікування хворих, діагностики та профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;

встановлює методи випробувань дезінфекційних засобів, контролю за їх відповідністю вимогам стандартів, інших нормативних документів, регламентує застосування таких методів;

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації в Україні;

встановлює допустимі рівні забруднення мікроорганізмами та іншими біологічними чинниками харчових продуктів і продовольчої сировини, води, ґрунту, інших об’єктів середовища життєдіяльності людини;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів;

бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, а також на підготовку фахівців із профілактики та лікування інфекційних хвороб;

забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних засобів тощо на випадок епідемій;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

розробляє санітарні норми, методи профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;

здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, контролює виконання вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм;

здійснює епідеміологічний нагляд за побічною дією імунобіологічних препаратів та їх епідеміологічною ефективністю;

веде державний облік інфекційних хвороб;

координує проведення закладами охорони здоров’я, органами державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на санітарну охорону території України;

аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації;

організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів;

забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу дезінфекційних засобів на випадок епідемій;

здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб;

погоджує проекти рішень, якими встановлюється порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;

погоджує порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у межах підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Службі безпеки України, територій, об’єктів, частин і підрозділів;

організовує та координує роботи з проведення гігієнічного навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органи державної санітарно-епідеміологічної служби періодичною інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарно-протиепідемічні правила та інші нормативно-правові акти у сфері захисту населення від інфекційних хвороб;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом";

4) у статті 11:

у частині першій слова "установи та заклади" виключити;

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, охорони державного кордону, Службі безпеки України, забезпечують відповідні центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Службі безпеки України, забезпечують зазначені органи";

у частині третій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" та "установи" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" та "органи";

5) у статті 12:

у частині другій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині четвертій слова "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, охорони державного кордону" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону";

6) у статті 13:

у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я у порядку, встановленому законодавством щодо лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у частині четвертій слова "установами державної санітарно-епідеміологічної служби України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";

7) у статті 14 слова "спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

8) у статті 17:

у частині другій слово "установи" замінити словом "органи";

у частині третій слово "установ" виключити;

9) у частині п’ятій статті 21 слово "установах" замінити словом "органах";

10) у статті 28:

у частині другій слово "установ" замінити словом "органів";

у частині сьомій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

11) у статті 29:

у частині першій слова "за поданням головного державного санітарного лікаря України" виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного державного санітарного лікаря України".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

12) в абзаці сьомому статті 30 слова "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку";

13) в абзацах третьому і шостому частини першої статті 33 слова "спеціалізованими підрозділами установ і закладів" та "установами та закладами" замінити словом "органами";

14) у статті 35:

у частині першій слова "закладу чи установи" замінити словом "органу";

у частині другій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

15) у частині першій статті 38 слова "відповідну установу" замінити словами "відповідний орган";

16) у частині другій статті 40 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення";

17) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

30. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) у статті 2 слова "законів України "Про власність" замінити словами "Цивільного кодексу України, Закону України";

3) у частині першій статті 3:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює інші повноваження відповідно до законів";

4) в абзаці шостому частини четвертої статті 6, частині третій статті 8, частині десятій статті 12, частині другій статті 15, частинах першій, четвертій, дев’ятій, чотирнадцятій та п’ятнадцятій статті 16, частині третій статті 22, частині четвертій статті 24, частинах другій та четвертій статті 25 слово "Установа" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку;

5) абзац третій частини шістнадцятої статті 16 після слова "установленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності".

31. У Законі України "Про імплантацію електрокардіостимуляторів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 369):

1) у статті 3:

у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

в абзаці третьому слова "місцевих органів виконавчої влади з охорони здоров’я" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади";

2) у частині першій статті 4 слова "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим" виключити, а слова "центральним та місцевими органами виконавчої влади з охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та місцевими органами виконавчої влади".

32. У Законі України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 370; 2005 р., № 5, ст. 122):

1) в абзаці сьомому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

2) у частині першій статті 2 слова "Головному управлінні Державного казначейства України" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

3) в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, відповідно до пропозицій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту" у відповідному відмінку.

33. У Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2005 р., № 28, ст. 372):

1) у статті 10:

частину другу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

частини третю та четверту викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

формує програми розвитку позашкільної освіти;

розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти;

розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:

бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;

здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою";

2) в абзаці четвертому частини другої статті 16 слова "Академії педагогічних наук України" замінити словами "Національної академії педагогічних наук України";

3) в абзаці четвертому частини другої статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури";

4) у частині першій статті 26 слова "законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність" замінити словами "Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про освіту";

5) у частині першій статті 28 слова "Міністерством фінансів України та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку.

34. У Законі України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2006 р., № 22, ст. 184):

1) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Клопотання про оголошення природних територій курортними у місячний термін розглядається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

У разі схвалення клопотання центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, погоджує це клопотання з власниками чи користувачами земельних ділянок.

На підставі результатів погодження клопотань центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, забезпечує розроблення проектів оголошення природних територій курортними";

2) у частині першій статті 11:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"У разі позитивного висновку державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз щодо проектів оголошення природних територій курортними матеріали передаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів:

щодо курортів державного значення - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній сфері, для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України";

в абзаці третьому слова "з питань діяльності курортів" виключити;

3) у частині другій статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

4) у частині другій статті 17:

слова "центральні органи виконавчої влади з нагляду за охороною праці, з геології і використання надр, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, із здійснення державного нагляду (контролю) у сферах охорони праці, геологічного вивчення та раціонального використання надр, охорони навколишнього природного середовища";

слова "спеціально уповноважені" виключити;

5) у статті 19:

у частині другій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

у частинах четвертій та п’ятій слова "центральний орган виконавчої влади з геології та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;

6) у частині другій статті 36 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері діяльності курортів";

7) у частині другій статті 37 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

8) у статті 38 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері діяльності курортів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів";

9) у статті 39:

пункт 4 виключити;

у пункті 7 слова "і порядку створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів України і Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України" виключити;

10) у частині другій статті 40 слова "розробці" та "курортної справи" замінити відповідно словами "формуванні" та "діяльності курортів";

11) у тексті Закону:

слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1; 2010 р., № 6, ст. 48):

1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 3 слова "України, громадян інших держав, осіб без громадянства" замінити словами "іноземців та осіб без громадянства";

2) у частині першій статті 4 слова "її відповідних органів" замінити словами "державних органів";

3) абзац другий частини четвертої статті 52 викласти в такій редакції:

"орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

4) у частині четвертій статті 8 слова "основні сили військових підрозділів", "територіальні підрозділи правоохоронних органів" та "озброєні підрозділи" замінити відповідно словами "внутрішні війська", "правоохоронні органи" та "військові формування";

5) у частині першій статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту із залученням правоохоронних органів" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки із залученням Служби безпеки України та центральних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність";

6) абзац п’ятий статті 18 викласти в такій редакції:

"призначення відповідальним за організацію виконання вимог та заходів фізичного захисту заступника керівника центрального органу виконавчої влади, одного із заступників керівника експлуатуючої організації";

7) у статті 23:

назву та абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Правоохоронні органи";

абзац другий виключити;

в абзаці п’ятому слова "центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку" замінити словами "орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

8) в абзаці сімнадцятому статті 24 слова "центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту" замінити словами "органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

9) у статті 25:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

"забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичного захисту;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози".

У зв’язку з цим абзаци третій - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятнадцятим;

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

у частині другій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання фізичного захисту" замінити словами "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки", а слово "функцій" замінити словом "повноважень".

36. У примітці до статті 305 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу".

37. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці сорок другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) у статті 2 слова "законів України "Про власність" замінити словами "законів України";

3) у частині першій статті 4:

в абзаці другому слова "реалізує моніторинг" замінити словами "аналізує стан";

в абзаці третьому слово "веде" замінити словом "забезпечує";

в абзаці шостому слова "Кабінетові Міністрів України" замінити словами "в установленому порядку";

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"здійснює інші повноваження відповідно до законів";

4) у статті 6 слова "Іноземні особи" замінити словом "Іноземці".

38. У Законі України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 258; 2005 р., № 11, ст. 198; 2006 р., № 34, ст. 292; 2009 р., № 36-37, ст. 511):

1) в абзаці дев’ятому статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

2) у частині третій статті 3 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

3) в абзаці третьому статті 4 слова "установ і закладів" замінити словом "органів";

4) у статті 7:

у назві та абзаці першому слова "у сфері боротьби" замінити словами "з питань боротьби";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз, поліпшення епідемічної ситуації в Україні";

абзаци четвертий, шостий, восьмий та дев’ятий виключити;

5) доповнити Закон статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, з питань боротьби із захворюванням на туберкульоз

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, з питань боротьби із захворюванням на туберкульоз:

веде статистичний облік захворювань на туберкульоз;

аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах щодо захворюваності на туберкульоз, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз, поліпшення епідемічної ситуації;

створює та забезпечує функціонування національної системи моніторингу захворювання на туберкульоз;

здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз;

приймає участь в організації гігієнічного навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органи державної санітарно-епідеміологічної служби інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі щодо захворюваності на туберкульоз, щорічно інформує їх про прийняті санітарні норми та інші нормативно-правові акти щодо захисту населення від захворювання на туберкульоз;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом";

6) у частині четвертій статті 14 слова "здійснюють органи державної ветеринарної медицини" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

7) у частині першій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань";

8) частину другу статті 18 замінити двома частинами такого змісту:

"Виявлення, профілактика та лікування туберкульозу серед мігрантів, якщо вони на законних підставах перебувають в Україні, проводиться у порядку, встановленому для громадян України.

Порядок виявлення, профілактики і лікування туберкульозу серед мігрантів, які перебувають в Україні незаконно, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

9) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

39. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):

1) в абзаці другому частини першої статті 3 слова "центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим";

2) у частині третій статті 14, частині першій статті 35, частині першій статті 39 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

3) у статті 17:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці шостому слова "та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади" виключити;

4) у статті 19:

у частині першій:

абзаци другий, сьомий та восьмий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"розробляє та затверджує Базовий компонент дошкільної освіти";

в абзаці тринадцятому слова "та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади" виключити;

в абзаці першому частини другої слова "та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади" виключити;

5) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:

"2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцеві органи управління освітою";

6) в абзаці другому статті 25 та частині другій статті 35 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку;

7) у частині другій статті 35 слова "та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади" виключити;

8) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

слова "Академія педагогічних наук" у всіх відмінках замінити словами "Національна академія педагогічних наук України" у відповідному відмінку.

40. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):вгору