Документ 546-2008-п, попередня редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава - 1390-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 червня 2008 р. N 546
Київ
Питання Міжвідомчої координаційної комісії
з питань підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 470 ( 470-2010-п ) від 16.06.2010
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну комісію
з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,
що додається.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 376 ( 376-97-п ) "Про заходи щодо підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 18, с. 69; 2006 р., N 7, ст. 360)
виключити:
у пункті 2 в абзаці першому слова "у складі згідно з
додатком" та абзац другий;
додаток до постанови ( 376-97-п ).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня
1999 р. N 186 ( 186-99-р ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 11, ст. 443);
пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників деяких
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7,
ст. 360);
пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2006 р. N 1694 ( 1694-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2008 р. N 546
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну комісію
з питань підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Комісія) є
постійно діючим дорадчим органом.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій щодо:
- підвищення ефективності державної підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі, подальшого вдосконалення
відповідної нормативно-правової бази, впровадження новітніх
архітектурно-планувальних рішень у проектування житлових будинків;
- координації роботи з виконання регіональних програм
"Власний дім";
сприяння залученню коштів для підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі;
погодження розподілу та перерозподілу між регіонами коштів,
передбачених Мінрегіону у загальному фонді державного бюджету для
державного пільгового кредитування індивідуальних сільських
забудовників; { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 470 ( 470-2010-п ) від 16.06.2010, N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
надання місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого
самоврядування практичної та методичної допомоги у забезпеченні
виконання регіональних програм "Власний дім".
4. Комісія має право:
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
залучати в установленому порядку для участі у своїй роботі
представників центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, зокрема міжнародних;
організовувати проведення нарад, конференцій і семінарів з
питань, що належать до її компетенції та створювати робочі групи.
{ Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 470 ( 470-2010-п ) від 16.06.2010 }
5. До складу Комісії входять Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства (голова Комісії),
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, заступник Міністра аграрної
політики та продовольства (заступники голови Комісії), перший
заступник Міністра юстиції, заступники Міністра економічного
розвитку і торгівлі, Міністра фінансів, Міністра освіти і науки,
молоді та спорту, Міністра охорони здоров'я, Голови
Держфінінспекції, Голови ДПС, Голови Казначейства, представники
структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України,
заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів
облдержадміністрацій, голова правління Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву", а також за згодою - голови (заступники голів)
обласних рад, голова правління асоціації "Підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім",
директори обласних фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, народні депутати України. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 470 ( 470-2010-п ) від
16.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Голова Комісії:
затверджує персональний склад Комісії, призначає особу, що
виконує функції її секретаря, та вносить у разі потреби зміни до
складу Комісії;
організовує роботу Комісії;
скликає і проводить засідання Комісії;
підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені
Комісією за результатами її роботи.
За відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
заступник голови Комісії.
7. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на
шість місяців.
Члени Комісії мають право ініціювати проведення позачергового
засідання.
8. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її складу.
Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комісії вносять
голова та члени Комісії.
9. На своїх засіданнях Комісія формує пропозиції і
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Рішення
Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше
половини присутніх на засіданні її членів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Протокол засідання Комісії підписує особа, що головує на
засіданні.
Пропозиції і рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
покладається на Мінрегіон. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 470
( 470-2010-п ) від 16.06.2010, N 1390 ( 1390-2011-п ) від
28.12.2011 }вгору