Документ 5456-VI, перша редакція — Прийняття від 16.10.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


б) у частині третій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину та захисту рослин";

7) у статті 34 слово "спеціально" виключити;

8) у частині другій статті 35 слова "Головною державною інспекцією із карантину рослин України, Державною митною службою України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах карантину та захисту рослин, державної митної справи";

9) у статті 36 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально" виключити;

10) у частині першій статті 37 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";

11) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

"До складу державної геологічної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління";

2) у статті 4:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод";

3) текст статті 5 викласти в такій редакції:

"Державну геологічну службу України складають:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

4) у статті 6:

а) у частині другій:

в абзаці третьому слова "єдиного" та "головного" виключити;

доповнити абзацами тринадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;

виконання робіт із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення за потреби змін до зазначених планів;

погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України";

5) у статті 7:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

б) частини другу, п'яту - восьму, десяту та одинадцяту виключити;

в) у частині четвертій слова "державної геологічної служби України" замінити словами "які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

г) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією";

6) розділ II доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Орган державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр України

Державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Порядок здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України";

7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку.

11. У Законі України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 99):

1) у частині другій статті 7 слова "органами виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) у статті 8 слова "Органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства".

12. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із наступними змінами):

1) абзаци третій і четвертий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

2) у статті 11:

а) у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

б) у частинах третій і четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" та "територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я" замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в) частину п'яту замінити трьома частинами такого змісту:

"Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;

частину десяту викласти в такій редакції:

"Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

3) текст статей 13 і 14 викласти в такій редакції:

"Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини";

"Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а до другої або третьої групи, - обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

4) у частині першій статті 16 слова "або його територіальними органами" виключити;

5) у частині другій статті 23 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури та містобудування", а слова "природоохоронних, санітарних" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

6) у частині першій статті 28 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "спеціально уповноваженими на це" виключити;

7) у статті 30 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";

8) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.

13. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2010 р., № 10, ст. 108; 2012 р., № 2-3, ст. 3):

1) у частині третій статті 8 слова "органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

2) у частині першій статті 11 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи" замінити словами "уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, інші уповноважені органи";

3) в абзаці восьмому статті 12 слово "спеціально" виключити;

4) у статті 13:

а) у назві та тексті слово "спеціально" виключити;

б) у частині першій:

в абзаці одинадцятому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на них актами Президента України";

5) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами та" та "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

6) у частині четвертій статті 28 слово "спеціально" виключити;

7) у частині четвертій статті 31 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

8) у частині третій статті 32:

слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади" замінити відповідно словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади";

доповнити другим реченням такого змісту: "Інформація щодо видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності надається уповноваженими органами центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

9) у статті 39:

а) частину шосту викласти в такій редакції:

"Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині дев'ятій слова "спеціально уповноважених органів" замінити словами "уповноважених органів", а слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

10) у статті 42 слова "територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів" замінити словами "уповноваженими центральними органами";

11) у частині другій статті 45, частині першій статті 46 та частині першій статті 47 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

12) у статті 47:

а) у частині другій слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині п'ятій слова "центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної і санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини", а слово "спеціально" виключити;

13) у частині третій статті 48 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

14) текст статті 49 викласти в такій редакції:

"З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів";

15) у частині першій статті 50 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

16) у статті 56:

а) у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

17) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання, іншими державними органами відповідно до закону";

18) у статті 58:

а) у частині першій слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити відповідно словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

б) у частині другій слова "відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

19) у статті 59:

а) у назві слово "спеціально" виключити;

б) у частинах першій та другій слова "Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територіальні органи (у разі їх утворення)" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання";

20) у статті 60:

а) у назві, частинах першій і третій слово "спеціально" виключити;

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

21) у назві і тексті статті 62 слово "спеціально" виключити;

22) у частині шостій статті 63 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

23) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства" у відповідному відмінку;

слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і лісового та мисливського господарства" у відповідному відмінку і числі;

слова "територіальними органами", "та їх територіальні органи", "та їх територіальних органах", "і його територіальними органами" виключити.

14. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5072-VI):

1) у частині першій статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) у частині першій статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства та їх територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слово "спеціально" виключити;

3) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України

Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

4) у статті 12:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині сьомій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) частину п'яту статті 14 викласти в такій редакції:

"Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України";

6) у статті 15:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Національною академією наук України";

в) у частині четвертій слова "центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового і мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

г) у частині п'ятій слова "Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національною академією наук України";

ґ) у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національною академією наук України";

7) у статті 19:

а) у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

15. У Законі України "Про екологічний аудит" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500):

1) в абзаці третьому частини другої статті 16 слова "відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

2) у частині першій статті 22 та частині першій статті 23 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

3) у статті 25 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

16. У Законі України "Про екологічну мережу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 502):

1) пункт "е" статті 10 виключити;

2) статтю 12 виключити;

3) у частині першій статті 15 слова "територіальними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

4) у частині першій статті 22 слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації";

5) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

"1. Державний нагляд (контроль) за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних і місцевих схем екомережі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

17. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2010 р., № 9, ст. 76):

1) у частині другій статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи";

2) у частині третій статті 8, назві та абзаці першому статті 29 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку, а у частині четвертій статті 23 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

3) в абзаці третьому частини сьомої статті 9 слова "органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

4) у частині п'ятій статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

5) у частині першій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

6) у частині другій статті 24 слова "органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

7) у статті 25:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

б) частину третю виключити;

8) у статті 26:

а) у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

б) у частині третій слова "Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності";

в) частину четверту виключити;

9) частину другу статті 28 викласти в такій редакції:

"Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування";

10) абзац четвертий статті 29 виключити;

11) доповнити статтями 29-1 і 29-2 такого змісту:

"Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:

контроль за утриманням та розведенням диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;

контроль за наявністю у юридичних чи фізичних осіб документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України;

контроль за наявністю дозвільних документів на утримання, розведення та використання диких тварин у видовищних заходах, у спорті, під час організації дозвілля;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";

12) у статті 30:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

в абзаці другому слово "реалізація" замінити словами "забезпечення формування";

абзаци третій і четвертий виключити;

13) доповнити статтею 30-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:

забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;

здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;

надання дозволу на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, під час організації дозвілля;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";

14) у статті 31:

а) у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

б) абзаци п'ятий і шостий виключити;

15) доповнити статтею 31-1 такого змісту:

"Стаття 31-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:

установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;

затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";

16) у статті 33:

а) у частинах першій - третій слова "громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

б) у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів".

18. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4441-VI):

1) у статті 8:

у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;

абзаци третій, шостий і сьомий виключити;

2) доповнити статтями 8-1 і 8-2 такого змісту:

"Стаття 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки:

здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах;

з урахуванням результатів державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертиз щодо біологічної і генетичної безпеки ГМО, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань.

Стаття 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності";

3) у статті 9:

у назві слова "центрального органу державного управління виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзац перший викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзаци третій та п'ятий виключити;

4) доповнити статтями 9-1 та 9-2 такого змісту:

"Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на основі наукових принципів та міжнародного досвіду розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище.

Стаття 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі";вгору