Документ 5456-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

г) проведення державної екологічної експертизи;

ґ) одержання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

д) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

е) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Автономної Республіки Крим;

є) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.

З питань, зазначених у частині першій цієї статті, та інших питань щодо здійснення державних функцій та повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використання природних ресурсів орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

г) проведення державної екологічної експертизи;

ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної території) та лімітів на утворення і розміщення відходів;

д) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону";

18) у частині першій статті 21:

в абзаці першому слово "об'єднання" замінити словом "організації";

у пункті "в" слова "спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

у пункті "е" слово "республіканського" замінити словом "всеукраїнського";

19) у статті 22:

а) у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині четвертій слова "Спеціально уповноважені державні органи" замінити словами "Державні органи", а слово "республіки" - словом "України";

20) у частині третій статті 24 слова "за єдиною для республіки системою" виключити;

21) у частині першій статті 25-1 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

22) у пункті "а" частини першої статті 27 слова "народного господарства" замінити словом "економіки";

23) у статті 28:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державна екологічна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";

б) у пункті "в" частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в) у частині третій слова "органи державного управління України" замінити словами "органи виконавчої влади";

24) у частині першій статті 29 слова "після затвердження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" виключити;

25) частину першу статті 30 після слів "місцевих органів" доповнити словом "виконавчої";

26) у частині шостій статті 33, частині першій статті 36, частині четвертій статті 64 та частині третій статті 66 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

27) у статті 35:

а) назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища

Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині другій слово "республіки" замінити словом "України";

в) у частині третій слова "іншим законодавством" замінити словами "іншими законами";

28) в абзаці третьому статті 44 слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

29) у статті 47:

а) у частині третій слова "Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "радами за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині сьомій слова "відповідними Радами" замінити словами "відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами";

30) у частині четвертій статті 52 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

31) у частинах другій та четвертій статті 53 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

32) у частині другій статті 59 слова "міські Ради" замінити словами "міські ради", а слово "Радами" - словами "місцевими радами";

33) у статті 61:

а) у частині першій слово "народногосподарську" замінити словом "економічну";

б) у частині третій слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;

34) у частині четвертій статті 62 слово "Урядом" замінити словами "Радою міністрів";

35) у частині третій статті 63 слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;

36) у статті 66:

а) у частині другій слова "Державні органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці разом із спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

б) у частині четвертій слова "місцевої ради, органам охорони здоров'я, спеціально уповноваженим державним органам управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній, Київській, Севастопольській міській державній адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

37) у частині першій статті 67 слова "Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";

38) у частині сьомій статті 68 слова "державних органів охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "управлінських органів" - словами "органів управління";

39) у статті 71:

а) у частині першій слова "і громадському рівнях" замінити словом "рівні";

б) у частині другій слова "укладеним Україною" замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";

40) у назві та тексті статті 72 слова "іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку;

41) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінити словами "громадські організації" у відповідному відмінку;

слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку;

слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключити.

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2059-VIII від 23.05.2017}

7. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) у преамбулі слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";

2) у частині дев'ятій статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

3) у частині другій статті 9 слова "спеціально уповноважені центральні" виключити;

4) у частині другій статті 13 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

5) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції";

6) у статті 16-1:

а) у назві і тексті слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) абзаци другий - четвертий та шостий - восьмий частини першої виключити;

7) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів";

8) у частині першій статті 16-3:

абзац другий виключити;

в абзаці шостому слово "затвердження" замінити словом "розроблення";

9) доповнити статтями 16-4-16-7 такого змісту:

"Стаття 16-4. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження плану їх проведення;

проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення в установленому порядку державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

затвердження програми навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;

затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, визначені законами України та покладені на нього Президентом України";

10) у статті 17:

а) у частині першій:

в абзаці першому слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слово "законодавством" - словом "законами";

в абзаці сьомому слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у сфері аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

11) у частині другій статті 18 слова "органи державної санітарно-епідеміологічної служби і державної ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

12) у частині другій статті 24 слова "укладеними Україною" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";

13) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.

8. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині другій статті 7 слово "спеціально" виключити;

2) у статті 12:

а) частини четверту, дев'яту та дванадцяту виключити;

б) в абзаці четвертому частини восьмої слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в) у частині десятій слова "комісія зобов'язана" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування зобов'язані";

3) у пункті "в" частини першої статті 15 слово "законодавством" замінити словом "законами";

4) у пунктах "в", "ї" та "о" частини першої статті 17 слово "спеціально" виключити;

5) у статті 20:

а) пункт "к" частини першої викласти в такій редакції:

"к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності";

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

в) погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

6) доповнити статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами

До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить:

а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

в) погодження районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)";

7) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції";

8) у статті 23:

а) у назві і тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

б) у частині першій:

в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;

пункти "а", "б", "д", "є", "ї" та "л" виключити;

пункт "в" доповнити словами "стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України";

пункти "ж" та "і" після слів "поводження з" та "розміщення" доповнити відповідно словами "небезпечними" та "небезпечних";

пункт "и" викласти в такій редакції:

"и) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення інших відходів обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям";

в) у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";

9) доповнити статтями 23-1 і 23-2 такого змісту:

"Стаття 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:

а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;

б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює також інші функції, передбачені законом.

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо:

а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

б) дотримання вимог виданих лімітів на утворення та розміщення відходів;

в) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;

г) перевезення небезпечних відходів територією України та за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;

д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;

е) дотримання вимог нормативно-технічної і технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;

є) недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;

ж) дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;

з) дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;

и) дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;

і) своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює також інші повноваження, передбачені законом";

10) у назві та абзаці першому статті 24 слова "державної санітарно-епідеміологічної служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

11) у статті 25:

у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами";

у пункті "е" слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

12) доповнити статтею 25-1 такого змісту:

"Стаття 25-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належить:

а) реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;

б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя програм у сфері поводження з побутовими відходами;

в) інші повноваження, передбачені законами України";

13) у частині третій статті 26 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

14) у частині другій статті 27 та частині другій статті 28 слово "спеціально" виключити;

15) у частині першій статті 29 слова "спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

16) у статті 30 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, державна санітарно-епідеміологічна служба України, їх органи на місцях та інші спеціально" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та інші";

17) у пункті "а" частини першої статті 32 слово "спеціально" виключити;

18) у частині третій статті 33 та частині другій статті 34 слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

19) у частині першій статті 34-1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

20) у частині шостій статті 35-1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

21) у статті 35-2:

а) у частині сьомій слова "їх органи на місцях" виключити;

б) у частині восьмій слово "спеціально" виключити;

в) у тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку, а слова "Державна служба ветеринарної медицини України" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

22) у статті 37:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, інші органи виконавчої влади";

б) у частині третій слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";

23) у пункті "г" частини першої статті 40 слова "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

24) у пункті "є" частини першої статті 42 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "уповноваженого органу";

25) у статті 43 слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи";

26) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

9. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2012 р., № 2-3, ст. 3):

1) у статті 6 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

2) у частині п'ятій статті 9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими";

3) у частині третій статті 11 слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

4) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дозволу обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забороняється";

6) у статті 33:

а) у частині першій слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади", а слова "державної служби з карантину рослин" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин";

б) у частині третій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину та захисту рослин";

7) у статті 34 слово "спеціально" виключити;

8) у частині другій статті 35 слова "Головною державною інспекцією із карантину рослин України, Державною митною службою України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах карантину та захисту рослин, державної митної справи";

9) у статті 36 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально" виключити;

10) у частині першій статті 37 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";

11) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

"До складу державної геологічної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління";

2) у статті 4:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод";

3) текст статті 5 викласти в такій редакції:

"Державну геологічну службу України складають:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

4) у статті 6:

а) у частині другій:

в абзаці третьому слова "єдиного" та "головного" виключити;

доповнити абзацами тринадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;

виконання робіт із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення за потреби змін до зазначених планів;

погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України";

5) у статті 7:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

б) частини другу, п'яту - восьму, десяту та одинадцяту виключити;

в) у частині четвертій слова "державної геологічної служби України" замінити словами "які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

г) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією";

6) розділ II доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Орган державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр України

Державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Порядок здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України";

7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку.

11. У Законі України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 99):

1) у частині другій статті 7 слова "органами виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) у статті 8 слова "Органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства".

12. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із наступними змінами):

1) абзаци третій і четвертий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;вгору