Документ 544-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 544
Київ

Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів

Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 544

ПОРЯДОК
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) тимчасово вільні кошти місцевого бюджету (далі - тимчасово вільні кошти) - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та коштів резервного фонду) на дату їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів. Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов’язаннями;

2) державні цінні папери - облігації внутрішньої державної позики, що розміщуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 80 “Про випуски облігацій внутрішніх державних позик” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 185);

3) первинні дилери - визначені Мінфіном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 363 “Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 29, ст. 976) банки, які взяли на себе зобов’язання співпрацювати з Мінфіном у частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право участі у розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик;

4) неконкурентна заявка - заявка місцевого фінансового органу з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, у якій ставка дохідності їх придбання не зазначається.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів є:

1) прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим або місцевою радою відповідного рішення;

2) укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером;

3) визначення у договорі на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером обов’язкових умов щодо перерахування не пізніше наступного банківського дня після отримання первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів;

4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

5) відкриття рахунка в цінних паперах та здійснення брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на конкурсних засадах у первинних дилерах, до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації), від одного до п’яти років (середньострокові державні облігації) та більше п’яти років (довгострокові державні облігації).

5. Мінімальна ставка дохідності придбання державних цінних паперів встановлюється на ринкових умовах під час їх розміщення Мінфіном із залученням Національного банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань розміщення та обігу державних цінних паперів.

6. Для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету шляхом придбання державних цінних паперів місцевий фінансовий орган формує заявку-пропозицію, в якій визначає потенційний обсяг коштів, інші умови з урахуванням пункту 3 цього Порядку, запит щодо умов обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів, адресу, дату прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення) і дату розгляду та надсилає її до первинних дилерів.

7. Для проведення конкурсу з відбору первинного дилера утворюється комісія у складі не менш як п’ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії відповідно Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу.

До складу конкурсної комісії входять представники місцевого фінансового органу відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації та виконавчого органу ради (у межах визначених статтею 115 Бюджетного кодексу України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства), органу Казначейства (якщо сума придбання державних цінних паперів не перевищує 50 тис. гривень, представник органу Казначейства входить до складу конкурсної комісії за згодою).

8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку подання первинними дилерами пропозицій, вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звертатися до первинних дилерів, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях первинних дилерів, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на відповідний строк.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

9. На підставі рішення конкурсної комісії місцевий фінансовий орган укладає з первинним дилером договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів.

У разі коли первинний дилер, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з місцевим фінансовим органом відповідних договорів, конкурсна комісія має право визначити іншого первинного дилера, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

10. Укладення місцевим фінансовим органом договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, а також подання до первинного дилера заявки на придбання державних цінних паперів є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

11. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків місцевих бюджетів, відкритих в органах Казначейства, на рахунки, відкриті місцевими фінансовими органами у первинних дилерів для розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів у строки, визначені у заявці на придбання державних цінних паперів, погодженій з первинним дилером. Місцевий фінансовий орган може придбавати державні цінні папери шляхом надання виключно неконкурентних заявок (з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, без зазначення ставки дохідності).

12. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється органами Казначейства у разі дотримання умов, визначених пунктом 3 цього Порядку, на підставі поданих місцевим фінансовим органом таких документів:

1) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів;

2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету;

3) договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером;

4) заявки на придбання державних цінних паперів та розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету;

5) платіжного доручення;

6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума розміщення перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.

Операції, пов’язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться органами Казначейства відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства у встановленому законодавством порядку.

13. Повернення коштів місцевих бюджетів, які були тимчасово розміщені шляхом придбання державних цінних паперів після їх погашення або продажу на фондовому ринку, здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів.

14. Доходи (проценти/дисконт) за державними цінними паперами зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів обов’язково зазначаються визначені органом Казначейства реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету, на який у строки, передбачені умовами розміщення державних цінних паперів, перераховуються доходи (проценти/дисконт) за державними цінними паперами.

15. Місцеві фінансові органи інформують щомісяця до 3 числа органи Казначейства, які здійснюють обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про суми коштів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів та повернених під час їх погашення або продажу на фондовому ринку; залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів; суми доходу (проценти/дисконт), що надійшли до місцевих бюджетів як плата за користування тимчасово вільними коштами.вгору