Документ 544-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.07.2011, підстава - 2735-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 }
Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державний нагляд
за додержанням стандартів, норм і правил
та відповідальність за їх порушення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.129 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня
1993 року N 30-93 ( 30-93 ) "Про державний нагляд за додержанням
стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247;
1995 р., N 29, ст. 219; 1998 р., N 2, ст. 13; 2000 р., N 27,
ст. 213; 2001 р., N 31, ст. 151) такі зміни:
1. У статті 1:
1) в абзаці другому слова "органів державної виконавчої
влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
2) абзаци третій, п'ятий і восьмий виключити;
3) доповнити частиною другою такого змісту:
"Терміни "продукція", "підтвердження відповідності",
"технічний регламент з підтвердження відповідності", "декларація
про відповідність", "сертифікат відповідності", "національний знак
відповідності" вживаються в цьому Декреті у значеннях, визначених
Законом України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), а
терміни "стандарт", "технічний регламент" - у значеннях,
визначених Законом України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).
2. Абзац перший пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"1. Державний нагляд за додержанням технічних регламентів з
підтвердження відповідності, технічних регламентів, стандартів,
норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог,
пов'язаних з якістю продукції (далі - стандарти, норми і правила),
здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері технічного
регулювання та споживчої політики і його територіальні органи -
державні центри стандартизації, метрології та сертифікації (далі -
органи державного нагляду), а також інші спеціально уповноважені
органи".
3. У статті 3:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) продукція експортна, що набувається за державні кошти, -
на відповідність стандартам, нормам і правилам або окремим
вимогам, обумовленим договором (контрактом), якщо відповідним
договором (контрактом) не передбачено інше";
2) пункт 4 виключити.
4. Абзаци перший та другий частини першої статті 4 викласти в
такій редакції:
"Державний нагляд здійснюється за планами органів державного
нагляду або на вмотивовану вимогу інших органів виконавчої влади,
виконавчих органів місцевих рад, прокуратури, або за зверненнями
громадян у формі перевірки додержання:
стандартів, норм і правил, крім будівельних,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних
норм і правил, при розробленні, виробництві, випуску, зберіганні,
транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та
утилізації продукції підприємцями, в тому числі оптовими
торговельними організаціями, за винятком реалізації товарів у
сфері роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі, випуску і
реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та
надання послуг громадянам як споживачам, шляхом проведення
періодичних або постійних перевірок з вибірковим або суцільним
контролем".
5. У пункті 7 статті 5 слова "органам державної виконавчої
влади, органам місцевого і регіонального самоврядування" замінити
словами "органам виконавчої влади та виконавчим органам місцевих
рад".
6. У статті 6:
1) у пункті 1:
а) в абзаці першому слова "органів державної виконавчої
влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
б) в абзаці другому:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) відбирати зразки продукції у підприємців (у тому числі в
оптових торговельних організацій) для перевірки на відповідність
її стандартам, нормам і правилам. Вартість випробувань відібраних
зразків продукції, їх транспортування, а також вартість зразків,
які внаслідок випробувань стали непридатними для подальшого
використання за прямим призначенням, відноситься до витрат
підприємця, що перевіряється. Збитки, завдані підприємцю внаслідок
неправомірних або некваліфікованих дій державних інспекторів,
підлягають відшкодуванню органами державного нагляду в порядку,
встановленому законом";
підпункт 8 після слів "у встановлені строки" доповнити
словами "або підлягає іншій обов'язковій процедурі з підтвердження
відповідності, але щодо якої немає відповідного документа про
відповідність";
підпункт 11 доповнити словами "а також у разі створення
підприємцем перешкод при здійсненні державного нагляду звертатися
до органів внутрішніх справ для забезпечення усунення цих
перешкод";
2) у пункті 6 слова "органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування" замінити
словами "органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевих
рад".
7. У статті 8:
1) підпункт 5 пункту 1 після слів "але не пройшла
обов'язкової сертифікації" доповнити словами "або за реалізацію
продукції, яка підлягає іншій обов'язковій процедурі з
підтвердження відповідності, але щодо якої немає відповідного
документа про відповідність, а також за застосування щодо такої
продукції національного знака відповідності";
2) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. На підставі акта перевірки, оформленого у встановленому
порядку, за наявності порушень, передбачених пунктом 1 цієї
статті, підприємцю видається обов'язкове для виконання рішення
(далі - постанова) про сплату штрафів за формою, що встановлюється
центральним органом виконавчої влади у сфері технічного
регулювання та споживчої політики";
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
"У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з
дня її отримання вона підлягає примусовому виконанню в порядку,
встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ).
У разі відсутності відповідних документів, передбачених
законодавством щодо митного оформлення імпортних товарів
(обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів і сировини, які
використовуються під час виробництва продукції), акт перевірки
надсилається до правоохоронних органів";
3) в абзаці третьому пункту 7 слова "органу державної
виконавчої влади" замінити словами "органу виконавчої влади".
8. У тексті Декрету слова ( 30-93 ) "Держстандарт України" в
усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої
влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики" у
відповідних відмінках.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 544-IVвгору