Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.05.2012541
Документ 541-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.10.2018, підстава - 877-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 травня 2012 р. № 541
Київ

Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 590 від 05.11.2014
№ 680 від 08.09.2015
№ 549 від 23.08.2016
№ 877 від 24.10.2018}

Відповідно до частини восьмої статті 74 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання місцевих гарантій, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз’яснення щодо застосування положень затвердженого цією постановою Порядку.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2012 р. № 541

ПОРЯДОК
надання місцевих гарантій

{У тексті Порядку слова “інвестиційної програми (проекту)” замінено словами “інвестиційного проекту” згідно з Постановою КМ № 590 від 05.11.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм надання місцевих гарантій.

2. Місцеві гарантії надаються на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної міськради, яке повинно містити такі відомості:

назву інвестиційного проекту, для виконання (реалізації) яких залучається кредит (позика) під гарантію;

повне найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов’язань якого надається гарантія (далі - позичальник);

умови надання кредиту (позики) - обсяг, строк, відсотки за користування кредитом (позикою) та строки їх сплати;

строк надання гарантії;

розмір і вид забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника;

розмір плати за надання гарантії.

3. До підписання рішення про надання місцевої гарантії між відповідним місцевим фінансовим органом та позичальником укладається договір про погашення заборгованості позичальника перед Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань.

4. Обсяг та умови надання місцевих гарантій погоджуються з Мінфіном шляхом надсилання Верховною Радою Автономної Республіки Крим або міськрадою, що має намір надати місцеву гарантію, письмового повідомлення, до якого додаються:

1) проект рішення про надання гарантії;

2) висновок Ради міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчого органу міськради стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під гарантію для виконання (реалізації) інвестиційного проекту, що містить інформацію про:

зміст, цілі, завдання та очікувані результати;

вплив інвестиційного проекту на економічний і соціальний розвиток відповідної території;

оціночну вартість інвестиційного проекту та строки їх виконання (реалізації);

обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційного проекту, джерела їх повернення;

оцінку ефективності виконання (реалізації) інвестиційного проекту;

3) прогнозні графіки виплати, погашення та обслуговування:

кредиту (позики), що залучається під місцеву гарантію;

місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста боргу в розрізі кредитів (позик) за період з кінця бюджетного періоду, що передує поточному, до дати остаточного погашення (за формою, затвердженою Мінфіном);

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 680 від 08.09.2015}

4) розрахунки і обґрунтування надання гарантій з урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України (за формою, затвердженою Мінфіном);

{Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 680 від 08.09.2015}

5) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим або міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом періоду його погашення, а також на здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим або територіальної громади міста, з урахуванням вимог частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України;

6) опис та вартість забезпечення виконання зобов’язань, що надаються позичальником гаранту;

7) завірені в установленому порядку копії:

рішення про бюджет Автономної Республіки Крим чи міський бюджет на відповідний рік (із змінами). Якщо у зазначеному рішенні не передбачено надання місцевої гарантії, також подається проект рішення про бюджет, яким передбачено внесення відповідних змін;

форм фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету (звіту про фінансовий стан (баланс), звіту про виконання місцевого бюджету, інформації про місцевий борг, інформації про гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальною громадою міста борг, інформації про надані місцеві гарантії) за рік, що передує року, в якому приймається рішення про надання місцевої гарантії;

{Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 877 від 24.10.2018}

8) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, схвалений Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 680 від 08.09.2015}

5. Мінфін після надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, протягом одного місяця:

розглядає їх і проводить перевірку відповідності обсягу та умов надання місцевої гарантії вимогам бюджетного законодавства виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату проведення перевірки (якщо зобов’язання за запозиченнями та/або кредитами, що забезпечені місцевою гарантією, виражаються в іноземній валюті);

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 680 від 08.09.2015}

приймає рішення про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії або вмотивовану відмову в такому погодженні, яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради.

Під час розгляду документів Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну для прийняття такого рішення.

Обсяг та умови надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками), наданими міжнародними фінансовими організаціями, вважаються погодженими без зауважень, якщо Мінфіном не прийнято рішення протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 590 від 05.11.2014}

6. Зміна істотних умов договору про надання місцевої гарантії підлягає погодженню в порядку, передбаченому для погодження обсягу та умов надання гарантії. При цьому можуть не подаватися документи, які вже подавалися до Мінфіну, якщо відомості, що в них містяться, не змінилися, про що зазначається у повідомленні.

7. Погодження Мінфіном обсягу та умов надання місцевої гарантії не є гарантією держави щодо виконання зобов’язань позичальника, пов’язаних з наданням місцевої гарантії, і підтвердженням його кредитоспроможності.

7-1. До укладення договору про надання місцевої гарантії відповідний місцевий фінансовий орган повинен отримати рішення Антимонопольного комітету у випадках, передбачених Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, завірена в установленому порядку копія якого подається Мінфіну.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 877 від 24.10.2018}

8. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів місцевого боргу та місцевих гарантій Мінфін в установленому ним порядку проводить реєстрацію наданих місцевих гарантій.

Для реєстрації наданих місцевих гарантій у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради подають Мінфіну у десятиденний строк після укладення договору про надання місцевої гарантії завірену в установленому порядку його копію, а також завірені в установленому порядку копії:

договорів, виконання зобов’язань за якими забезпечено гарантіями;

договорів про погашення заборгованості позичальника перед Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань;

змін, що вносилися до істотних умов таких договорів.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 877 від 24.10.2018}вгору