Документ 538/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2019, підстава - 138-IX
( Остання подія — Редакція, відбудеться 16.07.2021, підстава - 2704-VIII. Подивитися в історії? )


2. Національна рада організовує проведення досліджень аудиторії телеглядачів і радіослухачів, інші соціологічні дослідження з проблем стану телерадіомовлення, а також опитування аудиторії щодо популярності та якості програм чи передач, які транслюються (ретранслюються) телерадіоорганізаціями.

3. Національна рада здійснює аналіз та узагальнення звернень і пропозицій громадян у сфері телерадіомовлення, за наслідками їх розгляду вживає відповідних заходів реагування.

4. Національна рада інформує громадян про свою діяльність у засобах масової інформації.

{Частину п’яту статті 22 виключено на підставі Закону № 917-VIII від 24.12.2015}

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

Стаття 23. Регламент Національної ради

Порядок організації та внутрішньої роботи Національної ради, що не врегульований цим Законом, визначається Регламентом Національної ради, який за поданням голови або не менше трьох членів Національної ради затверджується Національною радою більшістю від її складу.

Регламент Національної ради не може суперечити вимогам Конституції України, цього та інших законів України.

Стаття 24. Засідання Національної ради

1. Засідання Національної ради скликаються головою Національної ради відповідно до Регламенту Національної ради за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної ради.

2. Виключно на засіданнях Національної ради:

обговорюються проекти законодавчих та інших нормативних актів і пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері телерадіомовлення;

затверджуються Регламент Національної ради, положення та інші нормативні акти Національної ради;

затверджуються План розвитку національного телерадіоінформаційного простору та зміни до нього;

{Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006}

затверджується щорічний звіт про діяльність Національної ради;

приймаються рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу;

приймаються рішення про оголошення конкурсів на отримання ліцензій на телерадіомовлення та затверджуються конкурсні умови;

приймаються рішення про видачу, продовження, переоформлення ліцензій на телерадіомовлення та про внесення змін до ліцензій;

затверджується штатний розпис апарату Національної ради;

приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;

{Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006}

призначаються і звільняються керівник апарату Національної ради та керівники структурних підрозділів апарату Національної ради;

призначаються і звільняються представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії;

приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги;

{Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006}

погоджуються стандарти і норми технічної якості телерадіопрограм;

приймаються рішення про видачу довіреностей на представництво Національної ради у суді;

створюються робочі органи Національної ради (конкурсні комісії, робочі групи тощо);

затверджуються положення щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", а також ухвалюються рішення щодо проведення відповідних конференцій.

{Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 271-VIII від 19.03.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

3. Засідання Національної ради є відкритими.

4. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести членів Національної ради.

5. Розгляд на засіданнях Національної ради питань про видачу, продовження, переоформлення ліцензії на телерадіомовлення або питання про застосування санкцій до ліцензіатів відбувається у присутності повноважних представників відповідних ліцензіатів, про що їх письмово повідомляє Національна рада не пізніш як за три дні до засідання. Таке засідання може проводитися без участі цих осіб тільки за умови, якщо є відомості про вручення їм повідомлення про час та місце проведення засідання та в разі відсутності поважних причин для перенесення засідання.

6. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше п’яти членів Національної ради.

7. Рішення Національної ради протягом трьох днів після його прийняття підписується головою та відповідальним секретарем Національної ради або особами, які виконують їх посадові обов’язки. У разі неможливості чи відмови голови Національної ради (або особи, яка виконує його посадові обов’язки) підписати рішення Національної ради це рішення може бути підписано п’ятьма членами Національної ради, які брали участь у відповідному засіданні.

8. На засіданні Національної ради ведеться протокол, який протягом трьох днів після засідання підписується головою Національної ради (або іншою особою, яка головувала на засіданні) та відповідальним секретарем Національної ради (або членом Національної ради, який виконує його посадові обов’язки) не пізніше чотирьох днів після проведення засідання. У разі неможливості або відмови голови Національної ради (або іншої особи, яка головувала на засіданні), відповідального секретаря Національної ради (або члена Національної ради, який виконує його посадові обов’язки) підписати протокол засідання протокол може бути підписаний не менше ніж п’ятьма членами Національної ради, які брали участь у засіданні.

{Частину дев’яту статті 24 виключено на підставі Закону № 1722-VI від 17.11.2009}

10. На вимогу ліцензіата, стосовно якого було прийнято рішення, Національна рада у чотириденний строк з дня звернення ліцензіата видає йому копію протоколу засідання та копію рішення Національної ради.

Стаття 25. Фінансове забезпечення Національної ради

1. Діяльність Національної ради фінансується з Державного бюджету України. При цьому в Державному бюджеті України у видатках Національної ради передбачаються видатки за окремими бюджетними програмами на:

управління у сфері телебачення і радіомовлення;

офіційний моніторинг телерадіопрограм;

розробку та реалізацію Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення;

{Абзац четвертий частини першої статті 25 в редакції Закону № 3317-IV від 12.01.2006}

розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення;

{Абзац п’ятий частини першої статті 25 в редакції Закону № 4311-VI від 12.01.2012; із змінами, внесеними із Законом № 2244-VIII від 07.12.2017}

утримання державного архіву телебачення і радіомовлення України.

2. Надходження від плати за видачу ліцензій та інші послуги, які надаються Національною радою, зараховуються до дохідної частини Державного бюджету України.

Стаття 26. Місцезнаходження Національної ради

Місцезнаходженням Національної ради є місто Київ.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити відповідний перегляд нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

прийняти акти, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону;

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
23 вересня 1997 року
№ 538/97-ВР
вгору