Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 29.04.2004538
Документ 538-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 538
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1999 р. N 2166

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п ) "Про Комплексну
програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх
сімей" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 538
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п )

1. У тексті постанови:
1) назву постанови та пункт 1 після слів
"військовослужбовців" доповнити словами "осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ,
кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів";
2) пункт 2 після слів "Міністерству економіки" доповнити
словами "та з питань європейської інтеграції";
3) пункти 3 і 4 замінити пунктами 3-6 такого змісту:
"3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок і
в межах видатків, визначених її виконавцям - міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади у Державному бюджеті
України на відповідний рік, та інших джерел.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити в установлені строки розроблення проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань порядку
надання та погашення пільгових довгострокових та іпотечних
кредитів, механізму застосування житлових сертифікатів (облігацій)
з метою забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ,
кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та
членів їх сімей відповідно до положень Програми.
5. Моніторинг виконання завдань та координацію
нормативно-правового супроводження Програми покласти на
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.
6. Центральним органам виконавчої влади, які здійснюють
керівництво військовими формуваннями, Міністерству внутрішніх
справ, Національному космічному агентству, Державному департаменту
з питань виконання покарань, Державній митній службі внести в
установленому порядку зміни до відомчих програм забезпечення
житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи,
службових осіб митних органів та членів їх сімей, встановити
контроль за виконанням цих програм, забезпечити максимальне
залучення в 2004 та наступних роках джерел фінансування,
визначених Програмою".
2. Комплексну програму забезпечення житлом
військовослужбовців та членів їх сімей, затверджену зазначеною
постановою, викласти у редакції, що додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2004 р. N 538)
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, кримінально-виконавчої системи, службових
осіб митних органів та членів їх сімей

Ця Програма розроблена з метою розв'язання проблеми
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ,
кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та
членів їх сімей (далі - військовослужбовці та службові особи).
Загальні положення
Державними замовниками і виконавцями Програми є Міноборони,
МВС, МНС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління
державної охорони, НКАУ, Головне управління внутрішніх військ МВС,
Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба
(далі - державні замовники).
Програма ґрунтується на прогнозних розрахунках, в основу яких
покладено статистичні дані щодо чисельності військовослужбовців та
службових осіб, які перебувають на квартирному обліку, потреби в
загальній площі житла, а також обсягів бюджетних коштів та інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Основні показники Програми
За розрахункову площу однієї квартири береться 62,5 кв. метра
на підставі звітних даних державних замовників про кількість
отриманої загальної площі житла (квартир) у 1999-2002 роках, за
середню розрахункову вартість 1 кв. метра загальної площі житла -
надану Держбудом опосередковану регіональну вартість спорудження
1 кв. метра житла станом на 1 січня 2003 року.
Виконання Програми в 1999-2002 роках
Протягом 1999-2002 років державними замовниками відповідно до
відомчих житлових програм (з урахуванням виконання показників
Програми в 1999 році) побудовано за власними планами та придбано
на умовах пайової участі 2130,49 тис. кв. метрів загальної площі
житла, що дало змогу поліпшити житлові умови 34739 сімей
військовослужбовців та службових осіб. При цьому
середньостатистична площа однієї квартири фактично становила
62,47 кв. метра, а середньорічна вартість 1 кв. метра загальної
площі житла у зазначеному періоді за звітними даними замовників -
1220 гривень.
На будівництво (придбання) цього житла за рахунок асигнувань
державних замовників та інвестицій згідно з абзацами другим і
третім пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) було залучено у цілому 2642993
з 2035439 тис. гривень з розрахунку опосередкованої регіональної
вартості 1 кв. метра загальної площі житла в 1998 році -
735 гривень. У той же час статистична середньорегіональна вартість
1 кв. метра загальної площі житла за даними Держбуду в 1999, 2000,
2001 та 2002 роках становила відповідно 906, 1014, 1300 та
1424 гривні.
Передбачені Програмою джерела фінансування, такі як пільгове
та іпотечне кредитування, кошти інноваційного фонду, страхових
резервів, від продажу металобрухту та іншого майна, не залучалися
до реалізації заходів Програми через відсутність в 1999-2003 роках
відповідної нормативно-правової бази.
За звітними даними державних замовників станом на 1 січня
2003 р. на квартирному обліку перебуває 93200 військовослужбовців
та інших службових осіб, з яких 46130 осіб (50 відсотків)
перебувають на квартирному обліку строком до 5 років, 28919 осіб
(31 відсоток) - від 5 до 10 років і 18151 особа (19 відсотків) -
більше ніж 10 років.
Мета та основні завдання
Метою Програми є забезпечення житлом військовослужбовців та
інших службових осіб і вдосконалення механізмів його будівництва
(придбання) за рахунок визначених у Програмі джерел фінансування.
Основними завданнями Програми є:
реалізація державної політики, спрямованої на розв'язання
житлової проблеми у Збройних Силах, інших військових формуваннях,
органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі та митній
службі;
удосконалення порядку надання житла військовослужбовцям та
службовим особам з урахуванням вислуги років за рахунок коштів
державного бюджету, а також створення фонду службового житла;
застосування фінансово-кредитних механізмів державного
довгострокового пільгового та іпотечного кредитування, залучення
додаткових джерел фінансування, використання потенційних
можливостей вторинного ринку житла з метою здешевлення його
вартості та збільшення за рахунок цього кількості отриманих
квартир;
забезпечення в 2003-2010 роках будівництва (придбання) житла
загальною площею 4676,44 тис. кв. метрів (близько 74,8 тис.
квартир) згідно з додатком 1, для чого необхідно залучити
6593250 тис. гривень із джерел, зазначених у додатку 2 до
Програми.
Фінансове та нормативно-правове забезпечення
Для фінансового забезпечення Програми передбачено залучення
видатків державного бюджету, частини субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, інвестицій згідно з Указом Президента
України від 1 липня 1993 р. N 240 ( 240/93 ) "Про інвестування
будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних
Сил України та членів їх сімей", а також коштів підприємств
(організацій), що належать до сфери управління відповідних
державних замовників, місцевих бюджетів, інших джерел, які можуть
бути спрямовані на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців та службових осіб, а з 2005 року - коштів від
впровадження механізмів державного пільгового довгострокового та
іпотечного кредитування військовослужбовців, випуску житлових
сертифікатів (облігацій), цінних паперів тощо (додатки 2-12).
Фінансове забезпечення Програми за рахунок видатків
державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, а також частини
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється
відповідно до законодавства.
Обсяги видатків можуть уточнюватися під час формування
проекту Державного бюджету України на відповідний рік в межах
загальної суми таких видатків, передбачених показниками Програми,
але без її зменшення у цілому.
Кошти за визначеними джерелами фінансування повинні
спрямовуватися, насамперед, на добудову незавершених об'єктів
житла і комунального призначення, інженерних мереж та споруд.
Державні замовники під час укладення договорів на будівництво
або придбання житла за рахунок коштів державного бюджету повинні
дотримуватися законодавства щодо закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти.
З метою вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення
виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:
вжити заходів до створення фонду службового житла у
військових формуваннях, органах внутрішніх справ,
кримінально-виконавчій системі та митній службі з визначенням
правових засад його використання.
Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, НКАУ,
Управління державної охорони,
Державний департамент з питань
виконання покарань, Держмитслужба,
Держжитлокомунгосп, Мін'юст.
Щороку;
підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових
актів щодо розроблення механізмів залучення державних пільгових
довгострокових та іпотечних кредитів, страхових резервів та
кредитних ресурсів комерційних банків для будівництва (придбання)
житла військовослужбовцям та службовим особам.
Мінфін, Мінекономіки, Міноборони, МВС,
МНС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, НКАУ,
Управління державної охорони,
Державний департамент з питань
виконання покарань, Держмитслужба,
Держбуд, Мін'юст, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових послуг
разом з Національним банком.
Протягом 2004 року;
розробити механізми випуску житлових сертифікатів (облігацій)
та формування їх ринку для розв'язання проблеми забезпечення
житлом військовослужбовців та службових осіб, які мають вислугу
25 і більше років, і у разі потреби внести до Кабінету Міністрів
України проекти відповідних законодавчих та інших
нормативно-правових актів.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки,
Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, НКАУ,
Управління державної охорони,
Державний департамент з питань
виконання покарань, Держмитслужба,
Держбуд.
Червень 2004 р.;
здійснити перевірку ведення квартирного обліку
військовослужбовців та службових осіб станом на 1 січня 2004 р. і
привести його у відповідність із законодавством.
Міноборони, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби, НКАУ, Управління
державної охорони, МНС, МВС, Державний
департамент з питань виконання
покарань, Держмитслужба.
Травень 2004 р.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання завдань Програми дасть можливість:
здійснити будівництво (придбання) житла загальною площею
близько 4676,44 тис. кв. метрів;
розв'язати житлову проблему майже 80 відсотків
військовослужбовців та службових осіб, які перебувають на
квартирному обліку станом на 1 січня 2003 року;
створити фонд службового житла;
удосконалити механізм надання військовослужбовцям та
службовим особам житла за рахунок коштів державного бюджету, а
також шляхом використання пільгових довгострокових та іпотечних
кредитів з погашенням їх за рахунок держави відповідно до
законодавства;
завершити будівництво житлових будинків, загальні витрати на
будівництво яких становлять понад 1 млрд. гривень, що дасть
можливість отримати у таких будинках близько 12 тис. квартир;
зняти соціально-психологічну напруженість серед
військовослужбовців та службових осіб військових формувань,
органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та митної
служби;
сприяти нагромадженню частки основного капіталу у валовому
внутрішньому продукті, підтримати стабільність роботи підприємств
(організацій) будівельного комплексу і запобігти їх банкрутству,
зберегти робочі місця у будівельній та промисловій галузі.

Додаток 1
до Програми
ПОТРЕБА
в загальній площі житла та обсяги фінансування
на період 2003-2010 років
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Регіони | Усього |Міноборони| МВС | Головне |Адмініс- | СБУ | МНС | НКАУ | Управ- |Державний| Держ- (області) | | | | управ- |трація | | | | ління | депар- | мит- | | | | ління |Держ- | | | | дер- | тамент | служба | | | | внут- |прикор- | | | | жавної |з питань | | | | | рішніх |донслужби| | | | охорони|виконання| | | | | військ | | | | | | покарань| | | | | МВС | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка
Крим
тис. кв. 303,36 134,6 90,18 9,11 13,36 9,73 - 18,7 16,69 3,41 7,58 метрів
тис. гривень 419918 186420 124900 12620 18500 13186 - 25900 23135 4757 10500
Області:
Вінницька
тис. кв. 140,36 76,44 28,19 4,16 11,54 1,65 3,12 - - 13,02 2,24 метрів
тис. гривень 190178 103580 38200 5640 15640 2207 4230 - - 17641 3040
Волинська
тис. кв. 126,04 70,26 32,31 0,66 14,15 - 0,54 - - 6,39 1,73 метрів
тис. гривень 173656 96820 44520 910 19500 - 740 - - 8786 2380
Дніпропет-
ровська
тис. кв. 276,68 138,86 107,58 7,67 - - 1,66 - - 19,05 1,86 метрів
тис. гривень 411974 206760 160190 11420 - - 2470 - - 28364 2770
Донецька
тис. кв. 140 24 77,56 6,05 7,64 - 4,04 - - 17,53 3,18 метрів
тис. гривень 207907 35640 115180 8980 11350 - 6000 - - 26035 4722
Житомирська
тис. кв. 218,14 157,8 30,27 0,44 2,19 7,47 0,19 - - 17,98 1,8 метрів
тис. гривень 285991 207030 39710 580 2870 9587 250 - - 23604 2360
Закарпатська
тис. кв. 94,36 45,28 7,19 - 26,79 7 4 - - 0,47 3,19 метрів
тис. гривень 139279 67010 10640 - 39650 9999 6570 - - 690 4720
Запорізька
тис. кв. 135,74 82,88 34,7 8,95 - - - - - 7,95 1,26 метрів
тис. гривень 202946 123910 51880 13380 - - - - - 11896 1880
Івано-
Франківська
тис. кв. 92,75 57,62 25 - 3,35 4,26 - - - 1,52 0,84 метрів
тис. гривень 126002 78360 34050 - 4560 5669 160 - - 2063 1140
Київська
тис. кв. 190,44 129,52 39,71 - - 6,71 - 3,33 - 9,19 1,98 метрів
тис. гривень 262996 179000 54880 - - 9070 - 4600 - 12706 2740
Кіровоградська
тис. кв. 91,1 24,8 46,01 10,49 0,25 0,78 2,83 - - 4,76 1,18 метрів
тис. гривень 119604 32560 60410 13770 330 1018 3720 - - 6246 1550
Луганська
тис. кв. 74,11 30,4 26,39 1,41 4,86 - - - - 9,97 1,08 метрів
тис. гривень 102646 42100 36550 1950 6730 - - - - 13816 1500
Львівська
тис. кв. 276,81 157,26 56,58 14,21 18,75 7,19 3,37 2,5 - 13,19 3,76 метрів
тис. гривень 383465 217960 78420 19700 25990 9755 4670 3470 - 18290 5210
Миколаївська
тис. кв. 162,26 108,28 44,07 1,76 - - - - - 6,81 1,02 метрів
тис. гривень 220688 147260 59940 2390 - - 440 - - 9268 1390
Одеська
тис. кв. 400,92 231,6 74,7 3,14 52,59 21,08 3,72 1,9 - 5,02 7,17 метрів
тис. гривень 556225 321690 103760 4360 73050 28634 5170 2640 - 6961 9960
Полтавська
тис. кв. 143,36 88,88 40,22 - - - - - - 12,68 1,58 метрів
тис. гривень 184492 114390 51760 - - - - - - 16312 2030
Рівненська
тис. кв. 104,73 36,88 28,87 3,95 6,27 14,75 4,44 - - 7,72 1,85 метрів
тис. гривень 143161 50560 39580 5420 8600 19789 6090 - - 10582 2540
Сумська
тис. кв. 96,23 57,80 24,32 2,37 - 3,31 - - - 4,58 3,85 метрів
тис. гривень 127322 76530 32200 3140 - 4296 - - - 6056 5100
Тернопільська
тис. кв. 66,09 31,86 24,57 0,82 - 5,63 - - - 2,14 1,07 метрів
тис. гривень 83896 40530 31250 1040 - 7011 - - - 2705 1360
Харківська
тис. кв. 219,75 150,74 41,95 2,81 8,11 - - - - 14,21 1,93 метрів
тис. гривень 314036 215410 59950 4020 11590 - - - - 20306 2760
Херсонська
тис. кв. 45,28 8,98 24,4 0,94 0,71 - 0,36 - - 9,35 0,54 метрів
тис. гривень 59453 11790 32040 1230 930 - 470 - - 12283 710
Хмельницька
тис. кв. 165,99 112,54 23,61 3,03 0,46 4,51 1,02 6,55 - 12,24 2,03 метрів
тис. гривень 210859 143040 30010 3850 580 5608 1300 8330 - 15561 2580
Черкаська
тис. кв. 92,34 52,06 32,01 - - - 0,18 - - 6,77 1,32 метрів
тис. гривень 126874 71530 43980 - - - 250 - - 9304 1810
Чернівецька
тис. кв. 75,5 35,08 21,89 - 11,3 - 2,4 - - 1,74 3,09 метрів
тис. гривень 98213 45640 28480 - 14700 - 3120 - - 2253 4020
Чернігівська
тис. кв. 145,99 97,14 9,84 - 26,54 - 4,88 - - 6,63 0,96 метрів
тис. гривень 190213 126570 12820 - 34580 - 6360 - - 8633 1250
м. Київ
тис. кв. 708,99 368,74 205,3 23,69 5,56 87,59 8,99 1,99 - 0,44 6,69 метрів
тис. гривень 1107930 577820 321710 37120 8710 134194 14090 3120 - 686 10480
м. Севастополь
тис. кв. 89,11 68,34 15,76 - 0,22 3,35 0,36 - - - 1,08 метрів
тис. гривень 143358 110030 25370 - 350 5288 580 - - - 1740
Усього
тис. кв. 4676,44 2578,64 1213,22 105,66 214,64 185,02 46,98 34,97 16,69 214,76 65,86 метрів
тис. гривень 6593250 3629940 1722370 151520 298210 265311 66670 48050 23135 295804 92240
______________
Примітка. Обсяги фінансування наведено на підставі опосередкованої
вартості спорудження житла з розрахунку на 1 кв. метр за
регіонами станом на 1 січня 2003 р. (лист Держбуду
від 13 лютого 2003 р. N 7/3-1/2).

Додаток 2
до Програми
ЗВЕДЕНІ ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 452,31 542,44 551,06 572,02 595,22 616,47 656,46 690,46 4676,44 тис. кв. метрів
Кількість квартир 7370 8660 8799 9133 9504 9846 10487 11025 74824 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 550997 790794 821404 841297 860959 883269 908869 935661 6593250 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 430034 460750 403087 411548 420214 430555 442995 458487 3457670 бюджету
субвенції загального 29498 33196 34405 35883 37082 38082 38931 39734 286811 фонду державного
бюджету на
будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів місцевих 79721 91295 93806 97018 99929 103541 106375 109128 780813 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та
інших джерел
довгострокового 87754 117325 120047 123024 126407 130525 133817 838899 пільгового
кредитування
іпотечного 53592 80997 82942 84995 87323 90066 91950 571865 кредитування
інших коштів (випуск 50050 77389 79121 80617 81838 83952 85510 538477 житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 11744 14157 14395 14738 15098 15523 16025 17035 118715 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 3
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла
для військовослужбовців Збройних Сил
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 254 298,44 303,21 314,76 327,55 339,27 361,33 380,08 2578,64 тис. кв. метрів
Кількість квартир 4064 4775 4852 5036 5240 5428 5782 6082 41259 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 328929 435453 446368 457601 468982 481946 497071 513590 3629940 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 284968 304453 243514 249417 255605 262934 271572 282697 2155160 бюджету
субвенції загального 23764 26836 27840 29067 30060 30890 31596 32263 232316 фонду державного
бюджету на
будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів підприємств 13735 15910 16188 16572 16990 17745 18306 18862 134308 (організацій), що
належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 40652 64379 65878 67515 69377 71646 73426 452873 пільгового
кредитування
іпотечного 20886 44235 45309 46436 47718 49228 50235 304047 кредитування
інших коштів 18924 42290 43245 44067 44738 45903 46730 285897 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 6462 7792 7922 8113 8309 8544 8820 9377 65339 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 4
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла
для військовослужбовців СБУ
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 11,67 23,22 23,44 23,97 24,56 25,1 26,1 26,96 185,02 тис. кв. метрів
кількість квартир 320 354 356 364 374 383 399 410 2960 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 22425 33062 33547 34062 34578 35171 35858 36608 265311 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 18954 18954 18474 18734 19004 19325 19704 20193 153342 бюджету
субвенції загального 1859 2006 2054 2113 2159 2201 2233 2265 16890 фонду державного
бюджету на
будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів місцевих 1091 1197 1209 1227 1247 1283 1310 1337 9901 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 4419 4730 4801 4881 4970 5079 5166 34046 пільгового
кредитування
іпотечного 3067 3360 3412 3466 3526 3598 3647 24076 кредитування
інших коштів 2835 3129 3175 3212 3246 3301 3341 22239 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 521 584 591 600 609 620 633 659 4817 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 5
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла
для військовослужбовців Держприкордонслужби
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 21,14 24,84 25,24 26,2 27,26 28,24 30,08 31,64 214,64 тис. кв. метрів
Кількість квартир 338 397 404 419 436 452 482 506 3434 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 32637 34969 35869 36791 37727 38790 40033 41394 298210 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 29026 29026 19204 19689 20197 20798 21508 22425 181873 бюджету
субвенції загального 1952 2205 2287 2387 2470 2538 2596 2650 19085 фонду державного
бюджету на
будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів місцевих 1128 1307 1330 1362 1396 1457 1504 1550 11034 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 716 5289 5412 5546 5700 5886 6032 34581 пільгового
кредитування
іпотечного 573 3634 3722 3815 3920 4044 4127 23835 кредитування
інших коштів 502 3474 3553 3620 3675 3770 3840 22434 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 531 640 651 666 683 702 725 770 5368 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 6
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання)
житла для військовослужбовців
Управління державної охорони
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 2,01 2,06 2,07 2,08 2,09 2,11 2,12 2,15 16,69 тис. кв. метрів
Кількість квартир 32 32 33 33 34 33 35 35 267 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 1592 3043 3055 3064 3078 3090 3100 3113 23135 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 1258 1258 1713 1716 1720 1725 1726 1734 12850 бюджету
субвенції загального 180 181 182 184 187 188 189 190 1481 фонду державного
бюджету
на будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів місцевих 103 105 107 107 108 108 109 109 856 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 577 428 430 433 436 439 441 3184 пільгового
кредитування
іпотечного 443 294 295 297 299 301 303 2232 кредитування
інших коштів 428 279 280 281 282 283 283 2116 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 51 51 52 52 52 52 53 53 416 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 7
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання)
житла для військовослужбовців,
відряджених до НКАУ
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 3,44 4,06 4,11 4,27 4,44 4,6 4,9 5,15 34,97 тис. кв. метрів
Кількість квартир 55 65 66 68 72 74 78 82 560 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 2436 6019 6171 6323 6481 6659 6868 7093 48050 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 1853 4000 3485 3569 3656 3759 3882 4038 28242 бюджету
субвенції загального 315 355 369 385 398 409 418 426 3075 фонду державного
бюджету
на будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів підприємств 182 211 214 219 225 235 242 250 1778 (організацій),
що належать
до сфери управління
державного замовника,
та інших джерел
довгострокового 632 852 872 894 919 949 972 6090 пільгового
кредитування
іпотечного 372 586 600 615 632 652 664 4121 кредитування
інших коштів 346 560 571 583 592 608 619 3879 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 86 103 105 107 110 113 117 124 865 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 8
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для
військовослужбовців Внутрішніх військ МВС
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 10,41 12,23 12,42 12,90 13,42 13,9 14,81 15,57 105,66 тис. кв. метрів
Кількість квартир 167 196 199 206 215 222 237 249 1691 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 11741 18465 18915 19383 19862 20400 21033 21721 151520 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 9906 10830 10450 10694 10954 11256 11620 12084 87794 бюджету
субвенції загального 992 1120 1162 1213 1255 1289 1319 1347 9697 фонду державного
бюджету на
будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів місцевих 573 664 676 692 709 741 764 787 5606 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 2419 2686 2750 2819 2896 2990 3065 19625 пільгового
кредитування
іпотечного 1594 1847 1890 1938 1993 2055 2097 13414 кредитування
інших коштів 1513 1763 1805 1840 1868 1917 1951 12657 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 270 325 331 339 347 357 368 390 2727 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 9
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання)
житла для військовослужбовців Військ цивільної
оборони та осіб рядового і начальницького
складу державної пожежної охорони
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 4,63 5,44 5,52 5,73 5,97 6,18 6,58 6,93 46,98 тис. кв. метрів
Кількість квартир 74 87 88 92 95 100 105 111 752 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 5726 18773 6453 6662 6872 7108 7387 7689 66670 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 4919 16919 4517 4626 4739 4874 5034 5237 50865 бюджету
субвенції загального 436 493 511 534 553 567 580 593 4267 фонду державного
бюджету на
будівництво та
придбання житла
військовослужбовцям
(часткове залучення)
коштів місцевих 252 293 297 305 312 326 336 346 2467 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 561 587 614 644 678 720 752 4556 пільгового
кредитування
іпотечного 200 216 236 257 280 308 327 1824 кредитування
інших коштів 164 180 198 214 226 247 262 1491 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 119 143 145 149 153 157 162 172 1200 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 10
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла
для осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 119,5 140,42 142,65 148,1 154,12 159,62 170 178,81 1213,22 тис. кв. метрів
Кількість квартир 1912 2247 2282 2370 2466 2554 2720 2861 19412 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 134164 213633 217182 222009 226388 231304 236614 241076 1722370 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 72310 72310 72797 73338 73705 74216 75063 75627 589366 бюджету
коштів місцевих 58788 67018 69021 71548 73762 76247 78232 80149 574765 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 30035 30548 31258 32036 32918 33995 34840 225630 пільгового
кредитування
іпотечного 20655 20990 21497 22034 22642 23359 23836 155013 кредитування
інших коштів 19725 20066 20520 20909 21227 21780 22174 146401 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 3066 3698 3760 3848 3942 4054 4185 4450 31003 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 11
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання)
житла для осіб рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 19,03 24,11 24,66 25,97 27,44 28,78 31,31 33,46 214,76 тис. кв. метрів
Кількість квартир 305 386 395 416 438 461 501 534 3436 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 10230 21331 40528 41782 43054 44508 46199 48172 295804 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 6840 3000 21761 22421 23111 23933 24900 26143 152109 бюджету
коштів місцевих 2916 3504 3646 3827 3984 4162 4304 4439 30782 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 5740 5860 6028 6210 6420 6671 6915 43844 пільгового
кредитування
іпотечного 4302 4381 4500 4627 4770 4940 5094 32614 кредитування
інших коштів 4162 4243 4348 4441 4516 4646 4779 31135 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 474 623 637 658 681 707 738 802 5320 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )

Додаток 12
до Програми
ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла
для службових осіб митних органів
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2003 рік |2004 рік |2005 рік |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 рік |2010 рік |Усього ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Загальна площа житла, 6,48 7,62 7,74 8,04 8,37 8,67 9,23 9,71 65,86 тис. кв. метрів
Кількість квартир 104 121 124 129 134 139 148 155 1054 (орієнтовно)
Потреба в коштах, 1117 6046 13316 13620 13937 14293 14706 15205 92240 усього
у тому числі
за рахунок:
видатків державного 7172 7344 7523 7735 7986 8309 46069 бюджету
коштів місцевих 953 1086 1118 1159 1196 1237 1268 1299 9316 бюджетів, підприємств
(організацій),
що належать до сфери
управління державного
замовника, та інших
джерел
довгострокового 1939 1966 2004 2046 2093 2150 2208 14406 пільгового
кредитування
іпотечного 1436 1454 1481 1510 1543 1581 1620 10625 кредитування
інших коштів 1387 1405 1426 1450 1468 1497 1531 10164 (випуск житлових
сертифікатів,
облігацій, цінних
паперів)
інвестицій згідно 164 198 201 206 212 217 224 238 1660 з Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240
( 240/93 )вгору