Документ 538-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ветеринарну медицину"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6,
ст. 53) такі зміни:
1) у статті 1:
абзаци сорок другий та шістдесят восьмий викласти в такій
редакції:
"забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, зокрема
мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина (пестициди,
токсини), залишки ветеринарних препаратів, у тому числі гормонів,
заспокійливих і тиреостатичних речовин, антибіотиків, солі
неорганічних речовин, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду
або інші речовини, що перевищують максимальну межу залишків,
встановлену міжнародними стандартами, інструкціями та
рекомендаціями, і можуть бути небезпечними для здоров'я тварин та
людей";
"максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень
залишків) - максимально допустимий вміст діючої речовини
ветеринарних препаратів та їх метаболітів (продуктів перетворення
в живих системах) і токсикантів у живих тваринах, неїстівних
продуктах тваринного походження та кормах, перевищення якого може
негативно вплинути на здоров'я тварин та людей, що встановлюється
ветеринарно-санітарними заходами або, якщо такі показники в
заходах не існують, встановлюється на рівнях, рекомендованих
відповідними міжнародними організаціями";
після абзацу вісімдесят дев'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"прийнятна ідентифікація - ідентифікація, що передбачає: для
великої і дрібної рогатої худоби, коней, свиней, собак та кішок -
повсюдну ідентифікацію та облік в індивідуальному порядку за
допомогою неповторюваного ідентифікатора; для свійської птиці,
птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та
рептилій - колективну ідентифікацію за епідеміологічною одиницею
або групою належності за допомогою неповторюваного групового
ідентифікатора; для інших товарів - наявність маркування".
У зв'язку з цим абзаци дев'яностий - сто тридцятий вважати
відповідно абзацами дев'яносто першим - сто тридцять першим;
2) частину сьому статті 67 викласти в такій редакції:
"7. Максимальна межа залишків ветеринарних препаратів у
необроблених харчових продуктах тваринного походження, які
пригнічують функцію залоз внутрішньої секреції тварин (зокрема
мають тиреостатичну, естрогенну, андрогенну і гестагенну дію, а
також антибіотики та гормони), не може перевищувати максимальну
межу залишків, встановлену Комісією з Кодексу Аліментаріус. Якщо
максимальна межа залишків, встановлена Україною, перевищує
стандарти зазначеного Кодексу або відповідний стандарт Комісії з
Кодексу Аліментаріус не розроблено, Україна надає на запит
країни - члена СОТ відповідну оцінку ризику";
3) абзац перший частини сьомої статті 83 викласти в такій
редакції:
"7. У процесі здійснення аналізу ризику, пов'язаного із
ввезенням на територію України товарів, визначаються такі
фактори";
4) пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій
редакції:
"5) мати прийнятну ідентифікацію".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 538-VIвгору