Про колегію Міністерства оборони України та військові ради у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Перелік від 11.06.2002533/2002
Документ 533/2002, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про колегію Міністерства оборони України та
військові ради у Збройних Силах України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

З метою колективного вироблення рішень щодо реалізації
державної політики з питань оборони і військового будівництва,
основних напрямів реформування і розвитку Збройних Сил України
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що у Міністерстві оборони України утворюється
колегія, а в головних командуваннях видів Збройних Сил України,
командуваннях оперативних командувань та управліннях об'єднань -
військові ради.
2. Затвердити Положення про колегію Міністерства оборони
України та Положення про військові ради у Збройних Силах України
(додаються).
3. Визнати такими, які втратили чинність, акти Президента
України згідно з переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 червня 2002 року
N 533/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 червня 2002 року N 533/2002
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства оборони України

1. Колегія Міністерства оборони України (далі - колегія) є
постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який утворюється
для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності
та розвитку Збройних Сил України.
2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра
оборони України, а також цим Положенням.
3. На засіданнях колегії виробляються рішення стосовно
реалізації державної політики з питань оборони і військового
будівництва, розглядаються питання щодо забезпечення
життєдіяльності, функціонування, бойової та мобілізаційної
готовності, боєздатності Збройних Сил України, проведення
державної військової кадрової політики, зміцнення дисципліни і
правопорядку, виховання особового складу, забезпечення соціальних
і правових гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України, присвоєння військових звань
вищого офіцерського складу, заслуховуються доповіді керівників
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони
України і Генерального штабу Збройних Сил України,
головнокомандувачів видів Збройних Сил України, командувачів
військ оперативних командувань, інших посадових осіб Міністерства
оборони України та Збройних Сил України про їх роботу.
4. До складу колегії за посадою входять Міністр оборони
України (голова колегії), перші заступники та заступники Міністра,
начальник Генерального штабу Збройних Сил України,
головнокомандувачі видів Збройних Сил України. ( Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Членами колегії можуть бути інші посадові особи, яких
затверджує Президент України за поданням Міністра оборони України.
Кількісний склад колегії не може перевищувати 15 осіб.
5. Робота колегії проводиться відповідно до планів, що
розробляються на півріччя і на окреме засідання для виконання
відповідних доручень Президента України - Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України, Кабінету Міністрів
України, наказів і директив Міністра оборони України. Пропозиції
до планів роботи колегії можуть вноситися членами колегії. Плани
роботи колегії затверджуються її головою.
6. Основною організаційною формою діяльності колегії є її
засідання, які проводяться не менш як один раз на два місяці. На
засідання колегії в разі потреби можуть запрошуватися представники
органів державної влади, підприємств, установ та організацій.
Для розгляду найважливіших питань, що потребують термінового
вирішення, за рішенням голови можуть проводитися позапланові
засідання колегії.
Засідання колегії проводить її голова.
Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більшість членів колегії.
7. Рішення колегії приймається простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У прийнятті рішення члени колегії
мають рівні права.
У разі розбіжностей між головою та іншими членами колегії
Міністр оборони України проводить у життя своє рішення,
доповідаючи про розбіжності, що виникли, Президентові України,
члени колегії можуть також повідомити про свою думку Президента
України.
8. Рішення колегії проводяться в життя наказами (директивами)
Міністра оборони України. В разі відсутності потреби накази
(директиви) на рішення колегії можуть не видаватися.
Рішення колегії підписує її голова.
9. У разі потреби можуть проводитися спільні засідання
колегій Міністерства оборони України та інших органів виконавчої
влади.
Для виконання рішення, прийнятого на таких засіданнях,
видаються спільні акти.
10. На засіданні колегії ведеться протокол, який підписують
її голова і секретар.
11. Голова колегії забезпечує створення умов для вільного,
принципового і всебічного обговорення на її засіданнях питань,
прийняття рішення з урахуванням думок усіх учасників засідання,
організовує виконання прийнятих рішень.
12. Колегія один раз на рік аналізує і підбиває підсумки
своєї роботи та розробляє заходи щодо підвищення її якості.
13. Планування роботи, організація підготовки та проведення
засідань колегії, контроль за виконанням її рішень, підготовка
відповідних пропозицій голові колегії, ведення документації та
заходи щодо організації роботи колегії здійснюються секретаріатом
колегії. Посади секретаря колегії та його заступника є штатними.
Секретар колегії та його заступник призначаються на посаду та
звільняються з посади Міністром оборони України.

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента
України О.ДЬОМІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 червня 2002 року N 533/2002
ПОЛОЖЕННЯ
про військові ради у Збройних Силах України

1. Військові ради є постійно діючими колегіальними дорадчими
органами, які утворюються в головних командуваннях видів Збройних
Сил України (командуваннях оперативних командувань, управліннях
об'єднань) для колективного вироблення рішень щодо реалізації
державної політики з питань оборони і військового будівництва,
визначення основних напрямів реформування та розвитку військ
(сил).
2. У своїй діяльності військові ради керуються Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра
оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил
України, головнокомандувача виду Збройних Сил України, командувача
військ оперативного командування, об'єднання, а також цим
Положенням.
3. На засіданнях військових рад розглядаються питання
забезпечення життєдіяльності, функціонування, бойової та
мобілізаційної готовності, боєздатності військ (сил), проведення
державної військової кадрової політики, зміцнення дисципліни і
правопорядку, виховання особового складу, забезпечення соціальних
і правових гарантій військовослужбовців, членів їх сімей,
працівників Збройних Сил України, присвоєння відповідних чергових
військових звань та нагородження, інші найважливіші питання, що
належать до повноважень головних командувань видів Збройних Сил
України, командувань оперативних командувань та управлінь
об'єднань, заслуховуються доповіді начальників управлінь, служб,
відділів головних командувань видів Збройних Сил України
(командувань оперативних командувань, управлінь об'єднань),
командирів військових частин та інших посадових осіб видів
Збройних Сил України (оперативних командувань, об'єднань) про їх
роботу.
4. До складу військових рад за посадою входять
головнокомандувач виду Збройних Сил України (командувач військ
оперативного командування, об'єднання) - голова військової ради,
заступники головнокомандувача виду Збройних Сил України
(командувача військ оперативного командування, об'єднання),
начальник структурного підрозділу з питань кадрової політики.
Членами військових рад можуть бути інші особи, які займають
керівні посади в головних командуваннях видів Збройних Сил України
(командуваннях оперативних командувань, управліннях об'єднань),
представники центральних органів виконавчої влади та за згодою
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
залежно від того, в якому регіоні розташоване головне командування
виду Збройних Сил України (командування оперативного командування,
управління об'єднання).
Членів військових рад, крім осіб, які входять до їх складу за
посадою, затверджують відповідно Міністр оборони України,
головнокомандувач виду Збройних Сил України, командувач військ
оперативного командування за поданням головнокомандувача виду
Збройних Сил України, командувача військ оперативного
командування, об'єднання або керівника центрального органу
виконавчої влади за погодженням з головнокомандувачем виду
Збройних Сил України (командувачем військ оперативного
командування, об'єднання).
Кількісний склад військової ради не може перевищувати
11 осіб.
5. Військові ради проводять свою роботу на підставі планів,
що розробляються на півріччя і на окреме засідання для виконання
наказів та директив Міністра оборони України, начальника
Генерального штабу Збройних Сил України, головнокомандувача виду
Збройних Сил України, командувача військ оперативного
командування, об'єднання.
Члени військової ради можуть подавати пропозиції до планів її
роботи. Плани роботи військової ради затверджує її голова.
6. Основною організаційною формою діяльності військової ради
є її засідання, які проводяться не менш як один раз на два місяці.
На засідання військової ради у разі потреби можуть запрошуватися
інші особи, в тому числі представники органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій.
Для розгляду найважливіших питань, що потребують термінового
вирішення, за рішенням голови військової ради можуть проводитися
позапланові засідання військової ради.
Засідання військової ради проводить її голова.
Засідання військової ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні більше половини її членів.
7. Рішення військової ради приймається простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів ради. У прийнятті рішення
члени військової ради мають рівні права.
8. Військова рада приймає рішення у формі постанов, які
проводяться в життя наказами головнокомандувача виду Збройних Сил
України (командувача військ оперативного командування,
об'єднання).
У разі розбіжностей між головою військової ради та її членами
головнокомандувач виду Збройних Сил України (командувач військ
оперативного командування, об'єднання) проводить у життя своє
рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, безпосередньому
начальникові, члени військової ради можуть також повідомити про
свою думку керівникові органу військового управління вищого рівня.
Постанови військової ради підписує її голова.
9. На засіданні військової ради ведеться протокол, який
підписують її голова і секретар.
10. Голова військової ради забезпечує створення умов для
вільного, принципового і всебічного обговорення питань на
засіданні ради, прийняття рішення з урахуванням думок усіх
учасників засідання, організовує виконання прийнятих рішень.
11. Військова рада один раз на рік аналізує і підбиває
підсумки своєї роботи та розробляє заходи щодо підвищення її
якості.
12. Планування роботи, організацію підготовки та проведення
засідань військової ради, контроль за виконанням її рішень,
підготовку відповідних пропозицій голові військової ради, ведення
документації та заходи щодо організації роботи військової ради
здійснює її секретар. Посада секретаря військової ради є штатною.
Секретар військової ради призначається на посаду і звільняється з
посади головнокомандувачем виду Збройних Сил України (командувачем
військ оперативного командування, об'єднання).
13. Контроль за діяльністю військових рад усіх рівнів
здійснюють Міністр оборони України, головнокомандувач виду
Збройних Сил України, а військових рад нижчого рівня - командувач
військ оперативного командування.

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента
України О.ДЬОМІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 червня 2002 року N 533/2002
ПЕРЕЛІК
актів Президента України, які втратили чинність

1. Указ Президента України від 16 травня 1992 року N 301
( 301/92 ) "Про утворення колегії Міністерства оборони України та
військових рад в оперативних командуваннях, об'єднаннях Збройних
Сил України".
2. Указ Президента України від 24 лютого 1993 року N 61
( 61/93 ) "Про зміни до Указу Президента України від 16 травня
1992 року N 301/92".
3. Розпорядження Президента України від 24 березня 1993 року
N 37 ( 37/93-рп ).
4. Указ Президента України від 25 серпня 1994 року N 473
( 473/94 ) "Про внесення змін до деяких актів Президента України".
5. Розпорядження Президента України від 4 липня 1996 року
N 182 ( 182/96-рп ) "Про внесення змін до Положення про колегію
Міністерства оборони України".
6. Указ Президента України від 29 вересня 1998 року N 1070
( 1070/98 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких актів
Президента України".

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента
України О.ДЬОМІНвгору