Документ 530/94, попередня редакція — Редакція від 26.07.1995, підстава - 658/95
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної
заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності
України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 610/94 ( 610/94 ) від 14.10.94
N 658/95 ( 658/95 ) від 26.07.95 )

З метою забезпечення умов для подолання платіжної кризи,
підвищення майнової відповідальності суб'єктів підприємницької
діяльності України за несвоєчасне виконання ними платіжних
зобов'язань та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції
України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Національному банку України забезпечити через комерційні
банки України проведення до 7 листопада 1994 року взаємного заліку
заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України за
станом на день підписання цього Указу. За результатами цього
заліку суб'єктам підприємницької діяльності оформити до 21
листопада 1994 року прострочену заборгованість (у тому числі
заборгованість за банківськими позичками) простими векселями на
користь кредиторів із строком платежу 28 лютого 1995 року.
Дія цього Указу поширюється на операції з векселями, які
виписуються відповідно до частини першої цієї статті.

( Частина третя статті 1 втратила чинність на підставі Указу
Президента N 658/95 ( 658/95 ) від 26.07.95 )
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 610/94 ( 610/94 ) від 14.10.94 )
2. Звільнити суб'єкти підприємницької діяльності від сплати
державного мита за вексельні бланки, установленого Указом
Президента України від 2 листопада 1993 року N 504 ( 504/93 ) "Про
сплату державного мита за вексельні бланки".
3. У разі відмови суб'єкта підприємницької діяльності
оформити заборгованість векселем відповідно до статті 1 цього
Указу кредитор має право безакцептного списання суми
заборгованості або оголошення такого суб'єкта підприємницької
діяльності неспроможним задовольнити пред'явлені до нього вимоги.
4. Передача векселів може здійснюватися векселедержателем
шляхом індосаменту іншим суб'єктам підприємницької діяльності
України у рахунок погашення заборгованостей та інших зобов'язань,
у заставу, а також для здійснення інших операцій відповідно до
законодавства України; норма дисконту з суми векселя при цьому не
обмежується.
З настанням строку платежу за векселем його в установленому
порядку пред'являють векселедавцеві або індосантам до платежу. У
разі відмови у платежі вексель підлягає опротестуванню в
установленому порядку.
5. Установити, що при обчисленні оподатковуваного доходу
векселедержателя не враховуються суми зобов'язань за векселями,
які взяті на бухгалтерський облік, але неоплачені.
6. Установити, що суб'єкт підприємницької діяльності України,
в тому числі заснований на державній власності, який видав вексель
або бере на себе інші майнові зобов'язання, пов'язані з обігом
векселів, відповідає за такими зобов'язаннями в установленому
порядку належним йому (закріпленим за ним) майном. При цьому
вимоги кредиторів до суб'єкта підприємницької діяльності
задовольняються в порядку, визначеному Законом України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ).
7. У разі невиконання зобов'язання за векселем суб'єктом
підприємницької діяльності України, який заснований на державній
власності та майно якого не підлягає приватизації відповідно до
законодавства України, такий суб'єкт підлягає санації в
установленому порядку; орган державної виконавчої влади, до сфери
управління якого належить суб'єкт, розриває контракт з керівником
цього суб'єкта підприємницької діяльності.
8. Кабінету Міністрів України за участю Національного банку
України:
подавати Президентові України щотижневу інформацію про хід
виконання цього Указу;
підготувати та внести до 1 листопада 1994 року на розгляд
Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо
оподаткування операцій з векселями та встановлення
відповідальності за зловживання та інші порушення, пов'язані з
вексельним обігом;
привести рішення Уряду у відповідність з цим Указом.
9. Рекомендувати Національному банку України надавати
комерційним банкам України протягом листопада 1994 року - лютого
1995 року до 10 відсотків усієї кредитної емісії для операцій,
пов'язаних з обігом векселів.
17. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 1994 року
N 530/94вгору