Про Примірне положення про державного секретаря міністерства
Указ Президента України; Положення від 14.07.2001529/2001
Документ 529/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2004, підстава - 280/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Про Примірне положення про
державного секретаря міністерства
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002
N 324/2003 ( 324/2003 ) від 14.04.2003 )

1. Затвердити Примірне положення про державного секретаря
міністерства (додається).
2. Кабінету Міністрів України:
розробляти пропозиції щодо внесення змін до положень про
міністерства виходячи із затвердженого цим Указом Примірного
положення з урахуванням специфіки та особливостей відповідних
міністерств;
привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 2001 року
N 529/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 липня 2001 року N 529/2001
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про державного секретаря міністерства

1. Державний секретар міністерства (далі - державний
секретар) є посадовою особою, на яку покладається забезпечення
діяльності міністра та організації роботи з виконання завдань
міністерства. Державний секретар підзвітний і підконтрольний
міністрові.
2. Державний секретар у своїй діяльності керується
Конституцією та законами України ( 254к/96-ВР ), актами та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та
Прем'єр-міністра України, а також наказами і дорученнями міністра.
3. Основними завданнями державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності міністерства;
забезпечення діяльності міністра як керівника міністерства та
члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на міністерство завдань;
забезпечення стабільності і наступності у роботі
міністерства.
4. Державний секретар відповідно до покладених на нього
завдань:
1) організовує роботу апарату міністерства;
2) готує та подає на затвердження міністрові програми і плани
роботи міністерства, організовує і контролює їх виконання; звітує
про їх виконання перед міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є міністерство, інших документів та подає їх на розгляд
міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються міністерством, та подає їх на підпис міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень міністра;
6) у разі відсутності міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату міністерства з Адміністрацією Президента
України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними
органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію апарату міністерства з Секретаріатом
Кабінету Міністрів України; порядок взаємодії апарату міністерства
з Секретаріатом Кабінету Міністрів України визначається Кабінетом
Міністрів України;

9) забезпечує співпрацю міністерства з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на
міністерство;
10) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів міністерства, координує і
контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління міністерства, та вживає заходів до
забезпечення ефективності їх роботи;
11) подає міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі міністерства урядових органів
державного управління; за поданням керівників зазначених органів
за погодженням з міністром затверджує граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
12) за погодженням з міністром приймає рішення щодо
утворення, реорганізації і ліквідації територіальних органів
міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління міністерства, затверджує їх положення
(статути); ( Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002 )
13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
14) вносить міністрові пропозиції щодо структури
міністерства, затверджує за погодженням з Міністерством фінансів
України - штатний розпис та кошторис видатків міністерства;
( Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002 )
15) організовує роботу з документами в міністерстві;
16) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату міністерства, визначає відповідальність їх
керівників;
17) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
міністром згідно із законодавством працівників центрального
апарату міністерства. Працівники патронатної служби у центральному
апараті міністерства призначаються на посади та звільняються з
посад за пропозицією міністра. Кандидатури на посади керівників
структурних підрозділів міністерства попередньо погоджуються з
Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром,
віце-прем'єр-міністрами відповідно до розподілу їх функціональних
повноважень, Державним секретарем Кабінету Міністрів України;
( Підпункт 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002, N 324/2003
( 324/2003 ) від 14.04.2003 )
18) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату міністерства відповідних рангів
державних службовців, заохочення та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності;
19) подає міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є міністерство, забезпечує та
контролює виконання рішень міністра щодо розподілу цих коштів та
звітує перед міністром з цього питання;
20) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на
утримання центрального апарату міністерства і його територіальних
органів, та інформує міністра про їх використання;
21) за погодженням з міністром здійснює функції з управління
майном, яке знаходиться в сфері управління міністерства;
22) формує та затверджує кадровий резерв міністерства,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників міністерства;
23) розподіляє за погодженням з міністром обов'язки між
першим заступником та заступниками державного секретаря, визначає
ступінь їх відповідальності; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 23
згідно з Указом Президента N 324/2003 ( 324/2003 ) від
14.04.2003 )
( Підпункт 23 пункту 4 виключено на підставі Указу
Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002 )

24) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
25) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки міністерства;
26) у разі ліквідації міністерства очолює ліквідаційну
комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з
ліквідації міністерства;
27) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності міністерства.
Завдання, повноваження і функції державних секретарів
визначаються у положенні про відповідне міністерство з урахуванням
специфіки та особливостей діяльності міністерства.
5. Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери
діяльності міністерства;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції міністерства;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.
6. Державних секретарів призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар має першого заступника та трьох
заступників.
Президент України з урахуванням специфіки та особливостей
діяльності міністерства може встановити іншу кількість перших
заступників та заступників державного секретаря.
Перших заступників та заступників державного секретаря
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посади Президент України.
Державні секретарі, їх перші заступники та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
7. Державним секретарем, їх першими заступниками та
заступниками можуть бути особи, які постійно проживають в Україні
і є її громадянами, мають вищу освіту, досвід управлінської роботи
не менш як п'ять років і відповідають іншим вимогам, передбаченим
законодавством. В окремих міністерствах для осіб, які претендують
на заміщення зазначених посад, можуть встановлюватися додаткові
кваліфікаційні вимоги.
Перевага у призначенні на посади державних секретарів, їх
перших заступників та заступників надається державним службовцям,
зарахованим до кадрового резерву, які досягли найкращих
результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно
підвищують рівень своєї професійної підготовки.
8. Пропозиції щодо призначення на посаду державного секретаря
подає Прем'єр-міністрові України відповідний міністр.
Пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника та
заступників державного секретаря вносить Прем'єр-міністрові
України міністр за поданням державного секретаря. ( Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002 )
9. У пропозиції щодо призначення претендентів на відповідну
вакантну посаду зазначаються громадянство претендента, посада, яку
він займає на цей час, рівень професійної підготовки, відомості
про перебування в кадровому резерві, обгрунтування спроможності
особи забезпечити належний рівень роботи на дорученій ділянці,
ділові та особисті якості, відомості про перебування під слідством
або наявність судимості.
До пропозиції щодо призначення кандидатур на посади державних
секретарів, їх перших заступників та заступників додаються
декларація (копія декларації) про доходи за минулий рік та інші
документи відповідно до вимог Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).
10. Попереднє опрацювання матеріалів щодо призначення на
посаду державного секретаря, його першого заступника та
заступників забезпечують у встановленому порядку Адміністрація
Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України та
Головне управління державної служби України.
11. Державні секретарі, їх перші заступники та заступники
можуть бути звільнені з посад лише в разі неналежного виконання
обов'язків, неможливості виконувати свої обов'язки за станом
здоров'я, набрання чинності обвинувальним вироком суду щодо них та
в інших випадках, передбачених Законом України "Про державну
службу".
Припинення повноважень Кабінету Міністрів України, зміни в
його складі не можуть бути підставою для звільнення з посад
державних секретарів, їх перших заступників та заступників.
12. Державні секретарі, їх перші заступники та заступники є
державними службовцями, їх посади в установленому порядку
відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.
Державним секретарям, їх першим заступникам та заступникам, які
мають спеціальні звання, можуть не присвоюватися ранги державних
службовців.
Державні секретарі міністерств, їх перші заступники та
заступники належать до числа керівників відповідних міністерств.
13. Державний секретар з питань, що належать до його
компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та
контролює їх виконання.
14. У разі відсутності державного секретаря його обов'язки
виконує перший заступник, а у разі відсутності першого
заступника - один із заступників державного секретаря згідно з
розподілом обов'язків.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору