Документ 529-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 липня 1993 р. N 529
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Питання Державної комісії з геоінформаційних
систем при Державному комітетові природних ресурсів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
( У назві та тексті Постанови слова "Головному управлінні
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів
України" замінено словами "Державному комітетові
природних ресурсів" згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну комісію з
геоінформаційних систем при Державному комітетові природних
ресурсів, що додається.
2. Голову Державної комісії з геоінформаційних систем
призначає Голова Державного комітету природних ресурсів. ( Пункт 2
в редакції Постанови КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
3. Голові Державної комісії з геоінформаційних систем у
місячний термін затвердити її персональний склад.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 1993 р. N 529
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну комісію з геоінформаційних систем
при Державному комітету природних ресурсів
( У назві та тексті Положення слова "Головному управлінні
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів
України" замінено словами "Державному комітетові
природних ресурсів"; слова "Укргеодезкартографії",
"Держкомгеології" - словом "Держкомприродресурсів"
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 )
1. Державна комісія з геоінформаційних систем при Державному
комітету природних ресурсів (ДКГІС) утворена відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1992 р.
N 622 ( 622-92-п ) з метою розробки та впровадження сучасних
геоінформаційних систем (ГІС) для вирішення завдань, пов'язаних з
обробкою даних з питань прогнозу, планування, управління,
комплексного вивчення природного середовища, проектування та
реалізації заходів щодо раціонального використання, охорони,
оцінки і відтворення ресурсів.
2. ДКГІС у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 )
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами
і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень ДКГІС організує та
систематично контролює виконання актів законодавства України. ДКГІС узагальнює практику застосування законодавства з питань
обробки даних з використанням геоінформаційних технологій при
прогнозуванні, плануванні та управлінні територіями, розробляє
пропозиції щодо його удосконалення та вносить їх на розгляд
Держкомприродресурсів. ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 )
3. Головними завданнями ДКГІС є: організація і ведення робіт щодо створення національної ГІС; координація діяльності органів державної виконавчої влади та
наукових установ з питань інтеграції інформаційних потоків і
розроблення відомчих ГІС; організація розроблення наукових основ і технологій для
формування цілісної ефективної ГІС; координація робіт щодо створення цифрових моделей місцевості; аналіз впливу ГІС на розвиток соціально-економічних процесів,
поліпшення екологічного стану та раціонального використання
природних ресурсів в Україні.
4. ДКГІС відповідно до покладених на неї завдань: 1) розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів
з питань стандартизації форматів даних, класифікаторів
картографічних об'єктів, цифрових моделей місцевості, базового
програмно-технічного забезпечення та протоколів інформаційного
обміну; 2) здійснює методичне керівництво розробленням
науково-технічних програм створення національної, регіональних та
відомчих ГІС; 3) вивчає потреби в цифровій картографічній продукції; 4) розглядає технічні проекти розроблення державних та
регіональних банків цифрових і електронних карт; 5) проводить державну експертизу проектів ГІС; 6) готує пропозиції про надання ліцензій організаціям на
створення комп'ютерних картографічних систем; 7) вивчає досвід розроблення і впровадження закордонних ГІС,
готує пропозиції про доцільність їх придбання; 8) організує забезпечення регіональних, відомчих і
національних ГІС цифровою картографічною інформацією; 9) розробляє рекомендації та плани розвитку ГІС і їх
використання.
5. ДКГІС має право: розглядати та погоджувати матеріали з питань створення та
експлуатації ГІС; заслуховувати на своїх засіданнях доповіді представників
центральних та місцевих органів державної виконавчої влади про хід
розроблення та реалізації ГІС; створювати робочі групи з числа наукових працівників,
спеціалістів міністерств та відомств, відповідних органів
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого і регіонального самоврядування, за їх згодою, для
розроблення пропозицій щодо вдосконалення формування і
експлуатації інформаційних масивів.
6. ДКГІС при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з
іншими центральними органами державної виконавчої влади,
відповідними органами Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого та регіонального
самоврядування, а також відповідними органами інших держав.
7. ДКГІС у межах своїх повноважень видає рішення, що є
обов'язковими для центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій.
8. ДКГІС очолює голова, який за посадою є заступником Голови
Державного комітету природних ресурсів. ( Абзац перший пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) Голова ДКГІС має трьох заступників, які за його поданням
призначаються Головою Державного комітету природних ресурсів.
Розподіл обов'язків між своїми заступниками здійснює голова
Комісії. ( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) До складу ДКГІС входять представники Мінекономіки, Мінстату,
Мінприроди, Мінчорнобиля, Міноборони, Міносвіти,
Держкомприродресурсів, Держкомзему, ДКНТ, Академії наук, установ
та організацій. Персональний склад ДКГІС затверджується її головою за
поданням керівників відповідних міністерств, відомств, установ та
організацій.
9. ДКГІС користується печаткою Держкомприродресурсів, має
бланк із своїм найменуванням.вгору