Документ 522-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2014, підстава - 249-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2011 р. N 522
Київ
Про затвердження Методики проведення оцінки
ефективності здійснення органами виконавчої влади
контролю за виконанням завдань, визначених законами України,
актами Президента України, постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику проведення оцінки ефективності
здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням
завдань, визначених законами України, актами Президента України,
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
застосовувати Методику, затверджену цією постановою, під час
провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням контролю за
виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, та актами Кабінету Міністрів
України в частині делегованих їм повноважень. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 35

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 522
МЕТОДИКА
проведення оцінки ефективності здійснення
органами виконавчої влади контролю
за виконанням завдань, визначених законами України,
актами Президента України, постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України
{ Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

1. Ця Методика застосовується під час проведення оцінки
ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за
виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України (далі -
оцінка). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
2. Оцінка проводиться щороку в листопаді, а також за
ініціативою керівника органу виконавчої влади з урахуванням
результатів перевірки виконання вимог законів України, актів
Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України (далі - акти
законодавства та доручення), аналізу відомостей, які містяться у
реєстраційно-контрольних картках, що ведуться на паперових та/або
електронних носіях, відповідях, довідках, архівних і аналітичних
матеріалах, інших документах.
Оцінка проводиться робочою групою, яка утворюється органом
виконавчої влади, що приймає рішення про її проведення. Склад
робочої групи та її голова затверджуються керівником такого
органу. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
3. Рішення про проведення оцінки приймають:
Кабінет Міністрів України - щодо міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій;
міністерства - щодо своїх територіальних органів, центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через відповідного
міністра;
інші центральні органи виконавчої влади - щодо своїх
територіальних органів;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим - щодо міністерств
і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, районних
держадміністрацій в Автономній Республіці Крим;
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації - щодо власних структурних підрозділів, а також
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій.
4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих
днів.
5. Оцінка проводиться за показниками, зазначеними у додатку.
6. За результатами проведення оцінки складається протягом
п'яти робочих днів звіт, який підписується головою та членами
робочої групи і розміщується на офіційному веб-сайті органу
виконавчої влади, в якому проводилася оцінка.
Звіт, складений за результатами проведення оцінки діяльності
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації,
заслуховується на засіданні Кабінету Міністрів України.
7. За результатами проведення оцінки діяльність органу
виконавчої влади визначається як:
ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка,
визначено позитивними;
недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники
визначено негативними;
неефективна, якщо три і більше зазначених показників
визначено негативними.
8. На підставі звіту керівник органу, в якому проводилася
оцінка, приймає рішення про:
заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за
виконанням завдань, визначених актами законодавства та
дорученнями;
здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з
виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями,
застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу,
передбачених законодавством про працю та Законом України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), проведення аналізу причин
невиконання таких завдань та внесення пропозицій стосовно
підвищення кваліфікації зазначених осіб.

Додаток
до Методики
ПОКАЗНИКИ,
за якими проводиться оцінка ефективності
здійснення органами виконавчої влади
контролю за виконанням завдань, визначених
законами України, актами Президента України,
постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, дорученнями
Прем’єр-міністра України
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

1. Дотримання строків виконання завдань, визначених законами
України, актами Президента України, постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями
Прем’єр-міністра України (далі - завдання). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
2. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду
законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради
України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України,
актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра
України в реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
3. Дотримання порядку формування справ, картотек, банків
даних.
4. Дотримання вимог щодо:
розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки
проектів документів, які містять інформацію про їх виконання, а
також подання пропозицій стосовно продовження строків виконання
завдань;
змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів,
які розробляються на виконання завдань;
погодження проектів документів, які розробляються на
виконання завдань;
організації контролю за виконанням завдань, а також
здійснення відповідним структурним підрозділом апарату органу
виконавчої влади контролю за виконанням завдань;
здійснення контролю за виконанням планів заходів із
забезпечення виконання завдань;
розроблення та затвердження орієнтовних графіків здійснення
контролю за виконанням завдань.вгору